Innvandrere, antirasisme

Flyktninger: KS sier ja til å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammet

Flyktninger: KS sier ja til å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammetDet er ikke alt Velferds- og migrasjonsutvalget (NOU 2011:7) har foreslått som jeg synes er like klokt. Men forslaget om å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammet er et klokt forslag.

I KS sitt hovedstyre drøftet vi i dag KS sin høringsuttalelse til NOU-en, og administrasjonen anbefalte hovedstyret å si nei til en slik utvidelse: "KS mener det er uheldig å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet er innført for at flyktninger som kommer til Norge, og deres familiegjenforente, skal få god kunnskap om norsk samfunns- og arbeidsliv. Dette er personer uten familie og nettverk i Norge. Personer som gifter seg med norske og nordiske statsborgere har ikke det samme behov for oppfølgning."

Jeg mente at  KS skulle si ja til utvidelse av målgruppen:

"KS er opptatt av å få mobilisert de arbeidskraftressurser som landet har, og mener det potensielt er store ressursmessige gevinster knyttet til større utnyttelse av den arbeidskraften som innvandrere representerer.

Kunnskap om norsk samfunns- og arbeidsliv gir den enkelte bedre kvalifikasjoner for arbeid. Å tilby introduksjonskurs er en billig investering for raskest mulig å bringe innvandrere inn i arbeidslivet. KS støtter derfor forslaget om å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammet."

Hele hovedstyret støttet første avsnitt i mitt forslag, mens hovedstyrets flertall (Arbeiderpartiet, Kr.F, Senterpartiet, KS Bedrift og meg selv) støttet mitt andre avsnitt.  Jeg har derfor snudd saken, og KS går for å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammet. KS inntar dermed et klokt og viktig standpunkt som kan styrke integreringsarbeidet og flyktningers deltakelse i arbeidslivet.

5 myter om innvandring

5 myter om innvandringDebatten om innvandring og inkludering er lite faktabasert og full av fordommer. Mange påstander som fremføres som sannhet har lite med virkeligheten å gjøre.  Vi skal aldri legge lokk på inkluderingsdebatten. Det skal være stort rom for uenighet og vidt forskjellige standpunkter skal brynes mot hverandre, men debatten blir ikke mindre kritisk og dårligere ved at alle deltakerne setter høyere krav til kvaliteten på sine argumenter. Vi som ser mulighetene i det mangfoldige samfunnet må møte overdrivelser, grunnløse påstander og myter med fakta og mer kunnskap om de faktiske forhold. Her 5 mytersom selvsagt er feilaktige.

Carl I. Hagen gjør det igjen!

 Carl I. Hagen gjør det igjen!"Skal vi gjenta det gamle politiske mønsteret og gå løs på Carl I. Hagen (Frp) fordi han har kommet med ufølsomme uttalelse om terrorhandlinger i Oslo og på Utøya? Er ikke det Hagen ønsker med slike utspill – mer mediaoppmerksomhet for sine synspunkter?  Det er viktig at vi følger med på Carl I. Hagens utspill og arresterer ham på det når han baserer sin politiske retorikk på faktafeil.

Men det er enda viktigere å bevege seg videre og fokusere på egen, alternativ politikk. Lærdommen fra 22/7 er å bevisstgjøre velgere at verdiene som frihet og demokrati er knyttet til respekt for andres følelser, mangfold, likeverd og menneskerettigheter. Det er et verdig valg og politikerne har ansvar for å avdekke ideologiene som innsnevrer disse verdier," skriver gjesteblogger Fakhra Salimi fra MIRA-senteret.

Medmenneskelighet må være sterkere enn fiendebildene

Medmenneskelighet må være sterkere enn fiendebildeneAntirasistisk Senter har en klok uttalelse hvor de bl.a. sier: "Antirasistisk Senter ønsker å uttrykke vår dype medfølelse med de etterlatte og de overlevende etter katastrofen som har rammet Norge. 22. juli 2011 vil gå inn som en av de mørkeste dagene i norsk historie, og som en spesielt dyster dag i den aldri avsluttede kampen mot rasisme og for et godt og trygt samfunn. Gjennom mange år har AUF hatt en klar stemme i kampen mot rasisme."

De skriver også at vi har "sett en fremvekst av miljøer særlig preget av mistro og hat mot muslimer som vi har vært bekymret for. Vi har også sett en forharding av deler av innvandrings- og integreringsdebatten, med tiltagende utvikling av avhumaniserende fiendebilder og krisepregede oppfatninger om samfunnsutviklingen. Gjerningsmannen er alene om ekstremismen i handling. Hans ugjerninger skjer imidlertid ikke i et vakuum. Det er et faktum at mye av tankegodet som gjerningsmannen sto for, har blitt mer utbredt enn vi som samfunn kan være komfortable med.

Gjerningsmannens grusomme og onde handlinger skal aldri få endre dette samfunnets karakter. Norge må forbli preget av en fri og åpen debatt, hvor sterkt motstridende syn lever side om side og brynes mot hverandre, i tråd med vårt grunnfestede demokrati. Den demokratiske debatten må imidlertid også være seg bevisst risikoen for fremveksten av udemokratisk ekstremisme. Det betyr at vi må evne å føre den offentlige debatten på en måte som er preget av respekt på tvers av politiske ulikheter. Medmenneskeligheten må være sterkere enn fiendebildene."

Les hele uttalelsen under.

De kriminelle asylsøkerne

Line Ruud Vollebæk vil, som dagens gjesteblogger, utfordre oss ved å framsnakke "de kriminelle asylsøkerne:De kriminelle asylsøkerne

Nå midt i ferietiden ønsker jeg å benytte anledningen til å komme med et enkelt, men kanskje litt kontroversielt budskap. Jeg vil framsnakke "de kriminelle asylsøkerne", de som selger narkotika langs Akerselva og på Jernbanetorget. I denne sammenheng er framsnakking langt i fra synonymt med glorifisering eller naiv begeistring, det er heller snakk om å nyansere et svært ensidig og reduksjonistisk bilde av en stigmatisert gruppe.  I den offentlige debatten er disse mennene som regel redusert til å være kun "kriminelle asylsøkere", som utnytter asylinstituttet for å komme til Norge for å selge illegale rusmidler. "Asylnark", kalles de på politispråket.


De brysomme menneskene

De brysomme menneskeneTorsdag 30. juni ble de papirløse iranerne og etiopierne som hadde slått opp telt utenfor Oslo domkirke fjernet av politiet. Oslo domkirke brukte brannfare som argument for å begjære de papirløse flyktningene fjernet. Kirken forklarte i møte med flyktningene at teltene stod i veien gravemaskiner og at de var for nære kirkeveggene. Flyktningene flyttet teltene sine noen meter vekk fra kirken for ikke å være i veien, men ble fjernet av politiet igjen noen timer senere. Denne gangen sa innsatsleder i politiet at det ikke kunne "poppe opp teltleire midt i Oslo by".

Det er et faresignal for oss alle når regler og byråkrati glemmer menneskene. Når selv kirken setter brannreglement høyere enn medmenneskelighet er det på tide å rope et høyt varsko på vegne av hele vårt samfunns sjel. Kanskje er det slik at selv kirken har slukt regjeringens mantra om at vi må ha en streng asylpolitikk for å beskytte asylinstituttet. Mantraet burde falle på sin egen urimelighet. Det riktige for et demokrati tuftet på blant annet menneskerettigheter ville være å si at vi må ha en rettferdig asylpolitikk for å beskytte flyktningene, skriver dagens gjesteblogger Kari Helene Parapuoli, leder for Antirasistisk Senter blant annet.

KS hovedstyre: Uenighet om bosetting av flyktninger

KS hovedstyre: Uenighet om bosetting av flyktningerNår flyktninger har fått vedtak om opphold i Norge er det viktig at disse raskt kommer ut av statlige flyktningemottak og blir bosatt i en kommune. Målet er at alle skal være bosatt innen 6 måneder, og enslige mindreårige skal bosettes innen 3 måneder. Det har vært vanskelig å nå målene. I 2010 ble f.eks. kun 16 prosent av de enslige mindreårige bosatt innen målet på 3 måneder. Regjeringen vurderer å benytte tvang overfor kommuner som vegrer seg.

Denne særs alvorlige situasjonen drøftet vi i KS sitt hovedstyre i går. Jeg inntok et annet standpunkt enn hovedstyrets flertall: Jeg foreslo at KS skal innta en offensiv holdning: "KS påtar seg innenfor rammen av en fylkesvis bosettingsanmodning fra "Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting av flyktninger" å være behjelpelig - gjennom KS sine fylkesledd - til at kommunene i hvert fylke samlet sett blir enige om fordelingen på den respektive kommune, slik at de nasjonale behov imøtekommes." 

Dette forslaget ble jeg stående alene om, i det hovedstyrets øvrige medlemmer (A, H, Fr.P, V, Sp, Kr.F og KS Bedrift) vedtok at "KS er i mot en endring av bosettingsmodellen som inneholder bruk av tvang. KS mener at introduksjon av tvang vil kunne øke konfliktnivået lokalt, og svekke integreringsarbeidet i kommunene."

Les i Kommunal Rapport
Les mer nedenfor.

Maria må få bli!

Maria må få bliMed god grunn er vi alle indignert over politiets pågripelse av Maria Amelie (25) i går kveld etter at hun fikk avslag på sin søknad om å få asyl-saken sin vurdert på nytt. Det var en totalt unødvendig maktdemonstrasjon av politiet å pågripe henne med 8 mann på Nansenskolen i Nansenåret. Nansen var kjent for sitt arbeid for flyktninger verden over, og  for russere spesielt.

Saken til Maria synliggjør behovet for å finne en ordning for at papirløse innvandrere som har vært lenge i Norge skal få avklart sin situasjon.

Jeg oppfordrer alle til å delta i markeringer og kreve endringer av norsk flyktninge- og asylpolitikk, og sende mailer og SMS-er til de aktuelle politikere på Stortinget og i regjering.
Meld deg inn i Facebook-gruppa Sett Amalie fri.

Se nærmere begrunnelser under.

Tøyen skole: Satser på morsmål - skårer høyt

Tøyen skole: Satser på morsmål - skårer høyt"Best blant skoler i indre by!" melder Tøyen skole om elevenes resultater i lesing og regning i 2010, en skole hvor bare 10 - 15 av elevene har etnisk norsk bakgrunn. Resultater fra både nasjonale prøver og kartleggingsprøver viser at elevene skårer omtrent midt på treet sammenlignet med snittet i Oslo, og vesentlig over naboskolene i Oslo indre øst.

Rektor Tor A. Helgesen forteller at skolen har satset bevisst på å rekruttere lærere med utdanning fra landene de største språkgruppene tilhører. Da rektor Helgesen begynte i stillingen i 1996 var det tre tospråklige lærere på skolen og ingen av dem hadde godkjent pedagogisk utdanning. I dag er halvparten av de 36 lærerne ved Tøyen skole to- eller flerspråklige lærere, og alle har godkjent pedagogisk kompetanse fra universitet eller høyskole.

Les mer i bladet I skolen