Innvandrere, antirasisme

Ni av ti flyktninger flytter fra første bolig

Ni av ti flyktninger flytter fra første boligBystyreflertallet i Oslo sier nei til Statens anmodning om å bosette et par hundre flere flyktninger neste år. En NOVA-studie av flyktningers bosetting og flytting viser at ni av ti flyktninger har flyttet fra sin opprinnelige bolig i løpet av en 4-årsperiode, og at svært mye av flyttingen skjer til sentrale kommuner på Østlandet. - Siden en så stor del av flyktningene etter kort tid uansett befinner seg i det sentrale Østlandsområdet, burde man kanskje i større grad ta hensyn til flyktningenes bostedspreferanser ved første bosetting, foreslår forsker Lars Gulbrandsen. Både hensynet til flyktningene selv og integreringsarbeidet i Oslo tilsier at kommunen bør ta imot langt flere førstegangsetableringer.

Les mer om rapporten
Les sammendrag av rapporten
Les selve rapporten (pdf-dokument)

"På TV sa de at de trengte ingeniører..."

Julia Orupabo, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, har intervjuet innvandrere med høy utdanning om hvordan de opplever sine muligheter og begrensninger på det norske arbeidsmarkedet. "Det som er problemet mitt i Norge, er at selv om du er klok, du har masse papirer, så teller det ikke mye", forteller en av informantene i rapporten: «På TV sa de at de trengte ingeniører…» Etniske minoriteter: klasseidentifikasjon og arbeidsposisjon .

"Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo kommune” er evaluert

Siden 2001 har Oslo kommune hatt en handlingsplan for å rekruttere flere personer medminoritetsbakgrunn til kommunen, og sørge for at de får arbeid som er i tråd med deres kvalifikasjoner og gode muligheter for kompetanseutvikling i jobben. Econ Pöyry har evaluert handlingsplanen. De konkluderer med at den har hatt en positiv bevisstgjørende effekt, men det er usikkert i hvilken grad den har bidratt direkte til måloppnåelse. Målet om økt rekruttering er nådd for kommunen som helhet, men i svært varierende grad i ulike deler av kommunen. Kompetansen til ansatte med minoritetsbakgrunn kunne trolig utnyttes bedre med et mer målrettet arbeid for kompetanseutvikling.

Les sammendrag av evalueringsrapporten
Les hele rapporten
Les byrådets kommentar til evalueringsrapporten

Oslo må bosette flere!

Oslo må bosette flere!De siste årene har bystyreflertallet besluttet at Oslo kun skal ta i mot halvparten av de flyktninger staten har bedt oss om å bosette. Nå er det på tide at Oslo tar sin del av ansvaret og bosetter flere. Vi bør minst ta i mot det antall staten ber oss om. For 2009 er Oslo bedt om å ta i mot 510 personer til bosetting, og jeg har derfor - sammen med de øvrige 5 bystyremedlemmene fra SV - fremmet et forslag til bystyret i tråd med dette.

OECD: Frykten for økt innvandring er ubegrunnet

OECD: Frykten for økt innvandring er ubegrunnetFrykten for økt innvandring er ubegrunnet, heter det i en ny rapport fra OECD, organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling i verdens rikeste land. OECDs generalsekretær Angel Gurria anbefalte torsdag åpnere grenser og økt innvandring, både av faglært og ufaglærte mennesker. Han karakteriserte det som ineffektivt å importere korttidsarbeidskraft om igjen og om igjen – og konstaterte at migrasjonen allerede har endret verden slik vi kjenner den.

Les om OECD-rapporten
Les rapportens tekst om Norge
Les norsk sammendrag av International Migration Outlook 2008

Flere nordmenn for enn mot innvandring

Flere nordmenn for enn mot innvandring31 prosent av de spurte i en undersøkelse fra Sentio er positive til innvandring, mens 18 prosent er negative. Samtidig svarer hele 51 prosent at de verken er veldig for eller veldig mot innvandring, viser undersøkelsen som er gjort blant 1.800 personer i Norge.  Den positive holdningen til innvandring stemmer godt overens med  SSBs siste rapport om nordmenns holdninger til innvandrere.  På tre av ti spørsmål var holdningen til innvandrere og innvandring noe mer velvillig i 2007 enn i 2006. Sju av ti er enige i utsagnet «innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv», viser SSBs rapport.

Les NTB-artikkel
Les SSBs undersøkelse
Les også SSBs rapport "Innvandrerungdom og etterkommere i arbeid og utdanning"

Etniske nordmenn i mindretall på Furuset

Etniske nordmenn i mindretall på FurusetBerit Resell (83) tar et fast grep om rullatoren og starter den korte turen fra trygdeboligen til Furuset senter i Oslo. Under asfalten ligger det som en gang var jordene der hun som barn sto på ski og plukket blomster. Nå føler hun seg som en fremmed på det en gang landlige lille tettstedet der hun har bodd hele livet. 

Her på Furuset er andelen innvandrere nå oppe i 55 prosent. Majoriteten har blitt minoritet. Det skremmer Berit Resell. Nylig trillet hun rullatoren helt ned på skolen for å delta på et kulturarrangement. I den store folkemengden så hun bare fire- fem som lignet seg selv. - Da ble jeg litt skremt. Jeg tenkte at sånn blir det vel. Vi kommer til å drukne. Den vevre kvinnen er engstelig for å si noe galt eller fornærme noen. Flere ganger gjentar hun at hun ikke er noen innvandrerhater, og at ingen har gjort henne noe galt. - Men jeg føler meg ensom. Det er bare blitt så altfor mange, sier hun til Aftenposten. Vi begår en urett overfor mange dersom vi ikke tar Berit Resell og andres utrygghet på alvor, og det er særs viktig å møte denne gjennom bl.a. å skape gode, inkluderende, lokalsamfunn.

Les mer i Aftenposten