Innvandrere, antirasisme

H/Fr.P-kommuner prioriterer egen lommebok framfor flyktninger i nød

H/Fr.P-kommuner prioriterer egen lommebok framfor flyktninger i nødNår asylsøkarar får opphald har dei krav på ein bustad i ein norsk kommune. Staten ber kvar enkelt kommunane ta imot ei viss mengd flyktningar, men kommunane kan sjølve velje kor mange dei faktisk seier ja til. No viser NRK sin gjennomgang av statistikken at kommunar som er styrte av H og Frp seier nei langt oftare enn andre. Så langt i år har desse kommunane teke imot under 80 prosent av flytktningane dei er blitt utfordra til å huse. Dei andre kommunane har teke imot 92 prosent. Oslo utgjer ein vesentleg del av biletet. Oslo er beden om å busette 480, og har sagt ja til 240.

Sandefjord-ordførar Bjørn Ole Gleditsch (H) trur det er politiske grunnar til at det er slik:  Vi på den borgarlege sida lyttar meir til veljarane våre, som er restriktive til å ta imot våre nye landsmenn. Vi er ikkje så naive som mange sosialistar er. Vi er først og fremst sett til å ivareta interessene til innbyggarane våre. Vi har ei lommebok, og når den ikkje er stor nok, må vi prioritere, seier Gleditsch. - Då prioriterer vi våre eigne lommebøker, og det trur eg borgarlege politikarar er flinkare til enn politikarar på venstresida.

Les mer hos NRK

Clemet vil åpne Norges grenser

Clemet vil åpne Norges grenser– Hvis vi mener at det bør være fri flyt av varer og tjenester, slik vi prøver å få til gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO), bør det prinsipielt også gjelde for mennesker. Det er det eneste riktige standpunktet, både moralsk og ut fra et nytteperspektiv, sier Civita-leder og Høyre-politiker Kristin Clemet i Dagsavisen i dag. Hun har naturligvis helt rett i at det vil være det mest konsekvente standpunkt for fri-flyt-menneskene på høyresiden. Men om det er klokt og realiserbart, se det er et annet spørsmål.

Les mer i Dagsavisen

Fargerikt fellesskap: En av fire Osloborgere er innvandrer

Fargerikt fellesskap: En av fire Osloborgere er innvandrerEn av fire Osloborgere er nå innvandrer - eller språklig mer korrekt: har annen etnisk bakgrunn enn norsk. Men det er svært ujevnt geografisk fordelt: 44,2 prosent av innbyggerne i bydel Søndre Nordstrand er innvandrere, mens nabobydelen Nordstrand kun har 12 %. Den geografisk sett skjeve bosettingen av ikke-vestlige innvandrere er blitt klart forsterket de siste årene, viser nylig framlagte tall fra Oslo-statistikken.
Klarerer vi godt nok å utnytte den betydelig ressurs det er å være en flerkulturell by? Jeg spør, og tar gjerne i mot respons.

Les mer

Høyesterett: Straffbart å gi flyktning jobb

14. mai avsa Høyesterett kjennelse i saken til kurderen Sabah Magid. Høyesterett stadfestet at Sandefjord kommune brøt loven da de ikke umiddelbart sa opp Magid fra jobben da han fikk avslag på søknad om permanent opphold i landet. Nå gir formannskapet han økonomisk støtte, selv om han er illegal innvandrer.

Dette er norsk flyktningepolitikk på sitt verste: Sabah Magid er såkalt ureturnerbar flyktning: han kan ikke sendes hjem til Irak fordi det er for farlig. Samtidig får han ikke arbeide og må leve på venner og familie.

Ikke-vestlige minoriteter: Kvotering ved ansettelser for å motvirke en urett

Ikke-vestlige minoriteter: Kvotering ved ansettelser for å motvirke en urettArnulf Øverland skrev i sin tid: ”Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv”! Det begås en betydelig urett overfor en stor gruppe av byens innbyggere; de mange med ikke-vestlig bakgrunn. Vi snakker ikke da nødvendigvis om innvandrere. Det gjelder også norske ungdommer, født og oppvokst i Oslo, men de stiller med et handicap fordi navnet tyder på etnisk minoritetsbakgrunn.  Det er ingen grunn til å tro at Oslo kommune, som en av de største arbeidsplassene, er det døyt bedre i å gi våre landsmenn med ikke-vestlig bakgrunn tilgang til arbeidsmarkedet, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet mitt forslag om moderat kvotering av ikke-vestlige minoriteter ved ansettelser i kommunen.

Ikke-vestlige minoriteter fortsatt i ledighetskø?

Ikke-vestlige minoriteter fortsatt i ledighetskø?Jeg fremmet forslag i Oslo bystyre om at kommunen skal sette i gang et forsøk med moderat kvotering av personer med ikke-vestlige bakgrunn ved ansettelser, samt en særskilt plan for å rekruttere flere etnisk minoritetsbakgrunn i høyere og ledende stillinger. Dessverre ser det så langt ut til at bystyrets borgerlige flertall vil si nei til et slikt forslag, skriver jeg i en artikkel i Klassekampen.

Bergen kommune: På jakt etter medarbeidernes ressurser

Bergen kommune: På jakt etter medarbeidernes ressurserI ett år har ni seniorer i Bergen kommune hatt fri fra sin ordinære jobb for å arbeide med fritidsinteressene sine. De har vært med i Bonustidsprosjektet, hvor man i stedet for å ta ut AFP får bruke 20 prosent av arbeidsuken til å jobbe med noe man brenner for – dersom det kan brukes i kommunens tjenester. Et klokt prosjekt.

Les mer