Innvandrere, antirasisme

Minoriteter: Moderat kvotering

Arbeidsledigheten blant den del av Oslobefolkningen som har ikke-vestlig bakgrunn er mer enn tre ganger så høy som i befolkningen for øvrig. Selv om ledigheten synker, er det ingen tendens til at gapet i arbeidsledighet mellom dem som har ikke-vestlig bakgrunn og befolkningen forøvrig utjevnes, og særlig gjelder dette i lederstillinger. Vi må derfor gjøre mer for å få disse i arbeid. Jeg har derfor sendt fram et forslag til behandling i Oslo bystyre med moderat kvotering av arbeidssøkere med ikke-vestlig bakgrunn.


Les forslaget

Nedslående rapport om etnisk diskriminering i Staten

Tiltak mot strukturell og individuell usaklig forskjellsbehandling står dessverre lite sentralt i statlige virksomheter;

- Kun i underkant av halvparten av de statlige virksomheter følger pålegg om å innkalle minst en kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn til jobbintervju- Kun en liten del av virksomhetene har kompetanse- og bevisstgjøringstiltak for å bekjempe og håndtere diskriminering - Mange av virksomhetene mangler lederforankring av arbeid mot diskriminering
Rapporten Likestillings- og diskrimineringsombudet la fram i dag var det dessverre lite oppmuntrende lesning.
Les hele rapporten (pdf-dokument)

Rådet for innvandrerorganisasjoner: Støtter forslag om moderat kvotering på arbeidsmarkedet

"Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo" støtter Ivar Johansens forslag i Oslo bystyre om moderat kvotering: "Oslo kommune må gå foran - like jobbmuligheter uansett etnisk bakgrunn".

I sin uttalelse til bystyrets finanskomite sier Rådet bl.a.: "Samfunnsøkonomisk og sosialt er det også en fordel å få folk med minoritetsbakgrunn ut i arbeidslivet. Å la en arbeidsdyktig person heve sosialtrygd eller arbeidsledighetstrygd over lengre tid bidrar til å skape et bilde av hjelpeløshet og avhengighet, og kan også skape myter om at disse heller foretrekker å heve trygd fremfor å være i arbeid.