Innvandrere, antirasisme

Asylsøkere må få lov til å jobbe

Asylsøkere må få lov til å jobbe

Asylsøkere må få lov til å jobbe, men Fr.P, Høyre og Ap gjør nåløyet for smått.

Arbeiderpartiet i Oslo bystyre har (med støtte fra Høyre) fremmet forslag om at kommunen søker Staten om å få gjennomføre en prøveordning for å gjøre det mulig å gi en midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere som enda ikke har fått innvilget opphold. De ønsker å erstatte kravet om gjennomført intervju, med et krav om høy sannsynlighet for at asylsøkeren vil få opphold i Norge, som vilkår for midlertidig arbeidstillatelse. Kravet om identitet skal ligge fast.

Ap følger dermed helt ordrett opp det forslag Høyre/Fr.P-regjeringen, ved minister Sylvi Listhaug, sendte fram til Stortinget før sommeren med «Prop. 149 L Endringer i utlendingsloven mv (videreføring av innstramninger mv.)»

Da saken var ute på høring var det flere av høringsinstansene som mente at forslaget ikke går langt nok og at det ikke bør stilles vilkår om sannsynlighet for innvilgelse eller dokumentert identitet. De mener at forslaget vil omfatte for få personer.

Når det gjelder vilkåret om høy sannsynlighet for innvilgelse av oppholdstillatelse, anfører Juss-Buss blant annet at asylsøkeres mulighet til å kunne arbeide er så viktig at den ikke bør avhenge av hvilken sannsynlighet søkeren har for å få bli i Norge. Dette synspunktet støttes av flere, som Kirkerådet, Bjørgvin Bispedømmeråd og NOAS. Juss-Buss mener det ikke er grunnlag for å hevde at en slik adgang for personer med lav sannsynlighet for innvilgelse vil føre til økt tilstrømning av asylsøkere uten beskyttelsesbehov.

NOAS mener at ID-kravet bør fjernes og skriver blant annet: «For at flere asylsøkere skal kunne jobbe, er det helt nødvendig også å endre id-kravene for å få midlertidig arbeidstillatelse, som i dag er langt strengere enn for å få beskyttelse/asyl.» Lignende synspunkter anføres også fra blant annet Antirasistisk Senter og Selvhjelp for Innvandrere. Norsk Folkehjelp foreslår at midlertidig arbeidstillatelse i forkant av asylintervju gis til alle asylsøkere som har bidratt til å sannsynliggjøre sin identitet, selv om de ikke kan fremlegge godkjent reisedokument.

I Oslo bystyre inntar derfor MDG, SV og Venstre samme standpunkt og foreslår at bystyret ber byrådet søke regjeringen om å få gjennomføre en prøveordning hvor flyktninger som ikke har fått endelig opphold skal få muligheten til å arbeide, men uten det strenge nåløyet som regjeringen, med støtte fra AP, ønsker.

Oslo kommune støtter helsesenter for papirløse migranter

Oslo kommune støtter helsesenter for papirløse migranter

Sier ja til deres søknad om støtte på kr. 400.000.

Papirløse migranter er personer som befinner seg i Norge uten oppholdstillatelse og benevnes iblant som irregulære migranter eller illegale innvandrere. Papirløse migranter omfatter de mennesker som har fått avslag på tidligere asylsøknad men som forsetter å bli i Norge og de mennesker som befinner seg utenfor asylprosessen, dvs. de personer som ikke har søkt asyl eller aldri har vært registrert av norske myndigheter. Statistisk Sentralbyrå har estimert at det bor 18 000 papirløse i landet i dag.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors driver et helsesenter for papirløse migranter på hemmelig adresse i Oslo. De tilbyr vanlig helsehjelp der en kan møte sykepleier, lege, psykolog og fysioterapeut etc. for konsultasjon. All helsehjelp er gratis, og rundt 900 personer får helsehjelp i løpet av året. Bymisjonens Sturla Stålsett har sagt dette om grunntankene bak senteret: «– Det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig: En ting er asylpolitikk, en annen ting er de helt grunnleggende rettighetene til helse for et menneske som trenger det.»

Staten nekter å bidra til å finansiere senterets aktivitet, og Fr.P.-leder og finansminister Siv Jensen har uttalt: «–Vi skjønner de humanitære og menneskelige vurderingene som ligger til grunn for slik hjelp. Men de har faktisk ikke lov til å bo her, og organisasjonene bidrar til å forlenge deres illegale opphold. Vi vil innføre forbud mot å gi helserelatert bistand til illegale innvandrere. Vi vil lovpålegge dem meldeplikt hvis de kommer i kontakt med illegale innvandrere. Kirkens Bymisjon og andre undergraver Stortingets vedtatte politikk og det vil vi ha slutt på,» sier Frp-leder Siv Jensen.

Men det rødgrønne flertallet i Oslo gjør en forskjell. Kirkens Bymisjon har har søkt om kr. 400.000 til Helsesenter for papirløse migranter for 2018, og byrådet anbefaler at bystyret bevilger beløpet.

Dette er bra!

Norge bør ta imot minst 5.000 kvoteflyktninger neste år

Norge bør ta imot minst 5.000 kvoteflyktninger neste år

Kvoteflyktningordningen utgjør et av få lovlige alternativer til båtsmuglere og farlige grensepasseringer. Det er en ordning som skal sørge for at torturofre, enslige kvinner, syke, spesielt utsatte barn og forfulgte som ikke kan få tilstrekkelig beskyttelse i nærområdene, kan få en mulighet i et annet land.

12 norske organisasjoner ber nå Stortinget vedta å ta i mot minst 5000 kvoteflyktninger for 2018. Kravene fremmes i et felles brev fra organisasjonene til partiene på Stortinget.

Der heter det at tolv norske hjelpeorganisasjoner ber Stortinget vedta:

* Økt støtte til nærområdene i bistandsbudsjettet.

* At Norge tar imot minst 5.000 kvoteflyktninger neste år.

* At kostnader til flyktninger i Norge holdes utenfor bistandsbudsjettet.

Amnesty, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Redd Barna er blant organisasjonene som står bak appellen.

Samtidig utfordrer KS (Kommunesektorens Interesseorganisasjon) regjeringen til å ta imot flere overføringsflyktninger til Norge, for å beholde kompetanse som er bygget opp i kommunene.

– Hovedstyret mener det bør vurderes å øke tallet på overføringsflyktninger til Norge, for å beholde mest mulig av kompetansen som er bygget opp i mange kommuner. Det er en fordel med en jevnere bosetting, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen (H) til Kommunal Rapport.

Når kompetansen beholdes i mange kommuner, kan også kapasiteten økes raskere når det igjen blir behov for det. – Det kommer nå et unormalt lavt antall flyktninger til Norge. Den internasjonale situasjonen tilsier at det vil øke, sier Helgesen.

Dette heier jeg på!

Stovner bydel, et eksempel på vellykket integrering

Stovner bydel, et eksempel på vellykket integrering

Tormod Bakke er tydelig om sin bydel, Stovner:

"Jeg er 61 år og har bodd mesteparten av mitt voksne liv nord i Groruddalen. De siste 26 årene på Haugenstua i Stovner bydel. På 1970-tallet bodde det få innvandrere her. Haugenstua-gjengen var beryktet og herjet over hele Oslo sammen med Uranienborg-gjengen på Oslo vest. På 1980-tallet skrev Dagbladet og en rekke andre aviser om de enorme sosiale problemene på Stovner. Rus og kriminalitet florerte. Siden den gang har det vært jobbet meget godt med integrering i bydelen vår. Politikken er gjennomført hele veien fra barnehage til videregående skole. Politi og barnevern har gjort et viktig arbeid, med informasjon og tidlig inngripen før problemene og konfliktene ble for store.

I dag er det innvandrerne som sørger for et normalt liv i en bydel som ellers er dominert av pensjonister, trygdede og sosialklienter. Det er mest innvandrere som er i jobb, både menn og kvinner, og det er stort de som har barn i barnehage og skole. Det er i økende grad de som går i kirke, og de som deltar aktivt i fritidsaktiviteter for ungdom. Dette er veldig tydelig i blokkområdene som der jeg bor, mindre utpreget i områdene med rekkehus og eneboliger. For å beholde et godt og variert bomiljø i Groruddalen, er det viktig at vi beholder denne variasjonen. Ytterligere fortetting med nye blokker er ikke ønskelig," skriver Tormod Bakke blant annet.

"Til tross for at 80 % av barna på skolene har innvandrerbakgrunn har Stovner bydel klart integreringen på en imponerende måte, og både fagfolk og journalister burde komme hit for å lære hvordan det bør gjøres."

Les hele hans artikkel under "les mer."

Om terror og flyktningstrøm

Om terror og flyktningstrøm

En tydelig Ingebrigt Steen Jensen:"Terroristene har det til felles at de har bodd lenge i landene der de har begått sine ugjerninger. De fleste er faktisk født der – i Frankrike, Tyskland, England, Belgia og Sverige. Ingen av dem har vokst opp i Aleppo, Mosul, Damaskus eller Tripoli så vidt jeg har fått med meg.

Så problemet er kanskje ikke hvor de er kommet fra, men hva de har reist til? At våre vestlige demokratier har undervurdert viktigheten av helhjertet integrering, språkopplæring, skolegang, sysselsetting og årvåkenhet omkring miljøer som kan bidra til radikalisering og ekstremisme. De har vært hos oss lenge, vi har ikke maktet å gjøre dem til våre. Mange av dem har kanskje ikke villet heller, men utenforskap må aldri bli et alternativ. Mange har vært i kontakt i politiet. Sannsynligvis har for få av dem har vært i kontakt med det lokale idrettslaget.

Nå skal vi etterforske oss til trygghet. Kanskje vi heller burde utforske oss til den? Komme i møte, være nysgjerrige, gi flyktninger plass på fotballaget, i rockeklubben, i jeger- og fiskerforeningen. Vekk fra radikale giftspredere, inn i levende lokalsamfunn.

Det er i det minste en interessant tanke. Kan det være – i hvert fall nesten – så enkelt: At de som blir tatt godt i mot, stilt krav til og satset på, utvikler en immunitet mot imamer, og en mottakelighet for mangfold?

Noen vil kalle dette naivt, apologetisk og selvpiskende. Det får så være; nå kommer slike innsigelser stort sett automatisk. Men det handler ikke først og fremst om å plassere skyld for det som har skjedd. Det handler om å plassere ansvar for det som ikke skal skje. Og hvem skal ta det, om ikke vi."

Les hele hans tekst under "les mer."

Hurtigspor på IKEA er i gang!

Hurtigspor på Ihttp://www.ivarjohansen.no/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=5991#editorKEA er i gang!

Bydel Alna svarer på regjeringens føringer om å etablere raskere løsninger for å få flyktninger med kompetanse ut i jobb.

14 nyankomne til Norge deltar i et opplæringsprogram som skal få dem raskere ut i jobb. Dette er et unikt samarbeid mellom NAV Alna, IKEA Furuset og Oslo Helsfyr voksenopplæring, hvor elevene lærer norsk og samfunnsfag, samtidig som de får en praktisk innføring i norsk arbeidsliv. Målgruppen er nyankomne flyktninger og innvandrere med «Rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og samfunnsfag i til sammen 600 timer» (Jf. Introduksjonsloven § 17).

Etter om lag fire måneders intensiv norskundervisning i klasserommet vil deltakerne rett etter påske starte opplæringen på IKEA Furuset. Tre dager i uka vil de få en praktisk innføring i norsk arbeidsliv med IKEA som ramme. Her får deltakerne opplæring på lik linje som nyansatte, samtidig som det er lagt til rette for språktrening. I tillegg er kandidatene på skolen to dager i uka hvor de får trene på de språklige utfordringene de møter på IKEA og drøfte sider ved norsk arbeidsliv som er ukjent for dem. Opplæringen som varer ut året vil bestå av klasseromsundervisning, digitalt og på arbeidsplassen. Hurtigsporet varer et år, og målet er at deltakerne i opplæringsprogrammet utstyrt med verktøy og erfaringer som gjør dem klare for arbeidslivet.

Les mer under "les mer."

Et flott opplegg, som jeg heier på.

Rik på tillit

Rik på tillit

Det er merkeleg korleis tillit avlar tillit. Tillit er ein fornybar ressurs. Viss alle får vere med på køyreturen, skriver Guro Gravem Johansen.

"Det er ein ting eg hugsar spesielt godt frå den første dagen Lwanda var utvekslingsstudent på utdanningsinstitusjonen der eg jobbar. Rykket i kroppen hans.

Cape Town er ikkje Oslo. Men kontrasten mellom den generelle frykten som hadde tatt bustad i Lwanda og den generelle tryggleiken eg tok for gjeve i gatene i Oslo, minte meg på noko om det å bo i Noreg. Tilliten. Utlendingar som besøker Noreg blir ofte fascinert over turisthyttesystemet vårt, at vi berre kan legge nøkkelen under dørmatta og så kan folk kome og gå, og attpåtil legge igjen litt vaskemiddel til nestemann. Over at du kan passere T-banesperringa, som nettopp IKKJE er ei sperring, utan streng kontroll. Denne norske tilliten er kanskje ein mykje viktigare del av norsk identitet enn brunost og binders. Vi smykker oss med den, vi er stolte av den," skriver Guro Gravem Johansen som gjesteblogger.

Les hele teksten hennes nedenfor, under "les mer."

Høyreekstrem vold og nynazisme: Flyktningeretorikken bør ettergås

Høyreekstrem vold og nynazisme: Flyktningeretorikken bør ettergås

Ingebrigt Steen Jensen skriver:

"Nyheten om økt høyreekstrem mobilisering fra potensielt voldelige miljøer i landet vårt er skremmende, men dessverre ikke helt uventet. Når vi får presentert absurde teorier om at jødiske miljøer står bak flyktningene som kommer til Norge, vekker det mildt sagt smertefulle minner. Her må det mobiliseres på bred front både fra folket og myndighetene.

Og kanskje er det lov å minne om at mange av oss har advart mot konsekvensene av en stadig mer kritisk og til tider hatsk retorikk mot flyktningene. Selv om den i seg selv er verken nazistisk eller rasistisk, kan den bidra til å legitimere slike holdninger. Dette har mange advart mot helt siden standarden ble satt med "gullstoler" og "ankerbarn" - og nå med politisk fokus på å frata tredjegenerasjons innvandrere statsborgerskap for en mulig løgn fra besteforeldrene.

Kanskje kan man til og med oppfordre noen av de mest kritiske retorikerne til å ettergå sine uttalelser i lys av den nye trusselen vi står overfor, og som altså ikke kommer fra flyktninger eller asylsøkere, men fra "gode nordmenn"?"

Vi må tora å ta debatten!

Vi må tora å ta debatten!

Tydelig Oddny I. Miljeteig:

"Det største trugsmålet mot vårt samfunn er lygna om at somme menneske er meir verde enn andre.

Når USA stengjer gruppe av menneske ute, er det ikkje berre alvorleg. Det er fælsleg. For USAs historie er historia om immigrasjon, om menneske og kulturar som har smelta saman: «The melting pot.» Men USAs historie er også historia om omsynslaus diskriminering av dei opphavlege innbyggjarane, nett slik Australia har behandla sine urinvånarar. Både USA og Australia høyrer til «den nye verda.» Begge har mørke kapittel i rasismens historie. Australia si behandling av flyktningar er sjølve definisjonen på inhumanisme. Når rasismen blir kopla med nasjonalsjåvinisme, viser Europas 1900-talshistorie meir enn noko anna kor fælsleg resultatet kan verta.

Vi må tora å ta debatten no. Det er på tide å sjå ubehaget i kvitauga, 16 år etter at Benjamin Hermansen vart drepen på Holmlia av nynazistar avdi han hadde feil hudfarge. Det handlar ikkje om isolerte ekkokammer på nettet. Det handlar om sterke krefter og rørsler midt iblant oss. Midt i Europa. No treng vi modige styresmakter på alle nivå. Vi treng humanismens faneberarar i stort og smått. For folkeretten. For solidariteten. For nestekjærleiken. For anstendigheit mellom menneske. Vi må tora å ta debatten!"

Les hele hennes tekst under "les mer."

Tilgivelse....

Tilgivelse....

"De fleste nordmenn som har begått en feil eller to for lenge siden, blir tilgitt av oss andre etter hvert. Det er i nærheten av å være en god nasjonal egenskap etter min mening.

Så til de grader at en mann kan bli olje- og energiminister et tiår eller så etter å ha begått et overgrep. En langrennsløper kan ha kræsjet en bil i sterkt beruset tilstand og fortsatt være nasjonalhelt. En toppsjef kan tilgis for å ha fikset litt på eksamenspapirene og fortsatt lede et statseid gigantselskap. Jeg synes alt dette er ok, for det er menneskelig å feile og gudommelig å tilgi.

Men romsligheten gjelder ikke flyktninger som kan ha fortalt en usannhet for sju eller sytten år siden, om alder eller opprinnelsesland, for å skape seg en fremtid uten at det har gått ut over noen. Et sted må grensen gå, og sannelig gikk den akkurat her. Men det er helt tilfeldig," skriver Ingebrigt Steen Jensen.

Oslo: Flyktningers menneskevern, menneskerettigheter og behov for internasjonal beskyttelse

Oslo: Flyktningers menneskevern, menneskerettigheter og behov for internasjonal beskyttelse

Gode holdninger og ambisjoner for flyktninger: Oslo kommune skal være en kommune som stiller opp for mennesker som trenger internasjonal beskyttelse utenfor eget hjemland og vil bygge sitt arbeid for asylsøkere og nyankomne flyktninger  på disse hovedlinjene:

- Flyktningers menneskeverd, menneskerettigheter og behov for internasjonal beskyttelse.

- Asylsøkere og nyankomne flyktningers behov for særskilt innsats fra kommunen knyttet til deres spesielle livssituasjon, deres spesielle juridiske status og de særskilte ordningene som er etablert innenfor statlige rammer.

- Fokus på flyktningenes egne ressurser hvor målet for alle tiltak er å gjøre flyktninger selvhjulpne i arbeidsmarkedet, boligmarkedet og nærmiljøet så raskt som mulig.

- Koordinering av samlet innsats for asylsøkere og nyankomne flyktninger som befinner seg i byen. Mellom etater og bydeler, mellom kommune og stat og mellom kommunen og ikke-statlige aktører som næringsliv og frivillige organisasjoner.

- En ambisiøs politikk hvor det settes som mål at den enkelte bydel skal ligge over landsgjennomsnittet når det gjelder resultater av integreringsarbeidet.

Og dette følges opp med 8 konkrete føringer for denne innsaten, samt 19 konkrete tiltak.

Byrådet sender nå fram en sak om dette til Oslo bystyre. God politikk utformes gjennom dialog, så derfor: Hva synes du om forslaget? Har du innspill og forslag? Skriv innspill i kommentarfeltet under, eller send henvendelse til bystyrepolitikerne.