Innvandrere, antirasisme

Kommunene må ta imot flere flyktninger

Kommunene må ta imot flere flyktninger

"Kommunene bør være mer offensive og framtidsrettede når det gjelder mottak av flyktninger. Og hvis de tross økte tilskudd ikke tar imot flere, bør staten kunne pålegge dem det. 4500 flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge venter i mottak. De har behov for å komme i gang med sitt nye liv i Norge.  Et helt vanlig liv, som innebærer å bo i en bolig, lære seg norsk, gå på skole, få jobb og nye bekjentskaper. I dag bor de «i staten». "

Dette skriver Kirsten Hasvoll og jeg i en artikkel i siste utgave av ukeavisa Kommunal Rapport. Les hele artikkelen nedenfor.

Krystallnatta

Krystallnatta

I dag er det 9. november, som vil si at det er Krystallnattmarkering. Krystallnatta markeres for å minnes nazistenes overgrep mot jøder i Tyskland i 1938. Rundt 267 synagoger ble brent ned, over 7500 butikker ble vandalisert og rundt 200 jøder ble slått ihjel denne natta for 75 år siden. I tillegg ble mer enn 26 000 jøder sendt til konsentrasjonsleire. På morgenen dagen etter lå det knust glass overalt i gatene fra alle butikkene som hadde blitt ødelagt. Derav navnet Krystallnatta.

I dag ser vi et Europa der høyreekstremisme og rasistiske grupperinger er på fremmarsj. Det er på tide å stå sammen mot denne tendensen. Minne oss selv på hva som kan skje når sånne grupperinger får for mye fotfeste i befolkninga. Og minne oss selv på hvorfor det er så viktig at vi hver dag tar kampen mot rasisme og fremmedhat, hvor enn vi befinner oss.

Jeg oppfordrer alle til å bli med på markering av Krystallnatta. I Oslo arrangeres markeringa av Antirasistisk Senter, Ungdom mot Rasisme og Det Mosaiske Trossamfunn. Det blir fakkeltog fra Jernbanetorget klokken 18.00, og før det er det panelsamtale på Kulturhuset på Youngstorget klokken 16.30.

Alvorlig varsko: 4.510 bosettingsklare flyktninger sitter fast i mottakene

Alvorlig varsko: 4.510 bosettingsklare flyktninger sitter fast i mottakene

Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger sendte i går alarmerende signaler til regjeringen, ved de tre fagdepartementene, når det gjelder bosetting av flyktninger:

"Utvalgets vurdering av bosettingssituasjonen er at det er bekymringsfullt at det på tross av økt bosetting, fortsatt er betydelig mangel på bosettingsplasser i kommunene i 2013, sett i forhold til resultatmålet i den nye samarbeidsavtalen om minimum 7 500 plasser, og sett i forhold til målet om å bosette 8 500 personer i år.

Utvalgets vurdering er at det trengs sterkere tiltak og mer kraftfulle virkemidler for å øke kommunenes bosettingskapasitet, og at det bør vurderes særskilte tiltak for å få til raskere bosetting av nær 3 000 lengeventende flyktninger som kommunene ikke har plasser til i år."

Realiteten i det utvalget legger fram er at kommune-Norge svikter, og at svært mange - hele 4.510 - bosettingsklare flyktninger nå sitter i mottakene, hvorav hele 623 har ventet i mer enn et år. Jeg hadde håpet av frivillighetslinjen hadde nådd fram, men vil ikke bli overrasket om regjeringen nå føler seg tvunget til en form for tvang overfor kommunene. Det er helt uakseptabelt at sårbare flyktninger blir sittende fast i mottakene, og påføres betydelig fysiske og psykiske belastninger.

En innvandrers bekjennelse

En innvandrers bekjennelse

"Stadig hyppigere må jeg forsvare det faktum at jeg er innvandrer – en genetisk variabel som jeg ikke får gjort noe med.

Det kan hende at jeg begynner å bli paranoid, i så fall er jeg ikke alene om det.

Det er mange med meg som deler den samme følelsen. Følelsen som tilsier at jeg ikke lenger er akseptert, at jeg føler meg utrygg og bekymret for min egen og mitt barns eksistens. Jeg snakker om en snikende panikk som gjør at jeg må vurdere om jeg i det hele tatt har noen fremtid i dette landet. Uansett hvor jeg går, uansett hvilken diskusjon jeg involverer meg i, er det alltid noen som prøver å forklare alle samfunnsproblemer – uansett hvor irrelevante de er – med innvandring og innvandrere. Den innvandringspolitiske debatten har kuppet alle andre politiske debatter," skriver Jasmin Agovic-Nordaas i dette blogginnlegget.

La flyktninger bosette seg selv

La flyktninger bosette seg selv

UDI-direktør Frode Forfang har denne uka vært ute og argumentert for et syn jeg nylig fremmet i Oslo bystyre: La flyktninger selv få bestemme hvilken kommune de skal bo i:

"Et nytt grunnleggende grep er å åpne for selvbosetting, altså at flyktningene selv kan finne seg et sted å bo som de kan ha råd til med den støtten de får i introduksjonsprogrammet. Så må kommunen de velger å bo i, sørge for et introduksjonstilbud. Også i dag kan riktignok flyktninger som finner jobb og er selvhjulpne, bo hvor de vil. Men da har de ingen rett til introduksjonsprogram, og det har heller ikke eventuelle familiemedlemmer. Ved å koble selvbosetting med rettigheter i de kommuner flyktningene velger, kan mye av utfordringen være løst. På samme måte som for arbeidsinnvandrere kan vi, etter min mening, legge til grunn at mange flyktinger som har fått oppholdstillatelse i Norge, fint vil være i stand til å skaffe seg jobb, egen bolig og ta regi over sin egen og sin families livssituasjon.

Gjennom selvbosetting kan flyktninger i større grad selv ta grep for å påvirke livssituasjonen, bostedet og fremtiden. De blir i mindre grad passive klienter og kan i stedet ta kontrollen over eget liv. Det er positivt for integreringen. Det vil også være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Blant annet vil flere komme raskere i arbeid og UDI vil slippe å etablere mottaksplasser som det egentlig ikke er behov for. Det viktigste er likevel at langt flere på et tidligere tidspunkt enn i dag kan flytte seg fra rollen som passiv klient til aktiv samfunnsborger," skriver UDI-direktøren.

Dette er da vel lurt, eller?

Vi trenger en nasjonal dugnad for bosetting av flyktninger

Nasjonal dugnad for bosetting av flyktningerMarianne Borgen og jeg inviterte onsdag til en interpellasjonsdebatt i Oslo bystyre om bosetting av flyktninger.

Der utfordret jeg blant annet bystyret på at Oslo tar et nasjonalt initiativ:

"At ordfører eller byrådsleder tar et nasjonalt initiativ. Samler kommune-Norge, ved landets ordførere, til et møte med følgende budskap: Det trengs en nasjonal kommune-dugnad for å få de 4.000 flyktningene ut av mottakene, og over til å bli bosatt i en kommune. Oslo tar sin relative andel i en slik ekstraordinær dugnad, og oppfordrer alle øvrige kommuner til å gjøre det samme."

Les hele innlegget nedenfor.

 


Interpellasjon i bystyret: Hva kan Oslo gjøre for å bosette flere flyktninger?

Interpellasjon i bystyret: Hva kan Oslo gjøre for å bosette flere flyktninger?Marianne Borgen og jeg inviterer Oslo bystyre til å diskutere utfordringen med at det i dag sitter mange voksne og barn rundt om i asylmottak, som har fått opphold i Norge, og som er klare for bosetting, men som i prinsippet ingen kommuner vil ha. Ca. 4.000 mennesker er i en slik situasjon og mange av disse har ventet lenge på å få tildelt en kommune å bo i.

"Hva kan Oslo kommune gjøre for å bidra til å sikre at personer som er klare for bosetting sikres en kommune å bo i," spør vi i den interpellasjon vi nå reiser i Oslo bystyre.

Les interpellasjonsteksten nedenfor.

4.000 flyktninger venter i mottak: Oslo - og andre kommuner - sier nei til å ta i mot dem

4.000 flyktninger venter i mottak: Oslo - og andre kommuner - sier nei til å ta i mot demAntall flyktninger som venter i mottak for å bli bosatt i en kommune har i løpet av det siste året økt fra 1.967 til 3.900 nå ved årsskiftet. 80 prosent av dem har ikke ennå fått tildelt bosettingskommune. Jeg er helt enig med IMDi-direktør Geir Barvik og UDI-direktør Frode Forfang når de forleden understreket at dette både er uheldig for flyktningene og ulønnsomt for Norge.

Jeg forventer at bystyreflertallet, og særlig Venstre og Kr.F, sitter med en litt vond smak i munnen når Oslo er en av de kommuner som avviser å ta i mot de antall flyktninger som Staten har anmodet oss om. På den måte undergraver bystyreflertallet Norges evne til å ivareta sine internasjonale forpliktelser. IMDI har nylig offentliggjort hva den enkelte kommune har svart, og samtidig laget en illustrasjon av en matematisk beregning av hvor mange flyktninger den enkelte kommune bør bosette ut fra folketallet i 2013, forutsatt at samtlige kommuner bosetter sin andel. Da burde Oslo ha tatt i mot 1.229 flyktninger i 2013, mens kommunen altså skrubber selv når IMDI ber oss ta i mot 490.

Statsråd Inga Marte Thorkildsen har understreket at Norge har forpliktet seg til å gi mennesker på flukt et nytt hjemland. Men dette er mer enn en humanitær oppgave: Dette er mennesker som bringer med seg ressurser og som kan bidra til fellesskapet. Alle har erfaring som kan tas i bruk, og mange har utdanning og kompetanse som samfunnet trenger. Både næringslivet og det kommunale tjenesteapparatet i Oslo vil ha behov for mer arbeidskraft i årene framover.

Sant å si mener jeg, litt folkelig sagt, at bystyreflertallet Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti burde gå i skammekroken.

Delta i dagens markeringer for asylbarna

Delta i dagens markeringer for asylbarnaI ettermiddag deltar jeg på markeringene for en mer human flyktninge- og asylpolitikk, for min del på Jernbanetorget i Oslo kl. 16.00, under følgende krav:

- Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

- At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge - også utlendingssaker.

- At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.

Jeg oppfordrer alle til å delta i markeringer i sitt lokalmiljø.

En nyttig påminnelse, etter Høyesterett

Enkel språklære

Returnere
betyr: å sende
tilbake. Å returnere en pakke betyr 
å sende pakken
tilbake til der
den kom
ifra. Å returnere et menneske betyr å sende
vedkommende tilbake
til det land denne person
kom ifra. Nathan Eshete, 7 år gammel, født på
Stord, har aldri
vært i Etiopia. Å sende
Nathan ut av Norge
heter ikke å
returnere.
Det heter: å deportere.

Jan Erik Vold

Oslo svikter flyktningene - igjen

Oslo svikter flyktningene - igjenByrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti svikter igjen flyktningene. Staten, ved Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet, har anmodet Oslo kommune om å bosette 490 flyktninger i 2013, hvorav 30 er enslige barn og unge.  Men som disse partiene, sammen med Fr.P, sa nei til Statens anmodning om ekstraordinært å ta i mot 40 flyktninger i år, sier de nå - ved vedtak av budsjett for 2013 - også nei til Statens anmodning for neste år.

3 783 flyktninger med innvilget opphold i Norge venter i asylmottak for å bli bosatt i en kommune. IMID-direktøren understreker viktigheten av at flyktningene snarest mulig får komme til en kommune og starte med kvalifisering og andre aktiviteter. Da må de facto kommunene stille opp og bosette de flyktninger KS - på kommunesektorens vegne - og Staten har blitt enige om.

På nasjonalt nivå står SV, Venstre og Kristelig Folkeparti sammen i kravet om en mer human flyktninge- og asylpolitikk. Dersom kommune-Norge opptrer som Venstre og Kristelig Folkeparti i Oslo må regjeringen gi beskjed til FN`s høykommisær for flyktninger: dessverre, Norge kan ikke lenger ivareta sine internasjonale forpliktelser når det gjelder å ta i mot flyktninger, for kommunene er ikke villig til å bosette de vi i dag tar i mot.