Innvandrere, antirasisme

En innvandrers bekjennelse

En innvandrers bekjennelse

"Stadig hyppigere må jeg forsvare det faktum at jeg er innvandrer – en genetisk variabel som jeg ikke får gjort noe med.

Det kan hende at jeg begynner å bli paranoid, i så fall er jeg ikke alene om det.

Det er mange med meg som deler den samme følelsen. Følelsen som tilsier at jeg ikke lenger er akseptert, at jeg føler meg utrygg og bekymret for min egen og mitt barns eksistens. Jeg snakker om en snikende panikk som gjør at jeg må vurdere om jeg i det hele tatt har noen fremtid i dette landet. Uansett hvor jeg går, uansett hvilken diskusjon jeg involverer meg i, er det alltid noen som prøver å forklare alle samfunnsproblemer – uansett hvor irrelevante de er – med innvandring og innvandrere. Den innvandringspolitiske debatten har kuppet alle andre politiske debatter," skriver Jasmin Agovic-Nordaas i dette blogginnlegget.

La flyktninger bosette seg selv

La flyktninger bosette seg selv

UDI-direktør Frode Forfang har denne uka vært ute og argumentert for et syn jeg nylig fremmet i Oslo bystyre: La flyktninger selv få bestemme hvilken kommune de skal bo i:

"Et nytt grunnleggende grep er å åpne for selvbosetting, altså at flyktningene selv kan finne seg et sted å bo som de kan ha råd til med den støtten de får i introduksjonsprogrammet. Så må kommunen de velger å bo i, sørge for et introduksjonstilbud. Også i dag kan riktignok flyktninger som finner jobb og er selvhjulpne, bo hvor de vil. Men da har de ingen rett til introduksjonsprogram, og det har heller ikke eventuelle familiemedlemmer. Ved å koble selvbosetting med rettigheter i de kommuner flyktningene velger, kan mye av utfordringen være løst. På samme måte som for arbeidsinnvandrere kan vi, etter min mening, legge til grunn at mange flyktinger som har fått oppholdstillatelse i Norge, fint vil være i stand til å skaffe seg jobb, egen bolig og ta regi over sin egen og sin families livssituasjon.

Gjennom selvbosetting kan flyktninger i større grad selv ta grep for å påvirke livssituasjonen, bostedet og fremtiden. De blir i mindre grad passive klienter og kan i stedet ta kontrollen over eget liv. Det er positivt for integreringen. Det vil også være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Blant annet vil flere komme raskere i arbeid og UDI vil slippe å etablere mottaksplasser som det egentlig ikke er behov for. Det viktigste er likevel at langt flere på et tidligere tidspunkt enn i dag kan flytte seg fra rollen som passiv klient til aktiv samfunnsborger," skriver UDI-direktøren.

Dette er da vel lurt, eller?

Vi trenger en nasjonal dugnad for bosetting av flyktninger

Nasjonal dugnad for bosetting av flyktningerMarianne Borgen og jeg inviterte onsdag til en interpellasjonsdebatt i Oslo bystyre om bosetting av flyktninger.

Der utfordret jeg blant annet bystyret på at Oslo tar et nasjonalt initiativ:

"At ordfører eller byrådsleder tar et nasjonalt initiativ. Samler kommune-Norge, ved landets ordførere, til et møte med følgende budskap: Det trengs en nasjonal kommune-dugnad for å få de 4.000 flyktningene ut av mottakene, og over til å bli bosatt i en kommune. Oslo tar sin relative andel i en slik ekstraordinær dugnad, og oppfordrer alle øvrige kommuner til å gjøre det samme."

Les hele innlegget nedenfor.

 


Interpellasjon i bystyret: Hva kan Oslo gjøre for å bosette flere flyktninger?

Interpellasjon i bystyret: Hva kan Oslo gjøre for å bosette flere flyktninger?Marianne Borgen og jeg inviterer Oslo bystyre til å diskutere utfordringen med at det i dag sitter mange voksne og barn rundt om i asylmottak, som har fått opphold i Norge, og som er klare for bosetting, men som i prinsippet ingen kommuner vil ha. Ca. 4.000 mennesker er i en slik situasjon og mange av disse har ventet lenge på å få tildelt en kommune å bo i.

"Hva kan Oslo kommune gjøre for å bidra til å sikre at personer som er klare for bosetting sikres en kommune å bo i," spør vi i den interpellasjon vi nå reiser i Oslo bystyre.

Les interpellasjonsteksten nedenfor.

4.000 flyktninger venter i mottak: Oslo - og andre kommuner - sier nei til å ta i mot dem

4.000 flyktninger venter i mottak: Oslo - og andre kommuner - sier nei til å ta i mot demAntall flyktninger som venter i mottak for å bli bosatt i en kommune har i løpet av det siste året økt fra 1.967 til 3.900 nå ved årsskiftet. 80 prosent av dem har ikke ennå fått tildelt bosettingskommune. Jeg er helt enig med IMDi-direktør Geir Barvik og UDI-direktør Frode Forfang når de forleden understreket at dette både er uheldig for flyktningene og ulønnsomt for Norge.

Jeg forventer at bystyreflertallet, og særlig Venstre og Kr.F, sitter med en litt vond smak i munnen når Oslo er en av de kommuner som avviser å ta i mot de antall flyktninger som Staten har anmodet oss om. På den måte undergraver bystyreflertallet Norges evne til å ivareta sine internasjonale forpliktelser. IMDI har nylig offentliggjort hva den enkelte kommune har svart, og samtidig laget en illustrasjon av en matematisk beregning av hvor mange flyktninger den enkelte kommune bør bosette ut fra folketallet i 2013, forutsatt at samtlige kommuner bosetter sin andel. Da burde Oslo ha tatt i mot 1.229 flyktninger i 2013, mens kommunen altså skrubber selv når IMDI ber oss ta i mot 490.

Statsråd Inga Marte Thorkildsen har understreket at Norge har forpliktet seg til å gi mennesker på flukt et nytt hjemland. Men dette er mer enn en humanitær oppgave: Dette er mennesker som bringer med seg ressurser og som kan bidra til fellesskapet. Alle har erfaring som kan tas i bruk, og mange har utdanning og kompetanse som samfunnet trenger. Både næringslivet og det kommunale tjenesteapparatet i Oslo vil ha behov for mer arbeidskraft i årene framover.

Sant å si mener jeg, litt folkelig sagt, at bystyreflertallet Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti burde gå i skammekroken.

Delta i dagens markeringer for asylbarna

Delta i dagens markeringer for asylbarnaI ettermiddag deltar jeg på markeringene for en mer human flyktninge- og asylpolitikk, for min del på Jernbanetorget i Oslo kl. 16.00, under følgende krav:

- Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

- At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge - også utlendingssaker.

- At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.

Jeg oppfordrer alle til å delta i markeringer i sitt lokalmiljø.

En nyttig påminnelse, etter Høyesterett

Enkel språklære

Returnere
betyr: å sende
tilbake. Å returnere en pakke betyr 
å sende pakken
tilbake til der
den kom
ifra. Å returnere et menneske betyr å sende
vedkommende tilbake
til det land denne person
kom ifra. Nathan Eshete, 7 år gammel, født på
Stord, har aldri
vært i Etiopia. Å sende
Nathan ut av Norge
heter ikke å
returnere.
Det heter: å deportere.

Jan Erik Vold

Oslo svikter flyktningene - igjen

Oslo svikter flyktningene - igjenByrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti svikter igjen flyktningene. Staten, ved Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet, har anmodet Oslo kommune om å bosette 490 flyktninger i 2013, hvorav 30 er enslige barn og unge.  Men som disse partiene, sammen med Fr.P, sa nei til Statens anmodning om ekstraordinært å ta i mot 40 flyktninger i år, sier de nå - ved vedtak av budsjett for 2013 - også nei til Statens anmodning for neste år.

3 783 flyktninger med innvilget opphold i Norge venter i asylmottak for å bli bosatt i en kommune. IMID-direktøren understreker viktigheten av at flyktningene snarest mulig får komme til en kommune og starte med kvalifisering og andre aktiviteter. Da må de facto kommunene stille opp og bosette de flyktninger KS - på kommunesektorens vegne - og Staten har blitt enige om.

På nasjonalt nivå står SV, Venstre og Kristelig Folkeparti sammen i kravet om en mer human flyktninge- og asylpolitikk. Dersom kommune-Norge opptrer som Venstre og Kristelig Folkeparti i Oslo må regjeringen gi beskjed til FN`s høykommisær for flyktninger: dessverre, Norge kan ikke lenger ivareta sine internasjonale forpliktelser når det gjelder å ta i mot flyktninger, for kommunene er ikke villig til å bosette de vi i dag tar i mot.

Venstre, Kr.F, Høyre og Fr.P sviktet flyktningene

Venstre, Kr.F, Høyre og Fr.P sviktet flyktningeneDet borgerlige flertallet i Oslo bystyre vedtok i går kveld - på FN-dagen - å si nei til den nasjonale dugnaden for å få flyktninger ut av mottakene. Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet sviktet. De sa nei til Statens beskjedne forespørsel om Oslo kan ta i mot - ekstraordinært - 40 flyktninger ut over tidligere avtale.

I debatten sa jeg bl.a. dette: "Dersom andre kommuner skulle opptre på samme usolidariske måte vil regjeringen måtte gi beskjed til FNs Høykommisær for flyktninger: Norge kan dessverre – for sin del – ikke ivareta de internasjonale forpliktelsene til å ta i mot sin del av flyktninger på flukt. Kommunene nekter å være med."

Mens Venstre og Kr.F. på Stortinget sloss sammen med SV for en mer human flyktninge- og asylpolitikk, er det altså slik at i Oslo bystyre stemmer de samme partier for det motsatte.

Les hele mitt innlegg i debatten nedenfor.

Støtt Margareth Olins opprop: Nestekjærlighet.no

Støtt Margareth Olins opprop: Nestekjærlighet.noBarn på flukt har krav på et særlig vern. Det betyr at vi må sikre alle barn en forsvarlig omsorg. Du kan støtte opp om dette ved å skrive under på følgende krav:
 
1. Politikken med å gi midlertidige oppholdstillatelser til enslige asylsøkende barn, for så å tvangsreturnere dem til ofte konfliktherjede hjemland når de fyller 18 år, må opphøre.
 
2. Barnevernet må overta omsorgsansvaret for enslige asylsøkende barn mellom 15 og 18 år, for å sikre at alle barn som befinner seg på norsk jord møter et minimum av omsorg.

Les om filmen
Skriv under oppropet her
Les mer nedenfor
 

Oslo Extra Large (OXLO): Treffer den i forhold til integrering og mangfold?

OXLO: Treffer den i forhold til integrering og mangfoldByrådet har invitert bystyret til å evaluere Oslo Extra Large (OXL0). OXLO er forankret i verdidokumentet Oslo - en by for alle, vedtatt av Oslo bystyre i 2001. I Oslo har alle innbyggere lik verdi. Borgere med ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn, har alle de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar. Innbyggere med en internasjonal bakgrunn er en ressurs for byen.

Byrådet redegjør for status i 2012, og legger fram målene for arbeidet med integrering og mangfold. Gjennomgangen redegjør for minoritetenes sosiale mobilitet og like muligheter til utdanning, arbeid og eie av bolig, og for sivile rettigheter, etnisk likestilling og likestilling mellom kjønnene.

Oslo er en by åpen for mangfoldets muligheter, og har kommet langt i arbeidet for mangfold og etnisk likestilling, både som kommune og som bysamfunn. Skolen er og vil
være et særlig viktig virkemiddel for å fremme sosial mobilitet og skape en god integreringsprosess. Integrering er også næringspolitikk. Norske bedrifter har problemer
med å skaffe arbeidskraft. Det er viktig at arbeidsinnvandrere så raskt som mulig får arbeid som matcher kompetansen de bringer med seg. Integrering byr også på utfordringer. Andelen minoritetskvinner i arbeidslivet er for lav. Mange minoritetselever faller fra i utdanningsløpet. Innvandrere utsettes for diskriminering, og utenlandsk utdanning og arbeidserfaring verdsettes ofte for lavt.

Byrådet foreslår på grunnlag av gjennomgangen bl.a. disse tiltakene:

- Legge det europeiske charteret for integrerende byer til grunn for integrerings- og mangfoldsarbeidet i Oslo
- Utrede prosjektet Jobbmatch Oslo som arena for samarbeid og synliggjøring av innvandrere som en ressurs for arbeids- og næringslivet i Oslo
- Motarbeide alle former for rasisme, mobbing og diskriminering, og etablere en beredskap mot hatretorikk og hets mot minoriteter på internett
- Lansere www.ox1o.no for formidling av fakta om integrering og mangfold
- Profilere OXL0 gjennom informasjonsmateriale, konferanser, arrangementer og deltakelse i internasjonale og nasjonale storbynettverk

Hva tenker du om dette. Treffer Byrådets forslag i saken den situasjon som du kjenner? Kom gjerne med innspill.

Les byrådssaken    
Fortell finanskomiteens medlemmer hva du mener, f.eks. pr. mail