Innvandrere, antirasisme

Venstre, Kr.F, Høyre og Fr.P sviktet flyktningene

Venstre, Kr.F, Høyre og Fr.P sviktet flyktningeneDet borgerlige flertallet i Oslo bystyre vedtok i går kveld - på FN-dagen - å si nei til den nasjonale dugnaden for å få flyktninger ut av mottakene. Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet sviktet. De sa nei til Statens beskjedne forespørsel om Oslo kan ta i mot - ekstraordinært - 40 flyktninger ut over tidligere avtale.

I debatten sa jeg bl.a. dette: "Dersom andre kommuner skulle opptre på samme usolidariske måte vil regjeringen måtte gi beskjed til FNs Høykommisær for flyktninger: Norge kan dessverre – for sin del – ikke ivareta de internasjonale forpliktelsene til å ta i mot sin del av flyktninger på flukt. Kommunene nekter å være med."

Mens Venstre og Kr.F. på Stortinget sloss sammen med SV for en mer human flyktninge- og asylpolitikk, er det altså slik at i Oslo bystyre stemmer de samme partier for det motsatte.

Les hele mitt innlegg i debatten nedenfor.

Støtt Margareth Olins opprop: Nestekjærlighet.no

Støtt Margareth Olins opprop: Nestekjærlighet.noBarn på flukt har krav på et særlig vern. Det betyr at vi må sikre alle barn en forsvarlig omsorg. Du kan støtte opp om dette ved å skrive under på følgende krav:
 
1. Politikken med å gi midlertidige oppholdstillatelser til enslige asylsøkende barn, for så å tvangsreturnere dem til ofte konfliktherjede hjemland når de fyller 18 år, må opphøre.
 
2. Barnevernet må overta omsorgsansvaret for enslige asylsøkende barn mellom 15 og 18 år, for å sikre at alle barn som befinner seg på norsk jord møter et minimum av omsorg.

Les om filmen
Skriv under oppropet her
Les mer nedenfor
 

Oslo Extra Large (OXLO): Treffer den i forhold til integrering og mangfold?

OXLO: Treffer den i forhold til integrering og mangfoldByrådet har invitert bystyret til å evaluere Oslo Extra Large (OXL0). OXLO er forankret i verdidokumentet Oslo - en by for alle, vedtatt av Oslo bystyre i 2001. I Oslo har alle innbyggere lik verdi. Borgere med ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn, har alle de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar. Innbyggere med en internasjonal bakgrunn er en ressurs for byen.

Byrådet redegjør for status i 2012, og legger fram målene for arbeidet med integrering og mangfold. Gjennomgangen redegjør for minoritetenes sosiale mobilitet og like muligheter til utdanning, arbeid og eie av bolig, og for sivile rettigheter, etnisk likestilling og likestilling mellom kjønnene.

Oslo er en by åpen for mangfoldets muligheter, og har kommet langt i arbeidet for mangfold og etnisk likestilling, både som kommune og som bysamfunn. Skolen er og vil
være et særlig viktig virkemiddel for å fremme sosial mobilitet og skape en god integreringsprosess. Integrering er også næringspolitikk. Norske bedrifter har problemer
med å skaffe arbeidskraft. Det er viktig at arbeidsinnvandrere så raskt som mulig får arbeid som matcher kompetansen de bringer med seg. Integrering byr også på utfordringer. Andelen minoritetskvinner i arbeidslivet er for lav. Mange minoritetselever faller fra i utdanningsløpet. Innvandrere utsettes for diskriminering, og utenlandsk utdanning og arbeidserfaring verdsettes ofte for lavt.

Byrådet foreslår på grunnlag av gjennomgangen bl.a. disse tiltakene:

- Legge det europeiske charteret for integrerende byer til grunn for integrerings- og mangfoldsarbeidet i Oslo
- Utrede prosjektet Jobbmatch Oslo som arena for samarbeid og synliggjøring av innvandrere som en ressurs for arbeids- og næringslivet i Oslo
- Motarbeide alle former for rasisme, mobbing og diskriminering, og etablere en beredskap mot hatretorikk og hets mot minoriteter på internett
- Lansere www.ox1o.no for formidling av fakta om integrering og mangfold
- Profilere OXL0 gjennom informasjonsmateriale, konferanser, arrangementer og deltakelse i internasjonale og nasjonale storbynettverk

Hva tenker du om dette. Treffer Byrådets forslag i saken den situasjon som du kjenner? Kom gjerne med innspill.

Les byrådssaken    
Fortell finanskomiteens medlemmer hva du mener, f.eks. pr. mail 

Bosetting av flyktninger: Oslo må ta sin del av jobben

Bosetting av flyktninger: Oslo må ta sin del av jobbenByrådet har ombestemt seg, og vil likevel ikke at Oslo tar imot flere flyktninger i år. Grunnen er at Carl I. Hagen sier nei. Før sommeren ba Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo om å øke antall flyktninger som skal bosettes i 2012 fra 410 til 450. Grunnen er i følge IMDI at en større andel av asylsøkere som kommer til Norge har et reelt beskyttelsesbehov og fyller vilkårene for flyktningstatus. Byrådet var positive, og la fram forslaget for bystyret. Men samme dag som saken skulle opp i Helse- og sosialkomiteen kom beskjeden om at det likevel blir 410 flyktninger.

Men der Høyre/Venstre/Kristelig Folkeparti-byrådet svikter flyktningene, og lar seg diktere av Fremskrittspartiet, må noen ta initiativet. Sammen med Marianne Borgen har jeg derfor sendt fram følgende forslag til bystyret:

"1.  Oslo kommune tar imot og bosetter totalt 450 flyktninger i 2012

2. Oslo byrådsleder/ordfører tar initiativ til et møte med landets ordførere for å drøfte mulighetene for sammen å lage en nasjonal dugnad for raskere bosetting av asylsøkere med oppholdstillatelse som fortsatt sitter i mottakene."

Les hele forslaget nedenfor.

Flott heder til Oslo kommunes tolketjeneste

Flott heder til Oslo kommunes tolketjenestePå oppdrag fra Helse Sør-Øst er det foretatt en omfattende analyse av kvaliteten på tolking i sykehusene i Oslo-området og Oslo kommune. Kvaliteten er varierende og forbedringer nødvendig.

Jeg merker spesielt at Oslo kommunes tolketjenesten får et meget godt skussmål:

"Evaluereringen stadfester at Oslos egne kommunale tolketjeneste leverer monumentalt bedre kvalitet enn det private formidlingsbyrået Noricom AS."

God tolketjeneste er særs viktig for at personer med begrensede norskkunnskaper skal nå fram i hjelpeapparatet, og ikke minst: få muligheten til å ivareta sin rettslige interesser. Den kommunale tolketjeneste har over år sannelig ikke fått mye drahjelp og forståelse hos det borgerlige flertall i bystyret. Men som vi ser: det private markedet - og anbud - på dette området gir dyre og dårlige tjenester.

Takk til kommunens tolketjeneste, som gjør en formidabel jobb, og i denne evalueringen får velfortjent heder og ære.

Les evalueringen
Les mer om rapporten

Flyktningemottak: Oslo bør si ja til den nasjonale dugnaden

Flyktningemottak: Oslo bør si ja til den nasjonale dugnadenIMDI skriver i en pressemelding 9. mai blant annet dette:

"Det er behov for å bosette flere flyktninger i 2012 enn tidligere antatt. Årsaken er at flere av asylsøkerne som kommer til Norge har et reelt beskyttelsesbehov og fyller vilkårene for flyktningstatus, samt at UDI fatter vedtak raskere. Det er nå 2 752 personer bosettingsklare flyktninger i de statlige mottakene som venter på å komme til en kommune. Dette er det høyeste antallet på flere år.

Kommunene ble bedt om å bosette 6700 flyktninger i 2012, og har sagt ja til å bosette 5500. Samtidig har behovet for å bosette flyktninger økt. Derfor anmoder IMDi nå kommunene om å bosette 2000 flere flyktninger i 2012. Basert på nye prognoser har Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting besluttet at kommunene skal anmodes om å bosette 9200 flyktninger i 2013. "

Oslo kommune er derfor bedt om å ta i mot 40 flyktninger ut over vedtatt kvote, flyktninger som venter i mottak og er klare til å utplasseres. Jeg mener opplagt at Oslo skal si ja, og har sendt fram følgende spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyret:

Er Byrådet innstilt på, som sitt bidrag til den nasjonale dugnaden, å imøtekomme Statens anmodning?

Innvandrerungdom er bekymret for framtida

Innvandrerungdom er bekymret for framtidaMange innvandrerungdommer i Oslo er bekymret for om de vil få jobb i framtida, til tross for utdanning. - Andelen ungdommer som tror det blir vanskelig å få jobb, øker betydelig fra ungdomsskolen til videregående, forteller Lars Roar Frøyland og Cay Gjerustad, forskere bak en ny NOVA-rapport om Oslo-ungdoms forhold til venner, familie og skole. - Vi finner at lave skolekarakterer, misnøye med utdanningsprogrammet de går på, sterkere identitet som utenlandsk enn norsk og opplevd rasisme henger sammen med pessimisme med hensyn til jobbmuligheter, utdyper de.

Dette er en bekymring det er all grunn til å ta på alvor, ikke minst fordi det undergraver disse ungdommenes motivasjon til å ta utdanning.

Les mer, og les rapporten, her

Papirløse: Byrådet vil ikke bedre helsetilbudet

Papirløse: Byrådet vil ikke bedre helsetilbudetVenstres Anders Bergsaker var offensiv da bystyret tidligere i år behandlet Marianne Borgens og mitt forslag vedrørende papirløse flyktninger. Oslo kan gjøre lite på det som var foreslått fra vår side mente Venstre-politikeren, men, som han sa:

"Det vi kan gjøre noe med er helsetilbudet for denne gruppen. Jeg er glad for at en enstemmig komite går inn for å bedre helsetilbudet til de papirløse og for å informere i større grad og mer aktivt om hvilke rettigheter de papirløse har. De papirløse har i dag krav på livreddende helsehjelp. Det vi nå åpner for er å gi forebyggende og rehabiliterende behandling. Dette gjelder ikke bare for fysiske skader, men også for psykisk sykdom."

Venstre varslet altså at Byrådet her fikk marsjordre om å bedre heltilbudet til papirløse flyktninger. Men når jeg utfordrer Byrådet Venstre selv sitter i viser det seg at Venstre her har tatt munnen for full: Ansvarlig fagbyråd har ikke gjort nevneverdig etter bystyrets vedtak og mener tydeligvis også at Byrådet slett ikke har fått noen marsjordre om "å bedre heltilbudet til de papirløse". Heller ikke den førstelinjehelsetjeneste som Oslo selv har ansvaret for. Alt er bra, det handler bare om informasjon, skal en tro byråden.

Les Byrådets notat til bystyret

Nei til politisk overvåking

Nei til politisk overvåkingJeg er helt grunnleggende uenig med Antirasistisk Senter når de i en ny rapport åpner for at PST må få rett til å foreta politisk overvåking og registrering ene og alene på grunnlag av f.eks. av at man besøker nettsider "av en nynazistisk eller på annet vis åpenbart høyreekstrem karakter," "ytrer seg hatefullt/rasistisk overfor individer eller grupper basert på deres etniske, religiøse eller politiske tilhørighet," eller "deltar i organisasjoner/partier som har en høyreekstrem/hatefull identitet, eller i aktivitetene til slike organisasjoner."

Legg inn noen andre ord og begreper, og du vil være tilbake til 50- 60- og 70-tallet og den massive politisk overvåkingen av norsk venstreside. Den politiske overvåkingen som det norske samfunn tok et alvorlig oppgjør med gjennom blant annet behandlingen av Lund-kommisjonens innstilling. Jeg trodde vel vi alle sammen dengang sa: aldri mer skal vi ha et statsapparat som registrerer lovlig politisk aktivitet, uansett hvor avskyelig mange av ytringer måtte være. Ytringer skal møtes mot motytringer. Og naturligvis; strafferettslig ulovlig aktivitet skal møtes med rettslige skritt.

Og jeg synes nok Antirasistisk Senter tar alt for lett på hvordan man skal skille klinten fra hveten: journalister, antirasister og nysjerrige samfunnsborgere dumper jo også innom høyreekstreme nettsider. Masseregistrering som dette er ikke bare prinspielt gal, men er også verdiløs. Helt uskyldige samfunnsborgere vil bli registrert hos PST.

Les Antirasistisk Senters rapport
Les et oppslag hos NRK Dagsrevyen

Joker-kjøpmann: Med omsorg på tilbud

Kjøpmannen Inder Singh er på fornavn med alle og lar kunder kjøpe på krita og betale når trygden kommer. Nærbutikken skal være et sosialt knutepunkt, mener han, og beskriver butikken på Torshov i Oslo som et lokalt sosialkontor.

Les spennende artikkel i tidsskriftet Velferd om Joker-kjøpmannen Singh, som eier 16 butikker i Oslo og Østfold.

Les artikkelen (pdf)

De andres fengsel

De andres fengselI fjor ble det kjent at Bjerke skole i Oslo hadde opprettet "apartheid"-klasser for minoritetselever. Det ble ramaskrik og rabalder. Aftenposten uttrykte lettelse på lederplass over at det bare gikk "noen timer fra meldingen om etnisk segregering" før ministre og byråder var på pletten.

Regjeringen lover nå å opprette en egen avdeling ved Ullersmo fengsel utelukkende for utenlandske fanger, i praksis et gryende "apartheid"-fengsel.

Planen om fengselssegregering har skjedd uten at noen har hevet et øyenbryn - riktignok er det en viss prinsipiell forskjell i å segregere på bakgrunn av statsborgerskap kontra etnisk bakgrunn, men dersom man bryr seg om utfall, er ikke de facto konsekvensene så helt ulike.

Dette skriver Victor Lund Shammas, masterstudent i sosiologi, i en tankevekkende kronikk i Aftenposten i går.

Hva mener mine bloggbesøkere om dette?

Les kronikken her