Innvandrere, antirasisme

Bosetting av flyktninger: Oslo må ta sin del av jobben

Bosetting av flyktninger: Oslo må ta sin del av jobbenByrådet har ombestemt seg, og vil likevel ikke at Oslo tar imot flere flyktninger i år. Grunnen er at Carl I. Hagen sier nei. Før sommeren ba Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo om å øke antall flyktninger som skal bosettes i 2012 fra 410 til 450. Grunnen er i følge IMDI at en større andel av asylsøkere som kommer til Norge har et reelt beskyttelsesbehov og fyller vilkårene for flyktningstatus. Byrådet var positive, og la fram forslaget for bystyret. Men samme dag som saken skulle opp i Helse- og sosialkomiteen kom beskjeden om at det likevel blir 410 flyktninger.

Men der Høyre/Venstre/Kristelig Folkeparti-byrådet svikter flyktningene, og lar seg diktere av Fremskrittspartiet, må noen ta initiativet. Sammen med Marianne Borgen har jeg derfor sendt fram følgende forslag til bystyret:

"1.  Oslo kommune tar imot og bosetter totalt 450 flyktninger i 2012

2. Oslo byrådsleder/ordfører tar initiativ til et møte med landets ordførere for å drøfte mulighetene for sammen å lage en nasjonal dugnad for raskere bosetting av asylsøkere med oppholdstillatelse som fortsatt sitter i mottakene."

Les hele forslaget nedenfor.

Flott heder til Oslo kommunes tolketjeneste

Flott heder til Oslo kommunes tolketjenestePå oppdrag fra Helse Sør-Øst er det foretatt en omfattende analyse av kvaliteten på tolking i sykehusene i Oslo-området og Oslo kommune. Kvaliteten er varierende og forbedringer nødvendig.

Jeg merker spesielt at Oslo kommunes tolketjenesten får et meget godt skussmål:

"Evaluereringen stadfester at Oslos egne kommunale tolketjeneste leverer monumentalt bedre kvalitet enn det private formidlingsbyrået Noricom AS."

God tolketjeneste er særs viktig for at personer med begrensede norskkunnskaper skal nå fram i hjelpeapparatet, og ikke minst: få muligheten til å ivareta sin rettslige interesser. Den kommunale tolketjeneste har over år sannelig ikke fått mye drahjelp og forståelse hos det borgerlige flertall i bystyret. Men som vi ser: det private markedet - og anbud - på dette området gir dyre og dårlige tjenester.

Takk til kommunens tolketjeneste, som gjør en formidabel jobb, og i denne evalueringen får velfortjent heder og ære.

Les evalueringen
Les mer om rapporten

Flyktningemottak: Oslo bør si ja til den nasjonale dugnaden

Flyktningemottak: Oslo bør si ja til den nasjonale dugnadenIMDI skriver i en pressemelding 9. mai blant annet dette:

"Det er behov for å bosette flere flyktninger i 2012 enn tidligere antatt. Årsaken er at flere av asylsøkerne som kommer til Norge har et reelt beskyttelsesbehov og fyller vilkårene for flyktningstatus, samt at UDI fatter vedtak raskere. Det er nå 2 752 personer bosettingsklare flyktninger i de statlige mottakene som venter på å komme til en kommune. Dette er det høyeste antallet på flere år.

Kommunene ble bedt om å bosette 6700 flyktninger i 2012, og har sagt ja til å bosette 5500. Samtidig har behovet for å bosette flyktninger økt. Derfor anmoder IMDi nå kommunene om å bosette 2000 flere flyktninger i 2012. Basert på nye prognoser har Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting besluttet at kommunene skal anmodes om å bosette 9200 flyktninger i 2013. "

Oslo kommune er derfor bedt om å ta i mot 40 flyktninger ut over vedtatt kvote, flyktninger som venter i mottak og er klare til å utplasseres. Jeg mener opplagt at Oslo skal si ja, og har sendt fram følgende spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyret:

Er Byrådet innstilt på, som sitt bidrag til den nasjonale dugnaden, å imøtekomme Statens anmodning?

Innvandrerungdom er bekymret for framtida

Innvandrerungdom er bekymret for framtidaMange innvandrerungdommer i Oslo er bekymret for om de vil få jobb i framtida, til tross for utdanning. - Andelen ungdommer som tror det blir vanskelig å få jobb, øker betydelig fra ungdomsskolen til videregående, forteller Lars Roar Frøyland og Cay Gjerustad, forskere bak en ny NOVA-rapport om Oslo-ungdoms forhold til venner, familie og skole. - Vi finner at lave skolekarakterer, misnøye med utdanningsprogrammet de går på, sterkere identitet som utenlandsk enn norsk og opplevd rasisme henger sammen med pessimisme med hensyn til jobbmuligheter, utdyper de.

Dette er en bekymring det er all grunn til å ta på alvor, ikke minst fordi det undergraver disse ungdommenes motivasjon til å ta utdanning.

Les mer, og les rapporten, her

Papirløse: Byrådet vil ikke bedre helsetilbudet

Papirløse: Byrådet vil ikke bedre helsetilbudetVenstres Anders Bergsaker var offensiv da bystyret tidligere i år behandlet Marianne Borgens og mitt forslag vedrørende papirløse flyktninger. Oslo kan gjøre lite på det som var foreslått fra vår side mente Venstre-politikeren, men, som han sa:

"Det vi kan gjøre noe med er helsetilbudet for denne gruppen. Jeg er glad for at en enstemmig komite går inn for å bedre helsetilbudet til de papirløse og for å informere i større grad og mer aktivt om hvilke rettigheter de papirløse har. De papirløse har i dag krav på livreddende helsehjelp. Det vi nå åpner for er å gi forebyggende og rehabiliterende behandling. Dette gjelder ikke bare for fysiske skader, men også for psykisk sykdom."

Venstre varslet altså at Byrådet her fikk marsjordre om å bedre heltilbudet til papirløse flyktninger. Men når jeg utfordrer Byrådet Venstre selv sitter i viser det seg at Venstre her har tatt munnen for full: Ansvarlig fagbyråd har ikke gjort nevneverdig etter bystyrets vedtak og mener tydeligvis også at Byrådet slett ikke har fått noen marsjordre om "å bedre heltilbudet til de papirløse". Heller ikke den førstelinjehelsetjeneste som Oslo selv har ansvaret for. Alt er bra, det handler bare om informasjon, skal en tro byråden.

Les Byrådets notat til bystyret

Nei til politisk overvåking

Nei til politisk overvåkingJeg er helt grunnleggende uenig med Antirasistisk Senter når de i en ny rapport åpner for at PST må få rett til å foreta politisk overvåking og registrering ene og alene på grunnlag av f.eks. av at man besøker nettsider "av en nynazistisk eller på annet vis åpenbart høyreekstrem karakter," "ytrer seg hatefullt/rasistisk overfor individer eller grupper basert på deres etniske, religiøse eller politiske tilhørighet," eller "deltar i organisasjoner/partier som har en høyreekstrem/hatefull identitet, eller i aktivitetene til slike organisasjoner."

Legg inn noen andre ord og begreper, og du vil være tilbake til 50- 60- og 70-tallet og den massive politisk overvåkingen av norsk venstreside. Den politiske overvåkingen som det norske samfunn tok et alvorlig oppgjør med gjennom blant annet behandlingen av Lund-kommisjonens innstilling. Jeg trodde vel vi alle sammen dengang sa: aldri mer skal vi ha et statsapparat som registrerer lovlig politisk aktivitet, uansett hvor avskyelig mange av ytringer måtte være. Ytringer skal møtes mot motytringer. Og naturligvis; strafferettslig ulovlig aktivitet skal møtes med rettslige skritt.

Og jeg synes nok Antirasistisk Senter tar alt for lett på hvordan man skal skille klinten fra hveten: journalister, antirasister og nysjerrige samfunnsborgere dumper jo også innom høyreekstreme nettsider. Masseregistrering som dette er ikke bare prinspielt gal, men er også verdiløs. Helt uskyldige samfunnsborgere vil bli registrert hos PST.

Les Antirasistisk Senters rapport
Les et oppslag hos NRK Dagsrevyen

Joker-kjøpmann: Med omsorg på tilbud

Kjøpmannen Inder Singh er på fornavn med alle og lar kunder kjøpe på krita og betale når trygden kommer. Nærbutikken skal være et sosialt knutepunkt, mener han, og beskriver butikken på Torshov i Oslo som et lokalt sosialkontor.

Les spennende artikkel i tidsskriftet Velferd om Joker-kjøpmannen Singh, som eier 16 butikker i Oslo og Østfold.

Les artikkelen (pdf)

De andres fengsel

De andres fengselI fjor ble det kjent at Bjerke skole i Oslo hadde opprettet "apartheid"-klasser for minoritetselever. Det ble ramaskrik og rabalder. Aftenposten uttrykte lettelse på lederplass over at det bare gikk "noen timer fra meldingen om etnisk segregering" før ministre og byråder var på pletten.

Regjeringen lover nå å opprette en egen avdeling ved Ullersmo fengsel utelukkende for utenlandske fanger, i praksis et gryende "apartheid"-fengsel.

Planen om fengselssegregering har skjedd uten at noen har hevet et øyenbryn - riktignok er det en viss prinsipiell forskjell i å segregere på bakgrunn av statsborgerskap kontra etnisk bakgrunn, men dersom man bryr seg om utfall, er ikke de facto konsekvensene så helt ulike.

Dette skriver Victor Lund Shammas, masterstudent i sosiologi, i en tankevekkende kronikk i Aftenposten i går.

Hva mener mine bloggbesøkere om dette?

Les kronikken her

Gratulerer med dagen. Ikke minst til 7-årige Nathan

Gratulerer med dagen. Forhåpentligvis også til 7-årige Nathan17. mai er først og fremst barnas dag. La det også bli asylbarnas dag.

7-årige Nathan og hans familie kan feire dagen i Bergen, selv om utlendingsmyndighetene opprinnelig besluttet at han skulle ut av landet senest 16. mai.

På mandag vedtok et enstemmig bystyre i Bergen en uttalelse om Nathan Enshete.

- Det er bare unntaksvis at bystyret i Bergen blander seg inn i asylpolitikken. Men vi har et ansvar for å verne våre borgere. Nathan er oppvokst i Norge, og er en fullverdig bergenser. Han og familien hans er en ressurs for lokalsamfunnet. Vi mener denne utvisningen bryter med utlendingsloven, der det åpnes for å gi opphold for mennesker med særlig tilknytning til riket, sa Høyres gruppeleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) da hun leste opp uttalelsen.

I uttalelsen heter det at bystyret motsetter seg tvangsutsendelsen på det sterkeste.

«Det er maktpåliggende for bystyret å vedta den sterkeste form for protest vi har mulighet til», heter det.

Uttalelsen ble vedtatt enstemmig, og med applaus. Måtte bystyret i Bergen bli hørt også hos Arbeiderpartistatsrådene i regjeringen. Rundt 400 såkalte papirløse asylbarn feirer en uttrygg 17. mai, og er redd for at de skal bli sendt ut av Norge. Mange av dem har vokst opp her, og det er her de har sine venner og nettverk. Vi trenger en mer human og raus flyktninge- og asylpolitikk.

La meg minne om Jan Erik Volds utmerkede dikt om saken

Papirløse flyktninger: Følger Byrådet opp bystyrets vedtak?

Papirløse flyktninger: Følger Byrådet opp bystyrets vedtak?Bystyreflertallet understreket veldig sterkt da bystyret for 2 måneder siden behandlet et privat forslag fra Marianne Borgen og meg vedrørende verdig behandling av papirløse flyktninger at vårt initiativ bidro til at bystyret flyttet noen grenser.

Det ble gitt en tydelig beskjed til Byrådet om å gjøre livet lettere for byens papirløse flyktninger. Som Venstre understreket i debatten: Informasjon om rettigheter skulle bedres, og ikke minst: gruppen skulle gis forebyggende og rehabiliterende behandling, også når det gjelder psykiske lidelser.

Jeg synes det da er leit at de miljøer som jobber overfor de sterkt hjelpetrengende papirløse flyktningene i denne byen ikke har sett så mye som en millimeter av endring etter bystyrets vedtak. Venstre var glad for at bystyret ville bedre helsetilbudet til de papirløse, men ord i bystyret hjelper ikke det døyt de papirløse som sårt trenger helsehjelp. Det avgjørende er jo om det Byrådet Venstre sitter i gjør ord om til handling. Derfor: Kan ansvarlig byråd si noe om hvordan Byrådet har fulgt opp bystyrets vedtak? spurte jeg bl.a. i bystyret i dag..

Om det “umulige” valget, såkalt Frivillig retur

Om det “umulige” valget, såkalt Frivillig retur"Har du vært på toppen av ovarennet i Holmenkollen noen gang, og kikket ned? Tenk deg da at noen har halt deg opp dit, og satt på deg et par ski. Bak deg står myndighetene og sier "Du kan sette utfor frivillig – eller så dytter vi deg". Vi mener dette er et godt bilde på hvordan mange avviste asylsøkere nå opplever tilbudet om "frivillig" retur til for eksempel Etiopia og Iran," skriver Marit Grønseth i Foreningen av Tolvte Januar.

Les hele artikkelen under.