Innvandrere, antirasisme

OXLO-prisen 2009 til Bydel Alna

OXLO-prisen 2009 til Bydel AlnaOXLO-prisen 2009 er tildelt Bydel Alna for den innsatsen bydelen gjør for å skape en romslig, inkluderende og åpen by, fri for fordommer og rasisme. Bydel Alna har blitt en virksomhet som arbeider systematisk for et likeverdig og tilpasset tilbud til alle sine brukere i tråd med OXLOs verdidokument.

I begrunnelsen for pristildelingen heter det: "Brukermedvirkning, dialog og det å bruke lokale ressurser er viktig i bydelenst arbeid. Bydel Alna har et bredt spekter av tilbud som er rettet både mot barn, unge og voksne. Flere tilbud er et resultat av samarbeid mellom innvandrerorganisasjoner og bydelen. Behovskartlegging og lydhørhet for behov blant beboerne i bydelen har ført til flere tilpassete tilbud. Bydelen har skapt mange møteplasser på tvers av etnisitet for sine innbyggere, møteplasser som igjen har ført til etablering av nye grupper og frivillig innsats. Bydel Alna skaper gjennom sitt flerkulturelle perspektiv og virke bro mellom minoritet og majoritet. "

Les mer om OXLO
Les mer om tildelingen her