Innvandrere, antirasisme

Inkludering og etniske minoriteter: Et tredje standpunkt; Ulik bakgrunn - felles framtid

Inkludering og etniske minoriteter: Et tredje standpunkt; Ulik bakgrunn - felles framtidI SVs landsstyre skal vi 6. og 7. juni vedta om omfattende uttalelse om inkludering og integrering av etniske minoriter. Dette kan bli en spennende og litt banebrytende uttalelse basert på, som det heter i forslaget:

"SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter og frihet til å leve sine liv slik de selv ønsker uansett tro, etnisitet eller kulturell bakgrunn. Mangfold er en styrke, ikke en kilde til splittelse. Et flerkulturelt mangfold gjør det norske samfunnet rikere på kunnskap, kulturuttrykk, meninger og livssyn.  

To motstridende syn har dominert integreringsdebatten. På den ene siden de som mener at minoritetene skal bli mest mulig like majoriteten og dermed må gi slipp på sin identitet. Og på motsatt side standpunktet om at forskjellige kulturer i et samfunn skal dyrke hvert sitt særpreg og ha sine egne verdier og levemåter, også når disse går på bekostning av grunnleggende fellesverdier. SV arbeider for et tredje standpunkt i integreringspolitikken.

Det tredje standpunkt handler om å insistere på at vi skal være én nasjon med et sett av felles ufravikelige verdier. Norge skal være et land med rom for religiøst og kulturelt mangfold. Samtidig skal vi være kompromissløse på verdier som demokrati, likestilling og sosial utjevning. SV vil alltid stå på barrikadene for disse verdiene, også når de kommer i konflikt med religion, kultur eller tradisjoner. Dette er verdier som må gjelde og respekteres av alle."

Les forslaget til uttalelse (Word-dokument), og gi gjerne innspill til hva du mener.

Kommentarer   

0 #1 Haakon 25-05-2010 11:55
Hvem er det som sier at fremmedkulturel le skal gi slipp på sin identitet ?
Hvordan da ?
Noen som vil nekte andres nasjonaldager ?
Noen som vil nekte å snakke andre språk enn norsk ?
Noen som vil nekte bruk av nasjonaldrakter , danser og sanger ?
Noen som bare vil sponse "norske" idretter ?
Noen som bare vil ha "norsk" mat ?

Hvem er det som vil fjerne disse kulturidentitet ene skal fjernes ?
0 #2 Petter de Presno Borthen 25-05-2010 18:36
Så lenge retten til morsmålundervis ning kun er knyttet opp til elevenes norskferdighete r, er det opplagt at det er bare et språk som teller - norsk. Språk har i aller høyeste grad med identitet å gjøre. Elever må få ta vare på sine språk i den norske skolen, til glede for seg selv, sin familie og for vårt samfunn. Skoler uten tilgang på morsmålslærere kan benytte seg av fjernundervisni ng som nå bygges ut som et tilbud.
0 #3 Aurelio 25-05-2010 19:33
La oss ta en Debatt som raser akkurat nå, skal en Muslimsk Grunnskole bli bygd i Oslo?

Her må vi klare å leve opp til de verdier vi selv setter oss.
Uheldigvis har SVs egen Knut Even Lindsjørn, gått ut imot grunnskolen på grunnlag av en motstand mot private relegiøse skoler, et SV standpunkt som er utdatert i dagens Norge.

Når vi sier:

"SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter og frihet til å leve sine liv slik de selv ønsker uansett tro..."

og

"Mangfold er en styrke, ikke en kilde til splittelse. Et flerkulturelt mangfold gjør det norske samfunnet rikere..."

Så må vi faktisk mene det.

Det finnes ingen integrerings løsninger som er kortsiktige, to vidt forskjellige kulturer som møtes har historisk vist seg å være det mest ekstreme som kan skje i et samfunn.
Men Historien viser oss også at det er nettopp kulturelt samarbeid som ene og alene har ført Samfunnet videre inn i den moderne verden.

DERFOR er ett segregert samfunn en umulighet, derfor er det galskap å prøve å undertrykke andre kulturer.

Og derfor må vi også akseptere at det er ok at Første generasjon med innvandrere ønsker å ha en liten bit av sin kultur i våre byer.
Akkurat som China town I New York, bygd av den første generasjonen Kinesiske innvandrere som senere har blitt den best integrerte fremmed kulturen i USA.

De barna som vokser opp Idag som flerkulturelle Normenn, som snakker to språk og bor mellom to kulturer kommer til å ha våre verdier, med en forståelse av verdiene fra sine egne hjemland, og de kommer til å kunne skape ett helt integrert samfunn.


-Aurelio

0 #4 Behrooz Nooraei 25-05-2010 22:16
Jeg tror når det sies ulik bakgrunn går det bare på etnisitet,men når det brukes ulike mennesker er mer inkluderende f eks bevegelseshemme de og liknende grupper blir inkludert. Som jeg skrev dette er noe jeg bare tror
0 #5 Haakon 26-05-2010 00:42
Petter.
Selvfølgelig er det norsk som teller!
Hva er det man går på skole for ? For å fortsette livet som en samfunnsdeltage nde borger, eller som en trygda person isolert fra nyheter, tjenester, utvikling ?
Jeg, min mor, og andre jeg kjenner har lært språk utenfor skolen. Enten pga jobb eller av personlig interesse.
Jeg kan ikke skjønne at skolen skal bryke sin dyrebare tid på dette! Tiden må gå på bekostning av andre timer. Andre timer "norske" elever har. Da blir det mindre til norsk, matte, historie osv.
Og da blir de etnisk-ikke-nor ske møtt med en enda større utfordring.
Om det er viktig å lære morsmål kan mor og far lære bort dette, eller man kan lære det selv på kurs. Som alle andre.

Aurelio.
SV viser i allefall litt helhet i politikken sin her. Man har lenge fleipet med at SV er mot prester, men for kvinnelige prester...
Når SV er mot ikke-statlige skoler blir jo dette en konsekvens. Om man skal tillate ikke-statlige skoler så lenge de ikke er kristne er det forskjellsbehan dling på religiøs bakgrunn.
Noe som er innenfor rasismebegrepet , selv om noen kanskje vil se på det som "positiv forskjellsbehan dling".

Det er interessant at du tar opp USA. USA er kanskje det landet som har lyktes best med integrering. Likevel frykter jeg mange i SV er dypt uenig i hvordan man gjør det der.

Behrooz.
Ulik bakgrunn kan være mye det. Skilte foreldre vs. gifte foreldre.
Funksjonshemmin g vs. funksjonsfrisk.

Jeg tror vi skal være forsiktige med å henge oss opp i ordene som blir brukt, jeg.
Om noen er så uheldig å kalle noen for hudfargen deres så er det ikke sikkert det er rasistisk ment.
Vi må ha fokus på hva som er viktig! Og det viktige er integrering, vennskap mellom folk av forskjellige kulturer,
Jobber, deltakelse i valg, verv, oppmøte på foreldremøter på skolen, respekt for kvinner osv.
Der er utfordringen, ikke om en er uheldig i ordvalget sitt.
0 #6 Petter de Presno Borthen 26-05-2010 21:03
Hei. Du skriver:
"Selvfølgelig er det norsk som teller!
Hva er det man går på skole for ? For å fortsette livet som en samfunnsdeltage nde borger, eller som en trygda person isolert fra nyheter, tjenester, utvikling ?"

Merkelig holdning, spør du meg. Du mener vel ikkje seriøst at om du får morsmålsundervi sning i skolen så er du dømt til et liv som trygdet. I så fall må eg finne meg et annet sted å diskutere saklig verdien av morsmål. Du har kanskje hørt at språkforskere mener elever vil lære norsk bedre om de får tilbud om morsmålsundervi sning. Dessuten - morsmålsundervi sning legges idag hovedsaklig etter skoletid, i alle fall her i Bergen. Tror du virkelig alle innvandrerforel dre er i stand til å gi sine barn en god morsmålsopplæri ng? Hva med enslige mindreårige? Hva med samfunnets behov for språkkompetanse ? Idag sendes ansatte i Statoil og Telenor på språkkurs hvis de skal tjenestegjøre i utlandet, for å forstå mer av både språk og kultur. Vi må heller oppmuntre alle våre dyktige elever til å ta vare på, og utvikle sine språk. Dette kan blant annet gjøres ved at Departementet signaliserer økt bruk av morsmålsopplæri ng.
0 #7 Haakon 26-05-2010 21:36
Det jeg ser er at en altfor stor del av avgangselevene fra grunnskolen ikke kan lese og skrive norsk på en holdbar måte.
Jeg tillegger ikke dette en spesiell gruppe, men det overrasker ikke om ikke-vestlige er litt for godt representert her.
Det er utgangspunktet for det jeg skriver.
0 #8 Hanne Grasmo 27-05-2010 09:57
Jeg mener det er helt andre spørsmål enn at fremmedkulturel le bor i samme områder, morsmålsundervi sning og bygging av muslimsk grunnskole som er "liktærne" i intergreringsde batten, spørsmål der jeg mener at SVs holdning til demokrati, likestilling og like muligheter er veldig velkomment:

- retten til å bestemme over eget liv etter du har fyllt 18, og til en viss grad før det (utdanning, jobb, giftermål).
- homofiles rettigheter, seksualundervis ning, prevensjon
- tvang om å tildekke seg
- patriarkalske religioner som undertrykker og skaper skam, ulikhet og frykt både hos menn og kvinner.
- kvinner som systematisk undertrykkes pga deres religøse eller kulturelle tilhørighet
- avstraffing av barn (fordi Allah, eller Gud e.l. krever det)
- omskjæring

Og sikkert mange flere spørsmål der norske fellesverdier må gå foran det kulturelle og religiøse mangfold. Jeg syns det er skremmende at vi i toleransens navn godtar holdninger og praksiser som liberale og sosialister og sosialliberalis ter har kjempet mot i flere hundre år!

På samme måte som frihetskjempere har søkt å fri oss fra Kirkens klamme grep, så må vi nå også vise motstand mot Moskéens og mullaenes undertrykkelsesmekanismer.

Håper SV klarer å enes om noe som er ganske kontroversiellt : Nemlig å ikke godta alt fra alle...
0 #9 Ivar J 27-05-2010 11:34
Til Aurelio: Det kan kanskje være aktuelt å minne deg om hva som var SVs og bystyreflertall ets begrunnelse for å si nei til en egen muslimsk grunnskole i Oslo:

"Komiteens flertall, medlemmene fra A, F, SV og R viser til den såkalte "Fredskolens" søknad hvor det i formålsparagraf en fremkommer at skolen skal være et alternativ til skoler i andre land " der barna risikerer å få en opplæring i radikal eller ekstrem fortolkning av Koranen...". Det fremkommer videre i søknaden at skolens særpreg er en utdannelse basert på kilden i Islam som er Koranen og autentisk lære av Mohammed som støtter og utdyper den.

Disse medlemmer vil påpeke at formålsparagraf en for skolen er spesiell, og at det gjennom ordinære skoler eksisterer gode alternativer.

Komiteens mindretall, medlemmene fra A, SV og R er opptatt av at Osloskolen skal være en felles arena hvor alle kan møtes uavhengig av sosial status, økonomi eller religiøs tilknytning. En vellykket inkluderingspol itikk er avhengig av at ulike mennesker møter hverandre. Egne grunnskoler for ulike trosretninger vil på sikt og med større omfang motvirke målet om et velfungerende og mangfoldig samfunn basert på gjensidig respekt og forståelse for forskjellighet. De endringer som ble gjort av KRL - faget i 2008, hvor faget også skiftet navn til Religion-, livssyn- og etikkfag, er ment å ivareta ulike trosretninger og være et felles fag for alle uavhengig av tro og livssyn.

Disse medlemmer ønsker ikke at det etableres flere private skoler."

Legg til kommentar