Innvandrere, antirasisme

Funksjonshemmede innvandrere: Får ikke tilstrekkelig helsehjelp

Funksjonshemmede innvandrere: Får trolig ikke tilstrekkelig helsehjelpRådet for funksjonshemmede er bekymret for at funksjonshemmede med innvandrerbakgrunn ikke får tilstrekkelig helsehjelp. Brukerorganisasjoner rapporterer at personer med innvandrerbakgrunn synes det er vanskelig å benytte seg av helsetjenester grunnet språkproblemer, manglende informasjonsmateriell og manglende kunnskap om hvordan systemet fungerer. En stor andel av helsearbeidere bruker ikke tolk, selv om de vet at brukerens/pasientens norskkunnskaper er mangelfulle. Pårørende til personer med psykiske lidelser oppsøker sjeldent hjelp.

I en henvendelse til Bystyrets helse- og sosialkomite ber Rådet for funksjonshemmede om at det holdes en høring om saken, og SVs Marianne Borgen har varslet at hun vil ta et slikt initiativ.


Fra: Rådet for funksjonshemmede
Til:  Bystyrets helse- og sosialkomite


PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER OG INNVANDRERBAKGRUNN

Rådet for funksjonshemmede ønsker og ser nødvendigheten av at Oslo kommune jobber mer aktivt for at personer med funksjonshemninger og innvandrerbakgrunn får det tilbudet de har behov for og krav på. Av Oslos befolkning på 587 000 personer er om lag 160 000 innvandrere
eller norskfødte med innvandrerforeldre, noe som tilsvarer 27 % av befolkningen. Flesteparten har ikke-vestlig bakgrunn, og blant disse er de med bakgrunn fra Pakistan flest.

Brukerorganisasjoner rapporterer at personer med innvandrerbakgrunn synes det er vanskelig å benytte seg av helsetjenester grunnet språkproblemer, manglende informasjonsmateriell og manglende kunnskap om hvordan systemet fungerer. En stor andel av helsearbeidere bruker
ikke tolk, selv om de vet at brukerens/pasientens norskkunnskaper er mangelfulle. Pårørende til personer med psykiske lidelser oppsøker sjeldent hjelp.

Manglende kunnskap hos helsepersonell om hvordan ulike kulturer håndterer psykiske lidelser og funksjonshemninger er et problem. Flere innvandrergrupper ønsker ikke å snakke om sykdom, lidelser eller funksjonshemninger. Innen psykisk helse er det behov for at behandlingsopplegg i større grad rettes mot pasientens/brukerens pårørende eller familie, noe som kan være helt avgjørende for gjennomføring av et behandlingsopplegg. Behov for hjelp blant folk med annen kulturell bakgrunn enn den norske, må ofte møtes med hjelp og støtte på
en mer utradisjonell måte enn det helsetjenesten er vant med. Dette krever kunnskap og forståelse.

• Helsestasjonene må styrke sitt veilednings- og informasjonsarbeid om tilbudet til barn med funksjonshemninger.

• Minoritetsrådgivere med kompetanse på barn med funksjonshemning. Det er allerede etablert minoritetsrådgivere ved servieetorg i flere bydeler. Dette må styrkes ytterligere.

• Fastlegen må ansvarliggjøres ved at vedkommende samarbeider med bydelens aktuelle tjenester, slik at tjenestekjeden som skal ivareta brukeren/pasienten blir satt i gang på en god måte.

• Satse på lokalbaserte informasjonsmøter.

• Helse- og sosialpersonell får styrket kulturforståelse gjennom kurs eller videreutdanning.

• Kartlegge om helse- og sosialtjenestene ivaretar og fanger opp barn og voksne med innvandrerbakgrunn og funksjonshemninger.

• Informasjon på helse- og sosialtjenestens nettsider på ulike språk.


Rådet for funksjonshemmede ber om at det avholdes en høring om dette i regi av bystyret.

Oslo, 20. juli 2010

Følg meg på Facebook her
Følg meg på Twitter her

Kommentarer   

0 #1 Paul Magnus Gamlemshaug 08-08-2010 09:45
Glad du stadig serverar slike "drypp" både på Facebook og i nyhendebrev, og som gir innsikt i mange saker frå ei røynd vi sjøl ikkje alltid står midt oppi til dagleg. Sjøl om du er så produktiv at sikkert ingen av oss rekk lese meir enn brøkdelar ...
0 #2 Jan-Rune Berg 08-08-2010 10:05
Enig der..har fått veldig mye ut av Ivar Johansen`s nyhetsbrev/info .. Glad for at en politiker skriver så opplysende for menigmann. Sier det som det er, fra "grasrota"... ...
0 #3 Berit Berntsen 08-08-2010 10:17
Fint at du tar det opp. Og helt sikkert riktig.
Men er det NOEN som får den hjelpen de skal ha?
Jeg vet ikke om noen.
Det jeg lurer på er om vi må ta gruppe for gruppe eller jobbe helhetlig..

Legg til kommentar