Innvandrere, antirasisme

Byrådet teller minoritetselever: Gir galt inntrykk av fakta

Byrådet teller minroritetselever: Gir galt inntrykk av faktaByrådet oppgir i flere sammenhenger, sist i planen "Forsterket innsats på skoler med høy andel minoritetselever", at det er 40 pst. elever med minoritetsbakgrunn i Osloskolen. Dette baserer seg på innskrivingsskjemaene, og tar med også alle dem som har en av foreldrene med et annet morsmål enn norsk, samisk, dansk og svensk. 

Byrådets måte å telle på gir inntrykk av en større andel ”minoritetsspråklige” i Oslo-skolen enn det faktisk er. Det gjør bildet mer ”dramatisk” for noen og bidrar til at ”problemene” overdrives, også når kommunen selv ønsker å framheve hvor gode resultatene er, sett i forhold til utgangspunktet. Det er nok av pedagogiske og sosiale utfordringer i skolene i Oslo, men ingen er tjent med overdrivelser. Ikke minst fordi oppfatninger av skolesituasjonen er viktig for at en del barnefamilier flytter fra enkelte deler av Oslo. Byrådets egne tallmessige overdrivelser kan derfor forsterke de segregeringstendensene alle er enige om at er uheldige.

Les mer under


Byrådet oppgir at det er 40 pst. elever med minoritetsbakgrunn i Osloskolen. Dette baserer seg på innskrivingsskjemaene og tar med også alle dem som har en av foreldrene med et annet morsmål enn norsk, samisk, dansk og svensk.
 
Iflg. Statistisk Sentralbyrå er det 34 pst i aldersgruppa 6-15 (grunnskole) og 31,5 pst. i aldersgruppa 16-19 (vgs) som enten er innvandrere eller norskfødte med to innvandrerforeldre i Oslo per 1.1.2010. 

Til sammen for de to aldersgruppene er andelen 33 pst. 10 pst. er innvandrere og 23 pst. norskfødte.
Blant dem i grunnskolealder er 9 pst. innvandrere og 25 pst. norskfødte.
Blant dem i videregpående-skole-alder er 14 pst. innvandrere og 17,5 pst. norskfødte.
I aldersgruppa 0-5 er vel 28 pst. innvandrere eller norskfødte med to innv.foreldre, dvs. nesten alle (25 pst.) er norskfødte.
Alle tallene finnes her: http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/tab-2010-04-29-12.html 

Oslos måte å telle på gir inntrykk av en større andel ”minoritetsspråklige” i Oslo-skolen enn det faktisk er. Det gjør bildet mer ”dramatisk” for noen og bidrar til at ”problemene” overdrives, også når kommunen selv ønsker å framheve hvor gode resultatene er, sett i forhold til utgangspunktet.

Det er mange Oslo-elever med en eller annen form for innvandrer- eller minoritetsbakgrunn, men en god del av dem har norsk som eneste eller ene morsmål og har norsk som viktigste språk, både for muntlig og ikke minst skriftlig kommunikasjon. Det kan også gjelde mange barn med to foreldre med et annet morsmål, for eksempel i det tamilske miljøet.

Som SSB-tallene viser, er bare 10 pst. av Oslos innbyggere i alderen 6-19 innvandrere, og mange av disse kan ha kommet i førskolealder. Med den høye andelen barn med minoritetsbakgrunn som nå går i barnehage, vil andelen som ikke behersker norsk ved skolestart, antakeligvis bli stadig lavere.
Det er nok av pedagogiske og sosiale utfordringer i skolene i Oslo, men ingen er tjent med overdrivelser. Ikke minst fordi oppfatninger av skolesituasjonen er viktig for at en del barnefamilier flytter fra enkelte deler av Oslo. Byrådets egne tallmessige overdrivelser kan derfor forsterke de segregeringstendensene alle er enige om at er uheldige. 

Byrådet burde nyansere bildet og bruke tall som er mer korrekte hvis språk- og kulturbakgrunn er i fokus.

Barn som har vokst opp i Norge, har gått i barnehage og behersker norsk på linje med andre, bør ikke defineres som et samfunnsmessig problem, selv om minst en av foreldrene og/eller besteforeldrene er fra et annet land.

Kommentarer   

0 #11 Tormod Bakke 12-11-2010 10:42
Jeg har lyst til å utdype og nyansere litt. Jeg har bodd på Haugenstua i snart 20 år, og har hatt 2 barn gjennom barneskole, ungdomsskole og nå også vgs. Det er klart at det fins utfordringer ved å vokse opp i et flerkulturelt miljø, men fordelene har vært flere enn problemene. Og for oss som ikke har råd til å bruke mye penger på sydenturer, har det vært flott å oppleve at verden kommer hit til oss. Og jeg tror vi opplever fremmede kulturer mer nært og ekte enn andre nordmenn gjør som turister.
Skolene i Groruddalen har like gode resultater som skolene på vestkanten i Oslo. Det er oppsiktsvekkend e fordi man skulle tro at barn fra mer ressursterke familier gjør det bedre. En av forklaringene kan være at festekulturene som er vanlig blant ungdommen i vest, er det lite av her. For 2 år siden ble min datters klasse nr 3 i landet i mattekonkurrans en Kapp Abel, og min datter var den eneste i klassen som ikke var flerkulturell.
Klart at det fins noen som kan lite norsk når de begynner på skolen. Men det dreier seg ikke om 80 %, jeg vil anta mindre enn 10 %. Om man tok bort kontantstøtten, ville man gjøre disse barna en tjeneste
0 #12 Asgeir Bjørkedal 13-11-2010 11:44
Det er vel ingen elevar som bør definerast som eit samfunnsmessig problem, same kvar dei er fødde. Realistisk skildring av røyndomen er alltid noko å strekkje seg etter, og statistikkane strekkjer ikkje alltid til her. Men eg er ikkje sikker på om eg er samd i at at statistikkane til byrådet er så ille misvisande. Kanskje fins det måtar å føre meir treffande statistikkar for elevmassen, men det endrar uansett ikkje på den dramatiske utviklinga som foregår og kan bremse neppe segregeringsspi ralen i framtida heller.
0 #13 SvenFroyn 18-05-2011 10:35
Jeg tror Norge har bruk for innvandrere. Men det må være innvandrere som kan bidra. Det er selvfølgelig flott at noen synes at det er berikende og en ressurstilgang når personer fra noen av verdens mest tilbakeliggende land flytter hit, men jeg har vondt for å se en slik følelse som noe særlig objektiv kriterium for innvandring.
Jeg innser at også folk fra slike land på sikt vil kunne bidra i vårt samfunn, men da må man iføre seg det virkelig lange perspektivet. Og hvem skal forsørge dem i mellomtiden?
Alternativet er enkelt. Folk bør få anledning til å oppholde seg på et sted der de er i stand til å forsørge seg selv og sin familie. Det er etter mitt syn ikke spesielt humant å sette folk på sosialhjelp, selv om det skjer i et rikt land som Norge.
0 #14 Oslo_familie 18-05-2011 11:16
Hei,

jeg bor selv på Grønland og har to barn. Da barna nærmer seg seg skolealder vurderer jeg å flytte da skolene i nærmiljøet mildt sagt ikke scorer så høyt på de nasjonale prøvene.

Men flere folk har nevnt at det er endel fordeler med å ha barna på skoler med høy prosentandel flerkulturelle elever.

Kan dere nevne noen av fordelene? Vennligst vær litt spesifikke, da jeg må overbevise kona.
0 #15 Ina N. Moe 18-05-2011 11:57
Byrådet er vant til å overdrive litt. Det er bare å se på sykehjemsunders økelsen de har hatt i flere år, hvor de har intervjuet et fåtall av brukerne og får det til å se ut som om undersøkelsen er representativ for alle beboerne.

Til deg som vil ønsker noen fordeler med å ha barna på en skole med høy prosentandel flerkulturelle: Jeg har selv gått på en barneskole med en høy andel flerkulturelle. Der lærte jeg blant anent mye om andre kulturer, om toleranse og mangfold, noe som har gjort at jeg har hatt lett for å tilpasse meg andre mennesker når jeg har studert i utlandet.
0 #16 Ella 18-05-2011 12:07
Hvis du bor på Grønland kan du jo f.eks bruke Lakkegata skole, de har nå gode resultater på nasjonale prøver hvis det er det som er viktig.
Ellers er vel den største fordelen å ha barnet ditt på en såkalt flerkulturell skole at barna dine vokser opp i den "virkelige verden" og at de lærer å forholde seg til verden slik den faktisk er?
0 #17 Berit Berntsen 18-05-2011 12:40
I vår tid anser jeg det som et handikap å vokse opp i bydeler der det ikke er representanter av innvandrere og flyktninger. Det har vært avgjørende for hvor vi har bodd. Ungene trenger bli kjent med hverandre på ordentlig.
0 #18 Live Moen Scharffenberg 18-05-2011 22:43
ja det er mange fordeler! Man får ett mangfold i vennekretsen på en helt utrolig fin måte, Man lærer kanskje lettere andre språk, man får mer forståelse for mennesker, (i bunn og grunn er vi alle like, faktisk selv om noen ikke tror det). Jeg selv kan lage Iransk, Eritreisk og Fillipinsk mat, snakker farsi (ikke flytende) Passer inn i de flste kulturer og har det rett og slett letter i verden nettop fordi jeg er vokst på et sted hvor vi kom fra mange forskjellige land alle sammen. Mine barn skal vokse opp på samme måte! Jeg vil at de skal se mangfoldet og variasjonene, det er jo sånn det er ute i verden.
0 #19 Arne 18-05-2011 23:33
Tall fra Oslo Universitetssyk ehus viser nå at 7 av 10 fødende kvinner har innvandrerbakgr unn. Siden Ahus fikk ansvar for bydel Stovner og Grorud i 2004 har vi også merket den samme utviklingen. Helsevesenet møter utfordringer knyttet til språk, kommunikasjon, kultur og tradisjoner daglig. - Den enkelte ansatte ser hver dag noe som systemet ikke ser, derfor er det helt nødvendig at vi utvikler god praksis i nært samarbeid med kommunene og bydelene.

ahus.no/.../...
0 #20 l-l 18-08-2011 23:45
Etter den definisjonen har vel nabogutten minoritetsbakgr unn. En av foreldrene er norsk og den andre er britisk.

Legg til kommentar