Innvandrere, antirasisme

Byrådet teller minoritetselever: Gir galt inntrykk av fakta

Byrådet teller minroritetselever: Gir galt inntrykk av faktaByrådet oppgir i flere sammenhenger, sist i planen "Forsterket innsats på skoler med høy andel minoritetselever", at det er 40 pst. elever med minoritetsbakgrunn i Osloskolen. Dette baserer seg på innskrivingsskjemaene, og tar med også alle dem som har en av foreldrene med et annet morsmål enn norsk, samisk, dansk og svensk. 

Byrådets måte å telle på gir inntrykk av en større andel ”minoritetsspråklige” i Oslo-skolen enn det faktisk er. Det gjør bildet mer ”dramatisk” for noen og bidrar til at ”problemene” overdrives, også når kommunen selv ønsker å framheve hvor gode resultatene er, sett i forhold til utgangspunktet. Det er nok av pedagogiske og sosiale utfordringer i skolene i Oslo, men ingen er tjent med overdrivelser. Ikke minst fordi oppfatninger av skolesituasjonen er viktig for at en del barnefamilier flytter fra enkelte deler av Oslo. Byrådets egne tallmessige overdrivelser kan derfor forsterke de segregeringstendensene alle er enige om at er uheldige.

Les mer under


Byrådet oppgir at det er 40 pst. elever med minoritetsbakgrunn i Osloskolen. Dette baserer seg på innskrivingsskjemaene og tar med også alle dem som har en av foreldrene med et annet morsmål enn norsk, samisk, dansk og svensk.
 
Iflg. Statistisk Sentralbyrå er det 34 pst i aldersgruppa 6-15 (grunnskole) og 31,5 pst. i aldersgruppa 16-19 (vgs) som enten er innvandrere eller norskfødte med to innvandrerforeldre i Oslo per 1.1.2010. 

Til sammen for de to aldersgruppene er andelen 33 pst. 10 pst. er innvandrere og 23 pst. norskfødte.
Blant dem i grunnskolealder er 9 pst. innvandrere og 25 pst. norskfødte.
Blant dem i videregpående-skole-alder er 14 pst. innvandrere og 17,5 pst. norskfødte.
I aldersgruppa 0-5 er vel 28 pst. innvandrere eller norskfødte med to innv.foreldre, dvs. nesten alle (25 pst.) er norskfødte.
Alle tallene finnes her: http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/tab-2010-04-29-12.html 

Oslos måte å telle på gir inntrykk av en større andel ”minoritetsspråklige” i Oslo-skolen enn det faktisk er. Det gjør bildet mer ”dramatisk” for noen og bidrar til at ”problemene” overdrives, også når kommunen selv ønsker å framheve hvor gode resultatene er, sett i forhold til utgangspunktet.

Det er mange Oslo-elever med en eller annen form for innvandrer- eller minoritetsbakgrunn, men en god del av dem har norsk som eneste eller ene morsmål og har norsk som viktigste språk, både for muntlig og ikke minst skriftlig kommunikasjon. Det kan også gjelde mange barn med to foreldre med et annet morsmål, for eksempel i det tamilske miljøet.

Som SSB-tallene viser, er bare 10 pst. av Oslos innbyggere i alderen 6-19 innvandrere, og mange av disse kan ha kommet i førskolealder. Med den høye andelen barn med minoritetsbakgrunn som nå går i barnehage, vil andelen som ikke behersker norsk ved skolestart, antakeligvis bli stadig lavere.
Det er nok av pedagogiske og sosiale utfordringer i skolene i Oslo, men ingen er tjent med overdrivelser. Ikke minst fordi oppfatninger av skolesituasjonen er viktig for at en del barnefamilier flytter fra enkelte deler av Oslo. Byrådets egne tallmessige overdrivelser kan derfor forsterke de segregeringstendensene alle er enige om at er uheldige. 

Byrådet burde nyansere bildet og bruke tall som er mer korrekte hvis språk- og kulturbakgrunn er i fokus.

Barn som har vokst opp i Norge, har gått i barnehage og behersker norsk på linje med andre, bør ikke defineres som et samfunnsmessig problem, selv om minst en av foreldrene og/eller besteforeldrene er fra et annet land.