Innvandrere, antirasisme

KS hovedstyre: Uenighet om bosetting av flyktninger

KS hovedstyre: Uenighet om bosetting av flyktningerNår flyktninger har fått vedtak om opphold i Norge er det viktig at disse raskt kommer ut av statlige flyktningemottak og blir bosatt i en kommune. Målet er at alle skal være bosatt innen 6 måneder, og enslige mindreårige skal bosettes innen 3 måneder. Det har vært vanskelig å nå målene. I 2010 ble f.eks. kun 16 prosent av de enslige mindreårige bosatt innen målet på 3 måneder. Regjeringen vurderer å benytte tvang overfor kommuner som vegrer seg.

Denne særs alvorlige situasjonen drøftet vi i KS sitt hovedstyre i går. Jeg inntok et annet standpunkt enn hovedstyrets flertall: Jeg foreslo at KS skal innta en offensiv holdning: "KS påtar seg innenfor rammen av en fylkesvis bosettingsanmodning fra "Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting av flyktninger" å være behjelpelig - gjennom KS sine fylkesledd - til at kommunene i hvert fylke samlet sett blir enige om fordelingen på den respektive kommune, slik at de nasjonale behov imøtekommes." 

Dette forslaget ble jeg stående alene om, i det hovedstyrets øvrige medlemmer (A, H, Fr.P, V, Sp, Kr.F og KS Bedrift) vedtok at "KS er i mot en endring av bosettingsmodellen som inneholder bruk av tvang. KS mener at introduksjon av tvang vil kunne øke konfliktnivået lokalt, og svekke integreringsarbeidet i kommunene."

Les i Kommunal Rapport
Les mer nedenfor.Dette er forslagene/vedtakene fra KS sitt hovedstyre:

Jeg foreslo følgende 4 punkter:

- KS understreker kommunesektorens ansvar for å bidra til at Norge kan ivareta sine internasjonale forpliktelser, bl.a. etter anmodning fra FN, til å ta i mot flyktninger. (falt - støttet av Ap og SV)

- KS deler målet om at alle flyktninger fra vedtak om opphold skal være bosatt i en kommune innen 6 måneder og at enslige mindreårige skal være bosatt innen 3 måneder. (vedtatt - mot Fr.Ps stemmer)

- KS ønsker å ta et offensivt ansvar på vegne av kommunesektoren, så langt KS sine fullmakter i forhold til sine medlemmer gir grunnlag. (falt støttet av Ap og SV)

- KS påtar seg innenfor rammen av en fylkesvis bosettingsanmodning fra ”Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting av flyktninger” å være behjelpelig – gjennom KS sine fylkesledd - til at kommunene i hvert fylke samlet sett blir enige om fordelingen på den respektive kommune, slik at de nasjonale behov imøtekommes. - falt - kun støttet av SV)

Følgende forslag ble vedtatt, mot SVs stemmer:

- KS er i mot en endring av bosettingsmodellen som inneholder bruk av tvang. KS mener at introduksjon av tvang vil kunne øke konfliktnivået lokalt, og svekke integreringsarbeidet i kommunene."

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

- KS er overrasket og skuffet over at departementet ensidig har forberedt å erstatte dagens frivillige og gjensidig forpliktende ordning for bosetting av personer med godkjent opphold med en ordning som inneholder elementer av tvang overfor kommunene. KS frykter at en slik ensidig statlig styring vil svekke det lokale engasjementet for god integrering, og derfor først og fremst ramme personene som skal bosettes i kommunene.

- KS anbefaler at det inngås avtale om kvartalsvis bosetting av det vedtatte bosettingstallet, kombinert med en økonomisk gevinst ved tidlig bosetting og trekk ved en overvekt av bosetting mot slutten av året.

- KS vil innenfor dagens modell arbeide for at kommunene i større grad fokuserer på boliganskaffelse, og tilby kurs og veiledning om gode løsninger for kommunenes arbeid.

- KS vil innenfor dagens modell samarbeide med IMDi og kommuner for å motivere til en raskere bosetting av ressurskrevende personer.

- KS forutsetter at staten foretar en gjennomgang av rutinene for å oppnå en mer effektiv prosess fra oppholdstillatelse til avtale med kommune er inngått.

- IMDi`s rutiner bør også effektiviseres mht kontakten med kommunene, og muligheten for å bosette mer over regionale grenser 

- KS foreslår en styrking av boligtilskuddet for anskaffelse av boliger til enslige voksne.

- KS mener at barnevernstiltak overfor enslige mindreårige må gjennomføres etter en individuell vurdering, ikke som en generell føring for alle, som i dagens ordning. Betalingsordninger mellom stat og kommune må utformes mer nøytralt i forhold til valg av barnevernstiltak eller ikke.


Dette er faktatall for bosettingssituasjonen for 2010, slik departementet har formidlet dem til KS:


Opprinnelig var målet å bosette 10 000 flyktninger i 2010, men på bakgrunn av redusert bosettingsbehov ble måltallet av Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting justert til 6700. På bakgrunn av det opprinnelige bosettingsbehov ble 323 kommuner anmodet om å bosette 11500 flyktninger i 2010. Resultatet ble at 282 kommuner fattet vedtak om å bosette 7350 flyktninger i 2010. 72 av disse 282 kommunene fattet vedtak i tråd med anmodningen. 18 kommuner, som var anmodet om å bosette 330 flyktninger, fattet vedtak om å ikke bosette, mens 23 kommuner som var anmodet om å bosette 425 flyktninger ikke fattet vedtak. Bosettingen i 2010 tilsvarer at 78 pst. av vedtaksplassene ble brukt. Tilsvarende andel var hhv. 89 og 86 pst. i 2008 og 2009. 
 
Vi ser at erfarne bosettingskommuner starter bosettingsarbeidet tidlig på året. Totalt sett, foregår likevel det meste av bosettingen i andre halvår. Som i 2009 var bosettingen i andre halvår av 2010 hele 50 pst. høyere enn i første halvår, og med desember som den måneden med desidert høyest bosetting.
 
I høringsbrevet operer vi med gjennomsnitts ventetid. Det kan enten bety at det er noen få som venter veldig lenge, eller mange som venter litt for lenge.     
                           
1209 personer ble i 2010 bosatt fra mottak 0-2 mnd etter positivt vedtak. 1672 ble bosatt 3-5 mnd etter positivt vedtak. På tilsvarende vis: 810 personer (6-8 mnd), 317 personer (9-11 mnd), 118 personer (12-14 mnd), 43 personer (15-17 mnd), 35 personer (18-23 mnd), 24 personer (24-36 mnd), 30 personer (mer enn 36 mnd). Gjennomsnittstid fra positivt vedtak til bosetting var 5,7 mnd.
 
For enslige mindreårige er tallene for 2010 som følger:

92 personer (0-2 mnd), 313 personer (3-5 mnd), 159 personer (6-8 mnd), 66 personer (9-11 mnd), 11 personer (12-14 mnd), 2 personer (15-17 mnd), 2 personer (18-23 mnd). Gjennomsnittstid fra positivt vedtak til bosetting var 5,7 mnd.
 
For personer i familie bosatt fra mottak er tallene for 2010 som følger:

555 personer (0-2 mnd), 483 personer (3-5 mnd), 208 personer (6-8 mnd), 78 personer (9-11 mnd), 31 personer (12-14 mnd), 16 personer (15-17 mnd), 11 personer (18-23 mnd), 6 personer (24-35 mnd), 16 personer (mer enn 36 mnd).
 
Gjennomsnittlig ventetid for personer i mottak i forhold til landbakgrunn: fra Irak var gjennomsnittlig ventetid fra positivt vedtak 8,1 mnd; fra Russland 7,6 mnd; fra Sudan 6,9 mnd; fra Etiopia 4,2 mnd; fra Somalia 4,1 mnd; fra Afghanistan 3,9 mnd; statsløse 3,6 mnd; fra Kina 3,4 mnd; Eritrea 3 mnd; Iran 2,4 mnd. Antall mennesker fra nevnte land varierer fra 28 til 463.
 
Ved årsskiftet var det 327 personer bosettingsklare i mottak som hadde ventet over 6 måneder (dette er ikke kumulert tall for 2010, men status pr 31.12.2010). Av de lengeventende hadde 47 personer ventet i mer enn 12 mnd etter vedtak som gir grunnlag for bosetting. Åtte av disse personene er ikke utsøkt, hvorav sju er syke/funksjonshemmede/har adferdsvansker.


Følg meg på Twitter eller Facebook.