Innvandrere, antirasisme

Flyktninger: KS sier ja til å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammet

Flyktninger: KS sier ja til å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammetDet er ikke alt Velferds- og migrasjonsutvalget (NOU 2011:7) har foreslått som jeg synes er like klokt. Men forslaget om å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammet er et klokt forslag.

I KS sitt hovedstyre drøftet vi i dag KS sin høringsuttalelse til NOU-en, og administrasjonen anbefalte hovedstyret å si nei til en slik utvidelse: "KS mener det er uheldig å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet er innført for at flyktninger som kommer til Norge, og deres familiegjenforente, skal få god kunnskap om norsk samfunns- og arbeidsliv. Dette er personer uten familie og nettverk i Norge. Personer som gifter seg med norske og nordiske statsborgere har ikke det samme behov for oppfølgning."

Jeg mente at  KS skulle si ja til utvidelse av målgruppen:

"KS er opptatt av å få mobilisert de arbeidskraftressurser som landet har, og mener det potensielt er store ressursmessige gevinster knyttet til større utnyttelse av den arbeidskraften som innvandrere representerer.

Kunnskap om norsk samfunns- og arbeidsliv gir den enkelte bedre kvalifikasjoner for arbeid. Å tilby introduksjonskurs er en billig investering for raskest mulig å bringe innvandrere inn i arbeidslivet. KS støtter derfor forslaget om å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammet."

Hele hovedstyret støttet første avsnitt i mitt forslag, mens hovedstyrets flertall (Arbeiderpartiet, Kr.F, Senterpartiet, KS Bedrift og meg selv) støttet mitt andre avsnitt.  Jeg har derfor snudd saken, og KS går for å utvide målgruppen for introduksjonsprogrammet. KS inntar dermed et klokt og viktig standpunkt som kan styrke integreringsarbeidet og flyktningers deltakelse i arbeidslivet.