Innvandrere, antirasisme

Verdig behandling av papirløse migranter

Verdig behandling av papirløse migranterSammen med Marianne Borgen, og etter inspirasjon fra Trondheim, fremmer jeg et privat forslag i Oslo bystyre:

1.

Bystyret ber regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse migranter kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato. I mellomtiden bes Byrådet se om det er mulig å finne lokale løsninger.

2.

Bystyret ber byrådet sørge for at papirløse flyktninger i Oslo mottar nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp, selv om de mangler identifikasjonspapirer.

3.

Byrådet bes igangsette et arbeid i kommunen for å bedre sitasjonen for barn av papirløse/barnefamilier. Byrådet bes inngå en nær dialog med talspersoner for papirløse migranter, og med helsesenteret for papirløse som drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors for å få et slikt tilbud på plass

Les NRK
Les Adresseavisa
Les på Papirløse.no
Les forslaget under


Oslo bystyre
v/ ordføreren         

 

                                                                                                                                             Oslo, 30. september 2011

 Privat forslag fra Marianne Borgen og Ivar Johansen på vegne av SV

 
VERDIG BEHANDLING AV PAPIRLØSE MIGRANTER

 Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:

 "Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen."

 På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger:

Norge er i ferd med å få en voksende underklasse av mennesker som har levd i landet i mange år, noen helt opp til 17 år, nesten helt uten rettigheter og ofte i stor nød.

Mens det store flertallet EU-land har gjennomført ulike former for regulariseringer, skiller Norge seg ut ved å ha en av de strengeste tilnærmingene til papirløse. Det finnes et rom for humanitet i spennet mellom den strenge norske tilnærmingen og de mer humanitære løsningene som er valgt i mange andre land.

Når regulariseringer har blitt gjennomført i det store flertallet av EU-land, har det bakgrunn i primært to forhold: på den ene siden de sterke humanitære hensynene som gjør seg gjeldende for mennesker som har levd papirløst gjennom en årrekke. På den andre siden det mer pragmatiske hensynet til kontroll over arbeidsmarkedet og ønsket om å motvirke en stor, svart arbeidssektor med høy grad av utnyttelse av sårbare mennesker. De samme hensynene gjør seg åpenbart gjeldende i Norge.

De er vanskelig å akseptere en varig "papirløs underklasse" i Norge bestående av mennesker som lever på ubestemt tid tilnærmet uten rettigheter. Spesielt alvorlig er det at denne situasjonen rammer barn. Selv om norske myndigheter har forpliktet seg til å prioritere barns beste, og selv om det er tatt inn i lovverket at barns tilknytning til Norge (eksempelvis gjennom barnehage, skole og sosialt nettverk) skal tillegges særlig vekt, ser vi at utlendingsmyndighetenes fortolkning fører til at flertallet av sakene avgjøres i barns disfavør.

Den norske regjering bør utarbeide bestemmelser som tydeliggjør at barns beste har forrang foran innvandringspolitiske hensyn, og at barn som har levd i Norge i lang tid (eksempelvis fire år regnet fra ankomst) skal gis oppholdstillatelse sammen med medfølgende familie.

Regjeringen bør utarbeide en bestemmelse som sikrer at det blir en grense for hvor mange år mennesker i Norge kan være ulovlige, uansett alder, i samsvar med UDIs forslag fra 2003.

I utarbeidelsen av konkrete lovbestemmelser kan det også være naturlig å se hen til identitet, skjult/åpent bosted og kriminelle handlinger.

Forslag
 

1.

Bystyret ber regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse migranter kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato. I mellomtiden bes Byrådet se om det er mulig å finne lokale løsninger.
 
2.

Bystyret ber byrådet sørge for at papirløse flyktninger i Oslo mottar nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp, selv om de mangler identifikasjonspapirer.

3.

Byrådet bes igangsette et arbeid i kommunen for å bedre sitasjonen for barn av papirløse/barnefamilier. Byrådet bes inngå en nær dialog med talspersoner for papirløse migranter, og med helsesenteret for papirløse som drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors for å få et slikt tilbud på plass.

 
Marianne Borgen /s/                                                         Ivar Johansen /s/

Sosialistisk Venstreparti                                                     Sosialistisk Venstreparti


Følg meg på Twitter eller Facebook

Kommentarer   

#1 Irena Novanska 01-10-2011 10:43
Man trenger ikke å ha papirer for å være et menneske. Alle mennesker må ha like rettigheter!
#2 Jon-Øivind Storaker 01-10-2011 11:09
Modig og etterlengtet forslag! Bekrefter at mitt partivalg var riktig (tross alt). Håper SV i regjering kan opptre like tydelig.
#3 Evy Ellingvåg 01-10-2011 11:53
Takk, Ivar! Jeg har en bønn; vær tydelige på at "inntil kjent reisedato" betyr "inntil vedkommende reiser", og ikke "inntil den datoen som er fastsatt av UNE".

Det er først når man er her uten lovlig opphold - og ikke har reist på datoen UNE satte - man er papirløs.
#4 Karl Eldar Evang 01-10-2011 11:56
Tusen takk Ivar Johansen!!
#5 Ulv Holbye 01-10-2011 11:56
Dette er bra.
#6 Berit Sørlie 01-10-2011 11:57
Veldig bra!
#7 Annette Dahl Wiig 01-10-2011 11:57
Heldige Oslo! Veldig bra, Ivar!
#8 Evy Ellingvåg 01-10-2011 11:58
Tusen takk, Ivar! Det handler til syvende og sist om vår egen verdighet. Å utsette mennesker for "ikke-eksistens " er overgrep!
#9 Berit Sørlie 01-10-2011 11:58
Det er fryktelig. Ta imot forfulgte mennesker og sette dem i fengsel.
#10 Hilde Maisey 01-10-2011 12:43
Så bra, Ivar! Heia.
#11 Nina Kirkhus 01-10-2011 14:29
Takk. Ønsker dere lykke til.
#12 Berit Berntsen 01-10-2011 15:29
Bra forslag Ivar!
#13 Karin 01-10-2011 15:31
Veldig viktig sak, takk for at du fremmer saken!
#14 Kjell Strandbakke 01-10-2011 18:35
Veldig fint Ivar, dette støtter jeg helt og fult.Loven blir vel endret for dette må jo gjelde hele landet !
#15 Anne Merete Bull 01-10-2011 18:54
Flott at dere setter dette på dagsordenen (endelig). Er så trett av å høre om dette asylinstituttet som undergraves, som om det er en person i ytterste nød. De siste par månedene har Norge vært opptatt av varme, omsorg, og fellesskap (vi - ikke vi og de), la oss vise det også overfor de aller svakeste.
#16 Martin Knutsen 01-10-2011 19:23
Kjempebra! Du kan jo legge til at et slikt vedtak vil føre til at det blir mulig å tilby bl.a. de som selger hasj ved elva et alternativ, noe som vil kutte vekter og politiutgifter betraktleig...
#17 george 01-10-2011 22:24
veldig bra
#18 Lise Weltzien 01-10-2011 23:23
Gode forslag fra SVs Marianne Borgen og Ivar Johansen! Jeg håper de får gjennomslag!
#19 Haakon 02-10-2011 03:15
Betyr dette at om man er fra et sted som er ureturnerbart så kan man komme til Norge, jobbe for (for dem) skyhøye lønninger, få sendt kontantstøtte til barna i hjemlandet og motta minstepensjon i hjemlandet når de returneres dit?
Vil ikke dette gjøre det til et eldrorado for de i ureturnerbare områder å komme til Norge selv om de ikke har krav på noe beskyttelse her?
Og - er det slik at våre pensjoner tåler dette i fremtiden?
Eller skal de som jobber her og som er ureturnerbare ha forskjellige vilkår ?
#20 Nina 02-10-2011 10:16
jeg støtter saken og synes du gjør en flott jobb!

men jeg lurer på hvordan de papirlse klarer seg uten personnummer? må vel ha det for å gå på skole og motta lønn / betale skatt ?

slilk jeg forstår så er flere i skole og arbeid.. men kanskje jeg har misforstått.
#21 Ivar J 02-10-2011 10:17
Mangel på personnummer har vært og er fortsatt et stort problem, bl.a. i forhold til helsehjelp. Såvidt jeg vet kreves det personnummer i en rekke sammenhenger, slik det også kan komme krav om folkeregistrert adresse i noen sammenhenger ( hvor bor du- hvilket sykehus tilhører du..).

Alle barn i Norge har rett til skole uansett legal status, jeg vet ikke hvordan det praktisk ordnes i forhold til papirløse barn, men der de papirløse barna kommer faktisk kommer til skole finnes det nok pragmatiske løsninger.

I forhold til helse, så har Helsesenter for papirløse utviklet et system hvor hvert individ har et helsekort og et eget helsenummer, altså et registreringsys tem som ikke sikrer sikker identitet, men som gjør at man kan følge samme individ over tid i behandling og med journal o.l.

De som oppholder seg ulovlig i Norge har i dagens situasjon ikke lov til å jobbe. Allikevel utstedte skatteetaten over mange år skattekort til mange papirløse, slik at de jobbet og betalte skatt- dette helt fram til myndighetene antakelig instruerte skatteetaten slik at den plutselig strammet inn tidligere i år, inndro alle skattekortene og kastet mange mennesker ut av jobber de kanskje hadde hatt i åresvis, ut i en desperat situasjon hvor de kanskje ikke lenger kunne betale bolig, og hvor de altså ikke lenger hadde mulighet til å jobbe lovlig. Mange etiopiske familier sto plutselig på gaten, og måtte flytte på mottak.

Jeg vet ikke hvordan skatte etaten forholdt seg til krav om personnummer på skattekortet den tiden de fortsatt utstedte dem til papirløse, men ser at her må myndighetene også kunne gå inn på pragmatiske løsninger, om det åpnes for arbeid før utsendelse- at det identitetsnumme r som flyktningen får tildelt av utlendingsmyndi ghetene- DUF- nummer, f.eks. benyttes.

Om den politiske viljen er til stede til å la de papirløse arbeide, få helsehjelp, gå på skole og liknende, tror jeg myndighetene raskt vil kunne finne praktiske løsninger, og også lovgivning, på akkurat dette problemet som du tar opp.
#22 Inger 02-10-2011 10:20
Som tidligere frivillig arbeider på senteret for de papirløse migrantene;

er punkt 2 i din mail om ditt ønske om at de papirløse migrantene i Oslo får nødvendig helsehjelp fys og psykisk - oppfyllt.

Til orientering. til og med sees det mellom fingrene og gis helsehjelp til andre som ikke faller stricly inn under kriteriene. For hvordan skal de kunne bevise eller forklare det? Hva er viktigst? - Jo, at enkeltmennesket får nødvendig helsehjelp- og det gjør de. Dem som ikke kan betale sin medisin - FÅR den gratis. Det er etisk rett og rimelig,- synes jeg.
#23 Ivar J 02-10-2011 10:23
Inger: Nei dessverre. Problemene er langt fra løst ved Helsesenter for
papirløse migranter. Selv om Helsesenteret har betydd en stor
framgang.

For det første, Helsesenteret er kun lokalisert i Oslo,
papirløse finnes over hele landet, særlig i de store byene.

Helsesenteret er å likne med en lavterskeltjene ste, og har ikke
spesialiserte funksjoner, det må dekkes opp av det øvrige helsevesen- og der er situasjonen ytterst mangelfull.

For det tredje,
Helsesenteret er basert på frivillighet, og får ikke den kontinuitet
og oppbygging av faste strukturer som egentlig er nødvendig i en slik
kompleks virksomhet. De frivillige har andre jobber, og har kanskje en
vakt i måneden på senteret.

Det er en liten kjerne på medisink faglig
leder, Frode Eick, og daglig Leder Solveig Holmedal som utgjør
kjernen. De gjør en kjempejobb, men dette er ikke ideelt. I forhold
til psykiske lidelser, som krever stor grad av trygghet og kontinuitet
i behandlingen, samme behandler hyppig nok, er vi særlig sårbare- og
tilbyr for mange av pasientene ikke et godt nok behandlingstilb ud. De
får ikke henvist selv de som fyller de alvorligste psykiatriske
kriteriene videre.

Men viktigst av alt- flyktningehelse er et
vanskelig felt, som krever et stort arbeid fra myndighetene for å
utvikle tjenesten. Det bør forskes på gruppen, det bør være
kompetansesentre som myndighetene klart signaliserer til både
pasientgruppen-at dette er der for dere- og til helsepersonell- vi vil
at dere skal gjøre jobben. Denne kunnskapen må ut i hele Norge, slik
at papirløse møter et helsetilbud som fanger dem opp der de er, og gir
adekvat behandling.

Til nå signaliserer myndighetene stor motstand mot
å anerkjenne at de har et ansvar her, og de skremmer de papirløse fra
å komme når de er syke, og de gjør helsepersonell usikre slik at de
noen ganger avviser syke som har rettigheter. Det er langt fram til
papirløse har et adekvat helsetilbud, på tross av Helsesenteret.

Finansiering er også et stort ubeskrevet kapittel, myndighetene har
ikke gått inn på noen finansiering, selv der de hevder at noen
papirløse har rettigheter innenfor de svært strenge kriteriene.

Men viktigst: Helsesenteret har sprengt kapasitet, har problemer med å få henvist pasienter - særlig psykiatri, er frivillig basert for lite kontinuitet, har bare lavterskel funksjon- papirløse trenger at hele " kjeden fungerer", Helsesenteret har heller ikke på samme måte kontroll fra helsemyndighete r på kvalitet, finansiering mangler. Helsesenteret kan derimot bygges på om et offentlig ansvar blir tatt!
#24 Haakon 02-10-2011 21:58
Hva mener du om pensjonsretter og sosiale retter ved arbeid i Norge etter at det har blitt så trygt at de kan sendes hjem, Ivar?
#25 Ivar J 02-10-2011 22:06
Haakon: alle som betaler INN penger til Folketrygden, har rett til utbetalinger som står i forhold til hva man betaler inn. Og dette naturligvis uavhengig av hvorvidt man senere flytter til utlandet. Carl I Hagen mister ikke denne selv om han f.eks. gjør innvandrer av seg i Spania.

Men sant og si er vel akkurat det en diskusjon helt uavhengig av hvorvidt papirløse som oppholder seg i Norge bør få mulighet til å jobbe og skaffe seg egne inntekter, framfor å leve på almisser, offentlig bistand eller kriminalitet.
#26 Haakon 03-10-2011 00:00
Det er helt sikkert at Carl ikke mister den om han flytter til Spania.

Derimot dukker det opp noen problemstilling er ved forslaget ditt og holdningen din :

1. Vi vet at f.eks. polske arbeidere får kontantstøtte for barn der. Det er en utfordring, men det er et mindre problem fordi landet er organisert, de har personnr og man har styring med befolkingen. Om du ser på nord Irak så er det ikke slik. Når de fra kurdistan da søker om kontantstøtte fordi de jobber i Norge (og ikke skulle vært her) så må man bare tro på at søkeren snakker sant om hvor mange barn han har. Eller - i realiteten spørre : Hvor mye penger vil du vi skal sende til familien din.
Vi må bare akseptere ønsket hans...

2. Om man da jobber så har man krav til minstepensjon. Det er ikke stort å leve for i Norge, jeg vet. I f.eks. nord Irak kommer man seg veldig langt med f.eks 200.000 i året. Tro meg. Jeg sponser familie i fattige land selv, og de klarer seg med langt mindre og har det godt.

3. Når kurdere da får vite at om man kommer til Norge så får de pensjon resten av livet om de får jobb. Uavhengig av om de får oppholdstillate lse eller ikke. Dette vil lokke mengder med mennesker hit - uavhengig av om de trenger beskyttelse eller ikke.

4. Om du ser på statsbudsjettet som kommer og de endringer som kommer for de generasjoner som kommer så er det kutt og mindre penger i pensjon som er linjen. Min generasjon og de etter har betalt inn slik venstresiden ville ha det på 70 tallet : Vi betaler for dagens pensjonister og de bak oss for oss når det er vår tur. Men, de røde skjønte ikke at man kan få en endret befolkningsveks t i fremtiden. Dette gjør at det ikke er nok bak oss til å betale for vår pensjon. Vi må derfor betale for våre gamle, betale store deler for oss selv, og det skal være penger etter oss også. Og - nå skal vi altså øse ut enda mer penger til folk som ikke har rett til å være her.

Derfor : Jeg er for verdighet. Men : Utfordringen er verdigheten mens de er her. Når de kommer tilbake dit som de skal returneres vil de ha samme utgangspunkt som når de reiste.
Det eneste som er riktig for denne gruppen er at de IKKE betaler inn trygdeavgift i skatten sin - slik at man ikke får en folkevandring til Norge av folk som ikke har behov for beskyttelse, men som vil ha våre sosiale goder.
#27 Ivar J 03-10-2011 00:17
Haakon: problemstilling en du reiser er en direkte konsekvens av våre forpliktelser etter EØS-avtalen, og dens krav om fri bevegelse av arbeidskraft og kapital, og ikke-diskrimine rende ordninger i den forbindelse. jeg mener mye taler for at Norge bør si opp EØS-avtalen, men vil du?

jeg er mer bekymret for MANGEL på arbeidskraft i Norge, enn av den allikevel relativt beskjedne innvandring vi i dag har. uten disse ville sykehus, kollektivtrafik k og eldreomsorg stoppet opp på dagen. og den prognose vi har for behov for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren vil i praksis ikke være mulig å løse uten ØKT innvandring.

denne arbeidskraften vil være aktive skattebetalere, som vil være - ut fra din beskrivelse - de som skal finansiere din og min pensjon. de er altså en ressurs, og ikke en byrde, slik det ser ut som du mener.
#28 Haakon 03-10-2011 14:04
Ivar - meg bekjent er det i EØS land man kan returnere folk til. Nord Irak er et eksempel som man ikke kan returnere folk til, og Nord Irak er heller ikke medlem av EØS.
Derfor har dette ingen ting med EØS å gjøre overhode, uansett om man er for eller mot den avtalen. Den har omtrent like mye med EØS å gjøre som at Norge er med i Nordisk råd.

Det er en utfordring at vi mangler arbeidskraft ( og at antall uføre øker). Men, når du ser på disse menneskene som kommer hit og ikke kan returneres så vet vi ikke noe om hvor lenge de kommer til å bli her - bare at det trolig dreier seg om få år.
De som kommer hit og som er helsearbeidere (trolig få) har ingen kompetanse for å jobbe på norkse sykehus. Hverken med arbeidsrutiner eller språk. Så - om du tror at problemene i helsesektoren løses ved å ansette folk som er utvist av landet så tror jeg du er noe optimist.
Også kollektivtransp ort. Jeg tror det er yterst få fra Somalia som kan kjøre trikk, kan trafikkbildet, førstehjelp osv.
For å få dette til må man ha språkkurs, utdanning og satsing. Dette er ting som tar mange år - trolig lenger tid enn de skal være i landet før det blir trygt å komme hjem.
Altså : Ikke noe arbeidskraft til Norge, bare utgifter.

Denne arbeidskraften skal være i Norge midlertidig. Jeg blir ikke overrasket om det er trygt i Nord Irak om 4 år. Man skal altså fortjene norsk pensjon etter 4 års arbeid.

I motsetning til deg så tror jeg dette er en veldig dårlig ide.

Jeg ser på det som en resurs om de kan jobbe med noe de alt kan. Sy kanskje. Eller jordbruk. Og - dette vil gi dem verdighet i oppholdet i Norge mens de venter på at det skal være trygt å reise hjem. Ta vekk trygdeavgiften og det vil være en fornuftig sak for begge parter.

Når man er inne på det : Jeg regner med at du 4-5 år etter dette er innført kommer til å si : "Dette er mennesker som har lært seg språket, jobbet og betalt skatt - disse skal bli statsborgere". Til tross for at de ikke skal være her. Vedder du på den?
#29 Kristin L 03-10-2011 14:23
Jeg skjønner ikke det du skriver om pensjon:

"Denne arbeidskraften skal være i Norge midlertidig. Jeg blir ikke overrasket om det er trygt i Nord Irak om 4 år. Man skal altså fortjene norsk pensjon etter 4 års arbeid."

Statens utgifter til pensjon (og de senere utbetalinger) er da det samme for en normann som arbeider i 4 år, som det er fro en iraker som arbeider i Norge i 4 år.

Så hva er problemet?

Og til kollektivtransp ort: du tror vel ikke hoveddelen av de ansatte i Sporveien er sjåfører? Svært mye forefallende, ufaglært, arbeid som skjer innenfor såvel kollektivtrafik k som arbeidslivet forøvrig.

Og uansett: det må da være best for alle parter at de som oppholder seg i Norge jobber og skaffer seg egne inntekter og bidrar til felleskapet?
#30 Haakon 03-10-2011 15:12
Problemet er at en "nordmann" (eller en med oppholds og arbeidsstillate lse) jobber i langt mer enn 4- eller det antall år det tar før man kan sendes tilbake.

Man betaler således inn nærmere det beløpet man får i pensjon enn om man jobber i få år.

Som sagt - jeg tror man kan få mye nyttig ut av arbeidskraftten som sy, reperasjoner ( om LO tillater det), frisør, butikkarbeider osv. Men - ikke så mye helsearbeidere som Ivar sier.

Det er dette med inntekter som er flott. Jeg syns arbeid er fint slik at de får den verdigheten som er utgangspunktet for diskusjonen.
Men, jeg syns at de ikke skal bidra til samfunnet som ønsker å kaste dem ut.
Og samfunnet skal heller ikke gi dem pensjon fordi de fikk lov til å jobbe mens de ventet på å bli kastet ut.

Gi dem jobber, men ikke krev inn trygdeavgiften deres. Da får de mer i lønningsposen også.
#31 Anne Marie Sætrum 03-10-2011 22:02
Ivar. Tusen takk for initiativet. Det er en skam at rike Norge behandler folk slik. Jeg har bodd i Zambia, Tanzania og Kenya i mange år.

Zambia hadde på 70-tallet mange flyktninger fra Rhodesia _ Zimbabwe. Jeg hørte ikke at folk klaga.

I Tanzania tok de imot rundt 20 000 flyktninger fra Sør-Afrika. De bodde der minst 20 år, til Sør-Afrika ble fritt.

De hadde også rundt 60 000 flyktninger fra Burundi flere titalls år. De var dyktige farmere, og president Nyerere foreslo at de skulle overlate området til flyktningene så de kunne bsette seg der og dyrke jorda.

Disse var hutuer som ble diskriminert av tutsiene, som hadde president og militærvesen.

Når jeg husker dette, og alle somalierne som kommer til Kenya, skammer jeg meg over rike Norge.

You have no rights to post comments