Innvandrere, antirasisme

KS om integreringsutvalget: Nei til å innkalle søker med innvandrerbakgrunn

KS om integreringsutvalget: Nei til å innkalle søker med innvandrerbakgrunn
I KS sitt hovedstyre behandlet vi denne uka Integreringsutvalgets innstilling.

Jeg fikk hovedstyret med meg på at 

- KS ber regjeringen initiere en evaluering av kvalifiseringstiltak i NAV med vekt på prioritering av målgruppe og kvalitetssikring.
- at integreringspolitikkens viktige målsetting om å bringe innvandrere ut i arbeidslivet ikke bare kan handle om en hvilken som helst jobb, men at det også må handle om likeverdig mulighet til alle deler av arbeidslivet.
- både stat og kommune har ansvar for å følge opp at offentlig finansierte oppgaver blir utført under akseptable arbeidsvilkår.

Men jeg ble dessverre stående alene om at

- KS ser en lovfesting av rett til læreplass, og tilsvarende plikt for bedriftene/virksomhetene til å tilby dette, som en naturlig videreføring av generell rett til skoleplass.
- KS ser ordningen med å innkalle minst en kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn som et viktig tiltak til å øke bevisstheten omkring innvandrernes kompetanse og senke terskelen for ansettelse av medarbeidere med annen bakgrunn. (dog her med støtte fra Ap)

Her er det sannelig en jobb å gjøre.


Ivar Johansen,

Endrings- og  tilleggsforslag til  sak 11/49 Høring – Integreringsutvalget

Nytt kulepunkt, gjerne som nr. 1 (vedtatt enstemmig av hovedstyret)

KS vil peke på at en av de aller største ufordringene i inkluderingspolitikken er mangel på tydelig ansvarsplassering, ikke minst på grunn av oppgavefordelingen mellom stat og kommune. Også internt i kommunene kan samarbeidet bli bedre, for eksempel mellom de ansatte i introduksjonsordningen, voksenopplæringen og boligavdelingen.

Samtidig er det i inkluderingsarbeidet for høyt fokus på å telle tiltak, ikke på om tiltakene passer for deltakerne og fører til at de blir bedre kvalifisert for arbeidslivet.

KS ber regjeringen initiere en evaluering av kvalifiseringstiltak i NAV med vekt på prioritering av målgruppe og kvalitetssikring.


Kulepunkt 6 endres til (avvist, kun støtte fra Ap)

KS støtter utvalgets forslag om økt satsing på flerspråklig opplæringstilbud, innføringstilbud for nyankomne, samt særlig særskilt tilbud for sent ankomne i grunn- og videregående skole.  KS vil særlig oppfordre kommunene til å etablere innføringsklasser, jfr. opplæringslovens § 8 – 2, og ser ikke behov for nye lovhjemler for å sikre dette.

Kulepunkt 8 endres til (avvist, ble stående alene)

KS ser en lovfesting rett til læreplass, og tilsvarende plikt for bedriftene/virksomhetene til å tilby dette, som en naturlig videreføring av generell rett til skoleplass. Det er i dag et betydelig problem at elever i videregående skoles yrkesfaglige studieretning ikke får læreplasser, og ikke minst: dette undergraver elevenes motivasjon for å velge slik utdanning.

Kulepunkt 9 endres til (avvist, kun støtte fra Ap)

KS ser ordningen med å innkalle minst en kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn som et viktig tiltak til å øke bevisstheten omkring innvandrernes kompetanse og senke terskelen for ansettelse av medarbeidere med annen bakgrunn.

KS mener det bør være den enkelte kommune som selv avgjør spørsmålet om dette virkemiddelet skal brukes, men KS vil selv aktivt anbefale kommuner/fylkeskommuner om å innkalle minst en kvalifisert innvandrer til intervju.

Nytt kulepunkt etter nr. 9 

KS viser til at integreringspolitikkens viktige målsetting om å bringe innvandrere ut i arbeidslivet ikke bare kan handle om en hvilken som helst jobb, men at det også må handle om likeverdig mulighet til alle deler av arbeidslivet (vedtatt enstemmig)

Mange av de arbeidsoppgaver innvandrere settes til i offentlig sektor er i de senere år outsourcet, med store utfordringer knyttet til mer usikre arbeidsforhold, dårligere arbeidsvilkår og sosial dumping. (avvist, kun støtte fra Ap)

Både stat og kommune har ansvar for å følge opp at offentlig finansierte oppgaver blir utført under akseptable arbeidsvilkår. (vedtatt, mot kun Fr.Ps stemmer)

Les KS-administrasjonens anbefaling overfor hovedstyret
Les Integreringsutvalgets innstilling

Følg meg på Twitter eller Facebook

Kommentarer   

0 #1 Nina Dessau 28-10-2011 12:33
Det er fantastisk å gjøre den jobben Ivar, ingen vil få sagt det nok. Jeg skulle likevel ønske at formuleringen "bringe innvandrere ut i arbeidslivet", "få innvandrere i jobb", osv osv, forsvant. Fordi 1) flertallet av innvandrere er i arbeidslivet. 2) det finnes svært mange mennesker som ikke vet det. Formuleringen bidrar til å forsterke tanken om at de fleste ikke er i jobb. Tiltakene som å innkalle søker med innvandrerbakgr unn er nødvendige for å gi like sjanser til folk med like kvalifikasjoner , og dermed få både flere innvandrere i jobb og flere i jobbene de faktiskt er kvalifisert får. Men dev il ikke "bringe innvandrere ut i arbeidslivet", for de er der. Og uerstattelige.
0 #2 Ivar J 28-10-2011 12:33
Nina: enig med deg i dine kommentarer vedrørende språk.
0 #3 zakia khairhoum 30-10-2011 23:04
Det er flertall av innvandrer med muslimsk bakgrunn og godt integrert i norsk samfunnet, men de har vanskelighet å få jobb. de er kvalifisert med høy kompetanse og isteden å jobbe i deres fag , en stor flertall av dem jobbe med renhold eller noe jobb som har ikke noe med ders kompetanse og uttdanning.

Legg til kommentar