Innvandrere, antirasisme

Verdig behandling av papirløse immigranter

Verdig behandling av papriløse immigranterRepresentantskapet i Oslo SV har blant annet vedtatt følgende:

"Norge er i ferd med å få en voksende underklasse av mennesker som har levd i landet i mange år, noen helt opp til 17 år, nesten helt uten rettigheter og ofte i stor nød. Oslo SV krever at regjeringen straks finner en varig oppholdsløsning for flyktninger som ikke kan returneres til sine hjemland.

Oslo SV representantskap viser til vedtak i Trondheim, Bergen og Stavanger bystyre og støtter forslaget fra Marianne Borgen og Ivar Johansen til Oslo Bystyre og ønsker å se følgende punkter realisert:  

1. Bystyret ber regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse immigranter kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato. Dersom det ikke er utsikter til retur, skal folk kunne få opphold som arbeidsinnvandrer etter fem år. I mellomtiden bes Byrådet se om det er mulig å finne lokale løsninger.

2. Bystyret ber byrådet sørge for at papirløse flyktninger i Oslo mottar nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp, selv om de mangler identifikasjonspapirer

3. Byrådet bes igangsette et arbeid i kommunen for å bedre sitasjonen for barn av papirløse/barnefamilier. Byrådet bes inngå en nær dialog med talspersoner for papirløse immigranter, og med helsesenteret for papirløse som drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors for å få et slikt tilbud på plass."


Les hele uttalelsen under


VERDIG BEHANDLING AV PAPIRLØSE IMMIGRANTER

Oslo SV krever at regjeringen straks finner en varig oppholdsløsning for flyktninger som ikke kan returneres til sine hjemland.

Norge er i ferd med å få en voksende underklasse av mennesker som har levd i landet i mange år, noen helt opp til 17 år, nesten helt uten rettigheter og ofte i stor nød.

Fra 1. januar 2011 ble disse asylsøkere også fratatt den begrensede muligheten som forelå for å forsørge seg og sin familie på verdig måte og i pakt med norske forventninger om å bidra til i samfunnet med arbeidsinnsatt og skatt. Bystyrene i Trondheim, Bergen og Stavanger har vedtatt å sende en anmodning til regjeringen om at papirløse kan få arbeide og ha samme rettigheter som andre i forhold til helsehjelp.

Mens det store flertallet EU-land har gjennomført ulike former for regulariseringer, skiller Norge seg ut ved å ha en av de strengeste tilnærmingene til papirløse. Det finnes et rom for humanitet i spennet mellom den strenge norske tilnærmingen og de mer humanitære løsningene som er valgt i mange andre land. Når regulariseringer har blitt gjennomført i det store flertallet av EU-land, har det bakgrunn i primært to forhold: på den ene siden de sterke humanitære hensynene som gjør seg gjeldende for mennesker som har levd papirløst gjennom en årrekke. På den andre siden det mer pragmatiske hensynet til kontroll over arbeidsmarkedet og ønsket om å motvirke en stor, svart arbeidssektor med høy grad av utnyttelse av sårbare mennesker. De samme hensynene gjør seg åpenbart gjeldende i Norge.

De er vanskelig å akseptere en varig "papirløs underklasse" i Norge bestående av mennesker som lever på ubestemt tid tilnærmet uten rettigheter. Spesielt alvorlig er det at denne situasjonen rammer barn. Selv om norske myndigheter har forpliktet seg til å prioritere barns beste, og selv om det er tatt inn i lovverket at barns tilknytning til Norge (eksempelvis gjennom barnehage, skole og sosialt nettverk) skal tillegges særlig vekt, ser vi at utlendingsmyndighetenes fortolkning fører til at flertallet av sakene avgjøres i barns disfavør.

Den norske regjering bør utarbeide bestemmelser som tydeliggjør at barns beste har forrang foran innvandringspolitiske hensyn, og at barn som har levd i Norge i lang tid (tre år regnet fra ankomst) skal gis oppholdstillatelse sammen med medfølgende familie.

Oslo SV representantskap viser til vedtak i Trondheim, Bergen og Stavanger bystyre og støtter forslaget fra Marianne Borgen og Ivar Johansen til Oslo Bystyre og ønsker å se følgende punkter realisert: 

1. Bystyret ber regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse immigranter kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato. Dersom det ikke er utsikter til retur, skal folk kunne få opphold som arbeidsinnvandrer etter fem år. I mellomtiden bes Byrådet se om det er mulig å finne lokale løsninger.

2. Bystyret ber byrådet sørge for at papirløse flyktninger i Oslo mottar nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp, selv om de mangler identifikasjonspapirer

3. Byrådet bes igangsette et arbeid i kommunen for å bedre sitasjonen for barn av papirløse/barnefamilier. Byrådet bes inngå en nær dialog med talspersoner for papirløse immigranter, og med helsesenteret for papirløse som drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors for å få et slikt tilbud på plass.

Kommentarer   

0 #1 Arash asgahri 08-11-2011 09:45
Tusen hjertelig takk for deres støtt..
Herre velsigner de som hjelper de håpløsse folk i Norge eller rundt verden
0 #2 Haakon 08-11-2011 23:19
Skal vi tilby varig opphold til de som ikke kan returneres, Ivar?
Åpne grenser for de som ikke kan returneres?
0 #3 Grete Solberg Mol 08-11-2011 23:29
For enkelte kan det bli aktuelt ja.
Særlig for barnefamilier, der barn reelt har vokst opp her gjennom å ha bodd her i mange år og det er her barna har sin tilhørighet, venner og felleskap.
Barn skal ikke straffes for de voksnes valg.

Men hovedtemaet i denne saken er: mens flyktninger/asy lsøkere oppholder seg i Norge bør de kunne jobbe, skaffe seg lovlige inntekter og bidra til felleskapet gjennom å betale skatt.
0 #4 øystein loge 11-11-2011 17:03
Enig - gi de avgjort ureturnerbare skattekort og id-kort, gjerne midlertidig. Og la NAV finne jobb til dem, hvis de ikke finner det selv. Og ta fra dem trygden hvis de ikke følger påbud fra NAV, slik det er for arbeidsløse norske statsborgere. Jeg tror de blir glade for å få jobb. Og de er nå ikke så fryktelig mange heller. Og Jens sier vi mangler 'hender' i Norge.
0 #5 alan kurdi 11-11-2011 20:34
helt enig,,det finnes i Norge asylsøkere som er statsløse e.g noen kurdiske asylsøkere fra syria,de har fått endelig avslag,mydighet ene kan ikke sende dem tilbake men samtidig får de ikke opphold eller arbeidstillatel se,noen av dem ble torturert før dem kom hit.og udi vil sende dem til å bli torturert igjen,,hva slags asyl politikk er det??
0 #6 lili 16-11-2011 20:32
takk for det!!!
0 #7 Mantra 23-11-2011 17:51
Hva om jeg foreslår å bosette millioner av mennesker fra hele verden i alle afrikanske land, og bare afrikanske land. Hva om jeg foreslår at alle disse ikke-afrikanern e blir assimilert inn i de afrikanske samfunnene og at de kaller seg afrikanske. Hva om jeg foreslår at vi i alle afrikanske land, og bare afrikanske land begynner å stille spørsmålstegn ved om man faktisk har en egen kultur som kan kalles afrikansk, og om det i det hele tatt er meningsfullt å bruke betegnelsen afrikansk. Hva om jeg foreslo at alle som sier seg uenig med mine forslag bør kalles rasister?

Hva om en afrikaner endelig reiste seg og sa at det jeg egentlig foreslår er et folkemord på afrikanere?

Legg til kommentar