Innvandrere, antirasisme

Hemmelig Ap-notat: Svikter Oslo Arbeiderparti de papirløse migranter?

Hemmelig Ap-notat: Svikter Oslo Arbeiderparti de papirløse migranter?Der Arbeiderpartiets folkevalgte i Trondheim, Bergen og Stavanger er krystall-klare ser det ut til at Oslo Arbeiderparti svikter. 

– Vi ønsker å sende et signal til regjeringen og til høyresiden i norsk politikk om at man må tenke seg om en gang til, sier leder Rune Olsø i Trondheim Arbeiderparti til NRK.

Han mener at de papirløse innvandrerne må ha muligheter, rettigheter og plikter i samfunnet i påvente av å bli sendt ut av landet. De papirløse innvandrerne er mennesker som oppholder seg i Norge uten lovlige oppholdspapirer. – Det må være slik at folk som er papirløst i Trondheim, har jobb, betaler skatt og kan klare seg selv til de blir sendt ut av Norge. Det hander om menneskeverd, men det handler også om at de skal delta og bidra til fellesskapet, fortsetter Olsø.

I et hemmelig notat til Arbeiderpartiets bystyregruppe (se under) anbefaler gruppestyret, med tidligere statsssekretær Libe Rieber-Mohn i spissen, bystyregruppa å si nei til Marianne Borgen og mitt forslag vedrørende en mer verdig behandling av papirløse migranter. Bystyrets finanskomite planlegger å avgi sin innstilling 30. november, og deretter bystyrebehandling.


Si din mening til Arbeiderpartiets bystyrerepresentanter
eller skriv dine synspunkter under.
Les mer hos Papirløse.no


Notat til Stor gruppe
Fra Gruppestyret

14. november 2011

Vedr. Privat forslag fra SV :   "Verdig behandling av papirløse migranter"


Bakgrunn

SV har fremmet et privat forslag som lyder:

"1.

Bystyret ber regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse migranter kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato. I mellomtiden bes Byrådet se om det er mulig å finne lokale løsninger.

2.

 Bystyret ber byrådet sørge for at papirløse flyktninger i Oslo mottar nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp, selv om de mangler identifikasjonspapirer.

3.

Byrådet bes igangsette et arbeid i kommunen for å bedre sitasjonen for barn av papirløse/barnefamilier. Byrådet bes inngå en nær dialog med talspersoner for papirløse migranter, og med helsesenteret for papirløse som drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors for å få et slikt tilbud på plass."

Forslag med samme intensjon har også blitt vedtatt av bystyret i Trondheim og i Stavanger.
I Bergen ble et forslag om regularisering nedstemt.

Vedr. forslag 1

Forslaget er diskutert i fraksjonen 31.oktober 11. Et flertall i fraksjonen er negativ til forslaget.
Partistyret behandlet et identisk forslag 1. november 2011, og forslaget ble nedstemt.

På bakgrunn av partistyrets vedtak er det åpenbart hva gruppas holdning bør være. For å ha et grunnlag for merknader i tråd med gruppas syn bør vi likevel formulere hva som er våre hovedargumenter for dette synet.

Det er to aspekter ved forslaget som er relevante; det formelle og det politiske. Det formelle bør gruppa være kjent med, men egner seg dårlig i merknadsform. Det politiske bør vektlegges i merknadene.

Formelt kan det anføres at Oslo bystyre sjelden vedtar henstillinger til regjeringen om å endre sin politikk. Arbeiderpartiet har tidligere vært tilbakeholdne både med at Oslo bystyre skal vedta egne holdninger om utenriksspørsmål eller andre spørsmål av nasjonal karakter. I de tilfellene Oslo Bystyre har vedtatt henstillinger til staten/regjeringa, har det ofte vært knytta til ønske om statlig finansiering (eksempelvis av kollektivinfrastruktur) eller for at
Oslos skal få lov til ulike typer forsøk (eksempelvis sprøyterom).

Det kan imidlertid hevdes at Oslo bystyre skal mene noe om denne saken hvis situasjonen for personer som har fått avslag på asyl er spesiell for Oslo. Det er lite som tyder på at forslaget spesielt gjelder Oslo. Et slikt argument er også vanskelig å fremføre all den tid forslaget er en del av en organisert kampanje.

Politisk er forslaget problematisk. Gruppa "papirløse migranter" er ikke en ensartet gruppe, men en fellesnevner er at de som omtales i forslaget oppholder seg ulovlig i landet, primært er det personer som har fått avslag på sin søknad om asyl og ikke har forlatt landet (enten frivillig eller ved tvangsretur).

Arbeiderpartiets mål er at flest mulig forlater landet frivillig. Vi tror at arbeidstillatelse ikke vil bidra til målet om økt frivillig retur, men heller bidra til at flere blir her lengre.  Forslaget innebærer at personer som har fått avslag på sin søknad om asyl likevel kan få arbeidstillatelse I Norge. Dette betyr at man gir
personer en rettighet samtidig som de fratas retten til å bli i landet.

Forslaget er også uklart i sin formulering "kjent utreisedato". Her kan man forstå dette som utreisefrist, men også som den dagen de faktisk forlater landet.I dag er hovedregelen slik at asylsøkere som er åpne om sin identitet og samarbeider med myndighetene for å fremskaffe egne opplysninger får arbeidstillatelse frem til de får vedtak.  I mai i år vedtok også regjeringen en forskriftsendring som gjør at det ikke stilles krav til oppholdstillatelse for å delta i frivillig arbeid. En evt forslag om dette vil altså være dekket av dagens regelverk.

Vedr. forslag 2

Tilgang til helsehjelp er regulert gjennom Prioriteringsforskrifen (Sist endret 30. juni 2011), som sier at: "Alle personer som oppholder seg i riket, har i tillegg rett til følgende helsehjelp etter Pasientrettighetsloven § 2-1 første ledd andre punktum og andre ledd første og andre punktum:

a) helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente uten fare for  ært forestående død, varig sterkt nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller sterke smerter. Dersom vedkommende er psykisk ustabil og utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse, har vedkommende uansett rett til psykisk helsevern

b) nødvendig helsehjelp før og etter fødsel

c) svangerskapsavbrudd etter bestemmelsene i Abortloven

d) smittevernhjelp, jf. Smittevernloven § 6-1 "

Med bakgrunn i forskriften er det åpenbart at gruppen har rett på helsehjelp etter kriteriene over. Problemstillingen ble tatt opp i HSK i forrige periode, etter at Listhaug hadde skapt uklarhet rundt Oslo kommunes praksis på området. Imidlertid ble ingen vedtak fattet, antakelig fordi de nasjonale retningslinjene er klare.  Vi bør være tydelige på at alle har krav på helsehjelp, som beskrevet i Prioriteringsforskriften.  Gruppestyret mener at vi i merknadsform
forutsetter at byrådet følger nasjonalt lovverk og  retningslinjer på dette området.

Vedr. forslag 3

Det er litt uklart hva som ligger i dette forslaget. Barn uten lovlig opphold i Norge har rett til barnehage, skole og SFO. Det er åpenbart en utfordring av disse barna lever i fattige familier, men forslaget har ingen konkrete løsninger. Det er grunn til å få bedre oversikt over situasjonen for barn i Oslo som ikke har lovlig opphold.

Regjeringa skal snart avgi en St.meld om barn på flukt.  Der vil antakelig en del av problemstillingene knytta til barnas forhold i Norge avklares. Foreslår at vi i merknader viser til dette arbeidet, ettersom vi ikke vet hvilke konkrete tiltak det tenkes at kommunen skal gjennomføre.

Til gruppas informasjon skal også styret i OAP ha en diskusjon med justisdepartementet i forkant av meldinga om barn på flukt.
Gruppestyret mener at forslag til endringer i regjeringas politikk fortrinnsvis  bør tas gjennom partikanaler og ikke via bystyrets organer

Konklusjon

Gruppestyret støtter ikke SVs forslag

Følg Ivar Johansen på Twitter eller Facebook

Kommentarer   

#1 Osman Jaber 16-11-2011 11:34
Mange for deres bestrebelse til at både opplyse oss og minne oss til at påvirke våre lokale politikerne og våre reginringen til at visse litte menneskelige syn mot den uakseptabel lever kår for endel starkelse papirløse menneskerne i våre Rikke Landet.Jeg er veldige forsiktigt mot Papirløse individe,pga.Fr emtids lever kår i Norge,Papirløse må og skal difineres særligt godt,for fremtids lever kår og reproduksjonen. Vi må følge Trondhei,.Berge n og Stavanger til at gie dem arbieder og dermed redde dem fra en muligt psykyiske og somatiske personlige og helse negetive utviklingene som våre Staten kunne ikke løper fra,derfor jeg miner vi må tænke dypt i multi dimensjonale aspekter før der er ikke muligt til at fortyde,dvs,før vi står ansigt til ansigt mot den frykten som kunne sender noen av papirløse individer til avgrunn og dermed vi står for den trist menneskelige tragidia.Helt ærlige jeg tror ikke vi havne der hvis vi er aktiver og sier våre mining i god tid.Held og lykke.MVH/OHJ/e -p
#2 Karl Eldar Evang 16-11-2011 13:31
Jeg håper sterkt at debatten i Oslo rundt dette viktige temaet kan bli god, og belyse de alvorlige humanitære problemene som er knyttet til omsorgen for papirløse barn,de som er somatisk og psykisk syke, og asylsøkere med avslag som er frarøvet mulighetene til å arbeide eller gå på skole. Jeg håper og tror at denne debatten blir ført i alle partier, og ikke minst i partiene på venstresiden i politikken, og ikke minst i Ap. Saken fra Kristiansand hvor en papirløs etiopisk kvinne blir avkrevet 17 000 kroner etter fødsel, viser fram mange sider av den humanitære svikten. Den viser at forskriftene for helsehjelp ikke fungerer, og avslører at disse forskriftene dessverre ikke er bygget opp forsvarlig for å ivareta reelle helsebehov hos denne gruppen, men heller avvise og presse folk ut av landet. Det tilhører en fæl fortid at kvinner døde i barsel, de gjør det fortsatt i fattige land- vi må ikke gå bakover i tiden og la slike tilstander oppstå på nytt. Saken er også alvolrig fordi den kan skremme gravide, eller syke fra å oppsøke lege. Det er en like viktig del av saken at denne kvinnen ikke har rett til å arbeide, hun kan dermed heller ikke kjøpe seg hjelp. Mangel på arbeide setter folk ut i et skyggeland av utnytting, svart arbeide og åpner for slavearbeid. Det bryter også ned helsen å leve slik, og folk ser sine egne ressurser svinne hen, istedenfor å kunne gå på skole, utdanne seg eller bidra på en arbeidsplass. Dette er uverdig, og det skaper grobunn for å tvinge folk ned i en håpløs tilværesle i en ny underklasse, slik vi kjenner fra tidligere tider. Forslaget til bystyret fortjener støtte fra alle som ser disse faretegnene!
#3 Gunhild Johansen 21-11-2011 19:32
I Tromsø reiste undertegnede og Hanne Stenvaag fra Rødt en interpellasjon om de papirløse. Ordføreren nektet å ta forslaget opp til votering. I debatten støttet Ap og MDG forslaget, men dessverre fikk vi ikke stemt over det.
#4 LILI 03-01-2012 21:11
de må få jobbe!!!

You have no rights to post comments