Innvandrere, antirasisme

AP i KS-hovedstyret: Asylsøkere må ha rett til sosiale tjenester

AP i KS-hovedstyret: Asylsøkere må ha rett til sosiale tjenester"KS støtter utvalgets flertalls forslag om at asylsøkere gis en rett til sosiale tjenester etter § 4-2 i sosialtjenesteloven, og at retten til tilsvarende tjenester videreføres i ny kommunal helse- og omsorgslov."

Dette var at - av flere - forslag jeg fremmet da vi i KS sitt hovedstyre behandlet Berge-utvalgets innstilling om mottakstilbudet for asylsøkere. Jeg fikk støtte fra Arbeiderpartiets hovedstyremedlemmer på alle mine endringsforslag, men ikke tilstrekkelig flertall.

Forslaget om at "KS ser det som rimelig at kommunene bistår med sin barnevernsfaglige kompetanse i forbindelse med utarbeidelse av oppfølgingsplaner for gruppen enslige mindreårige asylsøkere 15 – 18 år, forutsatt at det etableres en tilskuddsordning for å dekke utgiftene" ble vedtatt av et klart flertall (Ap, Kr.F, V, SV, Sp og bedriftsrepresentant, mens kun H og F stemte imot ).

Les innstilling/saksframstilling fra administrasjonen (Word)
Les utvalgets innstilling
Les mine endringsforslag nedenfor


KS Hovedstyret 9. des. 2012

Forslag fra Ivar Johansen, SV

Sak NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom – Om mottakstilbudet for asylsøkere

Endringsforslag. Punkt 7 bør lyde:

KS støtter utvalgets flertalls forslag om at asylsøkere gis en rett til sosiale tjenester etter § 4-2 i sosialtjenesteloven, og at retten til tilsvarende tjenester videreføres i ny kommunal helse- og omsorgslov.

(støttet av Ap, SV og repr fra KS Bedrift)

Endringsforslag. Punkt 8 bør lyde:

KS mener at barn i mottak bør ha tilbud om barnehage for alle over 2 år, og at dette normalt – ut fra ønske om tidligst mulig integrering og språkopplæring gis i vertskommunens barnehager. Driftsoperatøren må ha hovedansvaret for å tilrettelegge et tilbud til barn som ikke har barnehagetilbud pga. manglende plass eller etter foreldrenes ønske. KS støtter utvalgets flertalls forslag om lovfesting av retten til barnehageplass for alle asylsøkerbarn over 2 år.

(støttet av Ap, SV og repr fra KS Bedrift)

Endringsforslag. Punkt 10 bør lyde:

KS ser det som rimelig at kommunene bistår med sin barnevernsfaglige kompetanse i forbindelse med utarbeidelse av oppfølgingsplaner for gruppen enslige mindreårige asylsøkere 15 – 18 år, forutsatt at det etableres en tilskuddsordning for å dekke utgiftene.

(støttet av Ap, Kr.F, V, SV, Sp og KS Bredrifts representant, mens  H og F stemte imot)

Endringsforslag. Punkt 13 bør lyde:

KS støtter forslaget om at beboere i mottak som venter på bosetting påbegynner norskopplæring i henhold til introduksjonslovens § 17 og § 18, og forslaget om at kvalifiserende tiltak i mottak ses i sammenheng med introduksjonsprogrammet i kommunene.

(støttet av Ap og SV) 

Følg meg på Twitter
mine temavise nyhetsbrev
 

Kommentarer   

#1 Sonja 13-12-2011 19:38
Jeg applauderer for betimelige forslag i forhold til innvandrere og enslige innvandrerbarn! Takk for så fine initiativ, Ivar!

You have no rights to post comments