Innvandrere, antirasisme

Oslo Extra Large (OXLO): Treffer den i forhold til integrering og mangfold?

OXLO: Treffer den i forhold til integrering og mangfoldByrådet har invitert bystyret til å evaluere Oslo Extra Large (OXL0). OXLO er forankret i verdidokumentet Oslo - en by for alle, vedtatt av Oslo bystyre i 2001. I Oslo har alle innbyggere lik verdi. Borgere med ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn, har alle de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar. Innbyggere med en internasjonal bakgrunn er en ressurs for byen.

Byrådet redegjør for status i 2012, og legger fram målene for arbeidet med integrering og mangfold. Gjennomgangen redegjør for minoritetenes sosiale mobilitet og like muligheter til utdanning, arbeid og eie av bolig, og for sivile rettigheter, etnisk likestilling og likestilling mellom kjønnene.

Oslo er en by åpen for mangfoldets muligheter, og har kommet langt i arbeidet for mangfold og etnisk likestilling, både som kommune og som bysamfunn. Skolen er og vil
være et særlig viktig virkemiddel for å fremme sosial mobilitet og skape en god integreringsprosess. Integrering er også næringspolitikk. Norske bedrifter har problemer
med å skaffe arbeidskraft. Det er viktig at arbeidsinnvandrere så raskt som mulig får arbeid som matcher kompetansen de bringer med seg. Integrering byr også på utfordringer. Andelen minoritetskvinner i arbeidslivet er for lav. Mange minoritetselever faller fra i utdanningsløpet. Innvandrere utsettes for diskriminering, og utenlandsk utdanning og arbeidserfaring verdsettes ofte for lavt.

Byrådet foreslår på grunnlag av gjennomgangen bl.a. disse tiltakene:

- Legge det europeiske charteret for integrerende byer til grunn for integrerings- og mangfoldsarbeidet i Oslo
- Utrede prosjektet Jobbmatch Oslo som arena for samarbeid og synliggjøring av innvandrere som en ressurs for arbeids- og næringslivet i Oslo
- Motarbeide alle former for rasisme, mobbing og diskriminering, og etablere en beredskap mot hatretorikk og hets mot minoriteter på internett
- Lansere www.ox1o.no for formidling av fakta om integrering og mangfold
- Profilere OXL0 gjennom informasjonsmateriale, konferanser, arrangementer og deltakelse i internasjonale og nasjonale storbynettverk

Hva tenker du om dette. Treffer Byrådets forslag i saken den situasjon som du kjenner? Kom gjerne med innspill.

Les byrådssaken    
Fortell finanskomiteens medlemmer hva du mener, f.eks. pr. mail 

Kommentarer   

#1 Hanne Eldby 20-09-2012 09:13
Tror holdningsskapen de arbeid er viktig, og spesielt ute på tjenestestedene til kommunen. Vi har veldig gode erfaringer med å jobbe med Rasismefrie soner, som innebærer at noen fra hvert av tjenestestedene skal delta på opplæring i MOD (mangfold og dialog). De som driver opplæringen på tjenestestedene er Norsk Folkehjelp. Tror dette er en type jobbing man ikke blir ferdig med, det kommer hele tiden nye ansatte, og man trenger påminning. Vi er i gang med andre runde nå. Hensikten er å at man blir klar over egne holdninger, og forplikter seg til at ingen skal føle seg nedvurdert eller dårlig behandlet på bakgrunn av etnisitet.
#2 Monika Dillschneider 20-09-2012 19:06
Trodde det var en selvfølge at alle innbyggere hadde samme verdi, men håper virkelig at man greier å følge planen - den er til etterlignelse til hele landet :-)

You have no rights to post comments