Innvandrere, antirasisme

Bosetting av flyktninger: Oslo må ta sin del av jobben

Bosetting av flyktninger: Oslo må ta sin del av jobbenByrådet har ombestemt seg, og vil likevel ikke at Oslo tar imot flere flyktninger i år. Grunnen er at Carl I. Hagen sier nei. Før sommeren ba Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo om å øke antall flyktninger som skal bosettes i 2012 fra 410 til 450. Grunnen er i følge IMDI at en større andel av asylsøkere som kommer til Norge har et reelt beskyttelsesbehov og fyller vilkårene for flyktningstatus. Byrådet var positive, og la fram forslaget for bystyret. Men samme dag som saken skulle opp i Helse- og sosialkomiteen kom beskjeden om at det likevel blir 410 flyktninger.

Men der Høyre/Venstre/Kristelig Folkeparti-byrådet svikter flyktningene, og lar seg diktere av Fremskrittspartiet, må noen ta initiativet. Sammen med Marianne Borgen har jeg derfor sendt fram følgende forslag til bystyret:

"1.  Oslo kommune tar imot og bosetter totalt 450 flyktninger i 2012

2. Oslo byrådsleder/ordfører tar initiativ til et møte med landets ordførere for å drøfte mulighetene for sammen å lage en nasjonal dugnad for raskere bosetting av asylsøkere med oppholdstillatelse som fortsatt sitter i mottakene."

Les hele forslaget nedenfor.


Oslo bystyre
v/ ordføreren         

Oslo, 17.september 2012             
                                                                                                      
Privat forslag fra Marianne Borgen og Ivar Johansen, på vegne av SV:

OSLO HAR ET STORT ANSVAR FOR BOSETTING AV FLYKTNINGER

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:

”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen.”

På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger:  

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for å finne bosettingskommuner til personer som er innvilget oppholdstillatelse etter søknad om asyl/beskyttelse og overføringsflyktninger. IMDi anmoder i brev av 15.05.2012 Oslo kommune om å øke bosetting av flyktninger i år, fra 410 til 450 flyktninger.

Anmodning om økning av kvoten for inneværende år er ekstraordinær. I følge IMDi er hovedårsaken til økningen ”at en større andel av asylsøkerne som kommer til Norge har et reelt beskyttelsesbehov og fyller vilkårene for flyktningstatus. Samtidig bygger UDI ned restanser ved å fatte flere vedtak raskere. Antallet bosettingsklare flyktninger i de statlige mottakene er derfor i ferd med å øke. Mens enslige mindreårige bosettes raskere enn tidligere, er ikke tempoet i bosettingen høyt nok for det økende antallet voksne flyktninger i mottakene. Lang ventetid på bosetting i en kommune har store menneskelige og økonomiske omkostninger.”

Det er viktig at asylsøkere som oppfyller vilkårene for oppholdstillatelse blir boende kortest mulig i asylmottak og kan flytte raskt ut til den kommunen som har akseptert dem for bosetting. Kort ventetid i mottaket er et viktig integreringstiltak i seg selv. Når det i dag meldes om økning av bosetningsklare flyktninger i mottak er det derfor til bekymring fordi det skaper omkostninger både for den enkelte flyktning og for kommunen. Byrådet anbefaler at Oslo kommune tar ansvar for sin del av denne økningen.
Ansvar for bosetting av flyktninger fordeles til bydelene på bakgrunn av folketall.

I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2012 har Oslo kommune i dag en avtale om å bosette 410 flyktninger. Etter første tertial hadde bydelene akseptert å bosette 149 flyktninger, og er således godt i rute. Av disse var 101 flyktninger bosatt innen utgangen av april. I samme periode har bydelene i tillegg bosatt de flyktningene som kom på slutten av 2011, men som ikke hadde fått bolig ved nyttår.

Bystyret vedtok i møtet 07.12.2011 sak 411 Byrådets forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015:

H6 Mottak av flyktninger
Oslo kommune tar imot og bosetter 410 flyktninger i 2012.

Oslo kommune får integreringstilskudd for de fem første årene etter bosetting. For en enslig voksen flyktning utgjør det i dag totalt 651 500 kroner. Flyktningtilskuddet skal dekke det offentliges samlede utgifter til tjenester.

Etter første halvår i 2012 var det ca 2800 av de som satt i asylmottak som har fått opphold, dette utgjør 18 pst av alle som bor i mottak. Det er et alvorlig problem at så mange, selv etter at vedtak om opphold er gitt, likevel ikke blir raskt bosatt. Oslo kommune kan ikke løse dette alene, her trengs det en solidarisk handling fra alle kommuner i landet.

Forslag: 1.  Oslo kommune tar imot og bosetter totalt 450 flyktninger i 2012

2. Oslo byrådsleder/ordfører tar initiativ til et møte med landets ordførere for å drøfte mulighetene for sammen å lage en nasjonal dugnad for raskere bosetting av asylsøkere med oppholdstillatelse som fortsatt sitter i mottakene.  

Med vennlig hilsen  

Marianne Borgen /s/    Ivar Johansen /s/    
Sosialistisk Venstreparti   Sosialistisk Venstreparti

Kommentarer   

#1 Trine Eklund 18-09-2012 10:54
Takk for at dere tar dette initiativet ! De hart utsatte flyktningene trenger politikere som dere som viser empati.
Hvor er Krf og Venstre i dette bildet ? Svikter de sine idealer her også ?
#2 Bente Vik. 19-09-2012 03:04
Er desverre ikke enig i å ta imot flere flykninger i Oslo.

Hva tenker SV på?

Skal Oslo bli en innvandrerhoved stad, hvor norsk kultur og verdier skal "vike" for alt fremmedkulturelle?

Skal man ta i mot flere kvoteflyktninge r så bør disse ikke bo i Oslo, men fordelt over hele Norge.

Jeg får mindre og mindre tillitt til SV og andre partier som ikke respekterer norsk kulturarv, og ekspimenterer med norsk økonomi, identitet og livskvalitet på en respektløs måte.

Dette er min mening etter sett hva denne eksprimentelle innvandringspol itikken fører til.

Ta en titt på kriminalstatest ikken, så forstår dere hva jeg mener.

Og så kan dere ta en titt i klasserommene hvor ca 80-90% er barn av innvandrere. Hvor er de etniske norske barna, de har "flyktet" fra sitt nærmiljø.

Etniske nordmenn flykter fra Groruddalen og andre strøk med høy innvandrerbakgr unn. Dette skjer ikke uten grunn.

Når skal politikerne få øynene opp for det? Eller har dere politikere en aganda det ikke snakkes høyt om?

Skal ikke det jeg tar opp her snakkes høyt om?


You have no rights to post comments