Innvandrere, antirasisme

Vi trenger en nasjonal dugnad for bosetting av flyktninger

Nasjonal dugnad for bosetting av flyktningerMarianne Borgen og jeg inviterte onsdag til en interpellasjonsdebatt i Oslo bystyre om bosetting av flyktninger.

Der utfordret jeg blant annet bystyret på at Oslo tar et nasjonalt initiativ:

"At ordfører eller byrådsleder tar et nasjonalt initiativ. Samler kommune-Norge, ved landets ordførere, til et møte med følgende budskap: Det trengs en nasjonal kommune-dugnad for å få de 4.000 flyktningene ut av mottakene, og over til å bli bosatt i en kommune. Oslo tar sin relative andel i en slik ekstraordinær dugnad, og oppfordrer alle øvrige kommuner til å gjøre det samme."

Les hele innlegget nedenfor.

 
Oslo bystyre 10. april 2013
Ivar Johansen, SV

Sak Interpellasjon fra Ivar Johansen (SV) og Marianne Borgen (SV) om bosetting av flyktninger

Ordfører,

Hovedproblemstillingen i denne saken er:

Skal Norge kunne overholde sine internasjonale forpliktelser til å ta sin andel for å sikre opphold til flyktninger som er på flukt fra krig eller forfølgelse så kan vi ikke la flyktningene bli boende i flyktningeleire eller mottak. De som har fått varig oppholdstillatelse må bosettes snarest bolig.

Det er menneskelig helt på tryne at barnefamilier blir boende i mottak år etter år fordi kommunene skrubber i å ta i mot. Dette produserer psykiske lidelser. Dette hindrer at barn får en akseptabel barndom og kommer ordentlig i gang med språkopplæring og utdanning. Dette er jo folk med kompetanse og ressurser som vi sårt trenger.

Kommunesektoren samlet sett har et betydelig ansvar når det pr. i dag er hele 4.000 flyktninger som venter på å bli bosatt i en kommune.

Så kan hver enkelt kommune si nei, med forskjellige begrunnelser:

Vi har ikke muligheter til å skaffe bolig.
Vi har et sprengt mottaksapparat.
Vi tar i mot så mange gjennom annengangsetableringer.

Isolert sett kan hver enkelt kommune ha rett, men resultatet blir allikevel så fryktelig galt. I verste fall vil Staten måtte si til FNs høykommisær for flyktninger: Dessverre, Norge er ikke i stand til å ta i mot flere flyktninger. Da er konsekvensen av kommunenes holdning at vi driver utenrikspolitikk. Dvs vi undergraver den. Undergraver norsk flyktninge- og asylpolitikk.

Jeg skulle ønske meg to ting som et resultat av denne interpellasjonen:

For det første: At ordfører eller byrådsleder tar et nasjonalt initiativ. Samler kommune-Norge, ved landets ordførere, til et møte med følgende budskap: Det trengs en nasjonal kommune-dugnad for å få de 4.000 flyktningene ut av mottakene, og over til å bli bosatt i en kommune. Oslo tar sin relative andel i en slik ekstraordinær dugnad, og oppfordrer alle øvrige kommuner til å gjøre det samme.

For det andre: Det er riktig at Oslo i betydelig grad får mange 2.gangsetablerere. Flyktninger som opprinnelig er bosatt i andre kommuner. Men de trives ikke i fiskeværet eller på landsbygda. De søker til storbyen. Til venner, familie og landsmenn i Oslo.

Vi kan jo ikke fysisk hindre dem i å flytte. Kan hende det ville vært bedre, både menneskelig og samfunnsøkonomisk sett at de selv fikk velge, f.eks. Oslo, i utgangspunktet. Når vi vet at de allikevel ikke vil bli værende i Karasjok, Kirkenes eller Alta ville det ikke være bedre at de kom til Oslo med det samme – direkte fra mottaket, i stedet for et par års gjesteopptreden annet sted? Jeg tror integreringsprosessen, skolegang, arbeidstrening og alt hadde tjent på det.

Jeg skulle ønske vi raskt fikk utredet om Oslo samlet sett ville være tjent med en omlegging av denne politikken.

Les fra bystyrebehandlingen

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyhetsbrev