Innvandrere, antirasisme

Bosetting av flyktninger: Kapasiteten må økes

Skal Norge kunne oppfylle sine internasjonale forpliktelser og ta i mot sin relative andel av flyktninger som trenger beskyttelse så må kommunene øke bosettingskapasiteten.

Til tross for at flere kommuner bosetter, og at mange har økt bosettingstallene betraktelig, er det et stort gap fra behovet til antall vedtak. I 2013 var målet for bosetting 7.500, mens det ble bosatt 6.550. For 2014 var målet 10.000, og det ble bosatt i underkant av 8.000. Dette medfører at antallet flyktninger som venter i mottak øker. Kommunene har økt kapasiteten fra 4 - 5.000 bosatte pr.år til over 8.000 i løpet av 4 år. Dette er bra, men ikke tilstrekkelig.

Antallet som venter i mottak har gradvis økt de siste årene og er nå oppe i 5.000. Mange av dem er barnefamilier. De venter på å etablere seg i en kommune, slik at de kan starte på livet i Norge. Det er først i en kommune at de kan slippe å leve i usikkerhet og bli en del av lokalsamfunnet, gå i barnehage og på skole som andre barn. Flyktningesituasjonen i verden, og antallet som trenger beskyttelse, tilsier at behovet for mottak av flyktninger som senere skal bosettes, vil øke.

Mange kommuner vegrer seg for å ta i mot flyktninger. Jeg er opptatt av at Norge skal ivareta sine internasjonale forpliktelser, og ha en human flyktning- og asylpolitikk. Kan hende vi da må forlate frivillighetslinja.

Dette skal vi diskutere i KS sitt hovedstyre onsdag. Jeg tar gjerne i mot innspill på hva jeg bør fremme av synspunkter og forslag.

Kommentarer   

+1 #1 Olaf Fjærestad 17-01-2015 08:40
Få , om noen , har samme økonomiske og plass-messige muligheter som Norge. Her mangler det på politisk vilje. Det som skremmer meg mest , er at disse politikernes syn , smitter over på befolkningen. Uten partier som FrP , hadde vi neppe hatt den fremmedfientlig e holdningen i befolkningen vi dessverre har. Min erfaring er at vi alle har noe å lære av hverandre , i tillegg til at vi har skrikende behov for hender i arbeid fremover. Fremmedhat skaper frykt. Frykt skaper terror.
#2 Ann Iren Festervoll 17-01-2015 08:45
og..vi må få bosette flyktninger..i vår kommune har vi bedt om flyktninger i flere mnd no.
#3 Marianne Jakset 17-01-2015 08:51
Det kan ikke være frivillig for kommunene, men staten må komme med pengene som trengs - uten noe om og men! Dette må være en statlig oppgave.
#4 Steinar Høiback 17-01-2015 08:54
For å innlede med å svare på spørsmålet du stiller vil jeg tro at kommunene ikke lengre kan velge, si nei til å ta sin del av flyktningene. Dette er et nasjonalt ansvar og enkelte kommuner kan ikke underslå sitt ansvar med å nekte å ta imot flyktninger.
Det er heller ikke riktig ovenfor de kommuner som lojalt prøver å etterleve statens krav om å ta imot flyktninger.
#5 Eileen Eklund Pedersen 17-01-2015 09:02
Flyktninger MÅ ha hjelp!!!!
#6 Christian Aastorp 17-01-2015 09:06
"Internasjonale forpliktelser" er langt fra så klare som mange hevder, de fleste land tar i mot en brøkdel av hva vi gjør. Kapasiteten er sprengt, vi gir ikke flyktningene gode muligheter i Norge. Våre bidrag bør skje nær der flyktningene kommer fra.
#7 Gard Marius Borlaug 17-01-2015 09:13
Er dette snakk om de som virkelig trenger og har ett skrikende behov ? F.eks av de 5miliardene som lever av 2$ dagen eller snakk om den milliarden dom har det bedre enn de 5 .... Andelen som blir vært pr økt med ca 200 mill i året ...minus det 20 mill vi i vesten tar imot ...? Hadde det ikke vært bedre og gjort gjeldende lang kapable og hjelpe sun borgere ...siden bunn i grunn så er det som og stoppe en brann med og pisse ....
#8 Jonny Axelsson 17-01-2015 09:15
Tja. Du risikerer tvinge kommunene til å bygge og flyktningene til å bo der verken de innfødte eller de nyinnflyttede har særlig muligheter til å få jobb.
#9 Jan Atle Ramsli 17-01-2015 09:16
Særlig Oslo bør gis ansvar for dette. Det skal tross alt være en hovedstad.
#10 Idar Torvald Jensen 17-01-2015 09:17
Nei, de har nok å slite med.
-1 #11 Svein Erlend Martinussen 17-01-2015 09:27
Dess færre vi bosetter i norske kommuner des flere kan vi hjelpe i leire som på dette bildet.
#12 Eileen Eklund Pedersen 17-01-2015 09:44
Leire som dette er ikke et trygt nok sted. Det har vi sett nok ganger. Heller ikke et sted å bo/leve i årevis... Som vi også vet er tilfelle. Dette er krisehjelp! Om vi ikke skal slippe flyktninger inn, må vi i det minste finne en solid måte å hjelpe på!
Vi har ikke akkurat plassmangel..
#13 Richard Renstrøm 17-01-2015 10:30
Kommunene kan ikke på sikt gjøre dette frivillig. Staten må pålegge og gi kommunene de nødvendige midlene for at Norge skal oppfylle sine forpliktelser om å gi forfulgte mennesker beskyttele.
#14 Elin Janita Blix 17-01-2015 10:32
Småkommuner med dårlig økonomi vil ikke kunne klare det alene,der må staten inn med midler. Mange småkommuner trues av avbefolkning og trenger økning i innbyggerantall et,problemet der er bolig. Samt at der sitter flere tusen på mottakene og venter på å få tildelt kommune,etter positivt svar. Man må kunne få dem fortere ut av mottakene og inn i intergreringen.
#15 Trine Eklund 17-01-2015 11:17
1) Presse på for at Norge tar større ansvar for den økende flyktnigestrømm en, bl.a v/å hjelpe Italia med Middelhavs flyktningene
2)Se til at flyktninger blir aktivisert mens de venter. Mulighet til studier, arbeid ,skole, barnehage, opplæring i demokrati og menneskerettigh eter. Selv om de sendes tilbake, er kunnskap viktig
#16 Ebbe Ording 17-01-2015 14:22
Viktig at dette blir tema i KS - eg. to temaer: a) ta imot mange flere? b) hvem bestemmer?
Det er to ytterpunkter: 1) Vi stenger grensene for flere flyktninger bestemt av kommunene (K).
2) Vi er forpliktet internasjonalt og av hunanske grunner og må tvinge K til å åpne for langt flere.
Skal en "vanllig" borger mene noe må det gis politiske rammer:
* hvor mange (flere) dreier det seg om - helt konkret - for å tilfredstille forpliktelsene?
* hvilke konkrete krav stilles til K for å motta hvilket antall
* hvem bestemmer og hvilke tilkudd følger med et evt statlig pålegg til K? (lokaldemokrati eller tvang)?
#17 Charlotte Buhl 17-01-2015 15:57
Jo flere som bosettes i kommunene, jo bedre og lettere blir integreringen. Slik kan vi lettere unngå at noen blir fundamentaliste r eller ekstremister. Integrering betyr også at Norge får glede av de menneskelige ressurser som de aller fleste flyktninger representerer. Hurtigere og utvidet bosetting i kommunene er en "win-win" situasjon. Norge MÅ også ta mot flere flyktininger i en verden med økt menneskevandrin g.
#18 Sadegh Fard 17-01-2015 22:39
Bosetting av flyktninger i kommunene i Norge er ikke bare bare jobb.
Bosetting av flyktninger er et samfunnansvar. Vi alle har ansvar for det som skjer i verden per i dag. Millioner av mennesker et på flukt. Norge skal ta imot 1500 eller kansklj 2000av dem i år. Mange kommuner sliter med "relevante tilbud" til mennesker som har behov for litt ekstra behandling både fysisk og psykisk. Mange av dem opplevde meget tungt liv.

Man kan ikke gjøre mye alene , men alle kan gjøre noe.
Holdningen blant folk må forandres. Dette må skjes i løpet av en langsiktig men målretta prosess.
Bosetting av asylsøkerne som venter på asylmottak, ca 5000 og evt neste grupper av mennesker som flykter fra vold, krig, diskriminering o.l. kan skje bare gjennom samarbeid mellom offentlige og frivillige organisasjoner som er opptatt av innvandringsspø rsmålet. Uten samarbeid mellom dem er bare tull å snakke om bosetting og integrering av mennesker med innvandrer/ flyktninger i samfunnet. Flyktningkontor et kan ikke gjennomføre integreingspros essen alene. De trenger støtte fra både offentlig og frivillige organer.

Helse, bolig, jobb, nettverk, og utdanning er noe av viktigste elementer som vi må jobbe med. Jeg vil gjerne presisere igjen om holdning. Med negativ holdning blir meget vanskelig å kjøre integreringsprosessen.

Røde Kors har en meget viktig og iteressant ordning nårdet gjelder integreringsarb eid. Ordningen heter Flyktningguide, Dette fungerer bra. Mange av deltakerne får anledning til å bli kjent med samfunnet, bygge eget nettverk , og alle viktigst: de kommer til å lære norsk. Norsk er ikke bare sprøk. Norsk er også kultur, tradisjoner, regler og lover o.l.
#19 Kristin Øren 17-01-2015 22:43
Erfaringene viser at frivillighetsli njen fører til en opphopning av bosettingsklare flyktninger i mottak. Dette er uheldig for flyktningene, samfunnet og for tjenesteapparat et som skal tilrettelegge når flyktningene endelig kommer ut av mottaket. Etter å ha jobbet med bosetting av flyktninger siden 1998, har jeg mistet troen på frivillighetsli njen, dette må bli en ordinær og lovpålagt tjeneste som er forutsigbar og ikke avhengig av det til enhver tids sittende kommunestyre.
#20 Stig Jan Høisæther 17-01-2015 22:45
Ivar, kommunene klarer ikke å bosette de som ikke har bolig eller har hatt det i mange år, hvordan skal de da kunne bosette tusener av flyktninger da? Det må jo virke urettferdig at det er sånn.
#21 Elin Kårstad 17-01-2015 22:46
Kommunen eg kjem frå, har hatt eit ein forferdeleg økonomi, som har gått utover aldersheimer og skular...dei svakaste aldså !!! Både skuler og aldersheimer har vorte nedlagt....Skul le dei fått eit mykje høgare tal innvandrar i kommunen, hadde det blitt forferdeleg for alle partar..... Og det forstår eg faktisk !!
#22 Sivert Sæterbø 17-01-2015 22:47
Det står vel ingen plass, i noen internasjonale avtaler Norge har ratifisert, at Norge har noen form for forpliktelser til å bosette flykninger ?

Meg bekjent gjelder alle avtaler der Norge har ansvar vedrørende flykninger, at disse ene og alene gjelder beskyttelse av flykninger uten krav om bosettelse.

Videre sier avtalen at alle som har skrevet under skal yte beskyttelse av flykinger etter evne, og at landet selv helt fritt deffinerer ordet evne.

Gjennom å bosette så mange flykninger som Norge og noen flere land gjør, mister man mye av evnen til å beskytte. Difor er Norge med på å øke lidelsene til flykningene i verden.
+1 #23 Paul Bunk 17-01-2015 22:51
Det som jeg ikke skjønner er hvordan en slik frivillighet hos kommunene kan være forenlig med retten som de som oppholder seg lovlig i riket sin rett til å bosette seg der de vil.

Det samme gjelder for den saks skyld narkomane, psykiatriske pasienter og sosialklienter. Et cetera ad infinitum.
+1 #24 Kim Andre Oksnes Natås 17-01-2015 22:53
Det er noen Nordland-kommun er som sårt trenger bosetting pga tap av etnisk norske til stor-byer...

Ikke lenge siden eg så NRK nyhetene og det var en ordfører som håpte på flere flyktninger fordi det var så stor utvandring og ingen til og fylle opp arbeidsplassene i kommunen..
#25 Kristian Kvakkson 17-01-2015 22:54
Hvis man er i mot demokrati, så er det bare å tvinge mennesker og kommuner som ikke vil.
#26 Kristin Øren 17-01-2015 23:23
Erfaringene viser at frivillighetsli njen fører til en opphopning av bosettingsklare flyktninger i mottak. Dette er uheldig for flyktningene, samfunnet og for tjenesteapparat et som skal tilrettelegge når flyktningene endelig kommer ut av mottaket. Etter å ha jobbet med bosetting av flyktninger siden 1998, har jeg mistet troen på frivillighetsli njen, dette må bli en ordinær og lovpålagt tjeneste som er forutsigbar og ikke avhengig av det til enhver tids sittende kommunestyre. Dersom intergreringsti lskuddet brukes målrettet til kvalifisering og inkludering av flyktningbefolk ningen, er bosetting av flyktninger ikke et tapsprosjekt for kommunene, heller tvert om.
#27 Kjellbjørg Lunde 18-01-2015 07:54
Kommunar kan vel ikkje nekte å ta i mot folk som vil busetje seg ? Kvifor ikkje prøve dette for flyktningar som har fått opphald ? La dei finne sin kommune og kommunen få dei overføringane som fylgjer med. Foreslå eit prøveprosjekt !
#28 Per Atle Einan 18-01-2015 10:08
Enig i at vi må bosette flere, men staten må da også få orden på sin id-forvaltning. Vi kan ikke forvente at kommunene skal ta alt merarbeidet og merutgiftene ved at saksbehandlings tida for å få utdelt oppholdskort, reisebeveis og personnummer tar flere måneder. Den lange saksbehandlings tida drenerer også kommunenes integreringsarb eid og setter flyktningene i en uholdbar situasjon der de ike får tilgang til sine rettigheter fordi de ikke har personnummer.
#29 Ingunn Mortveit Ognøy 18-01-2015 10:09
Jeg mener at KS har en stor jobb å overtale alle de kommunene som IKKE tar imot flyktninger til å begynne å ta imot. Små kommuner må se muligheten for å vokse og bli større!
#30 Hege K. Kirkhusmo 18-01-2015 10:11
det bør ikke være frivillig for kommunen lenger. Alle bør være med på å ta ansvar for dette viktige arbeidet.
#31 Aud Karin Oen 18-01-2015 13:09
Største problemet er mangel på bustader. Det burde komen ei finansieringsor dning særskild for flyktningebudst ader utover dei som finns. Gjerne ein tidsavgrensa dugnad for å få dette til.
#32 Einar Zwaig 18-01-2015 20:31
Er det - i første omgang på KSmøtet - så enkelt som å få hver kommune til å forplikte seg til å bosette 0,1% av innbyggertallet ? (5mill/5000)
I Ringerike har kommunen det vedtaket.
Mvh Solidaritetslis ta Ringerike komm.styre, EZ
#33 Pål Nesse, Flyktninghjelpen 19-01-2015 14:07
Hei Ivar,

Jeg synes du skal foreslå følgende:

Vi er nå vitne til masseflukt ved grensen til Europa – som også er Norges grense. Norge bør vedta kollektiv midlertidig beskyttelse (utlendingslove ns § 34) for syriske flyktninger. Mangel på gode boliger har ofte vært benyttet som argument for at kommunene sliter med mottakskapasite t. Det er meningsløst at en høy boligstandard skal stå i veien for beskyttelse for flere. Norge bør derfor åpne for at folk i en periode kan bo i brakker, på ubrukte ledige lokaler, nedlagte skoler eller hva som måtte finnes av ledig tak over hodet. Der det er hjerterom er det husrom. Denne type dugnad fikk vi til for mange tusen bosniere i løpet av kort tid på nittitallet. Nå er det på tide med en ny dugnad – der Beregningsutval gets høye beløp for kommunal integreringsstø tte bør vike for praktiske, raske løsninger.

Mvh,

Pål Nesse
Seniorrådgiver i Flyktninghjelpe n
#34 Anita Bakken 19-01-2015 18:15
Hei Ivar,
Først må jeg gi min fulle støtte til Pål Nesse sitt innlegg. Vi har alle muligheter til å kunne ta imot syriske flyktninger ved å gi midlertidig kollektiv beskyttelse - og det haster!
Utover dette mener vi i MIKS at de viktigste utfordringene i integrerings- og inkluderingspro sessen er:
Bosettingskommunens integreringspro sess: å få ulike offentlige etater til å se den helsemessige, sosiale og økonomiske nytteverdien av å sette inn nok ressurser fra starten når de skal bosette flyktninger, samt se viktigheten av å utvikle et målrettet, systematisk arbeid gjennom tverretatlig samarbeid, samt å skape forutsigbarhet og kontinuitet i integreringspro sessen.
Lokalsamfunnets inkluderingspro sess; å øke bevisstheten om at det er den inngående samhandlingen og dypere involveringen mellom flyktningene og lokalsamfunnet som spiller den mest avgjørende rollen for flyktningenes langsiktige sosiale og økonomiske utvikling. Sosial integrering og arbeid er blant de viktigste faktorene, og de kan også utgjøre en helsegevinst.MI KS mener at det er et stort behov for nytenkning i kommunenes arbeid innen integreringsfeltet.
MIKS holder i disse dager på å utvikle en integreringsmod ell: ” Veiviseren – et dialogmøte om en lokalt forankret integreringspro sess”, som har en tilnærmingsform som bygger på et grunnsyn om at dersom et lokalsamfunn innehar god inkluderingskom petanse så vil i prinsippet alle innbyggerne delta i organiserte aktiviteter på en likeverdig og fordomsfri måte. Dette tror vi kan være med å inspirere mange aktører i kommunene til å se integrerings- og inkluderingsarb eidet i et nytt perspektiv. Videre kan dette føre til at flyktningene kan få styrket følelsen av tilhørighet til lokalsamfunnet, og dermed kanskje få et bedre utgangspunktet til å få seg arbeid og slik få styrket sin helsemessige, økonomiske og sosiale stilling.
Håper noe av dette kan være aktuelt å ta med seg på KS – møte. Lykke til med et sæærdeles viktig tema!

Anita Bakken
Daglig leder
MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling
www.miks-norge.no
#35 Sonja Lid 21-01-2015 13:06
Hei, Ivar! Viktig og prisverdig at dette tas opp til alvorlig diskusjon! MANGE argumenter taler for at kommunene vil vinne på å åpne dørene sine for "de som kommer utenfra"! Selv skrev jeg i 8o-årene et hørespill for barnetimen i NRK om et samfunn som var nedlagt pga. for få innbyggere. Jeg lot en innvandrerfamil ie redde situasjonen, til beste for alle i bygda!
I dag mer enn noen gang trenger så mange samfunn økt tilvekst av befolkning for å kunne overleve, rett og slett, med skole, post og flere av de ting vi trenger for å ha et godt samfunn!
Dernest er kanskje mulighetene for et mer variert og oppfinnsomt arbeidsliv - med nettopp folk som kommer med en annen kultur, noe som kan prøves ut? Nye kafeer, utvidet teaterliv, fritidstilbud til barn og ungdom?
Dessuten er det å møte mennesker fra en annen kultur, lære deres vaner og levemåte å kjenne en berikelse. Og en trening i selv ¨å bli bedre til å leve med forskjellighete r! Vi skal tross alt lære å leve sammen innenfor den ene og samme verden. Slik vil også frykten for det nye, fremmede og ukjente kunne avta... Nødvendig for overlevelse.
Alt dette har du sikkert selv tenkt på, Ivar, men det er godt å få sagt det, lell!
Godt møte! Og kanskje må frivilligheten bite i gresset for et større og viktigere oppdrag: å hjelpe dem som kommer utenfra og som øker i antall!
#36 Beate Ekeløve-Slydal, Amnesty 22-01-2015 08:28
Takk for muligheten til å spille inn til møtet som skal være i KS' hovedstyre i dag.

Som du sikkert kjenner til så er arbeidet for de syriske flyktningene et prioritert sak for Amnesty International. Våre krav til Regjering og Storting er bl.a. at Norge må ta imot minst 5000 syriske overføringsflyk tninger og at et betydelig antall syriske flyktninger bør få midlertidig beskyttelse i landet, i likhet med de 13.000 bosnierne som fikk midlertidig beskyttelse på kollektivt grunnlag under krigen på Balkan, og de 8.000 Kosovo-flyktnin gene som i 1999 fikk midlertidig opphold. I februar starter Amnesty International en internasjonal kampanje for de syriske flyktningene der målet er at langt flere land tar i mot langt flere syriske flyktninger og avlaster Syrias naboland for det enorme ansvaret de tar og de utfordringene dette innebærer for dem.

Vi er godt kjent med at mange norske kommuner er skeptiske til å ta imot flere flyktninger, enten det er flyktninger som har bodd på mottak i Norge i lang tid eller nye flyktninger, og at dette i følge KS særlig skyldes den økonomiske siden av saken. Og da spesielt at den finansielle støtten fra sentralt hold som følger en flyktning gjelder for 5 år, deretter er det kommunen som bærer det økonomiske ansvaret. For flere flyktninger, f.eks. handikappede, syke og skadede, vil det kunne innebære et betydlige økonomisk ansvar for kommunene å følge opp på en forsvarlig måte etter at de 5 årene med økonomisk støtte fra sentralt hold faller bort. Vi tror at denne ordningen bør vurderes og at det legges et nytt og velfundert løp fra politisk hold som sikrer både en forutsigbarhet og fleksibilitet med tanke på å øremerke midler fra sentralt hold til kommunene, og som følger den enkelte flyktning over en lengre tid enn de nåværende 5 år der det definert særskilte behov hos flyktningen.

Både norsk helsepersonell og flere kommuner har gitt klart uttrykk for at det både er vilje og evne til å kunne ta imot flere syriske flyktninger, inkludert skadede og syke, og at Regjering og Storting er de som må sørge for de økonomiske midlene som gjør dette mulig.

You have no rights to post comments