Innvandrere, antirasisme

Bystyreflertallet: Nei til dugnad for flyktninger i asylmottakene

Bystyreflertallet: Nei til dugnad for flyktninger i asylmottakene

Bystyrets finanskomite anbefalte i går kveld at bystyret vedtar at Oslo kommune tar i mot det antall syriske flyktninger Staten ber om, men samtidig sa Ap, Fr.P, Venstre og Høyre nei til en nasjonal dugnad for å få bosatt de mer enn 5.000 som i dag venter i asylmottakene. Dette er personer som har fått opphold i Norge, men som venter på å få en kommune å bo i.  Dette er personer som kommer fra krig og konfliktområder. Deres liv er «på vent». De kommer ikke i gang med utdanning, arbeid og aktiv samfunnsdeltakelse før de får en plass å bo. Det finnes ikke noe annet sted å bo, enn å bo i en kommune.

På vegne av SV foreslo jeg derfor at "Bystyret ber ordføreren om å invitere til en landsomfattende ordførerkonferanse, for i samarbeid å få laget en plan for bosetting av de over 5.000 menneskene som i dag sitter og venter på mottakene." Jeg synes det er leit at særlig Ap ikke kan være med på en slik dugnad. Men vedtak skal skje i kommende bystyremøte, og det er mulig å endre standpunkt.

Les innstillingen fra bystyrets finanskomite nedenfor.

 

 

Sak 59 Mottak av syriske kvoteflyktninger i Oslo –  Byrådssak 90.1 av 30.04.2015

MERKNADER:

Komiteens flertall, medlemmene fra H, A, V og SV konstaterer at Byrådet legger opp til at Oslo kommune skal ta imot det antallet syriske flyktninger som Staten ber oss om, og disse medlemmer er tilfreds med dette. Oslo bystyre har de siste årene tatt i mot det antall flyktninger statlige myndigheter ber oss om. Disse medlemmer viser til at den foreliggende saken er et svar på den ekstraordinære situasjonen med syriske flyktninger, og ikke et svar på bosetting av flyktninger generellt. Disse medlemmer viser til at det er statlige myndigheter som har ansvar for å finne en egnet bosettingskommune for flyktninger som har fått opphold i Norge.

Ved utgangen av mars ventet 5256 mennesker i asylmottak, som allerede har fått opphold i Norge, på å få en kommune å bo i. Ca. 700 av disse er barn, og mange av dem har allerede bodd lenge på mottakene. Dette er personer som kommer fra krig og konfliktområder. Deres liv er «på vent». De kommer ikke i gang med utdanning, arbeid og aktiv samfunnsdeltakelse før de får en plass å bo.

Disse medlemmer viser til at statsråd Solveig Horne nylig sendt et brev til alle landets ordførere datert 23. april i år, knyttet til debatten om å ta imot 10 000 nye flyktninger fra Syria, og som er grunnlag for denne byrådssaken. Hun ber om at kommunene nå kartlegger mulighetene for kommunen til å kunne øke bosettingskapasiteten, og ber om svar fra kommunene innen 27. mai.

Disse medlemmer merker seg at regjeringen skriver i sitt brev at ; «regjeringen har styrket kommunenes muligheter til å bosette det høye antallet flyktninger som allerede venter i norske mottak».

Komiteens mindretall, medlemmene fra H og V viser til at Integreringstilskuddene er økt og med 300 millioner siden høsten 2013. Disse medlemmer er også fornøyd med at regjeringen har økt Husbankens tilskudd til utleieboliger, som tilsvarer ca. 1 200 flere slike.

Komiteens medlem fra F viser til at Statsråd Horne har oppfordret alle landets kommuner til å øke bosetningskapasiteten. Begrunnelsen er dog ikke kun flyktningekatastrofen i Syria, men også at det pr dags dato sitter 5000 flyktninger i mottak i Norge som har fått innvilget opphold og som kommunene ikke klarer å bosette.

Dette medlem har stor sympati for de problemene begge disse gruppene står overfor. Dog er det slik at Oslo som landets hovedstad har langt større utfordringer i forbindelse med integrering enn landets øvrige kommuner, og faktum er at Oslo har den høyeste andel innvandrere i landet. I tillegg er det et faktum at svært mange flytter til Oslo så snart tilskuddsordningen til bosetningskommunen opphører. Dette er sårbare grupper som ofte trenger helsetjenester og kommunale tilbud i større grad enn andre, som igjen fører til at belastningen på Oslo som hovedstad vil øke, uansett om Oslo ikke tar i mot en eneste flyktning/asylsøker i første omgang. Dette medlem mener derfor at Oslo allerede deltar i den nasjonale dugnaden statsråden etterspør, og at Oslo ikke skal ta i mot flere flyktninger i 2015.

Komiteens mindretall, medlemmene fra a og SV viser til at verden står overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig, og Norge vil trolig ta imot flere syriske flyktninger i årene som kommer. Vi er vitne til en stor humanitær katastrofe, som krever økt innsats både når det gjelder bosetting og mottak av flyktninger i Norge og hjelp i flyktningenes nærområder.

Komiteens medlem fra SV viser til at det er en omstendelig prosess å få oppholdstillatelse i Norge. At mange blir sittende «fast» på mottakene etter at opphold har blitt innvilget er derfor ikke akseptabelt. Spesielt vanskelig er dette for barn. De trenger foreldre som kan delta i samfunnslivet og få trygghet og nettverk som bidrar til deres utvikling og skolegang. I dag sitter altså nesten tusen barn på asylmottakene, som bare venter på å starte livene sine i Norge. Dette kan vi ikke lenger sitte og se på. SV mener derfor det trengs en landsomfattende kommunal dugnad for bosetting av flykninger. Målet er at alle skal få en kommune å bo i, så snart oppholdstillatelsen er i orden. Dagens situasjon er uholdbar.

SV har derfor startet et landsomfattende initiativ til et krafttak for bosetting av flyktninger i 2015, for å sikre rask bosetting av alle som får opphold i Norge. Dette vil også frigjøre kapasitet på asylmottakene, for eventuelt nye flyktninger. 

Komiteens medlem fra SV viser til at Oslo er Norges hovedstad og har mer enn 10 pst av landets innbyggere. Dette medlem mener at Oslo minst  må påta seg å ta i mot minst tilsvarende  antall  av de flyktningene som sitter i mottak.

Dette medlem vil at Oslo kommune skal legge til rette for økt bosetting av flere flyktninger, i tillegg til det antall Staten så langt har bedt oss om å ta imot. Byrådet legger opp til at Oslo kommune skal ta i mot det antallet syriske flyktninger som Staten ber oss om, og dette medlem er tilfreds med dette. Dette er i samsvar med det initiativ SV tok ved sin interpellasjon i bystyret 3. september 2014.

Samtidig minner dette medlem om at dette vedtak ikke løser den etter hvert akutte situasjon med de mer enn 5000 mennesker i asylmottak, som allerede har fått opphold i Norge, og som venter på å få en kommune å bo i Dette er personer som kommer fra krig og konfliktområder. Deres liv er «på vent». De kommer ikke i gang med utdanning, arbeid og aktiv samfunnsdeltakelse før de får en plass å bo. Det finnes ikke noe annet sted å bo, enn å bo i en kommune.

Dette medlem ønsker at Oslo kommune, ved ordføreren, her skal ta offensive initiativ til en nasjonal dugnad.

FORSLAG:

Ivar Johansen på vegne av SV foreslo:

1. Bystyret ber ordføreren om å invitere til en landsomfattende ordførerkonferanse, for i samarbeid å få laget en plan for bosetting av de over 5.000 menneskene som i dag sitter og venter på mottakene.

2. Bystyret ber byrådet umiddelbart ta kontakt med Staten og si seg villig til å ta imot flere flykninger med oppholdstillatelse for å fjerne køen av flyktninger som i dag venter på en kommune å bo i.

 

Kommentarer   

#1 kjell 06-05-2015 08:11
når det gjelder oppsummeringen av Ivar,s forslag så er jeg i første omgang enig.

Men jeg har det inntrykk at grunnen til at SV foreslår "og sluse unna de som sitter på mottak" er at da forsvinner samtidig hovedargumentet mot og ta inn flere.

Jeg har overhodet ikke noe vanskeligheter med og se at de som søker opphold på dette grunnlag er i en vanskelig livssituasjon, og "at Norge må ta sin del i hjelpearbeidet" . Men vi må huske på at Norge er et lite land og ikke kan hjelpe alle.

Jeg kan støtte at de som sitter i mottak - og som allerede ER innvilget opphold - bør sluses ut i en kommune snarest mulig. Men jeg er imot den såkalte "nasjonale dugnaden" hvor det foreslås at Norge skal ta inn ytterligere 10.000.
Noe slikt vil hverken gavne flyktningene
(som kommer til og havne i mottak på ubestemt tid) eller norge.

Og siden jeg sterkt mistenker SV for og ha en skjult agenda med forslagene, så støtter jeg dem ikke.
-1 #2 Tone Vågbø 06-05-2015 11:10
Har ikke politikerne skjønt at de må fullføre det de har begynt på ?? De kan IKKE forlange at mennesker for alltid skal fortsette å bo i mottak ! Hvis de hadde kunne planlagt for mange år siden, så hadde de ikke vært i denne situasjonen nå. Få de som er i mottakene over i bolig og så inn med de syriske flyktningene. verre er det ikke.
#3 Anette Wildenvey 07-05-2015 06:48
Staten må ta ansvar og sørge for arbeidsplasser, slik situasjonen er i dag øker arbeidsledighet en, hus utdanning og arbeid garanti Før vi sier ja, politikerne i kommunene må bli tøffere mot staten, kjenn detaljene Før man tar avgjørelse
#4 Trine Eklund 07-05-2015 07:43
En Ordfører konferanse før sommerferien er et godt forslag. Vitsen er å komme i gang med handling i fylker og kommuner for å få de vel 5000 som venter plassert - og for å diskutere hvordan Norge skal motta nye 10.000 flyktninger. Norge må ta sin del av ansvaret - vi er også selv skyld i det store flyktninge problemet iom at vi har bombet Libya,ført krig i Afghanistan og eksporterer våpen til land i krig som skaper flyktninger.

You have no rights to post comments