Innvandrere, antirasisme

KS kritisk til innstramninger i Utlendingsloven

KS kritisk til innstramming i Utlendingsloven

«Først og fremst frykter KS at et krav om fornyet beskyttelsesvurdering ved fylte 18 år kan bidra til å skape ytterligere usikkerhet i en fra før utfordrende tilværelse for mange enslige mindreårige, som igjen vil gjøre det vanskelig å starte en effektiv integreringsprosess,» er den krystallklare beskjed fra den foreløpige KS-høringsuttalelsen til regjeringens forslag til innstramminger i Utlendingsloven.

I uttalelsen heter det blant annet:

«Kommunene har store og omfattende oppgaver og utgifter overfor enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, enten de befinner seg i mottak eller er bosatt og skal motta oppfølgning fra kommunen. Gruppen er sammensatt både hva angår alder, bakgrunn, behov og modenhet. Felles for enslige mindreårige er imidlertid at de i tillegg til å ha opplevd oppbrudd og har lagt bak seg en farefull ferd, ved ankomst mangler stabile omsorgspersoner og er i en alder hvor forutsigbarhet og trygge rammer for fremtiden er spesielt viktig. I sum gjør dette enslige mindreårige til en spesielt utsatt og sårbar gruppe.

KS ser behovet for å forebygge at barn blir sendt ut på en farefull ferd alene, særlig i lys av den situasjonen som har oppstått høsten 2015 med svært høye ankomster av enslige mindreårige til Norge. Når det gjelder den såkalte «ankerbarn-teorien» som legges til grunn for lovendringen, stiller KS seg imidlertid tvilende til hvorvidt denne bør legges til grunn, da dokumentasjonen for dette kan synes mangelfull og lite entydig.

Først og fremst frykter KS at et krav om fornyet beskyttelsesvurdering ved fylte 18 år kan bidra til å skape ytterligere usikkerhet i en fra før utfordrende tilværelse for mange enslige mindreårige, som igjen vil gjøre det vanskelig å starte en effektiv integreringsprosess. Dette kan sammenlignes med situasjonen asylsøkere befinner seg i før de har mottatt svar på asylsøknaden, som erfaringsmessig tilsier at det er vanskeligere å starte integreringsprosessen så lenge det knytter seg usikkerhet til egen framtid. Ventetiden fram til en eventuell ny beskyttelsesvurdering er foretatt kan oppleves som særlig belastende for denne målgruppen. KS frykter at forslaget kan medføre at verdifull tid som ellers kunne vært brukt til effektiv språkopplæring, skolegang og andre integreringstiltak vil gå tapt og at selve effekten av tiltakene også kan bli mindre all den tid videre opphold i Norge ikke er avklart.»

Vi skal behandle administrasjonens forslag i KS sitt hovedstyre i morgen. Jeg tar gjerne i mot innspill. Les hele administrasjonens forslag på linken nedenfor.

Kommentarer   

0 #11 Bente Roli 14-02-2016 21:48
Det er en helt berettiget frykt. Fra før finnnes en regel om at de som er mellom 16 og 18 kan få en tillatelse som går ut når de blir 18 år. Har fått forferdelige konsekvenser og etter hvert blitt brukt lite. Jeg opplevde at mine klienter stakk av og noen få ble funnet i knarkmiljøer, eller i kriminelle miljøer i andre land osv.
0 #12 Monika Dillschneider 15-02-2016 09:03
Hvordan i all verden skal man motivere en ungdom til å gå på skole, når hun/han ikke vet om de får lov til å fullføre? Hvordan skal de integreres, når de ikke tør å bli venn med noen, fordi "utkastelsesspø kelset" hele tiden henger over hodet på dem?
0 #13 Yngvar Natland 15-02-2016 09:07
To poenger det muligens kan kjøres hardt på:

Har regjeringen noen bevis for at informasjon av denne typen innstramminger når fram til de det er snakk om, og dermed hindrer ny utsending av barn? Vil ikke et midlertidig opphold i de fleste tilfeller være å foretrekke for de som får opphold etter dagens lovgivning (8-10 år med sikkerhet mot 8-10 med konflikt, usikkerhet og sykdom)?

Helt generelt, ikke bare for innvandrerbarn: Hva gjør det å leve under konstant frykt for egne levekår med barns evne til å å bli en fungere del av samfunnet som voksne?
0 #14 Eilert L. Rostrup 15-02-2016 21:02
Jeg er nå i Lampedusa og har vært noen dager i Sicilia. I senter som særlig møter enslige mindreåringe og deres behov. Jeg har hørt en del historier fra disse som sier meg noe om at om Norge følger FRP/Høyres politiske linjer framover blir vi bare en forlengelsen av den pine og smerte mange av disse unge allerede har gjennomgått. Mange forteller om internering, vold og avstraffelser, frarøvet de få verdiene de hadde, slavearbeid, og mye mer. Vil vi virkelig som nasjon stille oss inn i rekken av slike overgripere og ikke anerkjenne disse unges rettigheter og verdighet og mulighet til å skape seg et godt og fritt liv? Vil vi forlenge deres usikkerhet, frykt og opplevelse av at deres liv egentlig ikke betyr noe? Én sak er den store debatten som dagens situasjon i Europa (og i verden forøvrig!) utfordrer oss til å måtte ta. Om følgene av vår ny-liberale globalisering og vår systematiske utbytting av det globale Sør. Den må vi som sivilisasjon snart måtte ta, tror jeg. En annen ting er at vi må forvente av oss selv et minimum av humanitet og rett og verdighet i behandlingen av de som er kommet og som vi i tillegg har ansett som berettiget til opphold i Norge, som enslige mindreårige asylanter. Da er jeg hjertens enig med Tor Cederkvist,- da må de få bli i Norge, gjerne livet ut!
Kanskje vi skulle invitere noen av våre politikere til å komme hit til første-linje-mo ttakene og få noen av usminkede fortellingene om hva disse unge menneskene har vært gjennom ....

Legg til kommentar