Innvandrere, antirasisme

KS kritisk til innstramninger i Utlendingsloven

KS kritisk til innstramming i Utlendingsloven

«Først og fremst frykter KS at et krav om fornyet beskyttelsesvurdering ved fylte 18 år kan bidra til å skape ytterligere usikkerhet i en fra før utfordrende tilværelse for mange enslige mindreårige, som igjen vil gjøre det vanskelig å starte en effektiv integreringsprosess,» er den krystallklare beskjed fra den foreløpige KS-høringsuttalelsen til regjeringens forslag til innstramminger i Utlendingsloven.

I uttalelsen heter det blant annet:

«Kommunene har store og omfattende oppgaver og utgifter overfor enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, enten de befinner seg i mottak eller er bosatt og skal motta oppfølgning fra kommunen. Gruppen er sammensatt både hva angår alder, bakgrunn, behov og modenhet. Felles for enslige mindreårige er imidlertid at de i tillegg til å ha opplevd oppbrudd og har lagt bak seg en farefull ferd, ved ankomst mangler stabile omsorgspersoner og er i en alder hvor forutsigbarhet og trygge rammer for fremtiden er spesielt viktig. I sum gjør dette enslige mindreårige til en spesielt utsatt og sårbar gruppe.

KS ser behovet for å forebygge at barn blir sendt ut på en farefull ferd alene, særlig i lys av den situasjonen som har oppstått høsten 2015 med svært høye ankomster av enslige mindreårige til Norge. Når det gjelder den såkalte «ankerbarn-teorien» som legges til grunn for lovendringen, stiller KS seg imidlertid tvilende til hvorvidt denne bør legges til grunn, da dokumentasjonen for dette kan synes mangelfull og lite entydig.

Først og fremst frykter KS at et krav om fornyet beskyttelsesvurdering ved fylte 18 år kan bidra til å skape ytterligere usikkerhet i en fra før utfordrende tilværelse for mange enslige mindreårige, som igjen vil gjøre det vanskelig å starte en effektiv integreringsprosess. Dette kan sammenlignes med situasjonen asylsøkere befinner seg i før de har mottatt svar på asylsøknaden, som erfaringsmessig tilsier at det er vanskeligere å starte integreringsprosessen så lenge det knytter seg usikkerhet til egen framtid. Ventetiden fram til en eventuell ny beskyttelsesvurdering er foretatt kan oppleves som særlig belastende for denne målgruppen. KS frykter at forslaget kan medføre at verdifull tid som ellers kunne vært brukt til effektiv språkopplæring, skolegang og andre integreringstiltak vil gå tapt og at selve effekten av tiltakene også kan bli mindre all den tid videre opphold i Norge ikke er avklart.»

Vi skal behandle administrasjonens forslag i KS sitt hovedstyre i morgen. Jeg tar gjerne i mot innspill. Les hele administrasjonens forslag på linken nedenfor.

Kommentarer   

#1 Bjørn Bjøro 13-02-2016 08:19
Først: Statsråd Sylvi Listhaugs og regjeringens forslag i innstrammingspa kken har som formål å skremme asylsøkere fra å komme til Norge. Juridiske detaljer har etter hvert kommet fram,ikke minst ved at Arbeiderpartiet har hentet inn tidligere statssekretær Pål Lønseth - han som fra Justisdeparteme ntet frontet utlendingsfelte t i rød-grønn regjering. Dette har bidratt til å avsløre lettvintheter i forslagene, slurv, tøying av bl.a. menneskerettigh eter og sannsynligvis brudd på disse.

For min egen kan jeg tilføye at jeg kjenner igjen Listhaugs slurv og lettvintheter da jeg fulgte henne som byråd i Oslo, samt hennes notoriske evne til å skjule egne feil ved å skylde på andre.

Det kan ikke være tvil om at flere av de foreslåtte innstrammingsti ltakene vil motarbeide integrering. Jeg vil gå så langt som å si at formålet framstår å hindre nødvendig integrering også av de som kommer til å bli her, - til skade for den enkelte og meget kostbart for samfunnet. Og: Uansvarlig økonomisk for Norge på sikt. Det bør bekymre ansvarlige politikere.

På denne bakgrunn er det bra at KS sier fra om hva de frykter. Faglig sett har KS åpenbart rett. Og menneskelig. Men også økonomisk.

Kommunene med KS vil bli sittende med vesentlig del av regningen ved dårlig integrering som høyre-populiste ne krever. For regjeringens opplegg vil mest sannsynlig tvinge flere over på sosialhjelp i stedet for å bli godt integrert til lønnet arbeid. Og sosialhjelp betaler kommunene. I neste rekke vil regjeringens opplegg trolig bringe flere over uføreytelser. Det er ikke bærekraftig for samfunnet.
#2 Hilde Jonassen Sigmundstad 13-02-2016 09:07
Lykke til. En slik ordning for barn under atten vil jo være ekstremt skadelig! De får jo ikke startet livet sitt, alt er på vent. En psykolog bør jo uttale seg om dette.
#3 Åse Karin Karlsen 13-02-2016 09:10
Jeg har selv jobbet i fylkeskommunal bv institusjon i sin tid. Lovverk er til for å sikre barna trygghet og sikkerhet ikke bare til fylte 18 år, men dei kan selv velge å få hjelp fra 18- 23 . Så hvorfor i alle dage skal barn fra en annen kultur bli behandlet motsatt ?? Ikke bare har dei dratt fra ALT som skal være trygt i en barndom, men mange har også opplevd bomber , overgrep og død , store traumer på veien til en MULIG fremtid. Jeg har møtt flere voksne flyktninger som har utviklet psykosen pga alt dei har opplevd,

jeg har også sett barn med psykoser på . barnehjem i Romania . Jeg mener det er en alvorlig trussel mot disse barnas helse både det å stramme inn gjenforeningen og ikke minst den grusomme uvissheten i det å starte fra bunnen av i ett helt fremmed land .

Det er like ens en svært alvorlig trussel mot helsen at dei virkelig har tenkt å gjennomføre lukka mottak . Det blir utifrå mine erfaringer å masseprodusere alvorlig psykiske lidelser som verken kan forsvares menneskelig sett eller økonomisk sett, for FrP somtilsynelaten ede er mest opptatt av det siste..

Det som jeg etterlyser hele veien fra regjeringsparti ene H og FrP e nettopp den faglige delen som går på mennesket og den vanlige medmenneskelige delen som er en svært viktig grunn til at vi kan kalle oss ett sivilisert samfunn..

I tillegg så har vi lover som er tufta på at ingen skal bli dømt før dei har begått ei straffbar handling og ingen skal bli dømt for evt handlinger dei kan finne på å begå i fremtiden. Flere av regjeringens tiltak strider derfor i min lille verden imot vanlige trygghets prinsipper , i stede for å hjelpe mennesker i nød så skal dei straffes ytterligere med å få mindre rettigheter enn barna fra Norge???! Er ikke det å stigmatisere og dømme mennesker så veit ikke jeg?? Like rettigheter som barna i Norge frem til 23 år, burde være ett minimums krav
#4 Guri Waalen Borch 13-02-2016 09:12
Psykisk helse bør nevnes. Her har man unge med store traumer i bagasjen, unge mennesker med bilder i hodet som antakeligvis framkaller mareritt, søvnproblemer, konsentrasjonsp roblemer og andre reaksjoner. Fornyet beskyttelsesvur dering betyr at de midt oppi dette, når de mest av alt trenger forutsigbarhet og trygghet, ikke kan stole på at marerittet noen gang tar slutt. Når de trenger å gjenopprette følelsen av kontroll over tilværelsen, får de rett og slett ikke muligheten til det. Dette er å be om at psykiske helseproblemer vedvarer og at barn og unge hemmes i en trygg og god utvikling av egen person og identitet.
#5 Berit Norum 13-02-2016 09:32
Bergens erfaring med å lete etter dem og senere finne dem igjen i byens tunge rusmiljø, gjør inntrykk.
#6 Are Øverseth Blomfeldt 13-02-2016 10:06
For oss som jobber i skoleverket med disse ungdommene er det veldig tydelig det Guri Waalen Broch skriver. I tillegg til at utviklingen av egen person/identite t umuliggjøres kan ungdommenes utdannelse stoppe helt eller delvis opp om de skal vurderes på nytt. Da har de mye større og vanskeligere ting å tenke på enn engelskleksa til onsdag. Om målet er utdanning for integrering og jobb seinere trenger de det så rolig rundt seg som de bare kan få.
#7 Trine Eklund 13-02-2016 12:12
Mer empati og kunnskap om hva regjeringen utsetter ungdommene og også oss for hadde vært en fordel. Mye fagekspertise i kommentarene her som Sylvi Listhaug & Co gjør klokt i å lytte til - og ikke bare fremme "vår velstand" som unnskylding. Den kan fort få seg en knekk under hennes regime.
#8 Else M. Hauan 13-02-2016 15:41
Vår behandling av mindreårige asylsøkere representerer allerede brudd på menneskerettigh etene. Uverdig for et land som klapper seg på brystet over å være verdens beste. Vi må ta vare på og beskytte barn som kommer til oss. De er morgendagen!
+1 #9 Tor Cederkvist 13-02-2016 20:24
Jeg har ingen revolusjonerend e tanker, men siden jeg har vært verge for ca. 15 EMA (og fortsatt tar slike oppgaver) har jeg jo en klar mening om saken. Svaret er; veldig ille! Til nå har alle "mine unger" fått "midlertidig opphold i 3 år", men det har i praksis betydd at den midlertidige tillatelsen omgjøres til permanent opphold etter de 3 årene. Jeg har derfor kunnet berolige ungene med at de ikke må la seg skremme av ordet "midlertidig", og har sett hvilken byrde dette letter av deres skuldre. Noen har jo hørt begrepet "kjøleskapbarn" , og fått frostskader i sjela bare av uttrykket. En annen iaktagelse jeg gjør som verge er at de første årene i Norge i seg selv er en betydelig belastning, og at integrering på ingen måte kommer av seg selv. De fleste (i alle fall av "mine") finner seg vel tilrette på skolen og opplever stort sett velvilje fra klassevenner, men straks skoledagen er over skrus bryteren av og de er henvist til seg selv eller sine landsmenn hvis det finnes slike i nærområdet. "Integrering" fra 8-14 er ikke nok til å bli en del av det norske samfunnet. En usikkerhet om de vil bli kastet ut etter 3-4 år vil ytterligere forverre situasjonen.
Konklusjon: Disse ungene har opplevd mer enn nok av usikkerhet i sitt liv, før de kom til Norge. Hvis UDI finner dem berettiget til opphold i landet vårt må det ble et velkommen til å bli - resten av livet!
#10 Bjørn Bjøro 13-02-2016 21:52
Til Tor:

Du har meget viktige poenger, og en innsikt som få har.
#11 Bente Roli 14-02-2016 21:48
Det er en helt berettiget frykt. Fra før finnnes en regel om at de som er mellom 16 og 18 kan få en tillatelse som går ut når de blir 18 år. Har fått forferdelige konsekvenser og etter hvert blitt brukt lite. Jeg opplevde at mine klienter stakk av og noen få ble funnet i knarkmiljøer, eller i kriminelle miljøer i andre land osv.
#12 Monika Dillschneider 15-02-2016 09:03
Hvordan i all verden skal man motivere en ungdom til å gå på skole, når hun/han ikke vet om de får lov til å fullføre? Hvordan skal de integreres, når de ikke tør å bli venn med noen, fordi "utkastelsesspø kelset" hele tiden henger over hodet på dem?
#13 Yngvar Natland 15-02-2016 09:07
To poenger det muligens kan kjøres hardt på:

Har regjeringen noen bevis for at informasjon av denne typen innstramminger når fram til de det er snakk om, og dermed hindrer ny utsending av barn? Vil ikke et midlertidig opphold i de fleste tilfeller være å foretrekke for de som får opphold etter dagens lovgivning (8-10 år med sikkerhet mot 8-10 med konflikt, usikkerhet og sykdom)?

Helt generelt, ikke bare for innvandrerbarn: Hva gjør det å leve under konstant frykt for egne levekår med barns evne til å å bli en fungere del av samfunnet som voksne?
#14 Eilert L. Rostrup 15-02-2016 21:02
Jeg er nå i Lampedusa og har vært noen dager i Sicilia. I senter som særlig møter enslige mindreåringe og deres behov. Jeg har hørt en del historier fra disse som sier meg noe om at om Norge følger FRP/Høyres politiske linjer framover blir vi bare en forlengelsen av den pine og smerte mange av disse unge allerede har gjennomgått. Mange forteller om internering, vold og avstraffelser, frarøvet de få verdiene de hadde, slavearbeid, og mye mer. Vil vi virkelig som nasjon stille oss inn i rekken av slike overgripere og ikke anerkjenne disse unges rettigheter og verdighet og mulighet til å skape seg et godt og fritt liv? Vil vi forlenge deres usikkerhet, frykt og opplevelse av at deres liv egentlig ikke betyr noe? Én sak er den store debatten som dagens situasjon i Europa (og i verden forøvrig!) utfordrer oss til å måtte ta. Om følgene av vår ny-liberale globalisering og vår systematiske utbytting av det globale Sør. Den må vi som sivilisasjon snart måtte ta, tror jeg. En annen ting er at vi må forvente av oss selv et minimum av humanitet og rett og verdighet i behandlingen av de som er kommet og som vi i tillegg har ansett som berettiget til opphold i Norge, som enslige mindreårige asylanter. Da er jeg hjertens enig med Tor Cederkvist,- da må de få bli i Norge, gjerne livet ut!
Kanskje vi skulle invitere noen av våre politikere til å komme hit til første-linje-mo ttakene og få noen av usminkede fortellingene om hva disse unge menneskene har vært gjennom ....

You have no rights to post comments