Innvandrere, antirasisme

Rådet for innvandrerorganisasjoner: Støtter forslag om moderat kvotering på arbeidsmarkedet

"Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo" støtter Ivar Johansens forslag i Oslo bystyre om moderat kvotering: "Oslo kommune må gå foran - like jobbmuligheter uansett etnisk bakgrunn".

I sin uttalelse til bystyrets finanskomite sier Rådet bl.a.: "Samfunnsøkonomisk og sosialt er det også en fordel å få folk med minoritetsbakgrunn ut i arbeidslivet. Å la en arbeidsdyktig person heve sosialtrygd eller arbeidsledighetstrygd over lengre tid bidrar til å skape et bilde av hjelpeløshet og avhengighet, og kan også skape myter om at disse heller foretrekker å heve trygd fremfor å være i arbeid. Kvotering benyttes allerede som et virkemiddel for å sikre flere kvinner i en del stillinger,(departementene, kommunen osv) og for å sikre flere menn i kvinnedominerte yrker (f eks barnehager, pleiehjem). Det er ingen skam å bruke kvotering, det er heller et tegn på at en tar grep for å rette opp en synlig skjevhet. Kvotering er et virkemiddel som absolutt rettferdiggjøres å bli brukt for å få flere med minoritetsbakgrunn inn i meningsfulle jobber og vi ønsker å bruke denne anledningen til å støtte det. Det som kreves er en holdningsendring hos norske arbeidsgivere, og moderat kvotering kan være veien å gå for å vise at personell med minoritetsbakgrunn også duger."

I møtet med bystyrets finanskomite har også det statlige Likestillings- og diskrimineringsombudet, samt fagforbundet Akademikerne støttet forslaget.