Innvandrere, antirasisme

Asylsøkere må få lov til å jobbe

Asylsøkere må få lov til å jobbe

Asylsøkere må få lov til å jobbe, men Fr.P, Høyre og Ap gjør nåløyet for smått.

Arbeiderpartiet i Oslo bystyre har (med støtte fra Høyre) fremmet forslag om at kommunen søker Staten om å få gjennomføre en prøveordning for å gjøre det mulig å gi en midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere som enda ikke har fått innvilget opphold. De ønsker å erstatte kravet om gjennomført intervju, med et krav om høy sannsynlighet for at asylsøkeren vil få opphold i Norge, som vilkår for midlertidig arbeidstillatelse. Kravet om identitet skal ligge fast.

Ap følger dermed helt ordrett opp det forslag Høyre/Fr.P-regjeringen, ved minister Sylvi Listhaug, sendte fram til Stortinget før sommeren med «Prop. 149 L Endringer i utlendingsloven mv (videreføring av innstramninger mv.)»

Da saken var ute på høring var det flere av høringsinstansene som mente at forslaget ikke går langt nok og at det ikke bør stilles vilkår om sannsynlighet for innvilgelse eller dokumentert identitet. De mener at forslaget vil omfatte for få personer.

Når det gjelder vilkåret om høy sannsynlighet for innvilgelse av oppholdstillatelse, anfører Juss-Buss blant annet at asylsøkeres mulighet til å kunne arbeide er så viktig at den ikke bør avhenge av hvilken sannsynlighet søkeren har for å få bli i Norge. Dette synspunktet støttes av flere, som Kirkerådet, Bjørgvin Bispedømmeråd og NOAS. Juss-Buss mener det ikke er grunnlag for å hevde at en slik adgang for personer med lav sannsynlighet for innvilgelse vil føre til økt tilstrømning av asylsøkere uten beskyttelsesbehov.

NOAS mener at ID-kravet bør fjernes og skriver blant annet: «For at flere asylsøkere skal kunne jobbe, er det helt nødvendig også å endre id-kravene for å få midlertidig arbeidstillatelse, som i dag er langt strengere enn for å få beskyttelse/asyl.» Lignende synspunkter anføres også fra blant annet Antirasistisk Senter og Selvhjelp for Innvandrere. Norsk Folkehjelp foreslår at midlertidig arbeidstillatelse i forkant av asylintervju gis til alle asylsøkere som har bidratt til å sannsynliggjøre sin identitet, selv om de ikke kan fremlegge godkjent reisedokument.

I Oslo bystyre inntar derfor MDG, SV og Venstre samme standpunkt og foreslår at bystyret ber byrådet søke regjeringen om å få gjennomføre en prøveordning hvor flyktninger som ikke har fått endelig opphold skal få muligheten til å arbeide, men uten det strenge nåløyet som regjeringen, med støtte fra AP, ønsker.

Kommentarer   

0 #1 Rolf E. Johansen 16-10-2017 16:48
Yrkesdeltakelse n for flyktninger og innvandrere er for lav. Det er også slik at flyktninger som kommer ut av introduksjonspr ogrammet i for liten grad er i aktivt arbeid når programmet er slutt.

Jo lenger tid det går før folk er i jobb desto større sjanse er det for at de låses inne i passive velferdsordning er. Alt dette er gode argumenter for å starte integreringspro sessen så tidlig som mulig. Felterfaring viser da også at er det noe asylsøkere i mottak svært gjerne vil, så er det å kunne gjøre nytte for seg og komme i gang med resten av livet.

Etter mitt syn er det to måter å angripe dette på. Den ene måten er å velge problemfokuset og tone ned ønsket om rask integrering, slik listhaugianerne vil. Med strenge krav til ferdig avklart ID og stor sannsynlighet for opphold før man får midlertidig arbeidstillatel se vil antallet klientifiserte flyktninger i den andre enden øke, både på kort og lang sikt. Da oppnår man heller ikke den effekten et slik tiltak vil kunne få for sysselsettingsp rosenten.

Det andre alternativet er å være løsningsoriente rt og prioritere integrering. Alle er jo enig i at det å komme i jobb er helt avgjørende for å lykkes, i hvert fall i festtalene. Jeg mener derfor at det siste - lett tilgang til midlertidig arbeidstillatel se - er best, både for samfunnet og den enkelte. Det er også viktig å ha klart gir seg at det vi i første omgang snakker om, er en prøveordning i Oslo for å skaffe seg erfaringer i hvordan dette vil slå ut.

Få asylsøkerne i arbeid!
0 #2 Arne Viste 27-10-2017 16:58
Det kan virke som om Plog AS har funnet en juridisk løsning på dette problemet. "Jurister må overta ansvaret for en human asylpolitikk. Det er et stort nederlag for politikken!"

aftenbladet.no/.../...

Mer info på www.dyktige.no

Legg til kommentar