Innvandrere, antirasisme

Asylsøkere må få lov til å jobbe

Asylsøkere må få lov til å jobbe

Asylsøkere må få lov til å jobbe, men Fr.P, Høyre og Ap gjør nåløyet for smått.

Arbeiderpartiet i Oslo bystyre har (med støtte fra Høyre) fremmet forslag om at kommunen søker Staten om å få gjennomføre en prøveordning for å gjøre det mulig å gi en midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere som enda ikke har fått innvilget opphold. De ønsker å erstatte kravet om gjennomført intervju, med et krav om høy sannsynlighet for at asylsøkeren vil få opphold i Norge, som vilkår for midlertidig arbeidstillatelse. Kravet om identitet skal ligge fast.

Ap følger dermed helt ordrett opp det forslag Høyre/Fr.P-regjeringen, ved minister Sylvi Listhaug, sendte fram til Stortinget før sommeren med «Prop. 149 L Endringer i utlendingsloven mv (videreføring av innstramninger mv.)»

Da saken var ute på høring var det flere av høringsinstansene som mente at forslaget ikke går langt nok og at det ikke bør stilles vilkår om sannsynlighet for innvilgelse eller dokumentert identitet. De mener at forslaget vil omfatte for få personer.

Når det gjelder vilkåret om høy sannsynlighet for innvilgelse av oppholdstillatelse, anfører Juss-Buss blant annet at asylsøkeres mulighet til å kunne arbeide er så viktig at den ikke bør avhenge av hvilken sannsynlighet søkeren har for å få bli i Norge. Dette synspunktet støttes av flere, som Kirkerådet, Bjørgvin Bispedømmeråd og NOAS. Juss-Buss mener det ikke er grunnlag for å hevde at en slik adgang for personer med lav sannsynlighet for innvilgelse vil føre til økt tilstrømning av asylsøkere uten beskyttelsesbehov.

NOAS mener at ID-kravet bør fjernes og skriver blant annet: «For at flere asylsøkere skal kunne jobbe, er det helt nødvendig også å endre id-kravene for å få midlertidig arbeidstillatelse, som i dag er langt strengere enn for å få beskyttelse/asyl.» Lignende synspunkter anføres også fra blant annet Antirasistisk Senter og Selvhjelp for Innvandrere. Norsk Folkehjelp foreslår at midlertidig arbeidstillatelse i forkant av asylintervju gis til alle asylsøkere som har bidratt til å sannsynliggjøre sin identitet, selv om de ikke kan fremlegge godkjent reisedokument.

I Oslo bystyre inntar derfor MDG, SV og Venstre samme standpunkt og foreslår at bystyret ber byrådet søke regjeringen om å få gjennomføre en prøveordning hvor flyktninger som ikke har fått endelig opphold skal få muligheten til å arbeide, men uten det strenge nåløyet som regjeringen, med støtte fra AP, ønsker.