Innvandrere, antirasisme

Ikke-vestlige minoriteter fortsatt i ledighetskø?

Ikke-vestlige minoriteter fortsatt i ledighetskø? Oslo kommune som arbeidsgiver har hatt gode intensjoner og målformuleringer, men erfaringen viser at disse tiltak har vært svært utilstrekkelige. Selv om ledigheten går ned også blant ikke-vestlige minoriteter, er den tre ganger så høy blant førstegenerasjonsinnvandrere enn for den øvrige befolkning. Kommunen som arbeidsgiver har ikke i tilstrekkelig grad klart å rekruttere ikke-vestlige minoriteter til lederstillinger. Derfor bør kommunen  gå et steg lenger ved å innføre moderat kvotering som prinsipp i kommunens ansettelsesprosedyrer; dersom to søkere har like eller tilnærmet like kvalifikasjoner skal den med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn foretrekkes, skriver Ivar Johansen i Akers Avis. Ikke-vestlige minoriteter fortsatt i ledighetskø?
Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV

Det offentlige Norge har gode målformuleringer om et inkluderende samfunn og inkluderende arbeidsliv, også når det gjelder å ansette ikke-vestlige minoriteter. Men slike vakre formuleringer har bare verdi dersom vi er villig til å sette inn nødvendige tiltak for å realisere målsettingen.

Oslo kommune som arbeidsgiver har hatt gode intensjoner og målformuleringer, men erfaringen viser at disse tiltak har vært svært utilstrekkelige. Selv om ledigheten går ned også blant ikke-vestlige minoriteter, er den tre ganger så høy blant førstegenerasjonsinnvandrere enn for den øvrige befolkning. Kommunen som arbeidsgiver har ikke i tilstrekkelig grad klart å rekruttere ikke-vestlige minoriteter til lederstillinger.

Derfor bør kommunen  gå et steg lenger ved å innføre moderat kvotering som prinsipp i kommunens ansettelsesprosedyrer; dersom to søkere har like eller tilnærmet like kvalifikasjoner skal den med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn foretrekkes.  Dette tiltaket er ikke godt nok alene, men kan sammen med andre tiltak bidra til en betydelig styrking av disse gruppers muligheter på arbeidsmarkedet.

Kvotering er et velkjent virkemiddel. Eksempler på dette er ;

- kvotering av kvinner til styrer og utvalg
- ved valg av medlemmer i offentlig råd og utvalg hensyntas geografi, alder, kjønn som innebygget prinsipp
- ved stortingsvalg trengs færre stemmer fra Nord-Norge for å få en representant enn fra for eksempel Oslo

Med andre ord aksepteres kvoteringslignende tiltak som en legitim måte å rette opp skjevheter på, og at dette faktisk er viktig av hensyn til demokratiet.

Det er grunn til å understreke at ikke-vestlige minoriteter ofte kan bidra med en tilleggskompetanse som kommunen sårt trenger, og som kan styrke kommunens evne til å utvikle et godt tjenestetilbud for hele befolkningen. Gjennom sin bakgrunn kan de styrke kommunens kompetanse på områder som språk, andre lands kulturer og miljø. Å kjenne to kulturer og to språk ”under huden” er en unik kompetanse.

Enkelte grupper opplever større utfordringer med å få innpass i samfunns- og arbeidslivet enn andre.  Marginalisering går på det enkelte individs menneskeverd ved å måtte oppleve at det norske storsamfunnet ikke i tilstrekkelig verdsetter den enkeltes kompetanse og evne til å bidra med sin arbeidsinnsats. For samfunnet selv koster dette også dyrt, både i kroner og på andre måter ikke å utnytte denne ressurs.

Derfor har jeg fremmet forslag i Oslo bystyre om at kommunen skal sette i gang et forsøk med moderat kvotering av personer med ikke-vestlige bakgrunn, samt en særskilt plan for å rekruttere flere etnisk minoritetsbakgrunn i høyere og ledende stillinger. Dessverre ser det så langt ut til at bystyrets borgerlige flertall vil si nei til et slikt forslag.

(Akers Avis 19. mars 2009)

Legg til kommentar