Innvandrere, antirasisme

Riktig språkbruk: Innvandrer eller etnisk minoritet?

Det er ikke noen større grunn til å omtale Ali, født og oppvokst i Norge, som 2. generasjons innvandrer, enn at vi brukte dette begrepet på kong Olav. Kunne bystyrets behandling av handlingsplanen for økt rekruttering av etniske minoriteter bidra til et mer bevisst, inkluderende og korrekt språkbruk er det bra, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

Riktig språkbruk:
Innvandrer eller etnisk minoritet?


Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV
 
 En gutt, født i Norge, av to pakistanske foreldre. Skal vi kalle ham 2. generasjons innvandrer, eller er det mer naturlig å kalle ham en nordmann? For eksempel førstegenerasjons nordmann.

Bør vi gå over til å snakke om etniske minoriteter, framfor det noe mer upresise "innvandrer"? Den største gruppe av innvandrere i Norge er faktisk fra våre naboland Sverige og Danmark.

I det flerkulturelle Oslo er det viktig at vi fører et språk som er inkluderende, og ikke virker diskriminerende.

Oslo bystyre skal 30. mai behandle "Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til stillinger i Oslo kommune".  Byrådets forslag til handlingsplan bruker konsekvent begrepet personer "med innvandrerbakgrunn".

I St meld nr 17 (1996-97)  "Om innvandring og det flerkulturelle Norge" er begrepet innvandrer definert til "en utenlandskfødt person, fast bosatt i Norge, som har utenlandskfødte foreldre". I og for seg en nøktern og begrensende definisjon, og mer presis enn byrådets " innvandrerbakgrunn". Men i dagligtale misbrukes begrepet til å omfatte langt flere enn dette.

Det er vokst fram en økt bevissthet om vår språkbruk i de 5 årene som er gått siden Stortinget behandlet den meldingen. SV har foreslått å bruke det mer presise begrepet "etniske minoriteter", og vil håpe at det kan samle bystyret.

Jeg ser at Kristelig Folkeparti i det programforslaget som ble behandlet på det nylig avholdte landsmøte skriver om å "sikre den enkeltes rettigheter, uavhengig av religion, etnisk bakgrunn eller levesett" og våre folkerettslige forpliktelser til "å ivareta minoritetenes rettigheter", så i Kr.F. er begrepet "etnisk minoritet" i ferd med å gå inn. Oslo Arbeiderparti har vedtatt et "minoritetspolitisk manifest", og gjennom dette bl.a. understreket at vi snakker om minoriteter.

Oslo SV vedtok i 1997 et "minoritetspolitisk program", og gjennom det staket ut kursen for en aktiv etnisk likestillingspolitikk for Oslo, hvor ingen skal stilles dårligere i samfunnet på grunn av etnisk opprinnelse - hverken når det gjelder levekår, rettigheter,innflytelse eller valgmuligheter. Og ikke minst med ordfører Per Ditlev-Simonsen sterke engasjement for å  skape en inkluderende kommune, vil det overraske meg om ikke også Oslo Høyre har kommet langt i å skape et presist og inkluderende språk.

Det er ikke noen større grunn til å omtale Ali, født og oppvokst i Norge, som 2. generasjons innvandrer, enn at vi brukte dette begrepet på kong Olav. Kunne bystyrets behandling av handlingsplanen for økt rekruttering av etniske minoriteter bidra til et mer bevisst, inkluderende og korrekt språkbruk er det bra.

(Aftenpostens aftennummer 23. mai 2001)

Kommentarer   

0 #1 Svarting 04-09-2012 02:55
Er du sort så er du sort

Legg til kommentar