Innvandrere, antirasisme

Interpellasjon i bystyret: Hva kan Oslo gjøre for å bosette flere flyktninger?

Interpellasjon i bystyret: Hva kan Oslo gjøre for å bosette flere flyktninger?Marianne Borgen og jeg inviterer Oslo bystyre til å diskutere utfordringen med at det i dag sitter mange voksne og barn rundt om i asylmottak, som har fått opphold i Norge, og som er klare for bosetting, men som i prinsippet ingen kommuner vil ha. Ca. 4.000 mennesker er i en slik situasjon og mange av disse har ventet lenge på å få tildelt en kommune å bo i.

"Hva kan Oslo kommune gjøre for å bidra til å sikre at personer som er klare for bosetting sikres en kommune å bo i," spør vi i den interpellasjon vi nå reiser i Oslo bystyre.

Les interpellasjonsteksten nedenfor.

4.000 flyktninger venter i mottak: Oslo - og andre kommuner - sier nei til å ta i mot dem

4.000 flyktninger venter i mottak: Oslo - og andre kommuner - sier nei til å ta i mot demAntall flyktninger som venter i mottak for å bli bosatt i en kommune har i løpet av det siste året økt fra 1.967 til 3.900 nå ved årsskiftet. 80 prosent av dem har ikke ennå fått tildelt bosettingskommune. Jeg er helt enig med IMDi-direktør Geir Barvik og UDI-direktør Frode Forfang når de forleden understreket at dette både er uheldig for flyktningene og ulønnsomt for Norge.

Jeg forventer at bystyreflertallet, og særlig Venstre og Kr.F, sitter med en litt vond smak i munnen når Oslo er en av de kommuner som avviser å ta i mot de antall flyktninger som Staten har anmodet oss om. På den måte undergraver bystyreflertallet Norges evne til å ivareta sine internasjonale forpliktelser. IMDI har nylig offentliggjort hva den enkelte kommune har svart, og samtidig laget en illustrasjon av en matematisk beregning av hvor mange flyktninger den enkelte kommune bør bosette ut fra folketallet i 2013, forutsatt at samtlige kommuner bosetter sin andel. Da burde Oslo ha tatt i mot 1.229 flyktninger i 2013, mens kommunen altså skrubber selv når IMDI ber oss ta i mot 490.

Statsråd Inga Marte Thorkildsen har understreket at Norge har forpliktet seg til å gi mennesker på flukt et nytt hjemland. Men dette er mer enn en humanitær oppgave: Dette er mennesker som bringer med seg ressurser og som kan bidra til fellesskapet. Alle har erfaring som kan tas i bruk, og mange har utdanning og kompetanse som samfunnet trenger. Både næringslivet og det kommunale tjenesteapparatet i Oslo vil ha behov for mer arbeidskraft i årene framover.

Sant å si mener jeg, litt folkelig sagt, at bystyreflertallet Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti burde gå i skammekroken.

Delta i dagens markeringer for asylbarna

Delta i dagens markeringer for asylbarnaI ettermiddag deltar jeg på markeringene for en mer human flyktninge- og asylpolitikk, for min del på Jernbanetorget i Oslo kl. 16.00, under følgende krav:

- Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

- At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge - også utlendingssaker.

- At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.

Jeg oppfordrer alle til å delta i markeringer i sitt lokalmiljø.

En nyttig påminnelse, etter Høyesterett

Enkel språklære

Returnere
betyr: å sende
tilbake. Å returnere en pakke betyr 
å sende pakken
tilbake til der
den kom
ifra. Å returnere et menneske betyr å sende
vedkommende tilbake
til det land denne person
kom ifra. Nathan Eshete, 7 år gammel, født på
Stord, har aldri
vært i Etiopia. Å sende
Nathan ut av Norge
heter ikke å
returnere.
Det heter: å deportere.

Jan Erik Vold

Oslo svikter flyktningene - igjen

Oslo svikter flyktningene - igjenByrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti svikter igjen flyktningene. Staten, ved Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet, har anmodet Oslo kommune om å bosette 490 flyktninger i 2013, hvorav 30 er enslige barn og unge.  Men som disse partiene, sammen med Fr.P, sa nei til Statens anmodning om ekstraordinært å ta i mot 40 flyktninger i år, sier de nå - ved vedtak av budsjett for 2013 - også nei til Statens anmodning for neste år.

3 783 flyktninger med innvilget opphold i Norge venter i asylmottak for å bli bosatt i en kommune. IMID-direktøren understreker viktigheten av at flyktningene snarest mulig får komme til en kommune og starte med kvalifisering og andre aktiviteter. Da må de facto kommunene stille opp og bosette de flyktninger KS - på kommunesektorens vegne - og Staten har blitt enige om.

På nasjonalt nivå står SV, Venstre og Kristelig Folkeparti sammen i kravet om en mer human flyktninge- og asylpolitikk. Dersom kommune-Norge opptrer som Venstre og Kristelig Folkeparti i Oslo må regjeringen gi beskjed til FN`s høykommisær for flyktninger: dessverre, Norge kan ikke lenger ivareta sine internasjonale forpliktelser når det gjelder å ta i mot flyktninger, for kommunene er ikke villig til å bosette de vi i dag tar i mot.

Venstre, Kr.F, Høyre og Fr.P sviktet flyktningene

Venstre, Kr.F, Høyre og Fr.P sviktet flyktningeneDet borgerlige flertallet i Oslo bystyre vedtok i går kveld - på FN-dagen - å si nei til den nasjonale dugnaden for å få flyktninger ut av mottakene. Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet sviktet. De sa nei til Statens beskjedne forespørsel om Oslo kan ta i mot - ekstraordinært - 40 flyktninger ut over tidligere avtale.

I debatten sa jeg bl.a. dette: "Dersom andre kommuner skulle opptre på samme usolidariske måte vil regjeringen måtte gi beskjed til FNs Høykommisær for flyktninger: Norge kan dessverre – for sin del – ikke ivareta de internasjonale forpliktelsene til å ta i mot sin del av flyktninger på flukt. Kommunene nekter å være med."

Mens Venstre og Kr.F. på Stortinget sloss sammen med SV for en mer human flyktninge- og asylpolitikk, er det altså slik at i Oslo bystyre stemmer de samme partier for det motsatte.

Les hele mitt innlegg i debatten nedenfor.

Støtt Margareth Olins opprop: Nestekjærlighet.no

Støtt Margareth Olins opprop: Nestekjærlighet.noBarn på flukt har krav på et særlig vern. Det betyr at vi må sikre alle barn en forsvarlig omsorg. Du kan støtte opp om dette ved å skrive under på følgende krav:
 
1. Politikken med å gi midlertidige oppholdstillatelser til enslige asylsøkende barn, for så å tvangsreturnere dem til ofte konfliktherjede hjemland når de fyller 18 år, må opphøre.
 
2. Barnevernet må overta omsorgsansvaret for enslige asylsøkende barn mellom 15 og 18 år, for å sikre at alle barn som befinner seg på norsk jord møter et minimum av omsorg.

Les om filmen
Skriv under oppropet her
Les mer nedenfor
 

Oslo Extra Large (OXLO): Treffer den i forhold til integrering og mangfold?

OXLO: Treffer den i forhold til integrering og mangfoldByrådet har invitert bystyret til å evaluere Oslo Extra Large (OXL0). OXLO er forankret i verdidokumentet Oslo - en by for alle, vedtatt av Oslo bystyre i 2001. I Oslo har alle innbyggere lik verdi. Borgere med ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn, har alle de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar. Innbyggere med en internasjonal bakgrunn er en ressurs for byen.

Byrådet redegjør for status i 2012, og legger fram målene for arbeidet med integrering og mangfold. Gjennomgangen redegjør for minoritetenes sosiale mobilitet og like muligheter til utdanning, arbeid og eie av bolig, og for sivile rettigheter, etnisk likestilling og likestilling mellom kjønnene.

Oslo er en by åpen for mangfoldets muligheter, og har kommet langt i arbeidet for mangfold og etnisk likestilling, både som kommune og som bysamfunn. Skolen er og vil
være et særlig viktig virkemiddel for å fremme sosial mobilitet og skape en god integreringsprosess. Integrering er også næringspolitikk. Norske bedrifter har problemer
med å skaffe arbeidskraft. Det er viktig at arbeidsinnvandrere så raskt som mulig får arbeid som matcher kompetansen de bringer med seg. Integrering byr også på utfordringer. Andelen minoritetskvinner i arbeidslivet er for lav. Mange minoritetselever faller fra i utdanningsløpet. Innvandrere utsettes for diskriminering, og utenlandsk utdanning og arbeidserfaring verdsettes ofte for lavt.

Byrådet foreslår på grunnlag av gjennomgangen bl.a. disse tiltakene:

- Legge det europeiske charteret for integrerende byer til grunn for integrerings- og mangfoldsarbeidet i Oslo
- Utrede prosjektet Jobbmatch Oslo som arena for samarbeid og synliggjøring av innvandrere som en ressurs for arbeids- og næringslivet i Oslo
- Motarbeide alle former for rasisme, mobbing og diskriminering, og etablere en beredskap mot hatretorikk og hets mot minoriteter på internett
- Lansere www.ox1o.no for formidling av fakta om integrering og mangfold
- Profilere OXL0 gjennom informasjonsmateriale, konferanser, arrangementer og deltakelse i internasjonale og nasjonale storbynettverk

Hva tenker du om dette. Treffer Byrådets forslag i saken den situasjon som du kjenner? Kom gjerne med innspill.

Les byrådssaken    
Fortell finanskomiteens medlemmer hva du mener, f.eks. pr. mail 

Bosetting av flyktninger: Oslo må ta sin del av jobben

Bosetting av flyktninger: Oslo må ta sin del av jobbenByrådet har ombestemt seg, og vil likevel ikke at Oslo tar imot flere flyktninger i år. Grunnen er at Carl I. Hagen sier nei. Før sommeren ba Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo om å øke antall flyktninger som skal bosettes i 2012 fra 410 til 450. Grunnen er i følge IMDI at en større andel av asylsøkere som kommer til Norge har et reelt beskyttelsesbehov og fyller vilkårene for flyktningstatus. Byrådet var positive, og la fram forslaget for bystyret. Men samme dag som saken skulle opp i Helse- og sosialkomiteen kom beskjeden om at det likevel blir 410 flyktninger.

Men der Høyre/Venstre/Kristelig Folkeparti-byrådet svikter flyktningene, og lar seg diktere av Fremskrittspartiet, må noen ta initiativet. Sammen med Marianne Borgen har jeg derfor sendt fram følgende forslag til bystyret:

"1.  Oslo kommune tar imot og bosetter totalt 450 flyktninger i 2012

2. Oslo byrådsleder/ordfører tar initiativ til et møte med landets ordførere for å drøfte mulighetene for sammen å lage en nasjonal dugnad for raskere bosetting av asylsøkere med oppholdstillatelse som fortsatt sitter i mottakene."

Les hele forslaget nedenfor.

Flott heder til Oslo kommunes tolketjeneste

Flott heder til Oslo kommunes tolketjenestePå oppdrag fra Helse Sør-Øst er det foretatt en omfattende analyse av kvaliteten på tolking i sykehusene i Oslo-området og Oslo kommune. Kvaliteten er varierende og forbedringer nødvendig.

Jeg merker spesielt at Oslo kommunes tolketjenesten får et meget godt skussmål:

"Evaluereringen stadfester at Oslos egne kommunale tolketjeneste leverer monumentalt bedre kvalitet enn det private formidlingsbyrået Noricom AS."

God tolketjeneste er særs viktig for at personer med begrensede norskkunnskaper skal nå fram i hjelpeapparatet, og ikke minst: få muligheten til å ivareta sin rettslige interesser. Den kommunale tolketjeneste har over år sannelig ikke fått mye drahjelp og forståelse hos det borgerlige flertall i bystyret. Men som vi ser: det private markedet - og anbud - på dette området gir dyre og dårlige tjenester.

Takk til kommunens tolketjeneste, som gjør en formidabel jobb, og i denne evalueringen får velfortjent heder og ære.

Les evalueringen
Les mer om rapporten

Flyktningemottak: Oslo bør si ja til den nasjonale dugnaden

Flyktningemottak: Oslo bør si ja til den nasjonale dugnadenIMDI skriver i en pressemelding 9. mai blant annet dette:

"Det er behov for å bosette flere flyktninger i 2012 enn tidligere antatt. Årsaken er at flere av asylsøkerne som kommer til Norge har et reelt beskyttelsesbehov og fyller vilkårene for flyktningstatus, samt at UDI fatter vedtak raskere. Det er nå 2 752 personer bosettingsklare flyktninger i de statlige mottakene som venter på å komme til en kommune. Dette er det høyeste antallet på flere år.

Kommunene ble bedt om å bosette 6700 flyktninger i 2012, og har sagt ja til å bosette 5500. Samtidig har behovet for å bosette flyktninger økt. Derfor anmoder IMDi nå kommunene om å bosette 2000 flere flyktninger i 2012. Basert på nye prognoser har Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting besluttet at kommunene skal anmodes om å bosette 9200 flyktninger i 2013. "

Oslo kommune er derfor bedt om å ta i mot 40 flyktninger ut over vedtatt kvote, flyktninger som venter i mottak og er klare til å utplasseres. Jeg mener opplagt at Oslo skal si ja, og har sendt fram følgende spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyret:

Er Byrådet innstilt på, som sitt bidrag til den nasjonale dugnaden, å imøtekomme Statens anmodning?