Innvandrere og kriminalitet. En faktasamling

Ivar Johansen har lagt fram en omfattende faktasamling om innvandrere og kriminalitet. Den presenterer tildels motstridende fakta, men fordi henvisningene er til primærkildene gis den enkelte selv mulighet til å gjøre seg opp en mening. Det er viktig å lese statistikk med et kritisk blikk.Innvandrere og kriminalitet.
En faktasamling

Denne nettsiden er en faktaside. Den presenterer tildels motstridende fakta, men fordi henvisningene er til primærkildene gis den enkelte selv mulighet til å gjøre seg opp en mening. Det er viktig å lese statistikk med et kritisk blikk.
 
Innvandrere underrepresentert i kriminalstatistikken

Ifølge kriminalstatistikken er personer med innvandrerbakgrunn underrepresentert når det gjelder de fleste typer forbrytelser. Både denne statistikken og statistikk som er utarbeidet spesielt for Oslo, viser imidlertid en klar tendens til at ved enkelte typer grove forbrytelser er personer med slik bakgrunn overrepresentert. Les mer i St. meld. nr. 17 Om innvandring og det flerkulturelle Norge (1996)


Innvandrere og kriminalitet

En undersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå i 1999 viste at 48% av den voksne befolkningen i Norge mente at innvandrere var mer kriminelle enn nordmenn, noe som var en økning fra året før på 5%.Hvordan er det så i virkeligheten, er innvandrere mer kriminelle enn nordmenn? Kriminalstatistikken for Oslo i 1998 viste at antall antatte gjerningspersoner i innvandrerbefolkningen var 41 pr 1000, mens det for den norske befolkningen var 27 pr 1000.Når det gjaldt ikke-vestlig innvandrere var antallet opp i 55 pr 1000. Er dette da bevis for at innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn?Til tross for tallenes tilsynelatende klare tale er det viktig å ikke trekke for raske slutninger. Denne artikkelen er et forsøk på å vise at spørsmålet . "Er innvandrere mer kriminelle enn nordmenn?” er langt mer komplisert og spennende å svare på enn det man får inntrykk av gjennom forenklede gjengivelser av tall, spør kriminolog Elisabeth Myhre Lie. i denne artikkelen i OP-nytt, Oslo Politikammers informasjonsblad. (2000)


Innvandrerungdom overrepresentert blant ungdom som aldri gjør noe galt.

"I virkeligheten er det slik at flertallet av innvandreungdommen klarer seg veldig bra til tross for alle utfordringene de må takle på veien til voksenlivet. Undersøkelser viser at barn av innvandrere er overrepresentert blant ungdom som aldri gjør noe galt. De er både mer lovlydige og de bruker mindre rusmidler enn norsk ungdom. Innvandrerjenter er særlig lovlydige. Det er imidlertid også slik at innvandrerungdom er overrepresentert blant ungdom som begår alvorlige kriminielle handlinger gjentatte ganger. Når det først går galt med disse unge, går det altså veldig galt. De faktorene som ligger bak utvikling av asosialitet blant innvandrerungdom, er imidlertid de samme som forklarer utvikling av asosial adferd blant norske ungdommer. Men så er altså innvandrerungdom mye mer utsatt for slike risikofaktorer enn norsk ungdom." Fra Sosial Puls 2001, utgitt av Norges Røde Kors og Econ. Senter for økonomisk analyse. 

 Voldsstatistikk og innvandrerungdom: ..... men ingen spør hvorfor?

Så ser det da ut til at Fremskrittspartiet omsider har fått rett: Ungdommer som ikke har norske foreldre står for en betydelig større del av volds og ranskriminaliteten i Oslo enn det ungdommer med norske foreldre gjør. Riktignok finnes det mange innvendinger mot tallgrunnlaget som Oslo Politikammer la fram 20.1.99, men forskjellene som er påvist er likevel så store at vi med stor sikkerhet kan fastslå at de kriminelle handlingene ikke er jevnt fordelt på de etniske gruppene, skriver forskeren Anne Britt Djuve ved FAFO. (11.2.99) 

 Svarte unge gutter: Hvor voldelige er de?

Når ungdomsgjenger er tema i nyhetsoppslag i media, rettes mye av oppmerksomheten mot en bestemt gruppe: Svarte unggutter, de  som er barn av migrasjonen fra land i Sør. Vold, slåsskamp og bandekrig er begreper som ofte knyttes til dem. Inntrykk skapes at vold  og gjenger er mer utbredt blant dem enn blant norske unge. Men er det sånn? spør forsker Guri Larsen ved Institutt for kriminologi. (29.8.98) 

Er innvandrere kriminelle?

Som gruppe står innvandrerne for noe mer kriminalitet enn nordmenn flest. En diskusjon om denne forskjell kan kalles liten, eller noe mer enn liten, er ikke fruktbar. Det viktige er å drøfte hvilke sosialpolitiske tiltak som bør gjennomføres  for å fjerne den forskjell i kriminalitetsfrekvens som faktisk foreligger. Forsømmer vi dette, risikerer vi i løpet av de kommende 15-20 år at den kime til alvorlige kriminalitetsproblemer som kan ligge i dagens relativt beskjedne innvandrerkriminalitet, vokser til et alvorlig samfunnsproblem., skriver politimester Rolf B Wegner i Bergen. (19.5.99) 

Ungdomskriminalitet og foreldrenes språk

Å finne mulige forklaringer på hvorfor noen ungdommer kommer til kort  og bryter loven, er viktig. Å vise til mødrenes manglende språk- og samfunnskunnskaper, er å forenkle problemet. Egnede  forklaringsmodeller omfatter sosiale og økonomiske forhold som  barneranerne vokser opp under.  I debatten om ungdomskriminalitet må både årsakene og ansvaret tre klarere frem. Dersom manglende språkkunnskaper i innvandrerfamilier kan bidra til at barn blir kriminelle, bør myndighetene vise mer interesse  for hvordan opplæringen fungerer, skriver Manuela Ramin-Osmundsen , leder for Senter mot etnisk diskriminering i Oslo. (19.5.99) 

Uskyldige innvandrere blir tatt oftere enn  nordmenn

Personer med innvandrerbakgrunn blir lettere enn  nordmenn pågrepet, siktet og tiltalt uten at det er  grunnlag for domfellelse, viser ny statistikk.
I en ny rapport skriver Statistisk sentralbyrå at tallene ". . .gjør det nærliggende å spørre om innvandrere i større grad enn andre blir siktet uten at det fremlegges tilstrekkelige bevis". Oslo-politiet pågriper årlig 1,2 prosent av norske menn, 3,5 prosent av innvandrermenn, og hele 4,0 prosent av andre med utenlandsk bakgrunn (adopterte og personer med utenlandsk far eller mor).  Innvandrere i Oslo pågripes altså hele tre ganger så ofte som norske menn. Totalt i fjor ble 1888 norske menn i Oslo pågrepet, mot 885 innvandrere, og 70 med annen utenlandsk bakgrunn. (21.6.99) 

Innvandrere blir oftere pågrepet

Nær 1 600 utenlandske statsborgere som ble pågrepet i 1998, var uten fast bopel i Norge. Siden vi ikke vet hvor mange utlendinger som besøkte landet, kan vi ikke si om denne gruppen var overrepresentert blant de pågrepne. Overrepresentert var imidlertid bosatte i  landet med utenlandsk bakgrunn; både innvandrere og de vi kaller andre med innvandrerbakgrunn, skriver forsker Ulla Haslund  ved Statistisk Sentralbyrå. (1999) 

Kritisk forsker støtter statistikken

- Man må se kritisk på politiets statistikk, samtidig som jeg ikke synes det  er noen grunn til å underslå problemene, sier forsker Hilde Pape ved  NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst). NOVA har undersøkt kriminaliteten  blant ungdom i Oslo ved å utspørre alle 10 000 elever i åttende og niende klasse,  samt i første klasse på videregående skole. (20.1.99) 

 - Noen innvandrer-ungdommer ødelegger for de mange

- Jeg vil hevde at stikkord som konformitet, prektighet og lovlydighet er langt mer treffende om innvandrerungdommen enn ord som vold, utagering og lovbrudd, sier forsker Anders Bakken ved NOVA til Dagbladet. (11.2.99) 

Innvandrermenn overrepresentert i krimstatistikken

Innvandrermenn i Oslo begår kriminelle handlinger dobbelt så ofte som nordmenn.   Fersk statistikk avslører forskjellene i kriminalitet mellom mannlige innvandrere og andre menn i Oslo.Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er ikke til å misforstå: I alle aldre begår mannlige innvandrere mer kriminalitet enn andre menn.  - I første omgang når man ser på tallene viser de en  klar overrepresentasjon i lovbrudd blant ikke-vestlige innvandrere, sier Dag Ellingsen, rådgiver i SSB.  Han mener at lav inntekt og utdannelse, samt dårligere boforhold, er noe av bakgrunnene til at flere innvandrere enn nordmenn begår lovbrudd. (17.6.99)

Innvandrere mer kriminelle enn nordmenn


Innvandrere som ikke kommer fra Vest-Europa er mer kriminelle enn andre nordmenn.  På landsbasis er totalt 28 av 1000 norske menn kriminelle. Blant ikke-vestlige  innvandrere er 42 av 1000 menn, kriminelle, viser en rapport fra Statistisk  sentralbyrå (SSB).  Statistikken fra SSB viser også at ikke-vestlige innvandrerkvinner dobbelt så ofte som norske kvinner blir ofre for voldshandlinger i helgene.  Rapporten er en oppsummering av prosjektet "Innvandrere og kriminalitet", og  bygger på tall fra politiets sentrale registreringssystem, STRASAK, som dekker   alle registrerte lovbrudd ved landets politidistrikter, skriver VG. (6.9.00)
Og Statistisk Sentralbyrås rapport kan leses i sin helhet her.
 
Den begripelige volden

Problemer knyttet til flyktninger og innvandrere er stadig gjenstand for debatt i massemedier, med fokus på manglende integrasjon og kriminalitet. I mediene er det en tendens til at de forskjellige problemene, eksempelvis kriminalitet begått av annen-generasjons innvandrere som danner gjenger, og voldsforbytelser begått  av førstegenerasjons flyktninger, sauses sammen i en gryte til den usmakelige  retten "innvandrerkriminalitet". Derfor er det viktig å understreke at flyktninger ikke er spesielt voldelige. De har spesielle opplevelser bak seg som kanskje i enkelte tilfeller, i kombinasjon med en lang rekke andre faktorer, kan føre til voldsutøvelse. Som en nasjon som tar  imot flyktninger, bør vi fokusere på problemer som flyktninger kan ha, men som ikke rammer dem eksklusivt, fremfor å fokusere på flyktningene som en spesiell "kriminell" gruppe: Problemene består i psykiske lidelser, sosial isolasjon, diskriminering og alkoholmisbruk, skriver stipendiat Ragnhild Sollund ved Institutt for samfunnsforskning. (20.5.99) 

Norske gjenger like voldelige som  innvandrer-gjenger

Norske gjenger er like voldelige som gjenger med innvandrer-ungdom, men opererer mer i det skjulte. Forsker Elisabeth Næss ved Institutt for kriminologi i Oslo mener at det er en mulig forklaring på hvorfor Oslo-politiets statistikk for ran og vold viser så sterk overrepresentasjon av ungdom med innvandrerbakgrunn. - Det er betydelige mørketall i vold utført av ungdomsgjenger med norsk opprinnelsen. Det er mye et spørsmål om hvor politiet og andre retter sitt fokus, sier Næss.  I et forskningsprosjekt hun nå jobber med rettet mot gjengungdom med norsk og utenlandsk opprinnelse, avviser hun myten om kriminelle gjenger som hovedsakelig et innvandrerfenomen. (18.2.99) 

Begår innvandrere mer kriminalitet enn andre?

Statistikk over antatte gjerningsmenn for 1998 viser at det ble registrert 41 gjerningsmenn per 1 000 innbyggere i innvandrerbefolkningen. Til sammenlikning var antallet 27 per 1 000 innbyggere i befolkningen ellers. Det ble registrert relativt flere gjerningsmenn blant ikke-vestlige innvandrere enn blant vestlige innvandrere. Når en sammenlikner, må en ta hensyn til at levekårene for ikke-vestlige innvandrere er langt dårligere enn i befolkningen ellers, skriver forsker Arnt Even Hustad  ved Statistisk Sentralbyrå. (1999) 

Utenlandske menn på voldstoppen

Personer av utenlandsk opprinnelse er sterkt overrepresentert i Oslo Politidistrikts statistikk for voldsforbrytelser anmeldt i fjor. Samtidig er det sterk økning i visse typer voldsanmeldelser. I voldsanmeldelsene for andre halvår i fjor var 47 prosent av gjerningspersonene norske, mens 53 prosent hadde annen etnisk bakgrunn. Tatt i betraktning at omlag 18-19 prosent av Oslos befolkning er av utenlandsk opprinnelse, er personer med annen etnisk bakgrunn sterkt overrepresentert i statistikken, skriver VG. (25.1.01) 

1 av 2 voldsanmeldte har utenlandsk  bakgrunn

Personer med utenlandsk opprinnelse utgjorde over halvparten av alle anmeldte gjerningsmenn i voldssaker i annet halvår i fjor. I stadig flere av voldssakene er gjerningsmannen av utenlandsk opprinnelse. I  andre halvår i fjor utgjorde personer med utenlandsk opprinnelse 53 prosent av de anmeldte gjerningsmennene.   - Vi ser en stadig skjevere utvikling på dette området, sier kriminalsjef Roger Andresen. (25.1.01) 

En bit av virkeligheten

Kriminalpolitisentralens statistikk viser stadig at det er nordmenn som dreper og nordmenn som blir drept i Norge.  Kriminalpolitisentralen utarbeider hvert år en drapsstatistikk som viser hvem det er i Norge som får en voldelig død, hvordan det skjer og hvem det er som dreper. Den oversikten viser at det er nordmenn som dreper og nordmenn som blir drept. I fjor var det én utenlandsk mann, og fire som tidligere har hatt utenlandsk statsborgerskap, blant  gjerningsmennene. Det er en overrepresentasjon i forhold til andelen av befolkningen, men kvalifiserer verken tallmessig eller på noen annen måte til å snakke om en «bølge». Framfor alt viser drapsstatistikken at det ble begått flere drap pr. år i dette landet for ti år siden. Norge er like lite «farlig» i dag som den gang, skriver Halvor Elvik i Dagbladet. (25.1.01) 

Utlendinger begår få drap i Norge

Utlendinger begår sjelden drap i Norge. I fjor ble bare ett drap begått av en person med utenlandsk statsborgerskap.
– Det er fullstendig feil å si at drap begås av fremmedkulturelle. Drap begås i all hovedsak av «vanlige norske menn». Noe annet er en myte, sier professor i teologi og etikk Paul Leer-Salvesen ved Høgskolen i Agder. Han har tidligere skrevet doktorgradsavhandling om drap, skriver Vårt Land. (26.1.01) 

På kant med loven og seg selv  - To guttegjenger i en bydel i Oslo

I en forskerrapport presenterer kriminolog Kjersti Varang to forskjellige historier om to guttegjenger i en bydel i indre by øst i Oslo.  Guttegjengene er forskjellige og derfor blir også historiene forskjellige. Rapportene ligger her

Sjokk-tall om voldtekter i Oslo: To av tre anmeldte er innvandrere

Av 111 personer som i fjor ble anmeldt for voldtekt i Oslo, var 72 av ikkevestlig opprinnelse. Og antall voldtektssaker øker sterkt. Økningen i antall anmeldte voldtektssaker i Oslo var 40 prosent fra 1999 til 2000, og hittil i år har den vært 13 prosent sammenlignet med fjoråret. Samtidig har politiet for første gang analysert gjerningsmenn etter etnisk opprinnelse: Av 111 anmeldte gjerningsmenn er 72 av ikke-vestlig opprinnelse, 25 er identifisert som norske eller vestlige, mens 14 er av ukjent identitet, skriver Aftenposten. (5.9.01)


Muslimer krever strengere straffer

-Dette er ikke vår kultur, dette er ikke vår religion. Voldtekt er uakseptabelt og gjerningsmennene må straffes hardt, uansett hvilket land de har sine røtter i eller hvilken vreligion de tilhører, understreker Abid Q. Raja, talsmann for World Islamic Mission overfor Aftenposten. (5.9.01)

Voldsproblem blant innvandrere

-Innvandrere er ikke mer kriminelle enn nordmenn, men de er mer voldelige, sier politidirektør Ingelin Killengreen. Selv peker politidirektøren på at innvandrere er overrepresentert i gruppen av kriminelle som står bak den groveste volden. Hun mener det er hennes plikt å si ifra om at grov vold og innvandring er et stort problem. Samtidig sier Killengreen at politiet har sviktet i forebyggingsarbeidet blant innvandrere. Kripos-sjef Arne Huuse mener det er en sammenheng mellom  innvandringspolitikken og draps-  og voldskriminaliteten i Norge. 

Hvorfor fokusere på innvandrerne?

Etter drapet på Benjamin Hermansen på Holmlia i slutten av januar 2001 ble kong Harald spurt om hva vi alle nå burde gjøre for å unngå gjentakelser. Det kunne selvfølgelig ikke gis noe presist svar, men han oppfordret alle "til å gå i seg selv", for å tenke etter om det er noe hver og en har gjort som har kunnet bidra direkte eller indirekte til grunnlaget for en slik ugjerning, og hva vi kan gjøre for å fjerne grunnlaget for at noe tilsvarende skal kunne skje igjen. Statistisk sentralbyrå bør ikke være unntatt fra en slik oppfordring til å vurdere sin egen aktivitet, skriver Lars Østby ved Statistisk Sentralbyrå. (2001) 
 
Vår tids arvesynd

Pressen har gjort det til regel å oppgi etnisk bakgrunn til siktede og tiltalte i kriminalsaker. To rettsavgjørelser har idømt tilleggstraff fordi lovbryterne var av ikke-norsk opprinnelse. Det er på tide å kriminalisere denne fokuseringen på etnisitet, som etter min mening har blitt vår tids arvesynd, skriver Atta Ansari i en kommentar i NRK P2. (8.4.2002)
 
Killengren- Innvandrere er mer voldelige
  

- Innvandrere er ikke mer kriminelle enn nordmenn, men de er mer voldelige. Politiet har sviktet både med forebygging og rask reaksjon, sier politidirektør Ingelin Killengreen. - Innvandrerne er mindre kriminelle enn nordmenn. Men de er overrepresenterte innenfor et område som er spesielt stygt og uakseptabelt, og det er et stort konfliktpotensial rundt dem. Det har alle samfunn med mange etniske grupper. Les mer i Dagbladet. (17.4.02)

To av tre ranere har innvandrerbakgrunn

69 prosent av tenåringene som ble anmeldt for ran i Oslo i fjor har ikkenorsk etnisk opprinnelse. Pakistanere og somaliere dominerer. Analysen  av hvem som står bak forskjellige typer kriminalitet i Oslo, er utarbeidet av Oslo-politiets etterretningsseksjon. De siste fire årene har seksjonen gått systematisk gjennom alle ransanmeldelser som er kommet inn, og kartlagt blant annet alder og etnisk bakgrunn hos de mistenkte. Hensikten er å få oversikt  over hvordan man best kan sette inn tiltak med forebyggende effekt, skriver Aftenposten. (28.10.02) 

  - Krimmen skapes av dårlige levekår

Kriminolog Guri Larsen mener det først og fremst er det norske samfunnets feil at minoritetene får problemer. Innvandrernes  overrepresentasjon i kriminalstatistikken kan forklares med ikke-norske kulturers levekår i Oslo, det mener Guri Larsen, som i mange år har forsket på innvandrere og kriminalitet. Hun mener å ha funnet tre hovedårsaker til at flerkulturelle faller utenfor.
Les mer. (28.10.02) 

Utlendinger oftere tiltalt

Personer i Trondheim med utenlandsk bakgrunn blir dobbelt så ofte tiltalt som personer med norsk bakgrunn. Det viser en oversikt Adresseavisen har laget med bakgrunn i straffesakene som ble fremmet for Trondheim byrett i 2000 og 2001.
Les mer. (21. 11. 02) 

 - Kjent mønster 

 - Tallene fra Trondheim byrett føyer seg inn i et kjent mønster, sier kriminolog Guri Larsen ved Universitetet i Oslo. Hun mener overrepresentasjonen for en stor del skyldes dårligere levekår blant innvandrerne.Guri Larsen foretok på 90-tallet en  undersøkelse blant pakistansk innvandrerungdom i Oslo, og forskeren tror de funnene hun gjorde der langt på vei kan overføres til Trondheim og andre storbyer. Les mer.  (21. 11. 02)

Vietnamesere står bak noen av de tøffeste bandene i Oslo. Mange halliker er albanere og russere. - Vi har vært for naive

Menn av utenlandsk opprinnelse utgjør flertallet av dem som er anmeldt for tenåringsran og voldtekter i Oslo. -Vi har vært for naive og ikke våget å diskutere problemene med et flerkulturelt samfunn, sier Kr.F.-topp Jon Lilletun til Aftenposten. (30.12.02) 

Kritisk til tallbruk om innvandrervold

Antirasistisk senter bestrider at politiets voldstall for innvandrergrupper gir et korrekt bilde:
-Nei, tallgrunnlaget er for lite, sier informasjonsleder Henrik Lunde. Han viser blant annet til at det totalt er 144 anmeldte voldtekter i Oslo på ett år. Når litt over halvparten av de anmeldte er personer med utenlandsk bakgrunn, blir det for tynt, skriver Aftenposten. (30.12.02) 

Stjeler «de andre» mer?

Innvandrere er mer kriminelle enn etniske nordmenn. Men hvilke innvandrergrupper? Og hvorfor? Det gir forskningen lite svar på.  I boken «Gode formål - gale følger?», som nylig kom ut, reiser lektor ved Politihøgskolen i Oslo, Pål Frogner, mange ubesvarte spørsmål om innvandrere og kriminalitet i Norge. Antagelig er det slik at de innvandrerne som blir kriminelle, blir mer kriminelle enn etniske nordmenn, mens de som er lovlydige, er mer lovlydige enn etniske nordmenn. Frogner viser til forskning som peker i den retning. Men forskningen er ytterst mangelfull. Når vi vet hvor mange millioner kroner som de siste årene er brukt på forskning om integrering og innvandring, representerer det i beste fall en unnlatelsessynd at ingen har gått grundigere inn i disse spørsmålene. Uten faktisk kunnskap blir det vanskelig både å diskutere og å handle, skriver Hanne Skartveit i VG (24.3.03)

- Brems innvandringen

Kripos-sjef Arne Huuse går til kraftig angrep på innvandringspolitikken. Huuse mener Norge må begrense innvandringen for å få kontroll på den økende kriminaliteten. - Vi snakker stadig om å integrere våre nye landsmenn, men det blir et problem når de ikke vil følge normer og regler i Norge, sier Huuse til Dagbladet. (24.6.2003)


Arne Huuse - punkt for punkt


Arne Huuses synspunkter i Dagbladet i dag må dessverre tas på alvor. Det er ikke hvem som helst som uttaler seg, men selveste sjefen for Kripos og da vil hans ord få langt større betydning enn om det var en hvilkensomhelst innvandrerfiendtlig person. Huuse ser fullstendig bort fra alle andre kriminalitetsskapende faktorer som rus, fattigdom, utstøting, arbeidsledighet osv. Det blir kun utøverens etniske opprinnelse som brukes som forklaring. Anti-Rasistisk Senter har skrevet en kommentar til Huuses uttalelser. (24.06.2003)

- Alle innvandrere er ikke kriminelle

Det er blitt for enkelt å si at alle som ikke ser norske ut, er kriminelle. Det mener både innvandrere og forskere. - Ting er nok mer komplekse enn det Huuse ga inntrykk av. Noen innvandrergrupper begår mye mindre kriminalitet enn nordmenn, mens andre er overrepresenterte, understreker voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk til Aftenposten. (26.6.2003)

Flest innvandrere begår ran

I fjor var 59 prosent av alle gjerningsmenn anmeldt for ran i Oslo av ikke-vestlig opprinnelse, viser tall fra Oslo politidistrikt. Men nordmenn dominerer drapsstatistikken klart, viser tall fra Kripos. Når det gjelder ran er det særlig i aldersgruppen 16-19 år og 20-29 som peker seg ut. Oslo politidistrikt innrømmer at disse tallene er «stygge», men tar samtidig forbehold om at dette dreier seg om anmeldelser og ikke fellende dommer, eller siktelser, skriver Aftenposten. (26.6.2003)

- Dypt urettferdig å stemple innvandrerne

I går uttalte Kripos-sjef Arne Huuse i Dagbladet at innvandringen måtte begrenses for å stoppe kriminaliteten. Han mente asylsøkere står for en ikke uvesentlig del av mørketallene innen vinningskriminaliteten. Det ønsker ikke politimesteren i Haugaland og Sunnhordland å kommentere fordi han bare har oversikt over sitt eget distrikt. Der ser han ingen oppsiktsvekkende høy andel av innvandrere. - Det er dypt urettferdig overfor innvandrerne å stemple dem som kriminelle. Det er stort sett våre egne norskfødte kjeltringer som begår kriminelle handlinger, sier Sjursen til Haugesunds Avis. (6.6.2003)


– Fremmedfiendtlighet er basert på politikerskapte myter

Denne uken gikk Kripos-sjefen ut i Dagbladet og hevdet at en måtte bremse innvandringen for å få ned kriminaliteten.– At slike uttaleser er blitt legitime skyldes det politiske miljøet mer enn de seneste kriminelle handlingene. Norge har aldri kunnet integrere innvandrere på en god måte, noe betegnelsen «våre nye landsmenn» understreker. I flere land, blant annet Frankrike, er det ulovlig å kalle en statsborger for en innvandrer. Le Pen har for eksempel blitt ilagt bøter for dette. I Norge lager man gjerne statistikk med utgangspunkt i kulturell og nasjonal bakgrunn. Fokuset er rett og slett helt feil, sier Hakan Sicakkan, forsker ved programmet for Internasjonal Migrasjon og Etniske Relasjoner under Senter for utviklingsforskning ved Universitetet i Bergen. (27. juni 2003)


Innvandrere topper krimstatistikken

Innvandrere fra den tredje verden og Øst-Europa er nå overrepresentert innen alle former for kriminalitet. Det fastslår forsker Pål Frogner ved Politihøgskolen. Mens innvandrere tidligere kun toppet krimstatistikkene for grov vold og narkotika, er de nå også overrepresentert innen bedrageri, vinning, utpressing, ran, drap og drapsforsøk, selv om overrepresentasjonen er liten. Eneste unntakene er brudd på løsgjengerloven og veitrafikkloven. Her er nordmenn overrepresentert. Dette kommer frem i en rapport utarbeidet av høyskolelektor Pål Frogner, publisert i boken "Gode formål - gale følger? - et kritisk lys på norsk innvandringspolitikk". Les mer. (Aftenposten 28. juni 2003)


Huuse vil ha ID-løse asylsøkere i leirer

Kripossjef Arne Huuse vil ha interneringsleirer etter dansk modell for asylsøkere som ikke har et reelt behov for beskyttelse. - Danmark har hatt en markert nedgang i antall asylsøkere og i kriminalitet begått av asylsøkere. Jeg tror den viktigste årsaken er danskenes innføring av en begrensning på mulighetene til å bevege seg fritt, sier Kripos-sjef Arne Huuse. Han fikk sterke reaksjoner på sine uttalelser om innvandrere og kriminalitet i Dagbladet tirsdag i forrige uke, der han foreslo å begrense innvandringen for å få bukt med den økende kriminaliteten. Utspillet hadde klar adresse til skytedramaet på Gardermoen (to brødre av pakistansk opprinnelse siktet) og drapet på en eldre kvinne i Haugesund (to asylsøkere siktet), skriver Aftenposten. (1. juli 2003)


Når sannheten blir ubehagelig

Mine uttalelser om kriminalitet og innvandring har vakt sterke reaksjoner. Jeg pekte på uheldige sider ved tilstrømmingen av utenlandske borgere som begår alvorlig kriminalitet i Norge. De som har kritisert meg, mener at jeg har tegnet et unyansert bilde av situasjonen. Jeg ønsker derfor å presisere de forhold jeg finner mest bekymringsfulle, skriver sjefen for Kripos, Arne Huuse i en kronikk i Aftenposten. (1. juli 2003)

Ukjent antall asylsøkere som bryter loven

Ingen har i dag oversikt over hvor mange kriminelle asylsøkere som befinner seg i Norge. I 2002 kom det 17480 asylsøkere til landet. Hverken Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Kripos vet imidlertid hvor mange som begår straffbare handlinger, eller hvor de kommer fra. - Det finnes ingen samlet og detaljert oversikt over asylsøkere og kriminalitet i Norge, sier Frank Sandsund, leder av Utlendingsavdelingen i Kripos. Han understreker at de aller fleste asylsøkere som kommer til landet, er lovlydige mennesker. (3.7.2003)

Asylsøkere, innvandrere og kriminalitet

Spørsmålet om hvordan myndigheter kan og bør reagere når "innvandrere, asylsøkere og utlendinger" begår kriminelle handlinger, har skapt debatt den siste tiden. Debatten viser et felles fokus på løsninger. Like fullt har de omtalte løsningsalternativene ofte vært forenklede og ikke alltid like gjennomførbare. For å identifisere løsninger som gir resultater vi alle vil ha, er det tvingende nødvendig at vi ikke skjærer alle over én kam. Vi har å gjøre med ulike typer saker, som krever ulike typer løsninger, skriver justisminister Odd Einar Dørum i Aftenposten (16.7.03)

Likere enn andre

Mye av dramatikken i Arne Huuses statistikker forsvinner dersom de leses på en fagmessig forsvarlig måte, skriver Halvor Elvik i Dagbladet. (20.7.03)

Generell informasjon om utlendinger og kriminalitet
Det store flertall i gruppene av asylsøkere, registrerte utlendinger og innvandrere begår ikke kriminalitet. Det er meget viktig at man ikke skjærer alle over en kam. Svært mange av de uregistrerte utlendingene bryter utlendingsloven ved å ta opphold her uten oppholdstillatelse og arbeid uten arbeidstillatelse. Justisdepartementet (20. aug. 2003)


Asylsøkere ikke mer kriminelle: - Kripos-sjefen tar feil om kriminalitet

Førsteamanuensis Leif Petter Olaussen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi mener det vil redusere kriminaliteten med kun én prosent å hindre kriminelle asylsøkere innreise i Norge. - Hvis hver av disse asylsøkerne i gjennomsnitt ble siktet for ti lovbrudd, utgjør deres kriminalitet om lag 0,5 prosent (fem promille) av anmeldelsene i 2002. Hvis Huuses data er noenlunde riktige, er det altså mulig at vi kan redusere kriminaliteten med 0,5 til én prosent hvis samtlige asylsøkere som begår kriminalitet blir hindret innreise i Norge. Les mer i Stavangeravisen (3.10.03)

Huuse ut mot vold blant personer med utenlandsk opprinnelse

Kripos-sjef Arne Huuse mener personer med utenlandsk opprinnelse står bak mange av de mest spektakulære og voldelige ranene i Norge. - Den såkalte organiserte kriminaliteten har ofte utenlandsk forankring, og i en del tilfeller har den elementer av vold og trusler i seg. Disse kriminelle grupperingene er villige til å ta i bruk voldelige metoder for å nå målet, sier Huuse. Les mer i VG. (31.10.03)

Kritisk til Huuses utspill

Kripos-sjef Arne Huuse bidrar til å øke fremmedfrykten i Norge med sine uttalelser, mener generalsekretær i Flyktningerådet Raymond Johansen. Han reagerer kraftig på Kripos-sjefens uttalelser i gårsdagens VG, der Huuse påpekte at den organiserte kriminaliteten i Norge ofte har utenlandsk forankring. Les mer i VG. (1.11.03)

Kriminalitet kan forebygges

En lovbryter er en lovbryter uansett etnisitet og bakgrunn. Et poeng i denne debatten er også at innvandrere i større grad enn andre eksponeres for forhold som kan lede til kriminelle handlinger. Slike faktorer er for eksempel lav sosioøkonomisk status, lav utdannelse blant foreldre, store familier på små arealer og kriminalitet i nærmiljøet. Tettbygde strøk er i seg selv en risikofaktor for kriminalitet, og innvandrere bosetter seg som oftest i storbyer, skriver forfatteren Abid Q. Raja er advokatfullmektig og medlem av Det kriminalitetsforebyggende råd. Les mer i VG 16.6.2004

Hvert 4. drap begått av utlendinger

I 2003 ble hver fjerde drap begått av en utenlandsk statsborger eller av en med utenlandsk opprinnelse.

Det viser årsrapporten fra Kripos. Dette var en nedgang fra årene før, men likevel viser statistikken at utlendinger som begår drap er overrepresentert i forhold til andelen utlendinger i befolkningen. Les mer i VG 4.8.2004

Ny rapport om asylsøkere og kriminalitet

I den nye rapporten "Utlendinger, asylsøkere og kriminalitet" utgitt av Politidirektoratet konkluderes det med at asylsøkere står bak en liten del av den registrerte kriminaliteten i Norge. – Rapporten gir et bedre faktagrunnlag for debatt om temaet enn vi har hatt tidligere, sier UDI-direktør Trygve G. Nordby. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av Politidirektoratet med deltakere fra Politiets Utlendingsenhet, Kriminalpolitisentralen, Statistisk Sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet. Les rapporten.

Guttestreker eller alvorlig kriminalitet?

– Innvandrergjenger, maskulinitet og vold blir ofte presentert nyhetene som noe fremmed i norsk kultur. Men gjenger ble ikke introdusert gjennom innvandring; de har eksistert i Norge i lang tid. Vold er heller ikke en ukjent faktor i vårt samfunn for å konstruere maskulinitet. Dette sier forsker Kari Telste ved Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo. Les mer i Forskning.no
(25. okt. 2004)

Høyresiden sikrer innvandrerskepsis

Våre bilder av fremmede gjør at hele grupper legges under å være kriminelle, sier forsker Sturla Falck. Les mer i Ny Tid (7. jan. 2005)

Innvandrerungdom er lovlydige

– Innvandrerungdom er generelt mer lovlydige enn norsk ungdom. Politiets kriminalstatistikk forteller ikke hele sannheten, hevder Leila Torgersen, psykolog og forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). –Det er ingen forskjeller i forhold til alvorlig kriminalitet enn for eksempel innbrudd og tyveri, men innvandrergutter var overrepresenterte med hensyn til vold, sier forskeren. Torgersen trekker også fram at politiets statistikk på dette feltet, hvor innvandrerungdom er overrepresentert når det gjelder alle typer kriminalitet, danner et skjevt bilde. Dette fordi de ofte har større fokus på innvandrergjenger i Oslo sentrum. Les mer i Uniforum (21. mars 2005)

Avisene stempler innvandrere som kriminelle

På avisenes kultur- og sportssider er innvandrere norske. I krimsakene er de "av utenlandsk opprinnelse". De to journalistene Merete Lindstad og Øyvind Fjeldstad har skrevet boken "Av utenlandsk opprinnelse - nye nordmenn i avisspaltene". I går la de frem resultater av sine undersøkelser på pressens SKUP-seminar, der mer enn 600 norske pressefolk er samlet. Forfatterne har tatt for seg språkbruken i Aftenposten, Dagbladet, VG og Dagsavisen og fire lokalaviser, deriblant Aftenposten Aften. Møtelederen, advokat Abid Q. Raja, oppsummerte det slik: - Når en nordmann dytter kona ned trappen er han gal, når en innvandrer gjør det er det på grunn av den kulturelle bakgrunnen. Les mer i Aftenposten (17. april 2005)

Vietnamesere straffes mer enn gjennomsnittet. Mer kriminell enn nordmenn

Ifølge SSBs rapport «Innvandrere i Norge - Hvem er de og hvordan går det med dem?» var det flere straffede vietnamesere enn gjennomsnittet i 2002. I alt var 32 per 1000 vietnamesere straffet, dette er noe over gjennomsnittet for ikke-vestlige innvandrere sett under ett, som er på 30. For nordmenn var tallet 13,5. Det er gambiere som kommer dårligst ut på denne statistikken med 70 straffede per 1000. Les mer i Magasinet, Dagbladet. (28. april 2005)

Skal stoppe ungdomskrim

En gang kriminell, alltid kriminell? Norske myndigheter vil knuse mytene om ungdomskriminalitet. Les mer i Nettavisen. (15. aug. 2005)

Stemples av statistikk

Vi får et dårlig inntrykk av innvandrere fordi Statistisk sentralbyrå ensidig fokuserer på arbeidsledighet, trygdebruk og kriminalitet. Nå må de være seg sitt ansvar bevisst og også sørge for statistikk om innvandreres kultur- og mediebruk. Det er en av konklusjonene i en ny utredning. Les mer hos NRK (26. sept. 2006)

Innvandrerguttens mørke ry

Unge mannlige innvandrere med ikkevestlig bakgrunn har fått ord på seg, til dels overdrevent, for lettere å ty til vold, med et sterkere nettverk av gjeng og slekt. Dette ry blir utnyttet i kampen om overtaket på gaten, viser en undersøkelse, skriver Sveinung Sandberg. Les mer i Aftenposten. (25. okt. 2005)

Hver femte fange er utlending

Hver femte innsatt i norske fengsler har utenlandsk statsborgerskap. Hittil i år har personer fra 98 ulike land sittet bak lås og slå i Norge. Les mer i Aftenposten (21. nov. 2005)

Felles årsaker til kriminalitet

Det synes ikke som om det er manglende integrering, men felles årsaker til kriminalitet for norsk ungdom og innvandrerungdom. Desillusjonerte ungdommer uten håp om å få en jobb, føler at de ikke har noe å tape på å gå inn på en kriminell løpebane. Dette kommer fram i en forskningsrapport av Tormod Øia om integrasjon og marginalisering av innvandrerungdom. Les fra NOVA, fra Klassekampen og les selve rapporten. (25. nov. 2005)

Usikker framtid gir kriminalitet

Unge med innvandrerbakgrunn må ut i arbeidslivet, mener Tormod Øia. En ny rapport viser at dårlig integrering ikke har skylden for at andregenerasjons innvandrerungdom er overrepresentert på kriminalstatistikken. Les mer i Klassekampen (1. des. 2005)

Norske menn dreper for å redde ære

Også etnisk norske menn dreper for å gjenopprette æren sin, sier professor i psykiatri ved Universitetet i Bergen Gustav Wik. Han mener menn som utfører slike drap opplever et eierforhold til familien sin, og forholder seg til utdaterte kjønnsroller. Les Klassekampen (19. des. 2005)

Lei av fordommene

Norsk-indiske Ansh Chattree og Neha Agnihotri er lei av å bli stilt til ansvar for andre innvandreres kriminalitet. Les mer i Dagbladet (19. des. 2005)

Svensk rapport om innvandrerkriminalitet

Det svenske Brottsförebyggande Rådet har kommet med rapporten "Brottslighet bland personer födda i Sverige och utlandet". Les rapporten (desember 2005)

Innvandrerungdom mest kriminelle

Som 15-åringer er ungdom med norsk og ungdom med innvandrerbakgrunn like lovlydige. Som 24-åringer har minoritetsungdommen blitt betraktelig mer kriminelle, viser fersk undersøkelse.
Les mer i Aftenposten
Les fra SSB (9. mai 2006)

Ny rapport: Barne- og ungdomskriminalitet

En ny rapport om barne- og ungdomskriminalitet utarbeidet av Oslo politidistrikt og Oslo kommune viser at ungdomskriminalitet er på vei nedover. - Men vi har to store utfordringer å ta tak i, sier byrådsleder Erling Lae. For rapporten viser også økende rusmisbruk blant ungdom, og at 66,7 prosent av lovbruddene begås av ungdom med minoritetsbakgrunn. - Overrepresentasjonen av ungdom med minoritetsbakgrunn henger sammen med en ny fattigdomsproblematikk, sier Line Dahl som har vært med på å utarbeide rapporten. – Vi snakker om ungdom som faller utenfor, og som ikke har råd til å kjøpe I-pod og andre kostbare statussymboler. Problemene øker når alderen går opp, sier Dahl til Østkantavisa (9. mai 2006)

Innvandrerungdom i Trondheim mest lovlydige

Ikke-vestlige innvandrerungdom er noe overrepresentert på kriminalstatistikken. Bor de derimot i Trondheim er sannsynligheten for at de begår kriminelle handlinger mindre enn om de bor andre steder i landet. Les mer i Adresseavisen (11. mai 2006)

Øverst på listen

Ikke-vestlige innvandrere topper kriminalstatistikken. Her forklarer tre tidligere kriminelle innvandrere hvorfor. INLO (9. juni n2006)

Er unge innvandrere mer kriminelle?

I løpet av sen ungdomstid (15 og 24 år) ble 17 prosent av ikke vestlige-innvandrere siktet for minst en forbrytelse. Tilsvarende tall for nordmenn er 10 prosent. Blir forskjellen mindre hvis man tar høyde for forskjell i levekår og sammenligner grupper med like levekår". Les mer om dette i SSB-rapport 2006/33 : "Kriminalitet gjennom ungdomstiden blant nordmenn og ikke-vestlige innvandrere"

Kriminell innvandrerungdom

Er det slik at ungdom med innvandrerbakgrunn er mer kriminelle på grunn av deres kultur og etnisitet? spør justisminister Knut Storberget og arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Les mer Dagbladet 31. oktober 2006


Tallenes tungetale

Misbruk av statistikker gjør at ikke-vestlige innvandrere feilaktig får skylda for to av tre voldtekter i Norge. Les mer i Ny Tid (30. mars 2007)


Kriminalitet blant innvandrerungdom

En av de viktigste strategier i bekjempelsen av kriminalitet begått av innvandrere (også mer generelt) er å angripe problemområdene med en bred, tverrfaglig og helhetlig tilnærming, noe som innebærer et nært samarbeid mellom det offentlige hjelpeapparat og den enkelte person. Rapporten understreker viktigheten av å tenke langsiktig, der tiltak som iverksettes må tilpasses individuelt, miljømessig og i forhold til gitte begrensninger. Forebygging av kriminalitet må starte tidlig. KRÅD konkluderer med at det er en klar sammenheng mellom opphopning av levekårsproblemer og kriminalitet, deriblant mangelfull integrering og inkludering i de daglige sosiale virksomheter. Samordning av lokale kriminalitetsforbyggende tiltak (SLT), er et godt utgangspunkt for å arbeide forebyggende. KRÅD mener SLT kan, sammen med blant annet, ulike varianter av ”Restorative justice”- tenkning, være effektivt i et kriminalitetsforebyggende perspektiv, skriver det Kriminalitetsforebyggende råd. (april 2007)

Rapport: Liten gruppe kriminelle blant innvandrere

Det er en liten gruppe kriminell innvandrerungdom som gir hele innvandrerbefolkningen et dårlig rykte, viser en ny rapport fra Kriminalforebyggende råd (KRÅD). Les mer i VG 19. sept. 2007

Les også Statistisk Sentralbyrås infohefte. Er barn i innvandrerbefolkningen mer eller mindre, eller like, kriminelle som andre barn i Norge? Heftet inneholder statistikk som kan belyse innvandrerbarns registrerte kriminalitet, men også alle barn i Norge sine registrerte kriminelle handlinger. Pdf-format

Innvandrere bak alle anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo

Samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene er ifølge politiet begått av ikke-vestlige innvandrere.- Gjerningspersonene er relativt unge menn som kommer fra andre land. De er ofte asylsøkere og kommer ofte fra traumatiserte land eller land med et helt annet kvinnesyn enn vi har i Norge, sier leder Hanne Kristin Rohde ved Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon til NRK. Les mer i Dagbladet 15. april 2009

Islam krever lovlydighet

Islam er ikke en drivkraft til kriminalitet, men en inspirasjon til å leve lovlydig, skriver Sveinung Sandberg i en kronikk i Aftenposten.
Les mer. (10. oktober 2009)


Kommentarer   

#1 Glenn 18-11-2011 13:26
Veldig Bra skrevet gutt.
#2 dvergen 15-11-2012 13:27
kom til saken
#3 Faust 05-12-2012 12:31
og hvordan ser statistikken ut i 2012?
#4 Steinar B. 28-05-2017 08:08
Det er èn ting som er umulig å forstå. Hvis vi tar Stovner som et eksempel, der er det gjenger med kriminelle utlendinger som reker rundt, setter fyr på søppel og kaster stein. Jeg kan sette med i bilen, kjøre til Stovner, parkere og vente til jeg ser en av disse gjengene. Også kan jeg banke dritten ut av dem så hardt at de rømmer ut av Oslo en gang for alle. Gjenger med drittunger gjør meg kun rasende, ikke redd. Men politiet, et statlig organ med den beste treningen og de beste våpnene klarer ikke å stoppe dem??? Da er det noe fryktelig feil et sted. Det som skjer i Oslo er en vits, vi vanlige borgere kan enkelt stoppe det men hvis vi prøver blir vi arrestert og straffet. Hvis man som nordmann prøver å hjelpe samfunnet så blir man straffet! Så det begynner å bli vanskelig å bry seg, det er vel slik Oslofolk vil ha det da, kaos og bråk hele tiden. De gjør ingenting for å rydde opp i et enkelt problem så hva skal man tro.

You have no rights to post comments