Internasjonal politikk

Afghanistan: Oberst Einar Johnsen kritiserer bistandsorganisasjonene

Afghanistan: Oberst Einar Johnsen kritiserer bistandsorganisasjoneneOberst Einar Johnsen, leder for det nasjonale ISTAR-konseptet (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), har hatt lederposisjoner i Norges Afghanistan-engasjement i mange år. I siste nummer av bladet Grenseposten langer han ut mot bistandsorganisasjonenes innsats:

"Det finnes i dag flere hundre hjelpeorganisasjoner med mange tusen ansatte som har kontorer i Kabul. Utfordringen slik jeg ser dette er at disse personene ikke ønsker å reise ut fra hovedstaden til byer og landsbyer i provinsen. De lever et tilnærmet vestlig liv i Kabul hvor de leier staselige bygninger med innlagt vann, strøm og aircondition. De "donerer" penger til gode prosjekter, primært i nærheten av Kabul hvor de selv tidvis kan inspisere arbeidet, mens det de absloutt burde gjøre var å reise ut til Afghanistans øvrige 33 provinser å starte opp prioriterte prosjekter."

Klimaet mellom NATO, ISAF og OEF på den ene siden, og bistandsorganisasjonene på den andre, er ikke god. Dette bl.a. fordi ISAFs og det norske militærets forsøk på å yte sivil bistand (f.eks. utdeling av leker, bøker m.v.) skaper økt utrygghet for bistandsarbeidere ved at sivilbefolkningen ikke klarer å skille mellom krigsmakten og bistandsarbeidere. Men det vil overraske meg om bistandsorganisasjonene kjenner seg igjen i denne kritikken.

Kampfly: JSF tilhører USAs globale strategi

Kampfly: JSF tilhører USAs globale strategiStatssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet fastholder at JSF er best. Han vil ikke inn på at USA har presisert igjen og igjen at JSF hører hjemme innenfor USAs globale strategi, og at kapasitetene Barth Eide hevder er så viktige for Norge primært er utviklet for å kunne bombe land som Iran og Kina. Slike kapasiteter er ikke nødvendige i kriger som i Afghanistan, derfor ønsker forsvarsminister Robert Gates å prioritere blant annet væpnede, førerløse droner. Barth Eide er ute av takt når han hevder at USA vil prioritere JSF som under Bush, skriver John Berg i en tankevekkende kronikk i Aftenposten.

Les mer

Stopp overgrepene mot den peruvianske urbefolkning

De siste dagene er mange indianere drept i den peruanske delen av Amazonas, i strid om urfolksrettigheter til naturressursene i regnskogen. Indianerne har aksjonert fordi de frykter de vil miste råderetten over viktige naturressurser. Jeg har som internasjonal leder i SV undertegnet på en henvendelse om at regjeringen må å utøve det nødvendige politiske presset for å få slutt på volden, og for at partene i Peru arbeider med å finne løsninger som ikke krenker urfolksrettigheter, slik disse er nedfelt i FNs og ILOs resolusjoner.

Veolia trekker seg ut av Jerusalem-jobb

Veolia trekker seg ut av Jerusalem-jobbDen globale bevegelsen for boikott, deinvesteringer og sanksjoner mot Israel (BDS) har vunnet en viktig seier! Det store internasjonale selskapet VEOLIA har etter massivt press og boikottaksjoner verden over trukket seg ut av Light Rail-prosjektet i okkupert Jerusalem. I Oslo bystyre har vi bl.a. hatt en viktig boikottdiskusjon, med bakgrunn i selskapet engasjement på okkupert jord. 

Prosjektet gikk ut på å bygge trikkelinjer mellom ulovlige bosetterkolonier for de israelske okkupasjonsmyndighetene. Veolia gjør nå alt for å kunne trekke seg ut og selge sin andel i prosjektet, som nå står i fare for å kollapse! Dette viser at boikott nytter!

Les mer her

Afghanistan: Slakt av NATO og Norges kvinneinnsats

Slakt av NATO og Norges kvinneinnsatsEn ny studie viser at på tross av høy norsk politisk profil i arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet er ikke dette gjennomført i operasjonene som gjennomføres av den norskledede PRTen i Afghanistan. FN resolusjonen fra 2000 legger vekt på kvinners deltakelse i militære operasjoner og i fredsprosesser og viktigheten av å beskytte kvinners rettigheter og utsatte situasjon i krig og konflikt.

«Det generelle synspunktet var at kvinners situasjon ikke var del av mandatet», heter det ett sted i den delen av rapporten som handler om den norske basen. «Kunnskapsnivået om resolusjon 1325 er svært lavt. Ingen av de som er intervjuet på basen, verken sivile eller militære, kjente innholdet av resolusjonen». Ingen skal heller ha fått opplæring om temaet. «Situasjonen for kvinner var ikke inkludert i informasjon eller oppgaver gitt til det sivile personellet på basen fra de norske departementene eller fra den norske ambassaden», står det i rapporten.

Tør Arbeiderpartiets Marit Nybakk fortsatt kalle vår innsats i Afghanistan som en "frigjøringskrig for afghanske kvinner", tro?

Les rapporten (pdf)

Sammen for en atomvåpenfri verden

Sammen for en atomvåpenfri verdenFire tidligere statsministere; Odvar Nordli, Gro Harlem Brundtland, Kåre Willoch og Kjell Magne Bondevik, samt tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg, har i dag gått ut med et opprop til støtte for visjonen om en atomvåpenfri verden. Oppropet er inspirert av en tilsvarende uttalelse fra tidligere toppolitikere i USA og Tyskland. Oppropet legger et særlig ansvar på USA og Russland, som har mer enn 90 prosent av verdens atomvåpen. De to landene må gå i spissen for å forhandle fram balanserte avtaler om reduksjon av atomvåpenarsenalene. Målet på lengre sikt må være å fjerne våpnene og produksjonsanleggene i disse to atomstormaktene og alle andre land som har atomvåpen i dag.

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret understreker ansattes ytringsfrihet

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret understreker ansattes ytringsfrihetOmbudsmannsnemnda for Forsvaret, der jeg er medlem, har avgitt sin innberetning til Stortinget for 2008. Særlig har jeg lyst til å vise til at vi vier ansattes ytringsfrihet stor oppmerksomhet (side 8 og 9) og skriver bl.a:

"Ansatte har stor adgang til å ytre seg. Men om adgangen kan synes klar, betyr ikke det at forsvarsansatte tør bruke sin ytringsfrihet, verken internt eller delta i det offentlige rom. Det kan skyldes engstelse for karrierestopp og/eller for såkalt ”usynlig straff”, hvor arbeidstager over tid mener seg ”satt på sidelinjen”. Det hevdes også at økningen av profesjonelle informasjons- og kommunikasjonsrådgivere som bindeledd med allmennheten, gjør at den med faglig innsikt og ytring ofte kommer i bakgrunnen. Profesjonalisering og sentralisering av kommunikasjon med offentligheten kan dermed oppleves slik at den innskrenker ansattes mulighet til å ytre seg, og det er også opplevd slik av ansatte."

Skriv gjerne egne synspunkter i kommentarfeltet under.

Les hele innberetningen her

Barnetog mot døden

Barnetog mot dødenI morgen skal vi glede oss over vår nasjonale uavhengighet og våre frie, friske barn som trygge og mette skal toge gjennom gater over det ganske land. Vi skal rope hurra for et fellesskap som inkluderer de fleste, for et Norge som tross skjevheter er fylt med nok mat, rent vann, god helse, beskyttelse mot overgrep, bra skoler, omsorgsfulle nettverk – kort sagt sikkerhet for ivaretakelse av barna våre og et liv i fred.

Barna i Gaza og i Tamil Eelam har lite å feire. De må leve med dødelig terror uten internasjonal beskyttelse. Når de sulter skyldes det ikke tørke. Når hjemmene knuses skyldes det ikke jordskjelv. Marerittet skyldes en menneskeskapt katastrofe som er planlagt, kontrollert og gjennomført av politisk ansvarlige regjeringer med vestlig støtte.

Hadde norske barn fått vite hva deres søsken i sør ble utsatt for, ville nok barnetogene stoppet lenge utenfor både Storting, kommunehus og slott med krav fra våre barn om en tydeligere tale mot terroren. Norge leder giverlandgruppen for Palestina og ble denne uken valgt inn i FNs menneskerettighetsråd. Vi er mange venter på en tydeligere norsk stemme mot stater som driver utstrakt terror mot barn og nekter dem helt grunnleggende menneskerettigheter, skriver Mads Gilbert bl.a. i Dagbladet.

Les kronikken i Dagbladet

Oljefondet: Norge forlenger okkupasjonen av palestinske områder

Oljefondet: Norge forlenger okkupasjonen av palestinske områderOljefondet er massivt involvert i Israels okkupasjonspolitikk. Den Palestina-baserte organisasjonen Who Profits publiserte forleden en mini-rapport som avdekker at 32 Oljefond-selskaper er aktive på okkupert land. Disse selskapene er knyttet blant annet til bygging av separasjonsmuren, bygging av boliger, sysselsetting av bosettere, bygging og drift av israelsk infrastruktur, overvåkning av palestinere og riving av palestinske hjem. 

- Det å investere i infrastruktur og bosetninger på okkupert land er meget beklagelig og er i strid med Genevekonvensjonene som forbyr sivile bosettere på okkupert område. Det er med på å gjøre en fredsløsning veldig mye vanskeligere, sier folkerettsekspert Hans Morten Haugen, førsteamanuensis ved Diakonhjemmet Høgskole, og med doktorgrad i jus fra Universitetet i Oslo til NorWatch.

Som internasjonal leder i SV føler jeg meg særs lite bekvem med en slik situasjon, som jo har sin bakgrunn i at Stortingets flertall (inklusive Arbeiderpartiet og Senterpartiet) ikke aksepterer å endre Oljefondets regler slik at Norge ikke skal investere i selskaper som de facto understøtter den folkerettsstridige okkupasjon av palestinske områder. Det må være en prioritert oppgave å legge press på Ap og de øvrige partier på Stortinget for å skape flertall for å endre Oljefondets etiske regler.

Les rapporten
Les fra NorWatch
Les også Barnetog mot døden

Bystyreflertallet ønsker ikke pålegg til byrådet om etisk handlingsplan for innkjøp

Bystyreflertallet ønsker ikke pålegg til byrådet om etisk handlingsplan for innkjøpKjernen i vårt forslag er ikke bare at vi må få klarere etiske standarder i kommunens innkjøpspolitikk. Likeså viktig, om ikke viktigere, er det at det blir samsvar mellom teori og praksis. Hva hjelper praktfulle verdiformuleringer i sin Bibel eller lille-katekismus når ikke dette er operasjonalisert ut i krystallklare handlingsplaner for hvordan de gode intensjoner kan realiseres, sa jeg bl.a. da bystyret onsdag behandlet et forslag fra Marianne Borgen om meg vedrørenede etiske krav i Oslo kommunes innkjøpspolitikk. Bystyrets borgerlige flertall ønsket ikke å gi byrådet pålegg om en slik handlingsplan.

Etisk handel? Ikke i Oslo kommune

Etisk handel? Ikke i Oslo kommuneOslo bystyre behandlet nylig et forslag om ikke å kjøpe varer og tjenester fra selskaper som driver virksomhet i strid med folkeretten. Det skulle en tro det var bred enighet om, men tro det eller ei så endte bystyrets borgerlige flertall med et ja til uetisk handel. Mye av debatten i bystyret handlet om Israel og Palestina og følgelig om den forferdelige og folkerettsstridige okkupasjonen der. Men forslaget SV sammen med flere andre partier fremmet er betydelig videre enn det. Det handler om at Oslo kommune som en milliardinnkjøper skal ta en internasjonalt samfunnsansvar. Nürnbergprosessen fastslo med all mulig tydelighet at vi alle har en ansvar. Uansett hvem vi er. Det er det på tide å ta på alvor, skriver jeg bl.a. i en artikkel i Dagsavisen.