Internasjonal politikk

NATO - fra forsvarspakt til verdensmakt

NATO - fra forsvarspakt til verdensmaktNATO fyller 60 år, i dag. Hvordan tror vi at verdens øvrige folk ser på det militære hegemoniet til de rikeste landene? Kan vi virkelig vente at de godtar forsikringen om at NATO bare har til formål å trygge fred og sikkerhet for alle? De vet jo at slik har imperialistene brukt å snakke. Det er mer sannsynlig at de oppfatter Nato-landenes globale rolle som et middel til å forme verden i samsvar med deres egne interesser, Disse interessene mener de betyr ambisjonene til supermakten og profittkravene til de transnasjonale selskaper og kapitalister som berger seg gjennom finanskrisen. Der ser de trolig rett, skriver Gunnar Garbo.

Etter Colombia: Handelspolitikk og faglige rettigheter

Etter Colombia: Handelspolitikk og faglige rettigheterKritikken mot EFTAs frihandelsavtale med Colombia har satt søkelyset på norsk handelspolitikk. EFTA forhandler nå med land hvor det foregår til dels alvorlige brudd på faglige og sosiale rettigheter. LO mener derfor at arbeidstakerrettigheter må bli integrert i framtidige handelsavtaler, skriver Karin Beate Theodorsen, internasjonal leder i LO. Og i den sammenheng er det bra at regjeringen foreløpig ikke er villig til å underskrive på handelsavtalen med Colombia.

Venstre sviktet: Oslo bystyre avviste at kommunen ikke skal benytte firmaer som handler i strid med folkeretten

Et flertall i Oslo bystyre, bestående av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti stemte i kveld i mot et forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Rødt om at "Oslo kommune skal ikke inngå økonomiske avtaler med selskaper som driver virksomhet som er i strid med folkeretten." Det er trist at Venstre når det kommer til stykke svikter på et så grunnleggende verdispørsmål.

Afghanistan: USA vil kaste president Karzai

Afghanistan: USA vil kaste president Karzai"FNs generalsekretær har eksplisitt bedt om at medlemslandene bidrar til å støtte den lovlig valgte afghanske regjering. For å skape sikkerhet, utvikling og gjenoppbygging i Afghanistan. Norge vil derfor fortsette å prioritere ISAF høyt," har forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen gitt som begrunnelse for vår Afghanistandeltakelse. Støtte opp under den lovlige valgte regjering, dvs president Hamid Karzai.

Men så leser vi også: Korrupsjonen har økt og den sosiale tilliten er på et bunnivå i Afghanistan. Nå vil USA parkere president Hamid Karzai på sidelinjen og finne en ny lederskikkelse. USAs president Barack Obamas nye Afghanistan-strategi ikke bare innebærer 17.000 flere soldater, men også planer om å svekke stillingen til Karzai. USA vil svekke presidentens autoritet ved å plassere sin egen mann i en statsministerrolle, i tillegg til å delegere penger og makt til provinsene rundt om i landet.

Les forsvarsminister
Les planene for å svekke presidenten Karzai

Regjeringen stopper handelsavtalen med Colombia

Den rødgrønne regjeringen vil bruke mer tid til å se nærmere på menneskerettslige hensyn i Norge og ETAs omstridte frihandelsavtale med Colombia. Avtalen var ventet å bli stortingsbehandlet denne våren, men regjeringen er ikke fornøyd med dagens avtale og vil derfor utsette stortingsproposisjonen til høsten.

Kritikerne, som Handelskampanjen og den LO-tunge alliansen For velferdsstaten, mener avtalen er politisk problematisk ettersom den i Colombia vil tolkes som en belønning av et svært kontroversielt regime, samtidig som den vil bidra til økt fattigdom og større forskjeller i landet. Det er klokt at regjeringen nå sier et foreløpig nei. For min del synes jeg SU presist gir uttrykk for det essensielle i sitt forslag til landsmøteuttalelse.

Les Klassekampen
Les SUs syn

Rettferdighet for MUF-erne

Hyggelig pressemelding fra Regjeringen:

"Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil gi MUFere som fikk opphold i 2005 og 2006, og som senere ikke har fått tillatelsen fornyet, adgang til å få sin sak vurdert på nytt med sikte på varig opphold. Det må imidlertid være et vilkår at identiteten er avklart, og at det ikke er grunnlag for å utvise søkeren på grunn av straffbare forhold."

Dette er naturligvis veldig bra for de kurdiske flyktningene fra Irak. Det er ikke minst en riktig beslutning. Dette er en god illustrasjon på at kombinasjonen av godt organisert utenomparlamentarisk kamp for rimelighet og rettferdighet og godt politisk håndverk innad i regjeringen i sum gir gode resultater.

Les regjeringens pressemelding
Les Dagbladets oppslag
Les NRK

Ingen flykter til Pakistan…

Ingen flykter til Pakistan…Jeg hitsetter en kommentar fra Audun Lysbakkens blogg:

"Mens Per & Per-Willy besøkte Rosengård var Klassekampen på tur med Oslo Frps Petter N. Myhre til Holmlia. Der refererer de Myhre på følgende innsiktsfulle utsagn i møte med en Holmliaboer som opprinnelig kommer fra Pakistan:

"- Det er to typer land i verden. De som folk flykter fra, og de som folk flykter til. Ingen flykter til landet ditt. Ingen flykter til Pakistan."

Hvis det er slik Frp tror verden er, så forklarer det en del av fremmedfrykten deres. Det ville vært problematisk hvis alle verdens flyktninger banket på døren til Norge og noen få andre industriland. Men det er helt feil.

Det er fryktelig mange flere mennesker som flykter til Pakistan enn til Norge. Ifølge Flyktningehjelpen befinner det seg over 2 millioner flyktninger i Pakistan, de fleste av dem fra Afghanistan. Av verdens flyktninger befinner flertallet seg i Asia, bare et lite mindretall kommer til Europa. Kanskje Flyktninghjelpen burde tilby Frp en liten studiesirkel?"

Audun Lysbakkens blogg
Les mer fra Flyktningehjelpen

Gaza lever!

Staten Israel er en europeisk og amerikansk konstruksjon. Befolkningen i Gaza og på Vestbredden er ofre for denne konstruksjonen. I stedet for å støtte en umenneskelig og hjerteløs blokade og fortsatt isolasjon, bør Vesten strebe etter en politisk og rettferdig løsning på konflikten. Palestinerne trenger støtte i sin motstand mot okkupasjon. Isolasjon, fordømmelse og nedlatende medlidenhet tjener bare okkupanten, og vil på sikt føre til nye tragedier, skriver Mads Gilbert og Erik Fosse i Dagbladet.

Les mer;
http://www.dagbladet.no/kultur/2009/03/14/568675.html

Ombudsnemnda for Forsvaret: Uenighet i rapport fra Afghanistanbesøk

Ombudsnemnda for Forsvaret: Uenighet i rapport fra AfghanistanbesøkOmbudsmannsnemnda for Forsvaret besøkte i november de norske styrker i Afghanistan. I nemndas rapport er det uenighet på 2 punkter:

I min dissens er jeg klar på at det vil være galt om de norske styrker uten forhåndsklarering får operere inn i Badghis-provinsen, og avviser dermed ønsker fra norske lokale styrker. En konsekvens av et slikt ønske ville være at Norge måtte akseptere at andre PRTer tilsvarende starter militære operasjoner i Maymane uten å rådføre seg med den norske PRT/norske myndigheter. En slik utvikling vil være svært uønsket og i betydelig grad eskalere konflikter og dermed øke trusselen for de norske styrkene. Forhåndsklarering/forhåndsrådføring må fortsatt være hovedregelen.

På samme vis har jeg en dissens hvor jeg understreker viktigheten av at det norske forsvaret er lojale mot retningslinjer for sivil/militær samhandling i komplekse kriser. Disse sier at militære kun skal drive humanitære prosjekt når det er på anmodning av for eksempel FN, og underlagt humanitær ledelse. Dette er det offisielle norske synet på hvorledes sivil/militær relasjon skal organiseres. I den utstrekning militære enheter og soldater er opptatt av humanitær bistand kan dette skje gjennom for eksempel å hjelpe afghanske myndigheter, FN og frivilllige organisasjoner med logistikk for å få fram nødhjelp.

Les hele rapporten under.

Våre passive palestinere

Våre passive palestinereMedia og det internasjonale samfunn etterlater et inntrykk av at befolkningen på Gazastripen er passive ofre ute av stand til å gjøre noe med sin egen situasjon. Fokus på «hjelp utenfra» og «humanitær krise» gjør palestinerne til klienter. Det er det motsatte av det de trenger i en politisk kamp mot okkupasjonen. Mønsteret som media og det internasjonale samfunn her skaper understøtter dessverre Israels politikk gjennom mange år for å «avvikle» Gaza som et normalt og levedyktig samfunn. Systematisk hindring av palestinsk næringsutvikling har kulminert med systematisk bombing av infrastruktur. Over 90 prosent av næringsvirksomheten ligger brakk, mens 80 prosent av befolkningen har blitt gjort avhengige av humanitær hjelp. Dette er ingen naturkatastrofe, men en villet politikk. Slik oppnår Israel at det internasjonale samfunnet og media blir opptatt av Gazastripen som et humanitært problem, snarere enn som en verdig befolkning med sivile og politiske, så vel som sosiale rettigheter som systematisk brytes av okkupasjonsmakten. Den politiske kampen og palestinernes egne ressurser forsvinner ut av bildet, skriver Petter Eide.

Les Dagbladet-artikkel

Afghanistan: Nei til fleire NATO-styrkar

 Afghanistan: Nei til fleire NATO-styrkar"NATO kan berre ha ein sjanse til å lukkast militært i Afghanistan dersom dei vert ei effektiv okkupasjonsmakt — men då har dei tapt politisk. Det positive i dagens bilete er at nokre stader er det større tillit mellom afghanarar til lokale styresmakter og tru på at økonomisk gjenreising er mogeleg. Det viser Faryab-studien CMI laga for Norad. Men då er det helt avgjerande, som Noreg har demonstrert i Faryab, at økonomisk støtte og utviklingsprosjekt ikkje vert kopla til det utanlandske militære nærværet. Tvert om bør økonomisk støtte umiddelbart leggje forholda til rette for å redusere det militære nærværet. Ein offensiv norsk strategi må derfor vere å søkje innflytelse på amerikansk strategiutvikling. Sa ikkje President Obama noko om trong for å lytte framfor fortsatt åleinegang?"  skriver forskarne Arne Strand og Astri Suhrke i Dagbladet.

Les kronikken