Internasjonal politikk

KS: Utrygg på Tjenestedirektivet

"KS skal i det videre arbeidet med EU/EØS-spørsmålet arbeide for at ikke nye områder som ligger innenfor den kommunale sjølråderetten blir innsnevret av EU/EØS-regelverk," heter det bl.a. i en uttallelse som sentralstyret i KS, på forslag fra SVs Ivar Johansen, vedtok onsdag.
Et av kravene KS stiller til det nye tjenestedirektivet er at "offentlige tjenester, som er noe annet enn en vanlig handelsvare (primarily of non-commercial charakter) og som har en samfunnsmessig funksjon, ikke må defineres som tjenester av økonomisk interesse – og derav også holdes utenfor Traktatens konkurranseregler". KS krever at en rekke spørsmål avklares før regjeringen tar endelig standpunkt til Tjenestedirektivet.

Etterretningsfinansiering i strid med stortingsvedtak?

"Den militære etterretningstjeneste har sitt eget budsjett på siden av Forsvarsbudsjettet. Budsjettet blir kontrollert på en spesiell måte av Stortinget." Disse meget oppsiktsvekkende uttalelser er nylig kommet fra tidligere etterretningssjef Jan Ingebrigtsen. Stortingets bevilgningsreglement slår imidlertid klart og entydig fast at alle Statens utgifter skal være med i det statsbudsjett som forelegges Stortinget til vedtak. Vi må ikke åpne for muligheter hvor hjemmelige Olliver North'er kan drive med hemmelige operasjoner og økonomiske midler uten kontroll. Etterretningstjenester skal ikke våre politiske redskaper for den politiske ledelse eller politiske partier, skriver Ivar Johansen i en kronikk i Aftenposten.

Guantánamo og Aker Kværner

Det firma som leverte gassen til gasskamrene i de tyske konsentrasjonsleirene ville opplagt bli ansett som medansvarlig for krigsforbrytelser, og dømt til strenge fengselsstraffer. Men i Norge er det altså slik at påtalemyndigheten ikke en gang gidder å etterforske hvorvidt et norsk firma er rettslig ansvarlig for å ha etablert en fangeleir hvor det foregår tortur, alvorlige overgrep og menneskerettighetsbrudd. Sånn kan vi ikke ha det., skriver Ivar Johansen i Dagbladet.

Etisk innkjøpspolitikk i Oslo kommune

Kirkens Nødhjelp, Landsorganisasjonen i Norge, Coop Norge og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon har meget prisverdig initiert "Initiativ for Etisk Handel". Målsettingen er å legge til rette for at Norges import fra fattigere land bidrar til en sunn sosial økonomisk utvikling i disse landene. De norske bedriftene skal bruke sin makt overfor sine handelspartnere ved å klart uttrykke at de ikke ønsker å kjøpe varer produsert på en måte som bryter med de 11 minstekravene kampanjen har reist. Herunder bl.a. tvangsarbeid og barnearbeid. Oslo kommune kjøper varer  og tjenester for 12 milliarder i året. Jeg mener at Oslo kommune må støtte det viktige initiativ som er tatt fra bl.a. Kirkens Nødhjelp, og derfor har vi fremmet forslag i bystyret, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

Etisk handel

I Kr.F’s program for stortingsperioden 1997 – 2001 heter det  at  Kr.F. vil arbeide for ”at Norge støtter innføringen av en merkeordning for rettferdige varer. Merkeordningen skal garantere at produksjonen av varen ikke er basert på utnyttelse av mennesker i  Sør, bl.a. ved for lav pris, barnearbeid osv..”. Det er leit at det skal være Kristelig Folkeparti som skal blokkere for at Oslo kommune baserer sin innkjøpspolitikk på noen helt grunnleggende etiske standarder, skriver Ivar Johansen i Dagbladet.

Etisk handel i Oslo kommune?

Bør kommunen kjøpe varer fra leverandører som ikke overholder internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter, ved for eksempel barne- eller slavearbeid? Eller handle med firmaer som bidrar til alvorlige miljøødeleggelser? Jeg og SV mener nei. Oslo kommune kjøper varer og tjenester for mer enn 12 milliarder kroner årlig. Kommunen bør bruke sin innflytelse som en av landets største innkjøpere til å bygge opp under en etisk norm som bidrar til at varer produseres etisk forsvarlig, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

Vennskapsavtaler: Når venner møtes i Shanghai

Ordføreren syntes tydeligvis ikke menneskerettighetsperspektivet naturlig hører hjemme når han - som en del av en vennskapsavtale - skal møte den politiske ledelse i Shanghai. SV er dypt uenig.  Og det er bra at ordføreren nå har fått en klar korreks fra bystyret: menneskerettighetsspørsmål skal tas opp når Oslodelegasjonen - med ordføreren i spissen - om få uker reiser til Shanghai, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

Ikke tøm verktøykassa

Mens det er stillstand i WTO-forhandlingene jobber både EU og USA for å opprette handelsavtaler med utviklingsland. Norge må avstå fra å signere avtaler som tømmer verktøykassa deres helt, skriver Ågot Valle og Ivar Johansen i denne kronikken i Dagens Næringsliv.