Internasjonal politikk

Er Norge i ferd med å innføre Bush-doktrinen om preventive angrep?


Et nytt dokument kan tyde på at Norge er i ferd med å innføre Bush-doktrinen om preventive angrep. Det mener forsker Henrik Thune ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI.

I forsvarsminister Kristin Krohn Devolds rammedokument til Militærfaglig utredning heter det at Norge kan delta i operasjoner av «preventiv, proaktiv karakter», og at Norge sammen med våre allierte kan «gripe inn for å forebygge alvorlige angrep». Dokumentet legger politiske føringer for utarbeidelsen av en ny langtidsplan.

Ståle Eskeland; Krig og fredsbevarende operasjoner: Lovlig, ulovlig eller straffbart?

Professor Ståle Eskeland holdt 6. oktober 2003 et utmerket foredrag i Oslo Militære Samfund over temaet ”Krig og fredsbevarende operasjoner: Lovlig, ulovlig eller straffbart?” Her gis det vurderinger av Norges tre siste kriger i forhold til norsk rett og folkeretten - med dramatisk kritikk av regjeringens ansvar for en rekke ulovlige handlinger i krigene i Kosovo, Afghanistan og Irak. Viktige prinsipielle vurderinger mot slutten, og f.eks. denne formuleringen: ”Det er dypt tragisk når våre politiske ledere later som om de opptrer innenfor den folkerettslige og nasjonale rettsorden når det ikke er tilfelle, eller når de i forhold til rettslige spørsmål som er klare med urette later som er uklare og derfor gir dem handlingsrom.”

Kan vi unnvære statsterror?


"Bush og bin Laden er ikke alene om å mene at de trenger voldsmidler i kampen mot ”onde” krefter. Selv om de fleste av oss heldigvis ikke er innblandet i en slik voldsbruk som disse to, tror vi at vi trenger voldelige midler dersom vi skal leve i trygghet. Som vi en gang mente at riset trengtes for å holde tukt på skolebarna, tror vi i dag at militær makt må til for å avskrekke fremmede fra å forgripe seg på eiendommene våre. Derfor har vi unntatt staten fra lovens og menneskerettenes forbud mot å drepe eller lemleste andre. Vi er med på å opprettholde et militærvesen som trener unge til å utføre voldshandlinger, med liten tanke på hvor sterkt dette bryter mot våre vanlige normer for menneskelig adferd", skriver Gunnar Garbo.

Nasjonale interesser: Norge følger der USA går først

Norges internasjonale innsats, i Irak og andre steder, drives for tiden etter prinsippet at vi kommer etter der USA går først. Avhengigheten av et pågående USA må ikke skyve til side et lite lands avhengighet av internasjonale regler og forutsigbart samkvem. Våre vitale interesser i nordområdene tvinger oss til å handle raskt, for vi trenger en forhandlingsmakt i ryggen og bør skaffe oss europeiske støttespillere, skriver Sverre Lodgaard, direktør for Norsk utenrikspolitisk institutt, i en kronikk i Aftenposten. Han etterlyser en utenrikspolitisk nyorientering.

Les kronikken i Aftenposten

Norge i krig ........

"Norge er ikke i krig med et annet land, men deltar i militæroperasjoner i NATO-regi. (....) Krigshandlinger, javel, men ikke i krig. (....) Målsettingen er å begrense den humanitære katastrofen og redusere den serbiske militære slagkraften. Det er president Slobodan Milosevic, og han alene, som kan avslutte militæraksjonen." Statsminister Kjell Magne Bondevik til Aftenposten 25. mars 1999, dagen etter starten på NATOs bombekampanje i Serbia og Kosovo.


"Jeg har kommet til at jeg som politiker den gangen burde ha skåret igjennom alle juridiske og folkerettslige betrakninger, og paralleller med andre kriger i andre deler av verden, og sagt at, ja, dette er krig, og vi sender norske piloter inn i den". Statsminister Kjell Magne Bondevik ved besøk på NATO-hovedkvarteret Jåttå utenfor Stavanger 2. september 2003.

Norge gir mer støtte til USA-ledete operasjoner, mindre til FN-styrker

Etter 11. september 2001 har det skjedd en gradvis omlegging av viktige sider ved norsk utenrikspolitikk – bort fra FN-sporet og over til USA-ledete operasjoner. Det mener Flyktningerådets generalsekretær Raymond Johansen. Han er kritisk til hvordan norske soldater brukes i internasjonale operasjoner og synes det er et misforhold mellom utgifter til militær innsats og humanitær støtte.


Les intervjuet i Bistandsaktuelt

Devold skadeskyter FN

Oslo Militære Samfunnn 8.des. kl.1045: Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse aksjonerer mot et mer aggresivt norsk forsvar i forbindelse med forsvarssjefens overlevering av Militærfaglig Utredning. - Forsvarsminister Krohn Devolds politikk gjør verden farligere for verdens fattige og undertrykte, sier Tale Hungnes, leder i Changemaker. Devold lefler med Bush-doktrinen, blant annet i de politiske rammene for Militærfaglig Utredning. Her legger hun opp til å bruke forebyggende krig uten FN-mandat.

Menneskerettar: USA trugar seg til immunitet

USA-borgarar er ikkje som andre statsborgarar, og dei skal vere heva over internasjonal lov og rett, meiner regjeringa i Washington. Bush-regimet er ein iherdig motstandar av den nyetablerte internasjonale krigsforbrytardomstolen (International Criminal Court, ICC). Først og fremst rettar motstanden seg mot at også USA-borgarar skal kunne bli tiltalte av ein slik domstol. Da tel det mindre at denne domstolen er eit dramatisk framsteg i kampen for menneskerettar. ICC skal granske saker som gjeld krigsbrotsverk, folkemord og andre brotsverk mot menneskeætta. Kring 70 land skal ha blitt pressa til å gje USA immunitet overfor den internasjonale krigsforbrytardomstolen. Med pengar nok kan mykje støtte kjøpast, skriver Per Lars Todal i Dag og Tid.

Les mer i Dag og Tid

Norsk i-hjelp øker kraftig

Norge er verdensmester i u-hjelp. Mindre kjent er det hvor store verdier som flyter til oss fra u-land, en verdiflyt vi har valgt å kalle "i-hjelpen". Prisene på varene u-land har å selge til oss fortsetter å falle. Varebyttet blir stadig skjevere, der råvarer (unntatt energivarer) og andre typiske u-landsvarer fortsetter å falle i pris. Dette tjener Norge godt på. Norge tjente 7,1 mrd på lave priser på u-landsvarer i 2002. Økningen var ekstrem. I-hjelpen økte 23% på ett år, selv etter justering for sterk norsk valuta.

Les mer fra FIVH

Det nye forsvaret bør ha folket med seg

Forsvarets omstilling, fra vern av landets grenser til USA-ledede operasjoner i utlandet, reiser spørsmål om dets forankring i folket, skriver Ulf Andenæs i en artikkel i Aftenposten. Tanken bak det gamle forsvaret, å verne fedrelandet mot angrep, hadde almen støtte blant folk flest. Mindre alment godtatt er operasjoner av den typen som nå utføres i Irak og Afghanistan. Norsk deltagelse i Afghanistan hadde mest støtte i starten, som reaksjon mot terroren 11. september 2001. I dag blir det spurt: Hvor lenge skal våre folk bli der? Den norske innsats i Irak har fått støtte av Stortingets flertall, men blir møtt av svært mange menige nordmenn med tvil, fordi vi deltar under okkupasjonen etter en krig som et flertall i vårt land så på med mistro. Det nye forsvaret, som skal delta i NATO-innsats i fjerne strøk, har støtte i en del av folket for slike oppdrag, men det kan ikke ta for gitt almen tilslutning. Kan et norsk forsvar drive sine operasjoner uten bred folkelig støtte, den støtte som var garantert så lenge det gjaldt vern av kongerikets eget territorium? spør han.

Les mer i Aftenposten

Verneplikt: En forutsetning for en fredelig verden?

Den som har fått sitt bilde av U.S. Armed Forces fiksert av filmer som Guadalcanal, MASH eller Menig Ryan, har sterkt behov for oppdatering. I slike rapporter fra slagmarkene møtte vi et sosialt gjennomsnitt av Sambandstatenes befolkning. Sønner av senatorer, farmere, svarte gatefeiere og arbeidsløse kravlet i søla og ble drept sammen. Men i mellomtida har den middelklassen som behersker begge partiene i USA gjennomført den reformen som de mest teknologifikserte militaristene – sivile og militære – drømmer om for Norges del: Verneplikten er avskaffet, og Bush fører krig ved hjelp av profesjonelle leiesoldater, skriver Ottar Brox.