Internasjonal politikk

Politikammers henleggelse klages inn for Riksadvokaten


Aker Kværner bidro til byggingen av de tre første enhetene til fangeleiren på Guantánamo og har ansvaret for strøm- og vannforsyningen til fangeleiren, samt vedllikeholdsansvaret for fengselscellene.  Aker Kværner har gjennom grunnarbeid, bygging av fengselsceller, vedlikeholdsarbeid og annet arbeid forbundet med infrastrukturen i Guantánamo-basens fasiliteter gjort det mulig for Bush-administrasjonen å drive denne fangeleiren, en fangeleir som er i strid med den amerikanske grunnloven, internasjonal rett og menneskerettighetene, og hvor det foregår alvorlige menneskerettighetsbrudd.  Aker Kværner er derfor medskyldig i de menneskerettighetsbruddene som foregår på Guantánamo, skriver Ivar Johansen i en henvendelse til Riksadvokaten. Han ber om at det igangsettes etterforskning. Riksadvokaten oversendte 23. mars saken til Oslo Statsadvokatembete.

Røkke må svare om Guantanamo

Oslo-politiet har fått pålegg frå riksadvokaten om å innhente forklaring frå Aker Kværner om selskapet sitt engasjement på Guantanamo-basen. Det inneber at Kjell Inge Røkke, som hovudaksjonær i Aker Kværner, må svare for seg. Avgjerda frå riksadvokaten inneber også ein klar smekk over fingrane til Oslo-politiet og statsadvokaten i Oslo som la vekk saka utan etterforsking. Oslo-politiet opplyste 30. juni at avgjerda frå statsadvokaten ikkje kunne påklagast. Riksadvokaten har likevel teke saka under behandling. Oslo-politikaren Ivar Johansen (SV) melde Aker Kværner til riksadvokaten i mars. Det skjedde etter at han hadde sett Erling Borgen sin film «Et lite stykke Norge» under ei lukka filmvisning.

Les mer i Bergens Tidende
Les NRK Økonomi
Les Norwatch

Fred eller Enduring War?

På NATO-rådets møte i slutten av måneden møter Norge etter sigende nytt press for å sende spesialstyrker til Afghanistan. Torbjørn Jagland erklærer at det må vi gjøre. Noen moralsk forpliktelse til dette har vi selvfølgelig ikke. Vi har heller ikke noen rettslig forpliktelse til det. Bortsett fra å sette en ny snubletråd for Jens Stoltenberg, virker Jagland i denne saken mest opptatt av å vise servilitet overfor USA, skriver Gunnar Garbo.

Kværner-saken: Eskeland og Heffermehl med henvendelse til Riksadvokaten

"Påtalemyndigheten er i ferd med å ta stilling til etterforskning med utgangspunkt i at Aker Kværner har hatt store oppdrag på USAs Guantanamo-base, hvor fanger har vært utsatt for tortur. Den 14. november deltok vi på en konferanse i Berlin, og under konferansen fikk vi bl.a. tak i vedlagte rapport fra juli 2006 av Center for Constitutional Rights i New York som har tittelen "Report on torture and cruel, inhuman and degrading treatment of prisoners at Guantanamo Bay, Cuba".

Center for Constitutional Rights drives av uavhengige, fremragende jurister som har som målsetting å arbeide for at grunnleggende rettssikkerhetsgarantier i amerikansk rett og folkeretten etterleves. Det er derfor all grunn til å ta på alvor de nøkterne, men grusomme fakta som er dokumentert i rapporten.Vi antar derfor at rapporten er av interesse for etterforskningen mot Aker Kværner. Under samtaler vi hadde med amerikanske jurister ble det understreket at det var viktig ikke bare å avhøre ansatte som arbeidet med Aker Kværners engasjement bl.a. på selve basen, men også å gå nøye gjennom hvilke konkrete arbeidsoppgaver som Aker Kværner påtok seg å utføre," skriver Ståle Eskeland og Fredrik Heffermehl i en henvendelse til Riksadvokaten.

Les henvendelsen

Norsk våpeneksport: Krav til sluttbrukererklæring?

I Dagbladet 22. desember skriver statssekretær i Utenriksdepartementet, Raymond Johansen, bl.a. følgende om norsk våpeneksport: ”Det er nettopp derfor Norge har et svært strengt regelverk for hvem som i utgangspunktet får kjøpe deler og komponenter til våpen. Norge krever sluttbrukererklæring eller annen dokumentasjon som godtgjør sluttbrukeren fra land vi eksporterer til.”


Ivar Johansen har derfor i henvendelse til statssekretæren stilt følgende spørsmål: "Formuleringen må forstås slik at sluttbrukererklæring nå er innført for alle land vi eksporterer våpen til. Er dette korrekt, og fra hvilket tidspunkt er denne endringen innført for NATO-land som for eksempel USA, Storbritannia og Tyskland?".

Guantanamo: Aker-Kværner risikerer tortur-dom

Advokatfirmaet Stabell & Co har på oppdrag fra Amnesty International gjennomgått Aker Kværners arbeid på Guantanamo for å ta stilling til om selskapet kan holdes strafferetslig ansvarlig for noe de har gjort på basen. Konklusjonen er entydig: Aker Kværner risikerer en torturdom og foretaksstraff i en norsk rettssal:

«Etter disse forfatteres vurdering er det ingen avgjørende momenter som taler mot at det inngis en politianmeldelse mot Aker Kværner ASA, og at det innledes etterforskning for medvirkning til brudd på den norske straffelovens regler», skriver advokat Mette Yvonne Larsen og advokatfullmektig Bendik Velde Koslung.

Rapporten blir nå et viktig dokument Riksadvokaten må ta hensyn til når de skal ta endelig standpunkt til Ivar Johansens anmeldelse fra mars i fjor.


Les om saken i VG

Les hele rapporten fra advokatfirmaet Stabell & Co
Les mer om Ivar Johansens politianmeldelse
Les: Røkke må svare om Guantanamo
Les: Aker Kværners forsvar til Oslopolitiet (pdf)
Les Ny Tids kommentar til Aker Kværners uttalelse
Les: Ivar Johansens kommentar til Oslo Statsadvokatembete (Word)
Les også om det norske selskapet som leverte overvåkingsutstyr

Guantanamo: Aker Kværner leverte bensin til fangeflyene

Aker Kværner har spilt en langt større rolle på fangeleiren Guantanamo enn det de tidligere har innrømmet. Journalist og filmskaper Erling Borgen har fremskaffet dokumenter som viser at det norske selskapet var ansvarlig for drivstoffyllingen til amerikanske fly som fraktet fanger til Guantánamo-leiren på Cuba.

Norge som garantist for korrupt regime?

Afghanistan er et gjennomkorrupt land. Skal Norge og NATO bidra til å opprettholde en maktstruktur som ikke har folkets støtte? Som medlem av Stortingets ombudsmannsnemnd for Forsvaret har Ivar Johansen tilbrakt en uke sammen med de norske ISAF-styrkene i Afghanistan, snakket med hjelpeorganisasjonene og norske diplomater. På dette grunnlag gjør han seg noen refleksjoner om den norske tilstedeværelsen i en kronikk i Dagbladet.

Les kronikken
Les ny forskningsrapport fra Chr Michelsens Institutt

Aker Kværner torturgranskes

Riksadvokaten har nå sendt Aker Kværner/Guantanamo-saka til det nasjonale statsadvokatembetet. Dette embetet har i oppgåve å etterforske og iretteføre tortur og internasjonale brotsverk mot menneska. - Dette er ei god vending. Det viser at riksadvokaten innser at dette er ei sak Noreg må ta på alvor. Brot på menneskerettane utførd av norske selskap i utlandet, må vi også fylgje opp her heime, seier Ivar Johansen til Bergens Tidende. Det var han som i fjor vår melde Aker Kværner til riksadvokaten for brot på menneskerettane.

Les mer

Bondeviks fredssenter bør kvitte seg med Røkke som sponsor

Tidlegere statsminister Kjell Magne Bondevik sitt  "Oslosenteret for fred og menneskerettigheter" bør kvitte seg med Aker ASA som sponsor, meiner SV-politiker Ivar Johansen. Aker sitt underselskap Aker Kværner blir etterforska for medverknad til tortur på Guantanamo-basen på Cuba.


Les mer hos NRK Kulturnytt