Internasjonal politikk

Oslo SVs bystyregruppe fremmer forslag om at bystyret skal ta stilling til krisen i Irak

Alle SVs bystyrerepresentanter har fremmet et privat forslag til Oslo bystyre, med begrunnelse i at "Oslo bystyre, som folkevalgt organ i et stort bysamfunn, er opptatt av situasjonen for innbyggere i Baghdad og andre irakiske bysamfunn. I tilfelle en amerikansk invasjon av Irak vil tusenvis av uskyldige liv i disse byene kunne gå tapt. Kamphandlinger vil ødelegge infrastruktur ytterligere i et land som allerede ligger med brukket rygg. Ødelagt infrastruktur, mangel på rent vann og medisiner og ikke-fungerende kloakksystem vil påføre et betydelig antall mennesker lidelser og varige skader."

Derfor ber initiativtakerne at "Bystyret i Oslo vil derfor oppfordre den norske regjeringen til å intensivere sitt arbeid for en fredelig løsning på Irak-krisen. Norge må søke å påvirke FNs beslutninger slik at arbeidet med å avdekke brudd på FN-resolusjoner og avvæpning av Irak fortsetter uten militær invasjon, og herunder sørge for at FNs våpeninspektører får tilstrekkelig tid til å gjennomføre sitt inspeksjonsoppdrag."
Oslo SVs bystyregruppe fremmer forslag om at bystyret skal ta stilling til krisen i Irak.


Vi viser til bystyrereglementets § 10a, hvor det bl.a. heter:


”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen. ”

På grunnlag av dette forslår Kari Pahle, Akhtar Chaudhry, Hanne Fehn Dahle, Marianne Borgen, Nolvia Dominguez Skjetne, Ivar Johansen, Knut Even Lindsjørn og Hans-Petter Aas (SV) at Oslo bystyre vedtar følgende:

Oslo bystyre, som folkevalgt organ i et stort bysamfunn, er opptatt av situasjonen for innbyggere i Baghdad og andre irakiske bysamfunn. I tilfelle en amerikansk invasjon av Irak vil tusenvis av uskyldige liv i disse byene kunne gå tapt. Kamphandlinger vil ødelegge infrastruktur ytterligere i et land som allerede ligger med brukket rygg. Ødelagt infrastruktur, mangel på rent vann og medisiner og ikke-fungerende kloakksystem vil påføre et betydelig antall mennesker lidelser og varige skader.

Bystyret i Oslo vil derfor oppfordre den norske regjeringen til å intensivere sitt arbeid for en fredelig løsning på Irak-krisen. Norge må søke å påvirke FNs beslutninger slik at arbeidet med å avdekke brudd på FN-resolusjoner og avvæpning av Irak fortsetter uten militær invasjon, og herunder sørge for at FNs våpeninspektører får tilstrekkelig tid til å gjennomføre sitt inspeksjonsoppdrag.

Ved en eventuell invasjon av Irak må Norge bidra med humanitær hjelp kraftig til at nød og de menneskelige lidelser blir minst mulige.Ved et eventuelt vedtak i Sikkerhetsrådet må Norge ta et selvstendig standpunkt til hvorvidt Norge skal bidra militært, basert bl.a. på Grunnlovens bestemmelser og internasjonal folkerett.

Oslo 27.02.2003

Kari Pahle, Akhtar Chaudhry, Hanne Fehn Dahle, Marianne Borgen, Nolvia Dominguez Skjetne, Ivar Johansen, Knut Even Lindsjørn og Hans-Petter Aas (SV).

Legg til kommentar