Internasjonal politikk

Norge trenger jagerfly - ikke kampfly

Norge trenger jagerfly - ikke kampflySom internasjonal leder i SV har jeg initiert at SV landsstyre mandag skal drøfte et eventuelt kjøp av nye jagerfly. I det enstemmige forslaget Internasjonalt utvalg har sendt fram til landsstyret heter det bl.a.: "Norge skal ikke delta i offensive krigsoperasjoner i utlandet, for eksempel innenfor NATOs  out-of-area-strategi og har dermed verken behov for kampflykapasitet eller bombefly. Nytteverdien av slike kapasiteter vil være svært liten i et defensivt, nasjonalt, forsvarskonsept.  Landsstyret er tvilende til hvorvidt de to aktuelle jagerflytyper på noen god måte, innenfor en akseptabel kostnadsramme, tilfredsstiller Norges behov i et slikt defensivt forsvarskonsept. "


Dette er det forslag til uttalelse SVs landsstyre har fått fra Internasjonalt utvalg:

SVs landsstyre understreker at Norge er satt til å forvalte viktige fiskeri- og oljeressurser som er helt vitale for norsk økonomi og samfunnsliv. Et forsvar av disse ressursene mot trusler, provokasjoner eller angrep er utenkelig uten den raske reaksjonsevne og fleksible evnen som ligger i jagerfly.
Norskekysten, og da særlig Finnmarkskysten og Barentshavet, er i ferd med å bli verdens mest trafikkerte havområde. Nordøstpassasjen blir snart åpnet for ordinær skipstrafikk som følge av klimaforandringer. Norge må da også kunne garantere at dette kan skje i henhold til de regler som gjelder for internasjonal skipstrafikk.

Når dagens jagerfly anses utdatert vil det derfor være nødvendig å fornye kapasiteten.  

Norge skal derimot ikke delta i offensive krigsoperasjoner i utlandet, for eksempel innenfor NATOs  out-of-area-strategi og har dermed verken behov for kampflykapasitet eller bombefly. Nytteverdien av slike kapasiteter vil være svært liten i et defensivt, nasjonalt, forsvarskonsept.  

Landsstyret er tvilende til hvorvidt de to aktuelle jagerflytyper på noen god måte, innenfor en akseptabel kostnadsramme, tilfredsstiller Norges behov i et slikt defensivt forsvarskonsept. Uansett er det grunn til å tro at 48 fly er langt over det antall det norske forsvaret trenger, og har økonomisk bæreevne til å drifte, samtidig som det vil være uklokt at en så stor andel av Luftforsvarets materiell og driftsmidler bindes opp til den teknologiske løsning som jagerfly slik vi kjenner dem i dag representerer.

Landsstyret mener Norden på sikt bør utvikles til et felles forsvarsområde, og ser det som ønskelig at landene som samordner sine luftforsvarsressurser. Ut fra de foreliggende planer i de respektive nordiske land vil det samlet sett være overkapasitet på jagerfly. Ved et forsvarssamarbeid i Norden på luftforsvarsfeltet vil det derfor være mulig kostnadsmessig å oppnå betydelige besparelser som kan benyttes på andre prioriterte samfunnsområder.
En hver stor investering i forsvarsmateriell har også sikkerhetspolitiske konsekvenser. SV ser det som uheldig med en ytterlige binding opp mot amerikansk våpenindustri.

Landsstyret viser til at jagerflykjøp er en særs kostbar investering, anslått til kanskje opp mot 140 milliarder om en inkluderer oppgradering- og vedlikeholdskostnader i flyenes levetid. Om disse midler i stedet kunne vært brukt på freds- og utviklingsoppgaver i det internasjonale samfunn, så som utdanning eller forebyggende helsetiltak ville en kunne nådd svært langt med et beløp av en slik størrelsesorden.

SVs landsstyre mener derfor Norge må bruke nødvendig tid til å utrede og utvikle alternativer til dagens luftforsvarsløsninger. Dagens F 16-fly bør eventuelt levetidsforlenges dersom det blir nødvendig.