Internasjonal politikk

Oslo: Godt stykke igjen til Fair Trade-by

Oslo: Godt stykke igjen til Fair Trade-byOslo bystyre vedtok 6. desember 2006 at Oslo skal arbeide aktivt for å bli en Fair Trade-by innen utgangen av dette året. Jeg fant det derfor naturlig å utfordre byrådet på status 2 år etter. I et notat til bystyrets finanskomite tydeliggjør finansbyråd Stian  Berger Røsland at mye er gjort, men at kommunen foreløpig slett ikke er i stand til å oppnå status som Fair Trade-by pr. utgangen av 2008, som var bystyrets mål.


Notat til bystyrets organer

Til: Finanskomiteen Dato: 03.11.2008

Fra: Byråden for finans og utvikling Vår ref (saksnr): 200604240-17

Notat nr.: /2008

OSLO SOM FAIRTRADE BY

Jeg viser til spørsmål av 1. september 2008 fra Ivar Johansen (SV) vedrørende status for Oslo som FairTrade- by og mitt foreløpige svar til komiteen.

1.

”Oslo kommune skal arbeide aktivt for å gjøre Oslo til en FairTrade-by innen utgangen av 2008.”

Spørsmål

Hva er status? Når man dette målet? Hvis nei: hva er gjort så langt for å nå målet, hva gjenstår og hva vil byrådet gjøre for snarest å nå dit?


Svar

Byrådet ved Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) har arbeidet for å øke markedsføringen og kjøpet av FairTrade merkede produkter gjennom kommunens konsernovergripende rammeavtale (samkjøpsavtale) på mat.

Kommunens matvareleverandør, ASKO, har på UKEs oppfordring økt tilbudet av FairTradeprodukter betraktelig. Tilbudet omfatter nå rundt 80 forskjellige FairTrade-produkter, flesteparten er kaffe og té. Nye produkter som sukker, sjokolade, ris, honning og juice med flere er imidlertid
også kommet til. Omsetningen av FairTrade-produkter til kommunens virksomheter har de siste to årene vokst vesentlig både i volum og kroner.

Det er lagt til rette for nettbutikk på ASKOs hjemmeside. Den er nå utviklet slik at kommunens virksomheter ved å søke på ”FairtTrade-produkter”, enkelt kan finne frem til de FairTradeproduktene som kan bestilles gjennom samkjøpsavtalen.

UKE er i ferd med å inngå samkjøpsavtale på kaffemaskiner. I utlyst konkurranse stilles det som krav at leverandøren skal tilby minst én type kaffe merket FairTrade (eller tilsvarende) og én type økologisk kaffe blant to av totalt fire kaffeprodukter. I tillegg legges det i konkurransen vekt på
om leverandøren kan levere FairTrade merkede (eller tilsvarende) eller økologiske produkter utover de to etterspurte obligatoriske kaffeproduktene. Sistnevnte gjelder både kaffe-, sjokolade og melkepulveret til kaffemaskinene.

Gjennomføringen av bystyrevedtaket krever aktivt informasjonsarbeid ut mot byens befolkning og næringsliv, årlig informasjonskampanje, opprettelse av informasjonstorg, opptelling av FairTrade2 produkter i byens butikker, cafèer, restauranter, hoteller med mer. Byrådet arbeider videre med
dette innen de rammer fremgår av de årlige budsjettene.

2.

”Byrådet bes nedsette en lokal styringsgruppe som skal ha ansvar for å koordinere og sikre fremdriften i arbeidet med å oppfylle kriteriene for FairTrade-byer. Styringsgruppen bør speile et bredt mangfold i kommunen, med representanter fra kommunen, ideelle organisasjoner, bedrifter, politikere og kommunalt ansatte.”

Spørsmål

Jeg ber om opplysninger om styringsgruppens sammensetning, og en kort beskrivelse for hva styringsgruppen har gjort til nå.


Svar

Det arbeides med å få etablert en bredt sammensatt styringsgruppe (med medlemmer fra kommunen, ideelle organisasjoner, næringslivet og politikere), som skal sørge for å koordinere og sikre fremdriften i arbeidet som gjenstår for å få status som FairTrade-by.

3.

”Oslo kommune skal forhandle varer, inkludert kaffe og te merket med FairTrade eller tilsvarende merkeordninger i den sentrale forvaltningen på Rådhuset. Byrådet bes kontakte bydelene, kommunale etater/foretak og andre deler av Oslo kommunes virksomhet og oppfordre til å gjøre
det samme.”

Spørsmål

Hva er status her?


Svar

Det er sendt ut rundskriv (12/2007) til alle kommunens virksomheter. Virksomhetene oppfordres her til å følge opp bystyrets vedtak i sak 448/06 om Oslo som FairTrade-by, ved blant annet å bestille FairTrade merket kaffe og té, og ellers alltid vurdere muligheten for å bestille FairTrade
(eller tilsvarende) merkede produkter når det kjøpes inn ulike typer varer til virksomheten. I Rådhusets kantine serveres det nå utelukkende FairTrade merket kaffe og leverandøren (ISS) er pålagt å kun servere FairTrade merket kaffe ved alle arrangementer i Rådhuset.

Med vennlig hilsen

Stian Berger Røsland