Internasjonal politikk

Venstre sviktet: Oslo bystyre avviste at kommunen ikke skal benytte firmaer som handler i strid med folkeretten

Et flertall i Oslo bystyre, bestående av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti stemte i kveld i mot et forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Rødt om at "Oslo kommune skal ikke inngå økonomiske avtaler med selskaper som driver virksomhet som er i strid med folkeretten." Det er trist at Venstre når det kommer til stykke svikter på et så grunnleggende verdispørsmål.


Oslo bystyre 25. mars 2009

Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag fra Erling Folkvord (R) – Oslo kommune skal ikke handle med firmaer som tar oppdrag for okkupasjonsmakter

Ordfører,

Det er et prisverdig initiativ Rødt her har tatt, og som SV selvsagt støtter fullt ut.

Høyre og Fr.P. argumenterer med at ”norske kommuner ikke bør føre en egen utenrikspolitikk”, og at utenrikspolitikken formes og utøves av nasjonale myndigheter. Så enkelt er det jo ikke.

Allerede under Nurnbergprosessene ble det fastslått at den enkelte soldat og offiser ikke straffefritt kan begå alvorlige folkerettstridige menneskerettighetsbrudd under dekke av at ”ja, men Staten sa jo ikke i fra”.

Når norsk påtalemyndighet etterforsket Aker Kværners delaktighet i bygging og drift av Guantanamobasen på Cuba forsvarte selskapet seg selvsagt aldri med å henvise til at utenrikspolitikken utøves av regjeringen mens vi i Aker Kværner kun tenker profitt – om det så blir med blod på hendene.

Og når Telenor har fått skarp kritikk for bl.a. barnearbeid ved dets lokale selskap i Bangladesh har selskapet naturlig nok aldri forsvart seg med å henvise til at FNs barnekonvensjon kun er regjeringenes ansvar.

Hvorfor ikke?

Naturligvis fordi hver enkelt av oss er ansvarlig for egne handlinger, enten det skjer i privat eller offentlig regi. Like lite som de tiltalte under Nürnbergprosessene kunne skylde på at de adlød ordre fra sine militære overordnede kan Telenor eller Aker Kværners toppledere hevde at de ikke vet at FNs barnekonvensjon eller ILOs åtte kjernekonvensjoner er gjeldende internasjonal rett og forplikter oss alle.

Staten har tatt et begynnende ansvar ved å vedta etiske retningslinjer for Oljefondets plasseringer. De fastslår at fondets midler ikke skal investeres i selskaper som medvirker til ”uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, grove krenkelser av menneskerettighetene, grov korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser.”

Og vi – inklusive Oslo kommune- er blitt tildelt et ansvar ved at det allerede i paragraf 1 i Lov om offentlige anskaffelser heter at ”Regelverket skal … bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.”
Det er ikke en moral for Staten og en annen for Oslo kommune. Det er derfor en god – men beskjeden - begynnelse på å utmeisle en etisk kommunal innkjøpspolitikk om bystyret nå vedtar at vi ikke skal inngå avtaler med selskaper som driver virksomhet som er straffbar etter folkeretten.

Så, ordfører, ble SV overraskende nok stående alene i finanskomiteen om en henvendelse til regjeringen for en endring av konkurranselovgivningen slik at vi får hjemmel til å unngå å inngå økonomiske avtaler med selskaper som på oppdrag fra en okkupasjonsmakt driver økonomisk virksomhet på okkuperte landområder. Det var en del av det norske landssvikoppgjøret etter annen verdenskrig at man reagerte overfor dem som inngikk økonomisk samarbeid med den tyske okkupasjonsmakten, og det vil overraske meg om flertallet her i bystyret mener at det er etisk forsvarlig å innta en annen holdning overfor andre okkupasjonsmakter.

Jeg tar opp SVs forslag i finanskomiteen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venstres forslag var betydelig mer diffust. Det har en tekst som i stor grad allerede er fanget opp av gjeldende lovgivning og lød:

"Byrådet bes fremme sak der kommunens innkjøps- og anbudsreglementer gjennomgås i etterkant av Stortingets behandling av stortingsmelding nr. 10 (2008-09) om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi. Saken skal også vurdere i hvilken grad kommunens anskaffelsesreglementer kan ivareta hensynet til at leverandører driver sin virksomhet i overensstemmelse med FNs Global Compact-prinsipper om menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon."

Subsidiært, som det nestbeste, stemte SV naturligvis for dette, og det ble enstemmig vedtatt