Internasjonal politikk

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret understreker ansattes ytringsfrihet

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret understreker ansattes ytringsfrihetOmbudsmannsnemnda for Forsvaret, der jeg er medlem, har avgitt sin innberetning til Stortinget for 2008. Særlig har jeg lyst til å vise til at vi vier ansattes ytringsfrihet stor oppmerksomhet (side 8 og 9) og skriver bl.a:

"Ansatte har stor adgang til å ytre seg. Men om adgangen kan synes klar, betyr ikke det at forsvarsansatte tør bruke sin ytringsfrihet, verken internt eller delta i det offentlige rom. Det kan skyldes engstelse for karrierestopp og/eller for såkalt ”usynlig straff”, hvor arbeidstager over tid mener seg ”satt på sidelinjen”. Det hevdes også at økningen av profesjonelle informasjons- og kommunikasjonsrådgivere som bindeledd med allmennheten, gjør at den med faglig innsikt og ytring ofte kommer i bakgrunnen. Profesjonalisering og sentralisering av kommunikasjon med offentligheten kan dermed oppleves slik at den innskrenker ansattes mulighet til å ytre seg, og det er også opplevd slik av ansatte."

Skriv gjerne egne synspunkter i kommentarfeltet under.

Les hele innberetningen her

Kommentarer   

0 #1 BK 04-06-2009 02:23
Viktig og prisverdig at dette tema er tatt bredt opp i Innberetningen.

En tid nå har man kunnet få inntrykk av at de ”skruppelløse høydepisserne” har blitt foretrukket for kommunikasjonsr ådgivning og til uttalelser. Inntrykket er at snedige formuleringer søkes slik at budskapet skal være minst mulig forståelig i forhold til realitetene.

Jeg har mottatt slike tilbakemeldinge r fra flere journalister som under samtaler ikke ”legger fingre mellom”.

Denne typen strategi, bevisst fra rådgiverne og ubevisst fra ledelsen? (eller omvendt) medfører at det er de negative hendelsene i Forsvaret som media griper fatt i og slår opp.

Det er imidlertid vanskelig å komme ut av dette uføret så lenge man rykker opp i toppledelsen offiserer som velger å ikke ta opp de reelle problemstillingene.
Det gir politisk ledelse en særdeles farlig situasjon, fordi de som lider av slike syndromer, er aldri særlig faglig dyktige. De har ingen faglig samvittighet å slåss med når de jatter med de underligste forordninger som fremmes.

Legg til kommentar