Internasjonal politikk

Afghanistan: Oberst Einar Johnsen kritiserer bistandsorganisasjonene

Afghanistan: Oberst Einar Johnsen kritiserer bistandsorganisasjoneneOberst Einar Johnsen, leder for det nasjonale ISTAR-konseptet (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), har hatt lederposisjoner i Norges Afghanistan-engasjement i mange år. I siste nummer av bladet Grenseposten langer han ut mot bistandsorganisasjonenes innsats:

"Det finnes i dag flere hundre hjelpeorganisasjoner med mange tusen ansatte som har kontorer i Kabul. Utfordringen slik jeg ser dette er at disse personene ikke ønsker å reise ut fra hovedstaden til byer og landsbyer i provinsen. De lever et tilnærmet vestlig liv i Kabul hvor de leier staselige bygninger med innlagt vann, strøm og aircondition. De "donerer" penger til gode prosjekter, primært i nærheten av Kabul hvor de selv tidvis kan inspisere arbeidet, mens det de absloutt burde gjøre var å reise ut til Afghanistans øvrige 33 provinser å starte opp prioriterte prosjekter."

Klimaet mellom NATO, ISAF og OEF på den ene siden, og bistandsorganisasjonene på den andre, er ikke god. Dette bl.a. fordi ISAFs og det norske militærets forsøk på å yte sivil bistand (f.eks. utdeling av leker, bøker m.v.) skaper økt utrygghet for bistandsarbeidere ved at sivilbefolkningen ikke klarer å skille mellom krigsmakten og bistandsarbeidere. Men det vil overraske meg om bistandsorganisasjonene kjenner seg igjen i denne kritikken.

Kommentarer   

0 #1 Tomm Kristiansen 12-06-2009 13:32
Hm, hvem sikter han til? Oberst Johnsen har rett paa ett punkt. Bistandsorganis asjoner vil ikke kjenne seg igjen i kritikken. Jeg jobber selv for ACT International, som koordinerer innsatsen paa bakken paa vegne av 135 kirkelig baserte noedhjelpsorgan isasjoner. Det beskrevne amatoerskap stemmer ikke med det profesjonelle frivillige organisasjoner driver med. (Jeg har riktignok sett FN-organer rote seg inn i sitt eget byraakrati.) Oberstens er paa sitt mest patetiske naar han holder opp ISAFs bistandsinnsats . Hvilke forutsetninger har norske militaere for aa drive meget komplisert bistand i et fjernt land. Suksessfull utdeling av skoleboeker... Helledussen. VI snakker om profesjonell bistand, ikke hvite-mann-dele r-ut-smaating-t il-de-fattige. Ingen profesjonelle bistandsorganis asjoner ville gjoere det, uten som del av et stoerre program.
0 #2 Gry Synnevåg 12-06-2009 19:27
Einar Johnsens kommentar viser at han ikke kjenner til hvordan hjelpeorganisas jonene arbeider, heller ikke hva de gjør. Det er sjokkerende at militær ledelse viser så liten innsikt i hva nødhjelp og langsiktige utviklingsprogr ammer dreier seg om! Jeg har ledet KNs utviklingsprogr am i 5 provinser i Afghanistan i fire år fra 2004-2008, og har sett svært mange knyttet til norske militære operasjoner samt politi komme å gå etter å ha oppholdt seg i landet i svært korte perioder, omgitt av et enormt sikkerhetsappar at som vi norske i humanitære organisasjoner overhodet ikke har sett nødvendigheten av, samt legge beslag på enorme ressurser. Tvert i mot har den afghanske befolkningen vært vår viktigste samarbeidspartn er og sikkerhet under diverse feltbesøk i svært ulendt terreng dagevis fra Kabul. Det er IKKE vestlige som driver KN's arbeid i Afghanistan .. det er 17 afghanske partnerorganisa sjoner med røtter og kunnskap i områdene de arbeider. Det er disse menneskenes liv som står i fare ved åpent å samarbeide med militære styrker eller PRTer uten profesjonell kunnskap eller innsikt i utviklingsarbei d på landsbygda.
0 #3 Vegard Velle 13-06-2009 02:31
Interessant. Men det som ikke sies her er at bistandsorganis asjonene vel også er gjenstand for atskillig press fra militæret for å koordinere hjelpen med militære prioriteringer.
0 #4 KOJ 14-06-2009 02:36
Jeg forstår indignasjonen, og har små muligheter til å kontrollere virkeligheten bak påstandene, men det er faktisk akkurat det samme f.eks. Malalai Joya sier.
0 #5 Trine Eklund 15-06-2009 15:26
Jeg håper myndigheter, politikere, regjering og ikke minst militære leser hva bl.a. Gry Synnevår fra KN skriver. Vi hører stadig fra Bistandsorg. at ISAF roter til for den humanitære hjelpen med sin "snillisme" til å hjelpe samtidig som de er der for i verste fall å drepe. En dobbeltrolle som Afghanere ikke forstår. De ser heller ikke forskjell på USA/norske soldater. Tenk om de enorme ressursene som Det Militære bruker, kunne bli tildelt KN, Folkehjelpen og andre Noradstøttede prosjekter. Det er de som støtter og trygger befolkningen - i langt større grad enn Det Militære personell som ikke er opplært til bistandshjelp.
0 #6 Terje Skaufjord, redaktør Afghanistan-nytt 16-06-2009 15:00
Afghanistankomi teen har arbeidet i Ghazniprovinsen i 23 år uavbrutt gjennom sovjettiden, mujahedintiden, taliban-tiden og nå i tiden med USA-styrker og ISAF. Det regnes for å være svært farlig å dra til Ghazni (Selv UDI regner nå denne provinsen for å være så farlig at det kan være asylgrunn å komme derfra (dermed sendes asylsøkerne tilbake til Kabul i stedet!), og ingen gjør det da heller. Taliban står sterkt i området, men det er utenlandske PRT-er, amerikanske og nå sist polsk PRT, som har raidet sykehuset, og stukket av sted med pasientlistene, ikke Taliban.

I tillegg jobber AiN i Afghanistans nordøstre hjørne, Badakhshan, garantert langt unna der oberst Einar Johnsen har vært. Badakhshan er så perifert at UD ikke synes AiN skal jobbe der.

Hvis oberst Einar Johnsen ønsker å vite noe om hvordan det er å arbeide langt fra Kabul eller i spesielt krevende områder som er gradert sikkerhetsmessi g farlige, så skal han bare ta kontakt med Afghanistankomi teen. De har kontor i Kabul de også, men siden de få som jobber der er afghanere, lever de vel knapt noe vestlig liv.

Jeg skal unnlate å si for mye om standarden til norske soldater og offiserer, men meg bekjent har de både air-condition, vann og strøm og lever et liv fjernt fra afghansk hverdag.
0 #7 Poul Brandrup, stedlig Redd Barna-representant i Kabul 18-06-2009 15:13
Denne påstand er helt uden bund i virkeligheden. Den helt overvejende del af NGOernes indstas foregår netop ude i provinserne og NGOerne arbejder i og rejser rundt der dagligt. Der er andre international strukturer, som er underkastet sikkerhedsregle r, der i praksis gør det umuligt for dem at arbejde direkte med befolkningen, men det gælder altså helt overvejende IKKE NGOerne og slet ikke Redd Barna.

Det siger en hel del om obersten at han er så dårligt informeret om denne helt centrale del af det international samfunds indsats i det land, hvor han er udstationeret. Bistandsmerdarb ejderne på den norske ambassade og ambassadøren selv ved meget bedre.
0 #8 Øystein Tandberg, mot militære invasjoner. 24-07-2009 01:50
Kjære Oberst Einar Johansen,

det er en underlig kritikk du fremmer, hva med bjelken i ditt eget øye? Ta heller til ordet for at NATO, ISAF og OEF slutter å sleppe bomber over barn, foreldre og eldre. Jeg skal forsikre deg om at det vil være mer i tråd med deres ønsker om "sivil bistand". Tror du leker og bøker kan gi dem tilbake det de har tapt - både av fortid, nåtid og frem til dere drar? Ta til fornuft, la håret gro og gå over på arbeidsledighet strygd. Dessverre vil det overraske meg om du kjenner deg igjen i denne kritikken.
0 #9 Peder H. Ommundsen 24-10-2019 18:55
Bistand har blitt den nye vekstnæringen. Business mellom politikere og bistandsorganis asjoner. HØYT hevet over hode på vanlige mennesker. Korrupsjonen blomstrer.

Legg til kommentar