Internasjonal politikk

Krigshovedkvarteret "et sted på Østlandet"

Regjerings krigshovedkvarter I 1984 hadde vi i avisa Ikkevold en helsides artikkel med den litt tabloide overskriften "Willoch-regjeringens topphemmelige atombunker. Landets ledere sikres mens folket brennes opp!". Og artikkelen ble innledet slik: "I et topphemmelig fjellanlegg i det sentrale Østlandsområdet har landets ledende politikere og militære bygd et atombombesikret anlegg å flykte til når krigen bryter ut. Her vil de via fjernskrivere, telefoner og et NRK-studio ta imot og sende meldinger fra NATO-ledelsen og regjeringen til det norske folk. Mens de overlater bombenes inferno til landets innbyggere, vil de sitte trygt forvart i fjellet og "forsvare" den kommende norske radioaktive steinørken. Hele anlegget og tankegangen er et ledd i forberedelsen til krig. I den kommende krigen er NATO beredt til å slippe den første atombomben."

I detalj beskriv vi anleggets funksjon, øvelsesmønster og innredning. Vi valgte ikke å offentliggjøre anleggets eksakte geografiske plassering, men opplyste hva som er anleggets offisielle navn. Anleggets offisielle navn ble også offentliggjort av Lundkommisjonen i 1996.

NRK Dagsrevyen hadde i går kveld en omfattende reportasje  hvor de offentliggjør bilder og film av anleggets inngangsparti i kombinasjon med opplysning om at anlegget adresse er søkbar (om man vet dets offisielle navn) på internett. De avslutter med: "NRK har av sikkerhetshensyn valgt å ikke omtale anlegget med sitt offisielle navn i artikkelen." Ut fra at anleggets offisielle navn fra før av er offentlig kjent har imidlertid NRK i praksis, i motsetning til Ikkevold, offentliggjort krigshovedkvarterets eksakte beliggenhet.

Jeg synes det er uproblematisk. Men for NRK Dagsrevyens seere hadde det vært vel så interessant om statskanalen hadde bidratt til en debatt om hvilken militærpolitisk tenkning som ligger bak å etablere slike anlegg, - slik vi prøvde med artikkelen i 1984.


Og da vi i 1987 igjen skulle skrive om anlegget skjedde dette:


STATSMINISTERENS KONTOR GREP INN MOT IKKEVOLD  NTBtekst  -  26.05.1987  - 

Seksjon: inn - Kategori: Kultur og underholdning, Politikk - Emne: Forsvaret - Klasse: Media, Bedrifter, Militæret

Oslo (NTB):

Med varsel om strafferettslig forfølgelse har departementsråd Dag Berggrav ved statsministerens kontor fått avisa Ikkevold til å ta ut en gradert stedsopplysning fra en artikkel i avisas juni-nummer. Mot slutten av en lengre oversiktsartikkel over den sivile beredskap beskriver Ikkevold krigshovedkvarteret for Regjeringen og Stortingets ledelse, det såkalte Sentralanlegget, som er meget velutstyrt og avansert. Ikkevold ga i sin opprinnelige versjon en omtrentlig stedsplassering av anlegget, som etter redaksjonens mening lå innenfor grensen for hva som kan skrives uten å skade hensynet til rikets sikkerhet. Artikkelen ble forelagt statsministerens kontor og Sikkerhetsstaben i Forsvarets overkommando.

Ubotelig skade

Departementsråd Dag Berggrav, som er ansvarlig for at Regjeringen kan fungere i krig og leder Koordineringsrådet for sivil beredskap, svarte Ikkevold med en kategorisk advarsel mot å stedfeste krigshovedkvarteret.

- Stedsplassering av krigshovedkvarter er gradert Hemmelig. Det må ikke gis eller kunngjøres opplysninger som kan stedfeste beliggenheten av et slikt anlegg. Det vil i en gitt situasjon kunne være til ubotelig skade at sted er kjent eller stedfestet. Den tekst som foreligger vil kunne føre til strafferettslige reaksjoner, skrev Berggrav til redaksjonen i Ikkevold.

Med henvisning til blant annet et leserbrev i Dagbladet og statens egen stillingsannonsering for krigshovedkvarteret sendte Ikkevold et nytt brev til statsministerens kontor, der redaksjonen hevdet at en stedsangivelse på Ikkevolds presisjonsnivå eller høyere er gjort flere ganger før.
Departementsråd Berggrav fastholdt imidlertid sin advarsel mot å trykke opplysningen.


Østlandet

Ikkevold gikk i trykken mandag. I artikkelen om den sivile beredskap står det nå at krigshovedkvarteret ligger "et sted på Østlandet", og en redaksjonell beklagelse over at enkelte opplysninger som redaksjonen ønsket å gi måtte strykes.

- Det er gledelig at Ikkevold rettet seg etter vår påpekning av at avisa var i ferd med å trykke graderte opplysninger. Hvis ikke måtte man hatt grunn til å stille spørsmålstegn ved deres motiver, sier Dag Berggrav til NTB. Han har underrettet Forsvarssjefen om Ikkevolds henvendelse og sitt svar.


Ikke hemmelig

Redaksjonsmedlem Ivar Johansen i Ikkevold, som har skrevet artikkelen om den sivile beredskap, sier til NTB at Berggravs begrunnelse er urimelig og ulogisk, og i praksis betyr et sitatforbud.

- Man kan ikke late som om en opplysning er hemmelig når den vitterlig har vært trykt i en av landets største aviser, sier Johansen.
Dag Berggrav avviser dette, og sier at det er stor forskjell på en påstand i et leserbrev og en bekreftelse gjennom et større avisoppslag.

Kommentarer   

0 #11 KIB 12-04-2010 22:21
Jeg er veldig enig i alle Børresens vurderinger her, men vil gjerne benytte anledningen til å trekke ressonementene litt lenger: Det er underlig at så mange, Ivar Johansen inkludert, mistenkeliggjør og nærmest ser disse beredskapsordni ngene som lyssky virksomhet, ja langt på vei som umoralsk/uetisk . Og at det dermed blir "moralsk riktig" å drive med "outing".

Jeg vil heller snu på flisa: Det er svært betenkelig både etisk og moralsk, når man er en del av et demokrati, å bidra til å svekke de ordninger som møysommelig er utviklet over mange tiår for å sikre Stortinget og regjeringens funksjonsdyktig het i en krise/krigssitu asjon. I en slik situasjon er det jo avgjørende å sikre at de folkevalgte, det være seg en rødgrønn eller blå regjering, fortsatt kan ivareta det mandat norske velgere har gitt dem. Til dette kommer at det dreier seg om 100 % passive, ikke-voldelige, beskyttelsestil tak!

Vi må huske på at de som utviklet disse ordningene, bygde anlegg, etc., hadde opplevd 9. april og felttoget i Norge i april-mai 1940. Da hadde det jo med all tydelighet vist seg å være katastrofalt ikke å ha slike beredskapsordni nger. For dem handlet det nettopp om å sikre de legitime myndigheters beslutningsdykt ighet og sikre ivaretakelsen av nasjonale interesser innenfor en alliert sammenheng dersom en ny krise skulle inntreffe.

Disse tingene synes jeg egentlig alle de som er med på å "avsløre de nasjonale hemmeligheter" burde sette seg ned og tenke igjennom. Nei, sjansen for at anleggene må tas i bruk i dag er ikke store, men hvis noe slikt skulle inntreffe tror jeg vi alle ville satt pris på at det nasjonale lederskap var beslutningsdykt ig, for en ting er sikkert: Er ikke landets legitime myndigheter i stand til å fatte beslutninger i en slik situasjon, vil noen andre gjøre det.

Jeg blir egentlig både trist og lei meg over hvor umodne mange er i forhold til disse tingene. Det er også litt leit i forhold til de tusenvis av vernepliktige som har tjenestegjort på disse stedene siden 50-tallet og gjennom sin lojalitet bidratt til den nasjonale dugnaden det har vært å bygge ut og hegne om disse ordningene. En mulig forklaring på denne hodeløsheten et at det er for lenge siden krigen. Den nasjonale hukommelse er kort. Faren for at dyrekjøpt erfaring må høstes på nytt - til kanskje enda høyere pris - er stor. Kanskje ikke i morgen, eller i et ti-tjue års perspektiv, men en gang i fremtiden.
0 #12 RS 13-04-2010 12:56
Her ser jeg at mange har gitt informasjon som man normalt skal være høyt sikkerhetsklare rt og autorisert for å meddele, og da kun i embeds medfør. Og hele greia skyldes at noen tullebukker legger ut foretaksnummer, adresse og telefonnummer åpent uten å vite hva de gjør...
Håper ikke dette undergraver respekten hos andre når det gjelder å hemmeligholde det de faktisk har plikt til å holde tett om.
-1 #13 Dag Tangen 13-04-2010 16:20
Poenget er at disse installasjonene IKKE er et resultat av demokratiske beslutningspros esser.
Historikken er omtrent som følger: Ca. 1960 begynte USA å føle seg truet av russiske atomvåpen, "the missile gap" en innbilt underlegenhet som var et resultat av den hysteriske kommunistskrekk en hos USAs elite. Omtrent som den paranoide kong Christian den 7 som hadde fått ny garde, og visstnok døde av skrekk da den kom trommende inn på slottsplassen.
USA bygget sin første bunker nær Mount Weathers i Virginia. Den kan sees på Google Earth. I tillegg utvidet de en hemmelig traktat UKUSA, som gjør at alle engelsktalende NATO-land skulle utveksle etterretningsin formasjon, nærmest i sanntid. For at alle NATO-land skulle føle seg likebehandlet måtte alle bygge bunker. Regjeringene behøvet ingen informasjon, som f.eks. den på New Zealand. I boka Secret Power av Nicky Hager har Statsminister David Lange et forord hvor han uttrykker sin vrede over ikke å ha bltt funnet verdig til rikets innerste hemmeligheter. Richelson og Balls bok "The Ties that Bind" er kommet i to utgaver, og skildrer det hemmelige avlyttingssyste met i stor detalj. Vår lokale avdeling ligger i Jåttåvågen og er koplet til Menwith Hill i Storbritannia. Lojalitetsteste n for norske securocrater er at de påstår å kunne lese UKUSA etterretningen. Hvilket de selvfølgelig ikke får lov til, det er USA som skal beskyttes, graderingen heter: "For US Eyes only. NOFORN". Tilslutningen til dette systemet sikrer ingen nordmenn, den kan sette oss i livsfare, allesammen, i en krise situasjon, derfor INGEN LOJALITET.
0 #14 Demokrati 13-04-2010 21:52
Tangen hvem er du og hvorfor er du så skeptisk til at våre folkevalgte beslutningstake re skal beskyttes i krisetider? Mener du at i enhver krisetid så skal det råde anarki?
0 #15 Gaute 16-04-2010 22:49
Det beste som kan skje når man ønsker å holde noe hemmelig er at hele verden vet innholdet i hemmeligheten og godter seg over at de vet det som skulle være hemmelig. Da slutter alle å lete.
0 #16 Christoffer Gundersen 04-06-2010 00:28
Sitat: "Willoch-regjer ingens topphemmelige atombunker. Landets ledere sikres mens folket brennes opp!"
Er dette noe du også ville sagt i dag, eller har du i årenes løp innsett hvor dum den overskriften var?
0 #17 Ivar J 04-06-2010 19:37
Christoffer: Det saklige innholdet står jeg nok fortsatt for, men ville nok formulert meg noe annerledes.
0 #18 Solan Gundersen 21-08-2012 19:50
5-KOLLONEN er på plass i Norge - SV -REGJRRINGENS topphemmelige atombunker. Landets ledere sikres mens folket brennes opp!" Ubrukt anlegg

I stedet for å benyttes seg av dette anlegget valgte regjeringen ,og landets mest sentrale embedsmenn og - kvinner, å samles i Regjeringens representasjons bolig i Oslo sentrum og Forsvarsdepartementet.

Regjeringens kriseråd holdt sitt første møte klokken 18.30.
abcnyheter.no/.../...
0 #19 Sebastian L 26-09-2021 21:09
Hvor kan denne artikkelen fra ikkevold leses i sin helhet? Har letet nettet rundt
+2 #20 Ivar J 27-09-2021 14:49
Sebastian: Den ligger ikke på nett. Nasjonalbibliot eket kan hjelpe, om viljen er der.

Legg til kommentar