Internasjonal politikk

Hvorfor forskjellige regler for sex og våpenkjøp når nordmenn er i utlandet?

 
Lettere å kjøpe sex enn våpen?"Etter innføringen av sexkjøpsloven ble det også forbudt for norske turister å kjøpe sex i utlandet. Slik er det ikke med våpenlovgivningen.Det burde være et minstekrav hvis regjeringen skal skryte av en god og restriktiv våpenpolitikk!

For noen år siden trådte sex­kjøps­lo­ven i kraft i Norge. I Norge er det nå for­budt å kjøpe sek­su­elle tje­nes­ter. Som turist i et annet land må man fort­satt følge Nor­ges lover for kjøp og salg av sek­su­elle tje­nes­ter og man risi­ke­rer straff ved over­tre­delse. Dette gjel­der ikke for kjøp og salg av våpen. Hvis man vil kjøpe eller selge våpen i utlan­det hol­der det å følge det respek­tive lan­dets egne lover og regler," skriver Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd i denne artikkelen.Lettere å kjøpe sex enn våpen?

Av Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd

Etter innføringen av sexkjøpsloven ble det også forbudt for norske turister å kjøpe sex i utlandet. Slik er det ikke med våpenlovgivningen.Det burde være et minstekrav hvis regjeringen skal skryte av en god og restriktiv våpenpolitikk!

For noen år siden trådte sex­kjøps­lo­ven i kraft i Norge. I Norge er det nå for­budt å kjøpe sek­su­elle tje­nes­ter. Som turist i et annet land må man fort­satt følge Nor­ges lover for kjøp og salg av sek­su­elle tje­nes­ter og man risi­ke­rer straff ved over­tre­delse. Dette gjel­der ikke for kjøp og salg av våpen. Hvis man vil kjøpe eller selge våpen i utlan­det hol­der det å følge det respek­tive lan­dets egne lover og regler.

Den norske stat har for­holds­vis strenge reg­ler for salg og kjøp av våpen som blir pro­du­sert i Norge. Ikke alle land har samme lov­giv­ning på dette som Norge, men det betyr ikke at Norge bør redu­sere sine krav for norsk­eid pro­duk­sjon av våpen i utlan­det. Den norske stat har eier­an­de­ler i to sel­ska­per som pro­du­se­rer for­svars­ma­te­ri­ell i Norge: Nammo As og Kongs­berg grup­pen ASA. Det er skrem­mende at disse sel­ska­pene har dat­ter­sel­ska­per i land som Canada, Sve­rige, Fin­land, Tysk­land, Sveits og USA hvor sel­ska­pe­nes pro­duk­sjon for­hol­der seg til lov­verk og eks­port­reg­ler i det lan­det de ope­re­rer i, som er langt mer libe­ra­li­serte enn de vi lever under. Norsk­eide sel­ska­per i utlan­det, som pro­du­se­rer for­svars­ma­te­ri­ell, behø­ver der­med ikke å følge norske lover og reg­ler, som ofte er strengere.

Ønsker vi en stren­gere våpen­eks­port­kon­troll i Norge bør dette gjelde både for våpen og ammu­ni­sjon pro­du­sert i Norge og i utlan­det. Ønsker vi en bedre kon­troll av hvor våp­nene våre hav­ner må på samme måte krav om slutt­bru­ke­r­er­klæ­rin­ger fore­ligge uav­hen­gig av hvem vi hand­ler med, om det er Tyr­kia eller USA. Slik til­fel­let er nå har vi ingen garan­tier for hvor våp­nene hav­ner når vi hand­ler med våre sik­ker­hets­po­li­tiske alli­erte, fordi de i bunn og grunn står fritt til å eks­por­tere til hvem som helst innen­for sine gjel­dende regelverk.

Årets stor­tings­mel­ding om norsk våpen­eks­port viser posi­tive trekk, det er større inn­syn og stren­gere reg­ler for eks­port av for­svars­ma­te­ri­ell fra Norge, men det er langt fra til­freds­stil­lende nok til at norske myn­dig­he­ter kan si seg for­nøyde. Det hev­des at pro­duk­sjon og eks­port av for­svars­ma­te­ri­ell utgjør en verdi­skap­ning i Norge. Det er deri­mot ganske klart at de ver­dier vi ska­per gjen­nom våre dat­ter­sel­ska­per som sel­ger våpen til land i krig eller hvor det er fare for krig er høyst dis­ku­table. Kjøp av sek­su­elle tje­nes­ter kan også hev­des å være en verdi­skap­ning for noen. I Norge er imid­ler­tid dette en verdi­skap­ning vi ikke støt­ter, men som vi kon­trol­le­rer og for­byr både i Norge og i utlan­det. Slike ver­dier og stan­dar­der bør der­for også reflek­te­res gjen­nom en kraf­tig inn­stram­ming i vår virk­som­het og eier­skap i våpen­sel­ska­per ver­den rundt.

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyheter

Kommentarer   

-1 #1 Trine Eklund 23-02-2013 20:39
Norsk våpenproduksjon - og eksport er både uetisk og umoralsk. Regjeringen fører en dobbeltmoralsk taktikk ved å kalle Norge "en fredsnasjon" samtidig som vi produserer store mengder med våpendeler som vi selger til ca 50 land og hvor hvermandsen kan ta med seg våpen å selge fritt i utlandet.Våpen produseres og eksporteres med den hensikt å skade og drepe andre.
+1 #2 Kristiane Mauno Krystad 24-02-2013 20:03
Det store målet bør være å ikke ha noen våpenproduksjon . Som Trine Eklund også kommenterere: Våpen brukes på mennesker.
0 #3 Haakon 25-02-2013 11:34
Problemet, Ivar, er at sexkjøpsloven for nordmenn i utlandet er ulovlig. Det er bare en person som er straffet etter denne og han tok ikke saken i rettsvesenet.

Man kan ikke pålegge personer å opptre etter en annen nasjons lover der personen er til en hver tid.

Man kan ikke vedta at nordmenn ikke kan kjøre raskere enn 100 km/t i utlandet. At de ikke skal kunne kjøpe alkohol dagen før helligdager når de er i syden.
Man kan ikke kreve forståelse for at utlendinger her ikke forholder seg til norsk lov og må forholde seg til hjemlandets lover.

Hvaslags integrering blir det?

Så - det at en lov er feil kan ikke brukes som argument for at den er riktig i andre debatter.
0 #4 Anita 25-02-2013 15:15
Vel, Haakon, Ivar får svare for seg. Men, hvorfor spør du ham, og ikke artikkelforfatteren?

Men, uansett; her er du helt på jordet.
Jeg viser til straffelovens § 12 som angir en rekke straffbare handlinger foretatt i utlandet og hvor du rammes etter norsk straffelov.
0 #5 Haakon 26-02-2013 14:21
Hei Anita.
Det at vi er rammet også av internasjonale lover - det trodde jeg var så åpenbart at jeg ikke tok det med.

Handel med sex, kjøre fortere enn 100 km/t, kjøre med over 0.2 i promille, røyke en røyk inne på resturant, kjøpe alkohol midt på natten, er ikke rammet av internasjonale lover og lov for en nordmann å gjøre om han er utenlands. Ikke i Norge.

Det er de lokale lover som gjelder og det må man respektere.

Mener du at de som kommer til oss i Norge skal gjøre som de har lov til i sitt hjemland?
0 #6 Haakon 26-02-2013 14:37
Anita - i Amsterdam kan du til og med lovlig kjøpe, besitte og røyke hasj. Det er lov.
Norge kan ikke lage lover mot at nordmenn ikke får lov til å gjøre det.
0 #7 Anita 26-02-2013 15:08
jaså, Håkon, hva er det som får deg til å tro at
brudd på straffelovens kapittel 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 eller 33, eller §§ 135, 141, 142, 144, 145 annet ledd, 145 b, 147 a, 147 b, 162 c, 169, 192 til 199, 202, 202 a, 203, 204 a, 222 til 225, 227 til 235, 238, 239, 242 til 245, 291, 292, 294 nr. 2, 317, 326 til 328, 330 siste ledd, 338, 342, 367 til 370, eller 423 i sin helhet dreier seg om internasjonale lover?

i den utstrekning nordmenn i utlandet begår straffbare handlinger som rammes av disse kapitlene i straffeloven kan han/hun straffes i Norge.
0 #8 Haakon 26-02-2013 15:16
Jeg så på heltheten i § 12, Anita.
Jeg har ikke mulighet her og nå å gå inn i alle kapitlene.

Men, jeg savner svar på om du mener at folk fra andre nasjonaliteter skal forholde seg til norske eller hjemlandets lov når de er i Norge....
0 #9 Anita 26-02-2013 15:31
Vel Håkon, for svært mange forhold straffes nordmenn for kriminelle handlinger foretatt i utlandet, herunder sexkjøp. Men IKKE for våpensalg.
Det var hovedpoenget med Heddas artikkel,slik jeg leste den.

I tillegg rammes naturligvis en rekke straffbare handlinger av lokal lovgivning i det respektive land.
0 #10 Haakon 26-02-2013 15:58
Jeg syns for min del det blir litt underlig at Norge skal be om å få utlevert en person som har fulgt lovene i det landet han er i.

Legg til kommentar