Internasjonal politikk

Hvorfor forskjellige regler for sex og våpenkjøp når nordmenn er i utlandet?

 
Lettere å kjøpe sex enn våpen?"Etter innføringen av sexkjøpsloven ble det også forbudt for norske turister å kjøpe sex i utlandet. Slik er det ikke med våpenlovgivningen.Det burde være et minstekrav hvis regjeringen skal skryte av en god og restriktiv våpenpolitikk!

For noen år siden trådte sex­kjøps­lo­ven i kraft i Norge. I Norge er det nå for­budt å kjøpe sek­su­elle tje­nes­ter. Som turist i et annet land må man fort­satt følge Nor­ges lover for kjøp og salg av sek­su­elle tje­nes­ter og man risi­ke­rer straff ved over­tre­delse. Dette gjel­der ikke for kjøp og salg av våpen. Hvis man vil kjøpe eller selge våpen i utlan­det hol­der det å følge det respek­tive lan­dets egne lover og regler," skriver Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd i denne artikkelen.



Lettere å kjøpe sex enn våpen?

Av Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd

Etter innføringen av sexkjøpsloven ble det også forbudt for norske turister å kjøpe sex i utlandet. Slik er det ikke med våpenlovgivningen.Det burde være et minstekrav hvis regjeringen skal skryte av en god og restriktiv våpenpolitikk!

For noen år siden trådte sex­kjøps­lo­ven i kraft i Norge. I Norge er det nå for­budt å kjøpe sek­su­elle tje­nes­ter. Som turist i et annet land må man fort­satt følge Nor­ges lover for kjøp og salg av sek­su­elle tje­nes­ter og man risi­ke­rer straff ved over­tre­delse. Dette gjel­der ikke for kjøp og salg av våpen. Hvis man vil kjøpe eller selge våpen i utlan­det hol­der det å følge det respek­tive lan­dets egne lover og regler.

Den norske stat har for­holds­vis strenge reg­ler for salg og kjøp av våpen som blir pro­du­sert i Norge. Ikke alle land har samme lov­giv­ning på dette som Norge, men det betyr ikke at Norge bør redu­sere sine krav for norsk­eid pro­duk­sjon av våpen i utlan­det. Den norske stat har eier­an­de­ler i to sel­ska­per som pro­du­se­rer for­svars­ma­te­ri­ell i Norge: Nammo As og Kongs­berg grup­pen ASA. Det er skrem­mende at disse sel­ska­pene har dat­ter­sel­ska­per i land som Canada, Sve­rige, Fin­land, Tysk­land, Sveits og USA hvor sel­ska­pe­nes pro­duk­sjon for­hol­der seg til lov­verk og eks­port­reg­ler i det lan­det de ope­re­rer i, som er langt mer libe­ra­li­serte enn de vi lever under. Norsk­eide sel­ska­per i utlan­det, som pro­du­se­rer for­svars­ma­te­ri­ell, behø­ver der­med ikke å følge norske lover og reg­ler, som ofte er strengere.

Ønsker vi en stren­gere våpen­eks­port­kon­troll i Norge bør dette gjelde både for våpen og ammu­ni­sjon pro­du­sert i Norge og i utlan­det. Ønsker vi en bedre kon­troll av hvor våp­nene våre hav­ner må på samme måte krav om slutt­bru­ke­r­er­klæ­rin­ger fore­ligge uav­hen­gig av hvem vi hand­ler med, om det er Tyr­kia eller USA. Slik til­fel­let er nå har vi ingen garan­tier for hvor våp­nene hav­ner når vi hand­ler med våre sik­ker­hets­po­li­tiske alli­erte, fordi de i bunn og grunn står fritt til å eks­por­tere til hvem som helst innen­for sine gjel­dende regelverk.

Årets stor­tings­mel­ding om norsk våpen­eks­port viser posi­tive trekk, det er større inn­syn og stren­gere reg­ler for eks­port av for­svars­ma­te­ri­ell fra Norge, men det er langt fra til­freds­stil­lende nok til at norske myn­dig­he­ter kan si seg for­nøyde. Det hev­des at pro­duk­sjon og eks­port av for­svars­ma­te­ri­ell utgjør en verdi­skap­ning i Norge. Det er deri­mot ganske klart at de ver­dier vi ska­per gjen­nom våre dat­ter­sel­ska­per som sel­ger våpen til land i krig eller hvor det er fare for krig er høyst dis­ku­table. Kjøp av sek­su­elle tje­nes­ter kan også hev­des å være en verdi­skap­ning for noen. I Norge er imid­ler­tid dette en verdi­skap­ning vi ikke støt­ter, men som vi kon­trol­le­rer og for­byr både i Norge og i utlan­det. Slike ver­dier og stan­dar­der bør der­for også reflek­te­res gjen­nom en kraf­tig inn­stram­ming i vår virk­som­het og eier­skap i våpen­sel­ska­per ver­den rundt.

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyheter