Internasjonal politikk

Bystyreflertallet avviser ikke handel med okkupasjonsprofitører

Bystyreflertallet avviser ikke handel med okkupasjonsprofitører"Nordmenn har historiske erfaringer, kanskje mer enn de fleste, på hva folkerettsstridig okkupasjon innebærer av grove menneskerettighetsbrudd: Av menneskelige overgrep, vold og tortur. Og vi etablerte gjennom dette standarder for konsekvenser av å samarbeide med okkupasjonsmakten. Også etiske standarder for forretningsvirksomhet: i ettertid ville det blitt ansett som helt uakseptabelt å samarbeide, eller drive forretninger, med firmaet som levert gassen til de tyske gasskammere," sa jeg blant annet da bystyret i dag behandlet forslag om at Oslo kommune ikke skal inngå avtaler med selskaper som driver økonomisk virksomhet på okkuperte landområder.

Men konsekvensen av Arbeiderpartiets og de borgerlige partiers stemmegivning er at de mener at Oslo kommune greit kan ha leveranser fra et internasjonalt firma som leverer utstyr og tjenester til israelske fengsler der palestinere fra Vestbredden tortureres. Dermed vil Oslo kommune – indirekte – være medansvarlig for alvorlig brudd på folkerett og menneskerettigheter.

Les fra bystyrebehandlingen
Les mitt bystyreinnlegg nedenforOslo bystyre 10. mars 2013

Ivar Johansen, SV

Sak Oslo kommune skal ikke inngå avtaler med selskaper som driver økonomisk virksomhet på okkuperte landområder

Ordfører

Først: takk til Rødt for initiativet til denne saken.

Nordmenn har historiske erfaringer, kanskje mer enn de fleste, på hva folkerettsstridig okkupasjon innebærer av grove menneskerettighetsbrudd: Av menneskelige overgrep, vold og tortur. Og vi etablerte gjennom dette standarder for konsekvenser av å samarbeide med okkupasjonsmakten. Også etiske standarder for forretningsvirksomhet: i ettertid ville det blitt ansett som helt uakseptabelt å samarbeide, eller drive forretninger, med firmaet som levert gassen til de tyske gasskammere.

Byrådslederen hevder i notat til finanskomiteen at han "ikke kan se at lov og forskrift om offentlige anskaffelser gir kommunen adgang til å utelukke enkeltleverandører på det grunnlaget forslaget tar til orde for,» mao at det ikke er mulighet f.eks. å utelukke anbydere «som driver virksomhet som bryter med prinsipper som er fastslått i folkeretten» eller «driver økonomisk virksomhet på okkuperte landområder.» Derimot mener Byrådet at man kan kreve at varer som leverer til kommunen er framstilt under forhold som er uforenlige med FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner. Byrådet har ikke påvist noen juridisk dokumentasjon for å si at Norges eller EUs konkurranseregler har et slikt skille. Menneskerettighetsbrudd gir utelukkelse, men ikke folkerettsbrudd.

Oslo kommune har, på Byrådets eget initiativ, sluttet seg til FNs Global Compact. Den stiller strenge krav til aktiv handling for å sikre at kommunens leverandører støtter og respekterer vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Jeg synes nok bystyreflertallet, og Byrådet, ikke akkurat står i front, og bevisst – og på eget initiativ – benytter sin posisjon som en av landets største offentlige innkjøpere og det dette gir av markedsmakt til å stille krav til leverandørene. Fra bystyrets side må vi dytte og dytte for å få Byrådet over i aktiv handlings-modus. På en del politikk-områder snakker vi om null-toleranse. Men på dette saksområdet bringer Byrådet inn mange unnskyldende formuleringer. Det må vurderes «art, omfang og alvorlighetsgrad» for menneske- og folkerettsbrudd, sier Byrådet.

Fra SVs side mener vi Oslo kommune skal ha null-toleranse for brudd på internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner og folkerettsbrudd. Og skulle norske og EUs konkurranseregler ikke gi oss tilstrekkelig hjemmel bør Oslo kommune stå i front for å få dem endret. Det er del saker vi bevisst – ved tvil – utfordrer EU for å få flyttet noen grenser. Vi kjører saker for ESA og EU for f.eks. å få aksept for det norske vinmonopolet. Viktig nok, men grove menneskerettighetsbrudd og folkerettsbrudd går kanskje for meg foran det meste.

Så, ordfører, er det slik at vi også denne gangen i det enstemmige finanskomiteforslaget igjen har dyttet Byrådet noen steg videre. Og det er bra, men jeg er jo redd for at i de konkrete sakene vil det ha begrenset betydning. Når Byrådet – og ut fra stemmegivningen i denne saken trolig også Arbeiderpartiet - mener at Oslo kommune greit kan ha leveranser fra et internasjonalt firma som leverer utstyr og tjenester til israelske fengsler der palestinere fra Vestbredden tortureres ikke skal utelukkes, vil Oslo kommune – indirekte – være medansvarlig for alvorlig brudd på folkerett og menneskerettigheter.

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyhetsbrev