Internasjonal politikk

Nødhjelps- og bistandsarbeidere: Støtte til SV-initiativ

Nødhjelps- og bistandsarbeidere:  Støtte til SV-initiativ

Senskadevirkninger og kompetanse- og bistandsbehov er det samme enten du har vært ute i krigssonen i Afghanistan for det norske militærforsvaret eller for Flyktningehjelpen.

Når Oslo kommune derfor nå skal etablere tiltak overfor militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner (kunnskapsutvikling hos ansatte og fastleger, etablering av et veteranprosjekt, anerkjennelse av og respekt for veteranenes innsats og aktivitetshus for veteraner) er det naturlig også å inkludere bistand- og hjelpearbeidere.

På mitt initiativ vedtok bystyret dette i sitt møte onsdag: "Byrådet undersøker mulighetene for om prosjektene kan utvides til også å omfatte personell fra sivile hjelpeorganisasjoner og ikke-militære statlige organer og orienterer bystyret om dette."

Les mitt bystyreinnlegg nedenfor, under "les mer."

 

 

Oslo bystyre 12. november  2014

Ivar Johansen, SV

Sak Oslo kommunes innsats for å hedre veteraner etter internasjonale operasjoner

Ordfører

Det er grunn til å være særs kritisk til Norges deltakelse i krigsoperasjoner som Afghanistan, Libya, eller som i disse dager: i Sudan. Jeg har liten tro på at man kan bombe seg til fred, eller gjennom bomber utslette ideologiske terrorgrupper. Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har vel i praksis ikke bedret seg en millimeter fra vi gikk inn i 2001, til vi nå trekker oss ut. Etter tusener av bomber og tusener av uskyldige døde. Og sant og si tror jeg også det kan stilles spørsmålstegn ved om den libyske befolkning har det så mye bedre etter at bombeflyene trakk seg tilbake etter de tusener av bombene og etter at despoten ble fjernet. For verdenssamfunnet trakk seg bokstavelig talt ut, og overlot libyerne til seg selv.

Men, selv om SV er særs kritiske til politiske beslutningene som gjør Norge til en krigsnasjon, og er uenig med finanskomiteflertallets henvisning til at det er et mål å styrke samfunnets forståelse for norsk deltakelse i disse operasjonene, så er vi selvsagt ikke i mot den enkelte soldat som faktisk tjenestegjør i disse områdene.  Vi er motstander av norsk krigføring i Afghanistan, men hedrer samtidig soldaten som har vært der. Vi må selvsagt sørge for at soldater og befal får nødvendig oppfølging, verdighet og forståelse når de kommer hjem, slik byrådet foreslår i en sak.

Men perspektivet må utvides: Som Rolf Borgos, tidligere bistands- og nødhjelpsarbeider skriver: "Jeg finner det naturlig å sammenlikne veteranenes situasjon med min og andre tidligere nødhjelp- og bistandsarbeideres utfordringer etter avsluttet oppdrag. I en tiårsperiode vært har jeg vært på oppdrag i flere utsatte områder, som Burma, Afrika, Balkan, Midtøsten, og Afghanistan. Under oppdragene har jeg hatt tett kontakt og «samarbeid» med norske og internasjonale styrker. Jeg ble også tatt som gissel på slutten av 90-tallet."

Jeg har derfor, på vegne av SV, argumentert for at prosjektene utvides til også å omfatte personell fra sivile hjelpeorganisasjoner og ikke-militære statlige organer. Og for å ta et eksempel: Velferdsetaten etablerer nå et 2-årig prøveprosjekt rettet mot veteraner etter internasjonale operasjoner, med mål å bidra til kompetanse i tjenesteapparatet om veteraners særskilte behov og bistand til personer som har problemer med å kontakte hjelpeapparatet. Det helt opplagt: dette kompetanse- og bistandsbehov er det samme enten du har vært ute i krigssonen i Afghanistan for det norske militærforsvaret eller for Flyktningehjelpen. Det er bra når en enstemmig finanskomite etter SVs initiativ anbefaler byrådet å vurdere dette.

Så har SV et avvikende syn på et forhold: Vi har siden 1945 feiret 8.mai som nasjonal  frigjøringsdag. Hedret motstandsbevegelsen under krigen, som på ulike måter arbeidet for å få en ende på den tyske okkupasjonen, og sikret Norges selvstendighet, fred og frihet. Det har vært viktig at 8.mai-markeringene skal være samlende.

Nå vil byrådet også ha en veteranmarkering denne dagen for nordmenn som har deltatt i Afghanistan, Libya og andre utenlandsoperasjoner. Ved å legge disse markeringene til en og samme dag skaper man implisitt sammenlikninger mellom kampen mot okkupasjonen av Norge og innsatsen Norge legger ned i å okkupere andre land. Det er en usmakelig politisering av en verdig merkedag, og bidrar til en svekkelse av betydningen av dagen som frigjøringsdag.

SV foreslår derfor at et kommunalt arrangement skal legges til en annen dag.

Kommentarer   

#1 Trine Eklund 14-11-2014 09:29
Godt skrevet med gode argumenter fra Ivar Johansen. Vi må bort fra frasene om å hedre soldatene og våpnene, og fremme innsatsen det sivile samfunn yter i konfliktområder . 13 nov ble Bertha von Suttner hedret på Nobelinst. for sin idè overfor Alfred Nobel om å avskaffe våpnene og hun skrev boken "Ned med våpnene" for over 100 år siden. Uten henne hadde vi ikke hatt Alfred Nobels Fredspris - hvor Nedrustning, forbrødring og dialog/ Fredskongresser er de 3 komponentene i hans testamente. Han tjente sine penger på krutt og våpen, men var klok nok til å snu i tide

You have no rights to post comments