Internasjonal politikk

SVs forsvars- og sikkerhetspolitikk: Innspill fra en arbeidsgruppe

SVs forsvars- og sikkerhetspolitikk: Innspill fra en arbeidsgruppe

En arbeidsgruppe har levert et debattinnspill i SVs programarbeid som konkluderer slik:"Vi mener sentrale deler av Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk bør være:

- Vi skal sikre oss større selvstendig handlingsrom og gjøre oss mer uavhengige av NATO ved å omorganisere forsvaret til et moderne okkupasjonsforsvar til lands, et moderne sjøforsvar og det luftforsvaret vi trenger for å forsvare vårt fysiske territorium.

- Norge skal selv ha ansvaret for overvåkning, sikkerhet og avspenning i nord. Det innebærer også at:

--- NATO-øvelsen Trident Juncture (2018) holdes borte fra Nord-Norge.

---Vi skal ikke ha noen utenlandske baser eller permanente utenlandske styrker på norsk jord.

- På lang sikt skal Norge arbeide for en nordisk forsvarsallianse. Et første skritt er å opprette en organisasjon med ansvar for nordisk forsvarssamarbeid.

- Det sivil-militære samarbeidet i Norge må styrkes og hele landet må være beredt til å bidra under krisehåndtering. Det innebærer blant annet:

--- En kort allmenn verneplikt hvor alle ungdommer lærer grunnleggende om våpen, sanitet og samfunnssikkerhet slik at befolkninga vet hvordan vi skal opptre ved kriser. I tillegg kommer et lengre program for dem som egner seg til og ønsker å gjennomføre militær verneplikt.

- Sjøforsvaret må oppgraderes med blant annet ubåter og ha flere seilingsdøgn i nord.

- Bestillingen av F-35 fryses på det nivået Stortinget har vedtatt til nå, 28 fly, inntil vi har et tydelig konsept for et balansert forsvar, med en bærekraftig forsvarsøkonomi på plass.

- Det skal satses på å bekjempe nye trusler, gjennom god overvåking og etterretning samt en satsing på cyberforsvaret og bedre kunnskap om digital sikkerhet i samfunnet."

Debatten går. Hva mener du?

Kommentarer   

+1 #11 Dag Dale 24-11-2016 20:59
Oppfatter dette som et lite militarisme-kri tisk forslag. Som pasifist vil jeg vurdere andre partier med denne militærvennlige politikken. Engang da SV var mer USA kritisk hang dette sammen med kritikk av rustningskapplø pet og generell militarisering. Kamp mot imperialisme og vestlig maktmisbruk i den tredje verden. Derfor gikk vi i tog mot Afghanistan-kri gen. Og Hallgeir fikk igjennom at partiet tok selvkritikk i forhold til støtte til Juguslavia-krig en. Etter kampfly-støtte og Libya-bombing - og sikkert regjeringsansva r for NATO-medlemskap et - ser det ut til at SV er blitt et annet parti enn fredspartiet.
+1 #12 Hedda Langemyr 24-11-2016 21:24
Et tydeligere samarbeid og noe mer om hvordan et slikt samarbeid ville fortont seg med nabolandene våre ville gjort seg i dokumentet. Jeg mener det er lite hensiktsmessig å ta ja- eller nei til NATO-medlemsska p i dette. Det ligger såpass fast, men fokusere på sikkerhetspolit iske supplementer som kan sikre en større grad av selvstendighet og en mer defensiv innretning på det forsvaret vi har. Dersom verneplikten gjeninnføres i sin vante form må også et punkt om sivil verneplikt inn. Og en slik sivil verneplikt bør være noe annet en en fyr som koker kaffe og printer ut papirer. Året i siviltjeneste bør brukes mer aktivt som skolering til fredsfaglige stillinger seinere. Bare noen få tanker...
0 #13 Ådne Løvstad 25-11-2016 11:55
Jeg synes det er mye fornuftig her. Forsvaret skal både oppfylle de krav NATO setter som alliansepartner , MEN det skal også sikre territorie, infrastruktur og befolkning. Den første delen ser det ut til at det er lett å finne penger til, den andre delen ikke. Et balansert forsvar og en stat med integritet må oppfylle begge krav til Forsvaret. Slik det er nå, er strategiske mål på overordnet plan i vare tatt, men dette er ikke nødvendigvis sammenfallende med staten Norge eller befolkningens behov for beskyttelse i krise eller krig. Om en nordisk allianse er realistisk oppe i dette er en annen historie, som ikke må komme i veien for et nasjonalt ansvar for å beskytte og ta vare på oss selv.
0 #14 Trine Eklund 27-11-2016 10:37
Mye bra i gruppens arbeid, men jeg savner satsing på "Sivile Fredsstyrker"/N on Violent Peaceforces". Det bør komme inn som en parallell til militær verneplikt. SV nevner verneplikt for alle, men da også et valg for all ungdom om å gå videre med Sivil Fredstjeneste, Militær tjeneste - eller Samfunntjeneste . Mao verneplikt for alle med valg. Ikkevold er underkjent som metode i vår forsvar- og sikkerhetspolit ikk
0 #15 Øystein Moe 12-12-2016 07:28
SV må si nei til medlemskap i Nato.
Vi kan ikke forandre hverken Natos angrepsspill,pr ess til å delta i krig eller Natos forsvarstrstege i og krigshissing,ve d å være medlem .Det er fult mulig for Norge å være Nøytrale.
2 Norge og Sverige bør Si både nei til EU,som vi allerede har gjort og nei til EØS. Nato soldater i Trøndelag må sendes hjem og det må SV kreve .SV må si nei til styrking av forsvaret i Nordområdene. SV må si nei til kjøp av noen som helst for 35 kampfly. Kanskje riska Buisnes,men det må vi tørre.og vi må kreve att Nato baser i Polen legges ned og Soldatene sendes hjem .
Og SV må si nei til EU og EØS.
0 #16 Øyvind Randers-Pehrson 14-12-2016 15:21
Første prioritet må være å stoppe jagerflykjøpet. Bare et norsk forsvar med rimelige jagerfly kan forhindre at vi knytter alle våre penger opp mot et evig pengesluk som F-35 utgjør. Det vil aldri bli noen uavhengighet fra NATO så lenge alt av forsvarspenger omtrent går til F-35. F-35 vil kunne brukes for all synlig framtid til å presse Norge med trusler om stans av deler, ekspertise, vedlikehold, osv. og norsk storting og regjering vil gi etter hver gang.
0 #17 sonja krohn 15-12-2016 17:53
jeg støtter øystein moes innlegg, da jeg mener en forutsetning for bl.a. å unngå deltagelse i flere angrepskriger er at Norge må ut av Nato.
Vi er en liten gruppe i oslo som vil samle/ vekke Nato-motstanden i landet igjen ved intiativet NORGE UT AV NATO.
Slå opp på norgeutavnato.n o.
0 #18 Ingeborg Breines 13-02-2017 08:31
hvis dette blir vedtatt har SV fullstendig utspilt sin rolle som fredsparti. Hvor er militarismekrit ikken - hvor er alternativene til krigføring og fiendebilder - hvor er ikke-voldelig konflikthåndter ing og fredsundervisni ng - hvor er kritikken av militær ressursbruk og forurensing samt av vanviddet med å være del av en atomvåpenstrate gi....????

Legg til kommentar