Internasjonal politikk

Kommunale anskaffelser: Folkerettsstridig okkupasjon må gi utelukkelse

Kommunale anskaffelser: Folkerettsstridig okkupasjon må gi utelukkelse

Oslo kommune bør ikke kjøpe varer eller tjenester som er produsert på folkerettsstridig okkupert område eller av firmaer som har aktivitet på slike områder.

Oslo kommune har i sin anskaffelsesstrategi presisert at det skal vektlegges et samfunnsansvar. Som det heter i en byrådssak: "Prinsippene i FNs Global Compact om menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljøhensyn og antikorrupsjonsarbeid er viktige i denne sammenheng. Disse går ut på at bedriftene skal støtte og respektere de internasjonale menneskerettighetene og sentrale arbeidstakerrettigheter, fremme miljøansvar og motarbeide korrupsjon. Prinsippene er basert på FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene, ILOs kjernekonvensjoner, Rio-prinsippene om miljø og utvikling og FN-konvensjonen mot korrupsjon."

Kommunen må derfor, som det heter i FNs Global Compacts prinsipp nr. 2, "påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene." Oslo kommune må i den sammenheng vurdere om kjøp av varer produsert i de israelsk-okkuperte områdene på Vestbredden vil bryte med FNs Global Compact, menneskerettighetserklæringen eller ILOs kjernekonvensjoner. Bosettingene er ulovlige og i strid med folkeretten. Bosetningene er i strid med 4. Genèvekonvensjonenes artikkel 47, som forbyr anneksjon av okkupert område. Dessuten er de i strid med artikkel 49 som dels forbyr tvangsflytting av innbyggere i okkupert område, og dels forbyr okkupasjonsmakten å overføre sin egen sivilbefolkning til det okkuperte området.

Bosetningene er også i strid med Haagkonvensjonen, som forbyr okkupasjonsmakten å iverksette permanente forandringer i det okkuperte området, med mindre de skyldes militære hensyn, eller det skjer til fordel for den lokale befolkningen. Men i både Genèvekonvensjonenes og Haagkonvensjonen forutsettes det at militær okkupasjon er midlertidig og at okkupasjonsmakten kun midlertidig står for administrasjonen av områdene. På tidspunktet da konvensjonene ble skrevet hadde man ikke forestilt seg en situasjon der okkupasjonen varer i 45 år, slik tilfellet er i de palestinske områdene.

I sikkerhetsrådsresolusjon 465.7 (1980), ber FN om at stater avholder seg fra å gi Israel noen form for assistanse som kan brukes i forbindelse med bosettinger i okkuperte områder.

Etter mitt - og SVs - syn bør Byrådet ved endring av Oslo kommunens anskaffelsesstrategi legge inn krav om at kommunen ikke skal kjøpe varer eller tjenester som er produsert på folkerettsstridig okkupert område eller av firmaer som har aktivitet på slike områder.

Kommentarer   

0 #1 Eli Anette 04-02-2017 08:52
Vi sanksjonerer mot Russland for anekteringen av Krim, til tross for at folket valgte Russland. Vi er venn og alliert med Israel som ikke bare har anerkert/okkupe rt et annet land i 70 år men i tillegg driver terror mot Palestinsk folk. Hvor er moralen? Hvordan er våre politikere skrudd sammen? Boikott Israel inntil de avfinner seg med internasjonale lover og stopper terroren mot okupert folk.
0 #2 Stian Svolsbru 04-02-2017 08:55
Viktig å ta med land som er rasistiske slike som nekter å slippe inn jøder. Mener at det er 16 land. Tar du med alle land som jager ut jødene av sine land så ef det bortimot alle muslimske land,da er det vel på sin plass å gjøre tiltak mot dem også. Hvor skal alle jødene som blir jagd ut av muslimske land gjøre av seg ? Kanskje ikke det er så ille at dem får bosette seg i Israel?
0 #3 Roald B. Larsen 04-02-2017 21:32
En slik boikott bør være helt uproblematisk hvis vedtaket gjelder bedrifter, varer og tjenester som opererer eller har sin opprinnelse på okkupert område. Det burde vært vedtatt for lenge siden, men det er glimrende hvis Oslo nå klarer å følge eksempelet fra Trondheim og Tromsø:

I desember vedtok kommunestyret i Tromsø å avstå fra kjøp av israelske varer og tjenester produsert på okkupert palestinsk jord.

"Trondheim kommune gjorde et lignende vedtak i november. Norsk Folkehjelp og Fagforbundet har applaudert Trondheim kommunes vedtak og oppfordret andre kommuner og Stortinget til å følge etter.

Mer enn en halv million israelere bor i rundt 150 bosettinger på okkupert palestinsk jord, stikk i strid med internasjonal lovgivning. Israel utvider stadig bosettingene på palestinsk land – tallet på israelske bosettere økte med 23 % fra 2009 til 2014. Israels bosettingsbyggi ng på Vestbredden fordømmes av blant annet FN, USA, EU og Norge som ulovlig og et alvorlig hinder for fred.

Det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, anerkjenner ikke bosettingene som en del av Israel. Tromsø kommune har derfor ikke vedtatt en boikott av Israel som stat."

folkehjelp.no/.../...
+1 #4 Ole 04-02-2017 21:41
Dette bør jo være en helt kurant sak for Oslo Arbeiderparti. Årsmøtet i fjor vedtok bl.a. en uttalelse hvor det het: "Konflikten Israel/Palestin a og Israels brudd på folkeretten blir nå glemt med de andre konfliktene i regionen. Oslo Arbeiderparti mener at en varig og rettferdig løsning går gjennom anvendelse av folkeretten. Oslo Arbeiderparti mener vi må få retningslinjer for en merking av varer fra de ulovlige bosettingene. Norsk næringsliv må oppfordres til ikke å investere i områder med folkeretts- og menneskerettsbr udd på den okkuperte Vestbredden."

Og i 2010 vedtok man tilsvarende: "Oslo Arbeiderpartis årsmøte vedtok også at pensjonsfondet skal ha et absolutt forbud mot å investere i selskaper som på vegne av en okkupasjonsmakt driver virksomhet på okkupert området. Oslo Arbeiderparti mener dette vedtaket nå bør følges opp av regjeringen slik at pensjonsfondet trekker ut sine investeringer av selskaper som bidrar til å opprettholde okkupasjonen av palestinske områder."

Nå sist i romjula skrev Raymond Johansen på sin Facebook-side: "Svært viktig at USA endelig står opp mot den Israelske okkupasjonen. Israel har turet fram i mange år og snart er hele det palestinske området som en sveitserost omringet av illegale Israelske bosettinger. To statsløsningen kan være en illusjon. Blir det en statsløsning må alle innbyggerne ha de samme rettighetene uavhengig av religion eller etnisk bakgrunn. Det frykter Israel mer enn noe."

Jeg går jo ut fra at dette standpunktet følges opp videre inn i politiske organer som bystyret og byrådet.
0 #5 Trine Eklund 05-02-2017 08:17
Bystyret/Byråde t har flertall for forslaget og kan være modell for andre kommuner og ikke minst overfor det etiske rådet i Pensjonsfondet
-1 #6 Per Morten Jørgensen 05-02-2017 14:02
Jeg synes bystyret skal konsentrere seg om å gjøre byen til et bra sted.
+1 #7 Ole 13-02-2017 11:27
Sannelig har ikke Oslo Arbeiderpartis partistyre fattet (i 2014) et vedtak som helt eksplisitt går på dette tema:

"Oslo Arbeiderparti vil fraråde norske selskaper mot å handle med varer og tjenester produsert på okkupert område. Det må samtidig arbeides videre internasjonalt for å innføre omforente restriksjoner på varer som er produsert på okkupert land."

og

"Oslo Arbeiderparti ønsker at det ikke handles med varer og tjenester produsert på okkupert område."
0 #8 Else Margrete Hauan 18-04-2017 17:30
På tide at Oslo kommune tar et standpunkt for boikott av Israel når regjeringen ikke tør å gjøre dette. Boikott og tap av inntekter er det eneste språket israelere forstår på samme måte som sør-afrikansk apratheid gjorde. Jo før jo heller!!

Legg til kommentar